The adressbook

dr Jakub Kuna

dr Jakub Kuna
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOMATYKI I KARTOGRAFII
Telefon
(81) 537-68-26
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://orcid.org/0000-0003-0169-3008
https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Kuna
https://umcs-pl.academia.edu/JakubKuna
https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=282385
https://pbn.nauka.gov.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3991716
Konsultacje

Semestr zimowy 2022/2023


poniedziałek 11.15 - 12.00 stacjonarnie pok. 108 B
środa 10.00 - 10.45 stacjonarnie pok. 108 B oraz zdalnie MS Teams


Zalecam kontakt e-mail dzień wcześniej


Prowadzone przedmioty: 


Semestr zimowy

Podstawy matematyczne map (1gi1),
Metodologia nauk geograficznych (1geo2),
Analizy przestrzenne GIS (2gw1),
Podstawy geowizualizacji (2gw1),
Przygotowanie pracy inżynierskiej (4gi1).


 Semestr letni


Systemy informacji geograficznej (1gw1),
Przygotowanie pracy inżynierskiej (3gi1),
Matematyczne podstawy geoinformacji (1geo2),
Zaawansowane metody badawcze w geografii i gospodarce przestrzennej (2geo3).

O sobie

Geograf, kartograf i gisowiec.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Geomatyki i Kartografii (od 2015). Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia (2017), od 2019 adiunkt. 

Zainteresowania naukowe: matematyka map, wizualizacja kartograficzna, grafika komputerowa, analizy geostatystyczne w środowisku programistycznym R, nowoczesne metody analiz i narzędzia GIS w badaniach przeszłości (Historical GIS), dawne mapy topograficzne, historia Lubelszczyzny.

Prywatnie: mąż i ojciec, amator sportu. 

Zobacz moje wykłady:


Działalność naukowa

 Pełnione funkcje: 

od 2021 - członek Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej
2020 - sekretarz XII Ogólnopolskiego konkursu prac dyplomowych z zakresu kartografii, geomatyki i geoinformacji, więcej informacji
2018 - sekretarz I Międzynarodowego Pleneru Kartograficznego - Lublin 2018, więcej informacji

Granty:

2021-2024 - "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauki o sztuce DARIAH-PL", Fundusze Europejskie, POIR.04.02.00-00-D006/20, podmiot realizujący: UMCS w Lublinie - koordynator merytoryczny, kierownik zespołu badawczego, koordynator instytutu, wykonawca - zobacz projekt

2020-2021 - "Opracowanie Ortofotomapy Lublina 1939-1945", grant NCN, Miniatura 4.0, nr 2020/04/X/HS4/00382, podmiot realizujący: UMSC w Lublinie - kierownik grantu - zobacz projekt

2020-2022 - "Atlas historyczny miast polskich. T. 1. Prusy Królewskie i Warmia, t. 3 Mazury,  t. 4 Śląsk, T. 5 Małopolska", grant NPRH nr 11H 16020984, podmiot realizujący: Towarzystwo Naukowe w Toruniu - wykonawca, specjalista kartograficzno-geomatyczny, więcej informacji na www.atlasmiast.umk.pl

2017-2021 - "Innowacyjny system zarządzania bezpieczeństwem i logistyką w transporcie towarów wykorzystujący technologie geoinformacyjne", grant NCBiR, POIR.01.01.01-00-0371/17, podmiot realizujący: FINDEWAL sp. z o.o. - wykonawca, specjalista ds. technologii geoinformatycznych, więcej informacji na www.findewal.pl

2019 - „Rozwój przestrzenny Lublina”, grant MKiDN nr 03745/19/FPK/DWIM, podmiot realizujący: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie - specjalista kartograficzno-geomatyczny, więcej informacji na www.teatrnn.pl/rozwoj-przestrzenny

2014-2016 - "Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej", grant UE ENPI,  PBU/0594/11, podmiot realizujący: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" - wykonawca, specjalista GIS, redaktor kartograficzny publikacji i map, więcej informacji na www.shtetlroutes.eu

Prace dyplomowe (własne):
2017 praca doktorska: Kartograficzna rekonstrukcja historycznego układu zabudowy na przykładzie Bychawy w 1938 roku - pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Czernego, prof. UMCS, Zakład Kartografii i Geomatyki, UMCS Lublin - czytaj PDF
2012 praca magisterska: Problem uwspółcześnienia formy prezentacji dawnych map - pod kierunkiem dr. hab. Jerzego Mościbrody, prof. UMCS, Zakład Kartografii i Geomatyki, UMCS Lublin.
2010 praca licencjacka: Analiza rozwoju przestrzennego Bychawy na podstawie materiałów kartograficznych - pod kierunkiem dr. Pawła Cebrykowa, Zakład Kartografii, UMCS Lublin. 

Prace dyplomowe (promotor):
2021
- Chmiel K., 2021: Rekonstrukcja pokrycia terenu / użykowania ziemi na mapie Lublina 1928.
- Chmielewski M., 2021: Wirtualna makieta obozu koncentracyjnego KL Lublin z wykorzystaniem wybranego silnika gier - zobacz
- Gad K., 2021: Analiza przestrzenna potencjalnych lokalizacji stacji benzynowych na przykładzie odcinka Lublin-Rzeszów drogi ekspresowej S19.
- Momot P., 2021: Interaktywny plan przestrzeni turystycznej gminy Tuczna - zobacz
- Osik O., 2021: Trójwymiarowa wizualizacja Siedlec z połowy XX w. - zobacz
- Urbański D., 2021: Analiza efektywności wybranych aplikacji nawigacyjnych z wykorzystaniem środowiska programistycznego R.
2020
- Majchrzak P., 2020: Interaktywny plan przedsiębiorstw miasta Lubartów - zobacz
- Skoczylas B., 2020: Trójwymiarowa wizualizacja Hrubieszowa w XIX w. - zobacz
- Woś M., 2020: Animacja rozwoju przestrzennego Opola Lubelskiego w XX w. - zobacz
2019
- Giletycz M., 2019: Analiza kartograficzna zmian zabudowy Lublina spowodowanych bombardowaniami podczas II wojny światowej.

- Kapłan M., 2019: Koncepcja bazy danych szlaków komunikacyjnych województwa lubelskiego w latach 1918-2018.
- Kuźma M., 2019: Mapa animowana rozwoju przestrzennego miasta Puławy w XX wieku. - zobacz
- Łopocki M., 2019: Wizualizacja kartograficzna Bitwy pod Jastkowem w 1915 roku w ujęciu statycznym i dynamicznym. - zobacz
- Soszyńska D., 2019: Trójwymiarowa wizualizacja Zwierzyńca na przełomie XIX i XX wieku. - zobacz
- Wojdat E., 2019: Interaktywny plan obiektów sakralnych miasta Lublin. - zobacz

Monografie:

 • Gładysz-Juścińska M., Kokowski A., Niezabitowska-Wiśniewska B. (red.), 2021: Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen. Bd. 4. Lubliner Land, PAU, ISBN: 978-83-66210-21-9 - info (www)
 • Kuna J., 2018: Bychawa 1919–1939. Kartograficzna rekonstrukcja miasta, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 240 ss. ISBN 978-83-227-9075-5 - info (www) , czytaj PDF
 • Czerny A., Doroszewicz W., Kuna J. (red.), 2018: 1st Cartographic Open Plenary Meeting - Lublin 2018: book of abstracts, UMCS, Lublin, 56 ss.. - czytaj PDF

Publikacje naukowe: 

 • Kuna J., 2022: The Orthophotomap of Lublin 1944: from Luftwaffe photographs to map application – idea, methods, contemporary challenges of processing and publishing archival aerial photographs, "Polish Cartographical Review", Vol. 54. Nr. 1, s. 123-142 - doi: 10.2478_pcr-2022-0009.pdf
 • Kuna J., Jeremicz J., Kociuba D., Niedźwiadek R., Janus K., Chachaj J., 2022: Interactive HGIS platform Union of Lublin (1569): A geomatic solution for discovering the Jagiellonian heritage of the city, "Journal of Cultural Heritage", Vol. 53, s. 47-71 - doi: 10.1016/j.culher.2021.11.001
 • Kuna J., Kowalski Ł., 2020: Exploring a non-existent city via historical GIS systems by the example of the Jewish district 'Podzamcze' in Lublin (Poland), "Journal of Cultural Heritage", Vol. 46, s. 328-334 - doi: 10.1016/j.culher.2020.07.010
 • Kuna J., 2020: Metoda progresji, retrogresji i kombinowana w kartograficznej rekonstrukcji zabudowy - studium na przykładzie Bychawy w 1938 roku [w:] Konopska B., Ostrowski J., Weszpiński P. (red.), 2020: Mapa w służbie odrodzonej Polski, "Z dziejów kartografii", IHN PAN, t. 23, s. 205-224. - czytaj PDF
 • Kuna J., 2019: Between retrogression and progression – a proposal for a new method to recreate the historical building layout of settlement units, "Polish Cartographical Review", Vol. 51, Issue 4, s. 215–229 - czytaj PDF
 • Kuna J., 2018: 'Partially compiled' maps 1:25,000 by Polish Military Geographical Institute (1919–1939), "Polish Cartographical Review", Vol. 50, Issue 1, s. 31–46 - czytaj PDF ; tekst artykułu "Częściowo opracowane" mapy 1:25 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego (1919–1939) jest dostępny także w języku polskim - czytaj PDF
 • Kuna J., 2016: Cartographic visualization of Jewish heritage in cross-border tourist project Shtetl Routes (Poland, Belarus, Ukraine), "Polish Cartographical Review", Vol. 48, Issue 4, s. 173-183 - czytaj PDF
 • Kuna J., 2015: Proste animacje 4D w GIS, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica", nr 22/2015, s. 161-169 - czytaj PDF  
 • Kuna J., Rzucidło A., 2015: Jak zobaczyć informację, czyli różnorodne funkcje mapy w procesie wymiany informacji, "Folia Bibliologica", Vol 57, s. 87-97 - czytaj PDF  
 • Kuna J., Rzucidło A., 2014: Aleksandra i Daniel Mizielińscy: Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata - recenzja, "Polski Przegląd Kartograficzny", t. 46, nr 3, s. 319-321. 
 • Kuna J., 2014: Zmiany znaków na XX-wiecznych mapach topograficznych w skali 1:100000 , "Polski Przegląd Kartograficzny", t. 46, nr 1, s. 47-61 - czytaj PDF  
 • Kuna J., 2014: Problem uwspółcześnienia formy prezentacji map dawnych [w:] Konopska B., Ostrowski J. (red.), 2014: Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, "Z Dziejów Kartografii", IHN PAN, t. 18, s. 79-92 - czytaj PDF

Mapy interaktywne (online):

 • Historyczny Geoportal Lublina:
 • Lublin, życie społeczne, polityczne i kulturalne żydów 1944-1950 - zobacz
 • Lublin podczas Aktion Reinhardt (1943) - zobacz
 • KL Lublin, szczegółowy plan obozu na Majdanku (1942-43) - zobacz
 • Lublin, dzielnice w okresie międzywojennym - zobacz
 • Lublin i sąsiednie miejscowości w XIX w. - zobacz
 • Lublin u schyłku XVIII w. - zobacz
 • Lublin w okresie Unii Lubelskiej (1569) - zobacz
 • Shtetl Roues: obiekty dziedzictwa kultury żydowskiej w turystyce transgranicznej - zobacz
 • Ortofotomapa Lublina 1944 - zobacz [UMCS] oraz [AGOL]
 • GeoPortal Miasta Lublin - warstwy 1928, 1944, 1983 - zobacz
 • Corpus der römischen Funde: Lubliner Land - zobacz

Mapy:

 • Kokowski A., Kuna J., Zawadzki M., 2021. Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen 4. Lubliner Land, 1:450 000 [w:] Gładysz-Juścińska M., Kokowski A., Niezabitowska-Wisniewska B., 2021: Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Polen. Band 4. Polska Akademia Umiejętności, Kraków, ISBN 978-83-7676-338-5
 • Chachaj J., Janus K., Jeremicz J., Kociuba D., Kuna J., Mącik H., Niedźwiadek R., 2019. LUBLIN – rekonstrukcja miasta w okresie Unii Lubelskiej (XVI w.), 1:3 000 [w:] Niedźwiadek R. (red.), 2019. Krakowskie Przedmieście w 450-lecie Unii Lubelskiej , Gmina Lublin, ISBN 978-83-949126-9-7

