Aktualności

Konkurs na prodziekana Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.572, z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 14 czerwca 2006 r.

Rektor UMCS ogłasza konkurs na stanowisko prodziekana Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach na kadencję 2016-2020

Do konkursu mogą przystąpić osoby:

 1. zatrudnione jako nauczyciele akademiccy w Uniwersytecie w podstawowym miejscu pracy,
 2. posiadające stopień naukowy co najmniej doktora z dziedziny nauki, w której Wydział Zamiejscowy prowadzi działalność dydaktyczną,
 3. mogące zostać zaliczone do minimum kadrowego kierunków prowadzonych w Wydziale Zamiejscowym,
 4. posiadające udokumentowany dorobek w działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie skierowane do JM Rektora
 2. odpisy dyplomów; odpis pisma, poświadczającego nadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora z dziedziny wiedzy, w której Wydział prowadzi działalność dydaktyczną,
 3. kwestionariusz osobowy
 4. życiorys lub CV
 5. informacja o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych wraz z wykazem publikacji
 6. oświadczenie zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002, nr 101, poz. 926 j.t.).

Zainteresowani kandydaci mogą składać dokumenty w terminie do dnia 3 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 w Biurze Rektora, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5.

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko prodziekana Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach”.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 6 czerwca 2016 r. o godz. 9.00

Lublin, dnia 25 maja 2016 r.

  Aktualności

  Data dodania
  25 maja 2016