Studia podyplomowe - zniżki

Opis

related

W ramach Programu Absolwent obowiązuje:

  • 10% zniżki dla Absolwentów na czesne za studia podyplomowe lub kurs dokształcający;

  • 5% zniżki dla rodziny Absolwentów UMCS (dzieci, mąż/żona) na czesne za studia podyplomowe lub kurs dokształcający.

Zniżka przysługuje posiadaczom Karty Absolwenta UMCS przez caly okres realizacji studiów podyplomowych lub kursu. Odliczana jest w równych częściach każdego semestru w danym roku akademickim. Promocje nie łączą się.

Aby otrzymać zniżkę dla uczestników Programu Absolwent UMCS:

  • należy okazać własnoręcznie podpisaną Kartę Absolwenta UMCS podczas okazywania dowodu wpłaty za naukę (czesne) w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia,
  • w przypadku członków rodziny (mąż/żona, dzieci) absolwenta posiadającego Kartę Absolwenta UMCS nalezy okazać Kartę Absolwenta UMCS oraz dokument poświadczający związki rodzinne z właścicielem tej karty, np. akt ślubu, akt urodzenia itp.

Pełna oferta studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


 

Regulacje w tej sprawie znajdują się w UCHWALE Nr XXIII – 9.5/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających


ZNIŻKI DLA ABSOLWENTÓW UMCS I ZWOLNIENIA Z OPŁAT

§ 9

1. Absolwentom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, będącym uczestnikami realizowanych przez UMCS programów do nich skierowanych, przysługuje zniżka w opłacie czesnego w wysokości 10% opłaty za studia podyplomowe lub kurs dokształcający, których program w pełni realizowany jest przez Uczelnię.

2. Rodzinie absolwentów, o których mowa w ust. 1. (tj. dzieci, mąż/żona), przysługuje zniżka w opłacie czesnego w wysokości 5% opłaty na studia podyplomowe lub kurs dokształcający, których program w pełni realizowany jest przez UMCS.

3. Zniżki, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:

  • studiów podyplomowych lub kursów dokształcających finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej,
  • studiów podyplomowych lub kursów dokształcających realizowanych na podstawie porozumień z podmiotami zewnętrznymi.
Branża
Edukacja
Kontakt
Należy kontaktować się z dziekanatem wydziału prowadzącego studia podyplomowe (dane kontaktowe podane w wyszukiwarce studiów podyplomowych przy każdym kierunku).
Studia podyplomowe - zniżki

Oferta UMCS dla Absolwentów