The adressbook

mgr Ewelina Berlińska

mgr Ewelina Berlińska
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH I LOGISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Ewelina-Berlinska
Konsultacje

Semestr letni 2020/2021 (MS Teams: a0d9orm):
środa
15:00-16:30
czwartek
11:30-13:00


Zapraszam także do kontaktu mailowego :) 

Adres

Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5/1107
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Wykształcenie:
UNIWERYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Studia doktoranckie, Nauki o zarządzaniu, 2015-nadal
Przewód doktorski pt. Wykorzystanie zmodyfikowanej metodyki Net Readiness w badaniu gotowości miast do wdrożenia koncepcji inteligentnego miasta (smart city).
Studia magisterskie, Zarządzanie, ocena bardzo dobra, 2012-2014.
Studia licencjackie, Zarządzanie, ocena bardzo dobra, 2009-2012.


Doświadczenie zawodowe:

Asystent, 10.2018 - obecnie, Katedra Systemów Informacyjnych i Logistyki, Wydział Ekonomiczny UMCS;
Członek zespołu Centrum Analiz i Rozwoju UMCS, 

Specjalista ds. komunikacji, 12.2018-04.2019, BIOMED LUBLIN S.A.
Czynności dotyczące budowania i wzmacniania marki Spółki oraz jej wizerunku na zewnątrz i wewnątrz Organizacji. Dbanie o komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzną, utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi, uniwersytetami, mediami, urzędami, wszelkie działania employer brandingowe, dbanie o treści oficjalnej strony www oraz znajdujące się w intranecie, działanie w obszarze social media.

Koordynator projektu edukacyjno-rozwojowego dla uczniów i studentów szkół i uczelni, 02.2017-01.2018, LUBELSKI UNIWERSYTET INSPIRACJI W LUBLINIE 
Ustalanie harmonogramu, kontakt z interesariuszami, ustalanie zapotrzebowania na realizowane zadania; zarządzanie zespołem; przygotowywanie kwartalnych i rocznych.

Pracownik administracyjny, 06.2015-07.2018, WE UMCS
Specjalista ds. Jakości Kształcenia i Promocji Wydziału
Obsługa Systemu Jakości Kształcenia, w tym Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia; przygotowywanie dokumentacji na potrzeby Polskiej Komisji Akredytacyjnej; tworzenie i aktualizacja harmonogramów zajęć; koordynacja systemu USOS w zakresie zapewnienia jakości kształcenia; administrowanie stroną internetową Wydziału, obsługa portali społecznościowych; obsługa przedsięwzięć związanych z promocją.


Realizowane raporty i ekspertyzy:
Współautor ekspertyz:
pt. Przybyłko Sp. z o.o., Analiza rynku 06.2021;
pt. Bework, Analiza rynku, 01.2021;
pt. Easy OZE, Analiza rynku, 12.2020;
pt. Waste Lab, Analiza rynku, 11.2020;
pt. EduGrowth, Analiza rynku, 08.2019;
przeprowadzenie analizy rynku krajowego i międzynarodowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań przedstawianych przez zleceniodawców; badanie ilościowe w zakresie marketingu, finansów i perspektyw rozwoju.

Współautor analizy pt. Lublin miasto do studiowania. Percepcja uczniów i studentów, 06.2017-12.2017; przeprowadzenie badania ilościowego i jakościowego; przygotowanie projektu badawczego dot. uczniów i studentów lubelskich szkół i uczelni odnośnie planów studiowania. Badaniem objętym zostało ok. 1300 uczestników.


Pełnione funkcje:
Koordynator merytoryczny projektu Bądź kompetentny i atrakcyjny na rynku pracy, 2019/nadal;
Opiekun roku, 2018/nadal;
Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, 2018-2020;
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Ekonomicznego UMCS ds. Praktyk i staży, 10.2018-06.2019.

Przewodnicząca Wydziałowego Samorządu Doktorantów WE UMCS 2018/nadal;
Wiceprzewodnicząca Uczelnianego Zarządu Doktorantów UMCS, 2018/2019;
Sekretarz Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów, 2019/2020.

Przedstawiciel doktorantów w komisjach: Rada Wydziału, Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, Stypendialna Komisja Wydziałowa; Komisja ds. medali i odznaczeń.


Realizowane zajęcia:
Informatyka i systemy informacyjne zarządzania
Zespołowy projekt analityczny
Symulacja biznesowa TEES 6
Sumulacja biznesowa REVAS
Gra symulacyjna Marketplace
Systemy informatyczne w logistyce (studia podyplomowe)


Wybrane publikacje: 

 1. Berlińska E., Panasiuk M., Aplikacje mobilne w chmurze usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstww zakresie zarządzania projektami i komunikacją [w:] Modele organizacyjne w warunkach rewolucji 4.0 pod red. prof. E. Skrzypek, Lublin 2021, 978-83-65046-17-8, s. 142-148.
 2. Panasiuk M., Berlińska E., Sytuacja spółek technologicznych w gospodarce 4.0 w dobie pandemii COVID-19, [w:] Modele organizacyjne w warunkach rewolucji 4.0 pod red. prof. E. Skrzypek, Lublin 2021, 978-83-65046-17-8, s. 251-262.
 3. Berlińska E., Smart specialisations – comparative analysis of selected Polish regions using the location quotient, Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Serie. No. 139. s. 37-47; ISSN 1641-3466, 2019. 
 4. Berlińska E., Kłopotek M., Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwie w kontekście zarządzania wiekiem – pojęcie i przykłady dobrych praktyk [w:] Zarządzanie organizacją w warunkach zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty ilościowe i jakościowe, pod. red. prof. E. Skrzypek, Lublin 2018, ISBN 978-83-62785-29-2. 
 5. Berlińska E., Choma J. Implikacja innowacyjnych aplikacji mobilnych usprawniających przepływ osób w miastach na wdrażanie koncepcji zrównoważonego transportu oraz koncepcji SmartCity [w:] Transport miejski i regionalny, 01/2018.
 6. Berlińska E., Społeczna odpowiedzialność biznesu w przedsiębiorstwach branży logistycznej [w:] Logistyka i jakość. Logistyczne wyzwania nowoczesnej organizacji, pod.red. dr J. Banaś, Lublin 2017; ISBN: 978-83-65-46-06-2.
 7. Berlińska E., Ryzyko w procesach logistycznych [w:] Zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji – uwarunkowania i konsekwencje, pod. red. prof. E. Skrzypek; Lublin 2017; ISBN 978-83-62785-20-9.
 8. Berlińska E., Narzędzia i techniki lean management na przykładzie poka-yoke [w:] Wybrane aspekty Zarządzania jakością pod. red. A. Salerno-Kochana; Kraków 2017; ISBN 978-83-944230-2-5.
 9. Berlińska E., Kaszycka I., Chance or Danger for Consumers in Opinion of MCSU’s Students; ToKnowPress, 2016; ISBN 978-961-6914-16-1.

Przewód doktorski: 

Uchwała - https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/0325/145440-uchwala-dot-berlinska.pdf


Nagrody i wyróżnienia:

 • 2015-nadal - stypendium w ramach studiów doktoranckich za osiągnięcia naukowe 
 • 10.2020 – Nagroda zespołowa III stopnia za pozyskanie zewnętrznych środków finansowych
 • 10.2016-2017 - Nagroda indywidualna II i III stopnia za dzialałalność na rzecz Wydziału

Certyfikaty:

 • Certyfikowany trener symulacji biznesowej REVAS - czerwiec 2020
 • Certyfikowany trener miedzynarodowej symulacji biznesowej Marketplace - czerwiec 2019Follow UMCS: