Aktualności

Zmarła śp. prof. dr hab. Ewa Kurek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 marca 2018 r. zmarła

śp. prof. dr hab. Ewa Kurek

emerytowana profesor

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Urodziła się 19 marca 1943 roku w Opolu Lubelskim, a za rodzinne miejsce uważała Puławy, w których mieszkała od urodzenia. W 1960 roku uzyskała maturę w LO im. Adama Czartoryskiego w Puławach i w tym samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. W 1965 roku otrzymała tytuł magistra mikrobiologii. Przez dwa lata pracowała w Zakładzie Mikrobiologii IUNG w Puławach.

W 1967 roku podjęła studia doktoranckie na działającym na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS Środowiskowym Studium Doktoranckim. W 1971 roku uzyskała stopień doktora nauk biologicznych i jesienią 1971 roku została zatrudniona na etacie adiunkta w Zakładzie Biologii Molekularnej, prowadząc badania nad fosforylacją białek i utlenianiem nieorganicznych związków siarki przez drobnoustroje heterotroficzne.

W 1986 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS. W 1978 roku uruchomiła i zorganizowała na Wydziale Pracownię Mikrobiologii Środowiskowej (przekształconą w 1992 roku w Zakład), a w 1990 została kierownikiem tej jednostki i podjęła badania z zakresu ochrony środowiska.

Pani Profesor Ewa Kurek przez ponad 20 lat (do 30 września 2013 roku) była kierownikiem Zakładu Mikrobiologii Środowiskowej.

W roku 1998 uzyskała tytuł naukowy profesora w zakresie nauk biologicznych, a w roku 2003 stanowisko profesora zwyczajnego UMCS. W latach 1978/1979 i 1987/1988 odbyła 12-miesięczne staże w Laboratorium Biochemii Gleby w The Pennsylvania State University w USA.

W latach 1991-1993 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz była członkiem Senackiej Komisji do spraw Studiów i Studentów, a także podkomisji powołanej przez Rektora opracowującej nowy regulamin studiów w UMCS.

Zainteresowania naukowe Pani Profesor Ewy Kurek koncentrowały się wokół zagadnień dotyczących roli mikroorganizmów w ochronie środowiska glebowego przed degradacją spowodowaną procesami antropogennymi oraz biologicznych metod kontroli rozwoju fitopatogenów grzybowych i bionawożenia roślin.

Prowadziła wykłady z mikrobiologii środowiska, ekologii drobnoustrojów oraz biotechnologicznych metod w ochronie środowiska dla studentów biologii środowiskowej, mikrobiologii i biotechnologii oraz dla studentów ochrony środowiska. Była promotorem 71 prac magisterskich i 4 przewodów doktorskich.

Rezultaty przeprowadzonych badań opublikowała w ponad 200 publikacjach. Przygotowała polską wersję nowoczesnego podręcznika akademickiego z zakresu mikrobiologii i biochemii gleby wydaną w 2000 roku przez Wydawnictwo UMCS.

Była członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (członek rzeczywisty) oraz International Society for Environmental Biotechnology.

Za działalność dydaktyczno-wychowawczą została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a za całokształt aktywności naukowej Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W osobie Pani Profesor Ewy Kurek żegnamy wielkiego naukowca, znanego specjalistę w zakresie mikrobiologii środowiska, wychowawcę wielu pokoleń biologów, mikrobiologów i biotechnologów.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Puławach na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. Piaskowej w czwartek, 15.03.2018 roku i rozpoczną się o godzinie 13.00 mszą w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego przy ul. Kowalskiego 1.

Dziekan, Rada Wydziału i pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    9 marca 2018