Aktualności

Zmarła śp. prof. Stanisława Hoczyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 września 2019 r. zmarła

śp. prof. Stanisława Hoczyk

Urodziła się 17.04.1936 r. w Szczebrzeszynie, w pow. zamojskim. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Szczebrzeszynie pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie. W latach 1957-1961 studiowała historię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1959 r. podjęła studia archeologiczne, a po ich ukończeniu w 1963 r. została zatrudniona jako asystentka w Katedrze Archeologii UMCS.

Całe życie zawodowe związała z Uczelnią aż do przejścia na emeryturę w 2006 r. Pracę doktorską, poświęconą formowaniu się wczesnośredniowiecznego ośrodka miejskiego w Lublinie, obroniła w roku 1971. Prowadziła badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznych stanowiskach Lublina i Lubelszczyzny, m.in. w Chodliku, Żmijowiskach, Kłodnicy i Szczebrzeszynie.

W roku 1999 uzyskała tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Małopolska północno-wschodnia w VI-X w. Struktury osadnicze, a w 2001 została mianowana na stanowisko profesora UMCS. Jest autorką monografii Kotlina Chodelska we wcześniejszym średniowieczu. Studium archeologiczno-osadnicze oraz licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Za swoje osiągnięcia zawodowe została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Prezydenta Miasta Lublina oraz medalem za Zasługi dla Miasta Szczebrzeszyn.

Była cenionym nauczycielem akademickim, kształciła wiele pokoleń archeologów lubelskich.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kaplicy cmentarnej przy Drodze Męczenników Majdanka w Lublinie 30 września 2019 roku o godzinie 11.00.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    27 września 2019