Słowo Dziekana Wydziału

Drodzy Kandydaci!

 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej łączy w sobie tradycję i nowoczesność. W ciągu ostatnich  lat, dzięki realizacji licznych projektów finansowanych ze środków unijnych, w istotnym stopniu zmodernizowana została infrastruktura dydaktyczna i badawcza Wydziału. Powstał nowy budynek Instytutu Informatyki, wyremontowane zostały sale dydaktyczne, zakupiono sprzęt dydaktyczny. Wydział posiada laboratoria, doskonale wyposażone w aparaturę, z którą studenci zetkną się w pracy zawodowej. Zapewniamy więc bardzo dobre warunki do studiowania. Studenci studiów pierwszego stopnia na wszystkich kierunkach mogą zdobywać obszerną wiedzę z podstawowych dziedzin matematyki, fizyki i informatyki oraz umiejętności twórczego jej wykorzystania w samodzielnym rozwiązywaniu nietypowych problemów, również spoza tych obszarów. Zdobywają umiejętność programowania, administrowania systemami informatycznymi (sieci, bazy danych), korzystania z komputerowych baz informatycznych oraz posługiwania się komputerami z różnymi systemami operacyjnymi. Są dobrze przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz do pracy w zespołach badawczych. Po uzyskaniu dyplomu magisterskiego możliwa jest kontynuacja kształcenia na studiach doktoranckich. Kompleksowy charakter Wydziału stwarza idealne warunki do studiowania.

Zapraszam do odwiedzenia Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, gdzie można bezpośrednio zapoznać się z naszą ofertą dydaktyczną.

dr hab. Zbigniew Korczak, prof. nadzw.

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS