Aktualności

Zarządzenie ws. wprowadzenia stopni alarmowych

ZARZĄDZENIE NR 96
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lipca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904), zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 20 lipca 2016 r. od godz. 00:00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59.

§2. Organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wykonują zadania określone dla stopni, o których mowa w §1, stosownie do załącznika nr 1 zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Rady Ministrów
Beata Szydło

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    20 lipca 2016