 

 • Kuna J., Kuna A., Majuk E., Tarajko M., 2017: Shtetl Routes: Vestiges of Jewish cultural heritage in cross-border tourism, tourist map 1:900 000, “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre, Lublin, ISBN 978-83-65444-08-0.
 • Kuna J., Kuna A., redakcja kartograficzna, plany miast [w:] Majuk E. i inn. 2015: Szlakiem sztetli. Podróże przez Zapomniany Kontynent, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, wyd. I, Lublin, ISBN 978-83-61064-93-0.
 • Kuna J., Meksuła M.W., Kałamucki K., Bielak A., 2013: 8.1 Rozmieszczenie ludności (8.1 Distribution of population) [w:] Kałamucki K., Grabowski T. (red), 2013: Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek - monografia kartograficzna, RPN, Zwierzyniec 
 • Kuna J., Meksuła M.W., Kałamucki K., Borek A., 2013: 8.2 Rolnictwo (8.2 Agriculture) [w:] Kałamucki K., Grabowski T. (red), 2013: Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek - monografia kartograficzna, RPN, Zwierzyniec 
 • Kasiborski P., Kuna J., Łukasik A., Meksuła M.W., Piskorski M., 2012: Szlak Renesansu Lubelskiego - mapa turystyczna 1:150000, LROT/Kartpol, Lublin, ISBN 978-83-62664-17-7 

Publikacje popularnonaukowe: 

 • Kuna J., 2021: Ortofotomapa wojennego Lublina, „Geodeta”, nr 11 (318), s. 34-38.
 • Kuna J., 2021: Akcja "Reinhardt" - źródła kartograficzne, teatrnn.pl .

 

 • Jeremicz J., Kowalski Ł., Kuna J., Przystojecki T., 2021: Historyczny geoportal Lublina (Lublin HGIS) – o bazach danych Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, teatrnn.pl .
 • Kuna J., 2020: Wirtualny finał XII Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu kartografii, geomatyki i geoinformacji na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, "Wiadomości Uniwersyteckie", nr 10/270 listopad 2020, s. 70-71.
 • Kuna J., 2019: W przestrzeni bychawskich uliczek [w:] Tracz T. (red.), Bychawa dawna - przeszłość miasta zamknięta w fotografii, Bychawskie Towarzystwo Regionalne, ISBN 978-83-934480-5-0, s. 47–51.
 • Kuna J., 2018: Puzzle z historii i kartografii, „Geodeta”, nr 9 (280), s. 41-45 - info (www)
 • Kuna J., 2017: Najstarsze zdjęcia topograficzne ziemi horynieckiej, „Gazeta Horyniecka”, nr 46, s. 2, 11–12.
 • Kuna J., 2016: Horynieckie arkusze międzywojennych map topograficznych, „Gazeta Horyniecka”, nr 44, s. 11–12. 
 • Kuna J., 2016: Horyniec na mapach z końca XIX wieku i okresu I wojny światowej, „Gazeta Horyniecka”, nr 45, s. 16–17.
 • Kuna J., 2015: Bychawskie kirkuty, „Głos Regionalistów”, nr 102 (2/2015), [w:] „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 263 (2/2015), s. 22–23.
 • Kuna J., 2014: Wirtualna Bychawa 1938, „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 251 (2/2014), s. 13.
 • Kuna J., 2014: Bychawa w 3D, „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 260 (11/2014), s. 18. 
 • Kuna J., 2013: Ziemia Lubelska w II poł. XIX w., [w:] Kuna M., Dlaczego powstali?, „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 241 (2/2013), s. 12-13.
 • Kuna J., 2013: Mapa kwatermistrzostwa, [w:] Kuna M., 2013: Powstańcza mapa, „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 243 (4/2013), s. 10-11.
 • Kuna J., 2013: Eksperyment ze starą mapą, „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 240 (1/2013), s. 20.
 • Kuna J., 2012: Animacja Bychawy na Dniu Ziemi UMCS, „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 233 (4/2012), s. 6.
 • Kuna J., 2011: Jak Bychawę rysowali..., „Głos Ziemi Bychawskiej”, nr 219 (1/2011), s. 20.


Attachments