Meteorological Observatory UMCS

Meteorological Observatory of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

The Observatory was established in 1951 thanks to the efforts of dr Włodzimierz Zinkiewicz. It is located in the strict city centre at 3 Litewski Square (φ = 51°15'N, λ= 22°34'E, Hs = 195 m a.s.l.). More information on the functioning and results of measurements made in the observatory has been published in selected publications:

  • Bilik A., Gawęda B., Gluza A., Siwek K. 2014. Przebieg ciśnienia atmosferycznego w Lublinie w latach 1951–2010. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B – Geographia, Geologia, Mineralogia et PetrographiaLXIX, 2: 133-142.
  • Dobek M. 2013b. Warunki biotermiczne Lublina (na podstawie wskaźnika obciążeń cieplnych UTCI). Acta Balneologica LV: 141-145.
  • Kaszewski B. M., 2019: Badania klimatu Lublina. Acta Geographica Lodziensia, 108, 51-61.
  • Kaszewski B.M., Krzyżewska A., Siwek K., 2017: Wnioski z przeprowadzonych analiz ekspozycji miasta na zmiany klimatu. W: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, Lublin, 06.09.2017. (mpa.warsztaty_1_prezentacja_2017_09_06_lublin.pdf)
  • Krzyżewska A., Nowosad M., Dobek M. 2016. Silne fale termiczne w Lublinie. Acta Geographica Lodziensia 104: 11-19.
  • Nowosad M., 2012. Zmiany grubości pokrywy śnieżnej w Lublinie i ich uwarunkowania cyrkulacyjne. Z. Bielec-Bąkowska, E. Łupikasza, A. Widawski (red.). Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu. Katedra Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 2012, –333

    Follow UMCS: