Aktualności

Nabór partnera do przygotowania i realizacji projektu POWER

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w związku z konkursem zamkniętym nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 ogłoszonym na podstawie komunikatu Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 3.1)

I OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (dalej „Ogłaszający konkurs”) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, dofinansowanego z programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” realizowanego w ramach konkursu zamkniętego nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym).

Nabór partnera prowadzony jest na podstawie i zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217).

II CEL PARTNERSTWA

Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na: rozbudzanie ich ciekawości poznawczej; stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia; inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji; propagowanie kultury innowacyjności; zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości; integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

Przewidywana grupa docelowa projektu:
Grupę docelową projektu stanowią dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat (540 osób). Nie mniej niż 50% uczestników projektu będzie pochodziło z terenów wiejskich. Wsparciem zostaną objęte dziewczynki i chłopcy w proporcjach wynikających ze struktury populacji uczniów szkół podstawowych w województwie lubelskim. Dołoży się wszelkich starań, aby zachować politykę równych szans. Szkoleniami z zakresu podwyższenia kompetencji wychowawczych i społecznych zostanie objęta grupa 45 rodziców.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 1) opracowanie programów kształcenia; 2) prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu przyrody, zjawisk fizycznych, matematyki, geometrii, języka i czytelnictwa, kreatywności, innowacyjności, robotyki lego, przedsiębiorczości, kształcących kompetencje dzieci i młodzieży; 3) prowadzenie zajęć dla rodziców, służących rozwojowi kompetencji wychowawczych oraz społecznych; 4) realizacja dodatkowych form rozwijania kompetencji i zainteresowań dzieci i młodzieży – wycieczki, konkursy etc.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej będzie pełnił rolę Lidera partnerstwa.

III  WYMAGANIA i OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

Partnerem może być wyłącznie podmiot działający na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu.

Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know-how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje, w celu realizacji zadań/działań w projekcie.

Partner musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner/konsorcjant, w zakresie zbieżnym z celami projektu.

IV KRYTERIA WYBORU PARTNERA

A. Kryteria dostępu:

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

 1. Podmiot prowadzi aktywną działalność na rzecz edukacji zgodną z zakresem i celami partnerstwa.
 2. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.: 1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885);  2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);  3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
 3. Podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym Konkurs w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).
 4. Podmiot nie jest podmiotem, dla którego przyznanie środków finansowych w ramach programu stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 5. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
 6. Podmiot posiada przynajmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner/konsorcjant.
 7. Podmiot nie pozostaje pod zarządem komisarycznym oraz nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania naprawczego.

B. Kryteria merytoryczne:

Punkty za kryteria sumują się, a podmiot może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 1. Podmiot w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania  ofert uczestniczył w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner/konsorcjant w zakresie zbieżnym z celami projektu:
  a) do 2 projektów – 0 pkt.,
  b) od 3 do 5 projektów – 10 pkt.,
  c) powyżej 5 projektów – 20 pkt.
 2. Podmiot posiada doświadczenie w realizacji działań edukacyjnych w zakresie robotyki:
  a) brak doświadczenia – 0 pkt.,
  b) posiadane doświadczenie – 20 pkt.
 3. Podmiot w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w realizacji projektów skierowanych do dzieci lub młodzieży z zakresu kreatywności i innowacyjności, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków publicznych jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner/konsorcjant:
  a) do 1 projektu – 0 pkt.,
  b) od 2 do 3 projektów – 10 pkt.,
  c) powyżej 3 projektów – 20 pkt.
 4. Posiadanie i zadeklarowanie wniesienia odpowiedniego wkładu własnego partnera w postaci know-how, potencjału ludzkiego, organizacyjnego, technicznego oraz finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań – od 0 do 20 pkt.
 5. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań – w tym działań edukacyjnych – w projekcie – od 0 do 20 pkt.

V SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność  z oryginałem”):

 1. Wypełniony „Formularz oferty” – zgodny co do treści z wzorem dołączonym do ogłoszenia.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno-prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
 3. Oświadczenie, że podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.:
  1) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885);
  2) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
  3) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
 4. Oświadczenie, że podmiot nie jest powiązany z Ogłaszającym Konkurs w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.).
 5. Oświadczenie, że podmiot nie jest podmiotem, dla którego przyznanie środków finansowych w ramach programu stanowiłoby pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 5. Aktualne zaświadczenie (lub kopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem)  z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 
 6. Aktualne zaświadczenie (lub kopia zaświadczenia potwierdzona za zgodność z oryginałem) właściwego naczelnika US potwierdzającego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
 7. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
 8. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o posiadaniu przynajmniej 3-letniego udokumentowanego doświadczenia w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner/ konsorcjant.
 9. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o niepozostawaniu pod zarządem komisarycznym oraz nieznajdowaniu się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego (w tym nie oddalono wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku upadłego, wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego), postępowania naprawczego.
 10. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.
 11. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 12. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.

VI TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa.
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. „nieczytelny” opatrzony pieczęcią imienną).
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach programu  „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” – Wydział Pedagogiki i Psychologii, na adres ogłaszającego konkurs:  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego,  pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, pokój 1003
 6. Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.01.2018 r. w godzinach pracy Ogłaszającego Konkurs: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pokój 1003, 20-031 Lublin, tj. pon.-pt. w godz. 7:15-15:15. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/-ych.
 8. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
 9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą liczbą punktów w kryteriach oceny ofert.
 10. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
 11. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.
 12. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej Ogłaszającego konkurs: www.umcs.pl.
 13. Ogłaszający konkurs nie przewiduje procedury odwoławczej.
 14. Dane kontaktowe w sprawie naboru:
  - w kwestiach formalnych: tel. 81 537 54 92, 81 537 54 61;
  - w kwestiach merytorycznych: tel. 81 537 63 30, 81 537 63 31.

VII DODATKOWE INFORMACJE

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Załączniki

  Aktualności

  Autor
  Anna Rycek
  Data dodania
  21 grudnia 2017