Aktualności

Wizyta na UMCS delegacji lwowskiego instytutu Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy

W dniu 16 maja 2016 r. wizytę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej złożyła delegacja Lwowskiego Regionalnego Instytutu Administracji Państwowej Narodowej Akademii Administracji Państwowej przy Prezydencie Ukrainy. Uczelnia ta jest odpowiednikiem polskiej KSAP i podlega bezpośrednio Administracji Prezydenta Ukrainy, kształcąc kadry administracji państwowej. Delegacji ze Lwowa przewodniczył dyrektor Instytutu wybitny ukraiński ekonomista prof. Wołodymyr Zahorśkyj. W składzie delegacji był również kierownik Katedry Integracji Europejskiej i Prawa prof. Orest Krasiwśkyj. Delegacja LRIAP przybyła do Lublina na zaproszenie Centrum Europy Wschodniej UMCS.

Lubelski program delegacji LRIAP rozpoczął się wizytą w Konsulacie Generalnym Ukrainy w Lublinie i spotkaniem z Konsulem Generalnym Wasylem Pawlukiem. W spotkaniu tym uczestniczył także dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS prof. dr hab. Walenty Baluk, a także pracownik CEW UMCS dr Grzegorz Kuprianowicz, którzy towarzyszyli lwowskiej delegacji także podczas kolejnych spotkań na UMCS.

Goście ze Lwowa odwiedzili następnie Wydział Politologii UMCS, gdzie spotkali się dziekanem Wydziału prof. dr. hab. Grzegorzem Januszem. Interesująca rozmowa dotyczyła wzajemnej prezentacji obu instytucji oraz możliwości wzajemnej współpracy, która mogłaby objąć wymianę studentów, staże naukowe, wykłady pracowników, publikacje w czasopismach naukowych drugiej strony, udział w konferencjach, a w dalszej perspektywie – podwójne dyplomy.
Najważniejszym punktem wizyty delegacji Lwowskiego Regionalnego Instytutu Administracji Państwowej NAAPpPU na UMCS było spotkaniem z Jego Magnificencją Rektorem UMCS prof. dr. hab. Stanisławem Michałowskim. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym przekazaniem podpisanych egzemplarzy umowy o współpracy między UMCS i LRIAP NAAPpPU. W spotkaniu uczestniczył także Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie W. Pawluk, a także dyrektor CEW UMCS prof. dr hab. Walenty Baluk wraz pracownikiem Centrum dr. G. Kuprianowiczem.

W trakcie rozmowy poruszono szereg zagadnień związanych z możliwościami wzajemnej współpracy i wspólnych działań między obiema uczelniami. Dyrektor CEW UMCS prof. dr hab. W. Baluk zwrócił uwagę na takie płaszczyzny współpracy jak wspólne prowadzenie studiów podyplomowych „Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej”, organizacja konferencji o decentralizacji na Ukrainie, wymiana wykładowców i studentów. Rektor UMCS prof. dr hab. S. Michałowski podkreślił potrzebę pogłębiania współpracy z wykorzystaniem środków unijnych, zwrócił też uwagę na potrzebę odbycia szerszego spotkania z rektorami uczelni ukraińskich współpracujących z UMCS oraz organizacji wspólnej konferencji o stosunkach polsko-ukraińskich – ich przeszłości, współczesności i przyszłości.

Czerwcowa wizyta lwowskiej delegacji była elementem nawiązywania przez UMCS bliższej współpracy z ukraińską uczelnią, która odgrywa szczególną rolę w systemie szkolnictwa wyższego na Ukrainie. Posiada ona regionalne instytuty w różnych częściach Ukrainy. W Lwowskim Regionalnym Instytutu Administracji Państwowej kształci się wielu ukraińskich urzędników i polityków z różnych obwodów Ukrainy Zachodniej.

Grzegorz Kuprianowicz

    Aktualności

    Autor
    Grzegorz Kuprianowicz
    Data dodania
    29 czerwca 2016