Aktualności

Zmarł śp. prof. dr hab. Waldemar Paruch

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że 8 maja 2022 r. zmarł

śp.
prof. dr hab. Waldemar Paruch

Urodzony 15 września 1964 r. w Lublinie.
W 1988 r. ukończył studia na kierunku historia na Wydziale Humanistycznym UMCS,
a następnie w 1990 r. na kierunku nauki polityczne w Międzyuczelnianym Instytucie
Nauk Politycznych UMCS.
W 1996 r. na macierzystej uczelni uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych
w zakresie nauk o polityce.
W 2005 r. na podstawie uchwały Rady Wydziału Politologii UMCS uzyskał stopień
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.
W 2015 r. otrzymał tytuł profesora nauk społecznych.

Od początku kariery naukowej, tj. od 1988 r., związany zawodowo z Uniwersytetem
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2010–2019 kierownik Zakładu Teorii Polityki i Metodologii Politologii, a od 2019 r. – kierownik Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji.

Autor blisko 240 prac naukowych, w tym około 30 publikacji łączących wiedzę
politologiczno-historyczną. Niezwykle szeroki obszar badawczy obejmował
m.in. problematykę obecności chrześcijaństwa w Polsce, wejścia Polski do Unii Europejskiej i NATO.

Uznany w kraju specjalista z zakresu myśli politycznej, metodologii badań politologicznych, polityki zagranicznej Polski, systemów politycznych, dziejów Europy Środkowej, zarządzania strategicznego.
Promotor i recenzent licznych prac licencjackich i magisterskich, promotor i recenzent
rozpraw doktorskich, opiniodawca w kilku procedurach o nadanie tytułu profesora.

Twórca i szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych. Doradca Ministra Edukacji
i Nauki do spraw szkolnictwa wyższego. Doradca Marszałka Sejmu RP w zakresie polityki zagranicznej Polski i ekspert w odniesieniu do następujących inicjatyw: Europa Karpat, Szczyty Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Pomysłodawca utworzenia w Lublinie Instytutu Europy Środkowej oraz Muzeum Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

Wielokrotny laureat nagród: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu, a także Rektora UMCS.

W kwietniu 2022 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.


Msza święta została odprawiona 16 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00
w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Tomaszowicach.


Rektor i społeczność akademicka
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    13 maja 2022