The adressbook

dr Monika Torczyńska

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa: Teams (identyfikator:388 260 895 355, kod dostępu: orEHWh), 10.30-11.30. uprzejmie proszę o wcześniejsze powiadomienie mnie przez Państwa Studentów drogą mailową o zamiarze uczestniczenia w konsultacjach


piątek: stacjonarnie (pokój 319 SH), 10.30-11.30


 


Szanowni Państwo,


uprzejmie informuję, że konsultacje w dniach 17 i 19 kwietnia 2024 r. wyjątkwo odbędą się:


środa - stacjonarnie w godz. 10.30-11.30


piątek - zdalnie w godz. 10.30-11.30 (proszę o wcześniejsze powiadomienie drogą mailową o zamiarze uczestniczenia w konsultacjach)

O sobie

Monika Torczyńska urodziła się w 1973 roku w Lublinie. W latach 1992-2000 studiowała na UMCS w Lublinie - magisterium z filozofii, socjologii i prawa. W roku 2002 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W latach 2010-2011 odbyła studia podyplomowe w ramach projektu "Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej". Od roku 2002 do 2014 zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Od 2014 roku do chwili obecnej zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Kulturze. Prowadzi badania naukowe w perspektywie socjologicznej, antropologicznej, filozoficznej i kulturowej. Autorka kilkudziesięciu pulikacji dotyczących szeroko ujmowanej problematyki wspólczesnej kultury.  


Działalność naukowa

Publikacje:

Anomia czasów transformacji – refleksje w perspektywie deprywacji potrzeby bezpieczeństwa osobistego i prawnego, „Środkowoeuropejskie studia polityczne” 2005, nr 2, s. 237 -25

Czwarta władza – media a ład prawny demokratycznego społeczeństwa, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2008, nr 1, s. 125-137

Wartości a sens życia według Krzysztofa J. Broziego, „Akcent” 2009, nr 2, s. 90-94

Ignorantia iuris nocet – kilka uwag o mediatyzacji prawa, „Ius et administratio” 2010, s. 151-159

Wprowadzenie do numeru 2-ego, „Kultura i Wartości” 2013, nr 2, s. 5-7

Ubi societas, ibi ius: ideały a rzeczywistość, „Kultura i Wartości” 2013, nr 2, s. 21-34

Wartość, dobro, szczęście w koncepcji Tadeusza Czeżowskiego. Konteksty współczesne, „Kultura i Wartości” 2013, nr 4, s. 91-106

O deontologii nauczyciela akademickiego w refleksji etycznej Tadeusza Czeżowskiego, „Pedagogika Katolicka” 2014, nr 14, s. 73-84

Współczesny wizerunek zawodu nauczyciela w świetle badań opinii publicznej, „Rozprawy Społeczne” 2014, nr 3, s. 41-47

Społeczny wizerunek straży pożarnej jako filaru systemu bezpieczeństwa państwowego (w świetle badań opinii publicznej),„Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” 2014, nr 4, s. 49-57

Legal paternalism in the context of legal culture of the democratic society [w:] J. Zimny (red.), Ojcostwo. Rodzaje i formy, Wydawnictwo KUL, Stalowa Wola 2014, s.633-646

Kultura moralna a sens i wartość życia ludzkiego w filozofii Tadeusza Czeżowskiego [w:] S. Terepishchyi, R. Kordonskyy, K. Sygidus (red.), Duchowa polifonia Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Kijowie, Kijów 2014, s. 31-40

Summum ius  summa iniuria – refleksje o autorytecie wymiaru sprawiedliwości [w:] J. Zimny (red.), Autorytet: mieć czy być?,  Wyd. KUL, Stalowa Wola 2015, s. 405-416

Fikcja powszechnej znajomości prawa: uwagi w kontekście świadomości prawnej obywateli demokratycznego społeczeństwa [w:] A. Jabłoński, J. Szymczyk, M. Zemło (red.), Kreowanie społeczeństwa niewiedzy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 483-495

The educational function of the law in a context of legal culture of contemporary society [w:] S. Terepishchyi, O. Yaremchuk, R. Kordonskyy, K. Sygidus (red.), Przeobrażenia ponowoczesnego społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Kijowie, Kijów 2015, s. 77-85

On inflation of law in a context of rule of law [w:] J. Zimny (red.), Praworządność: wczoraj, dziś i jutro, Wydawnictwo KUL, Stalowa Wola 2015, s. 247-259

Człowiek a wartości. Refleksje w perspektywie filozofii szczęścia [w:] J. Zimny (red.), Aksjologia drogą prawdy i szczęścia, Wydawnictwo KUL, Stalowa Wola 2015, s. 11-23

Mediokracja, czyli o znaczeniu kompetencji medialnych w czasach kryzysu [w:] M. Ausz,  M. Szabaciuk (red.), Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 307-316

O autorytecie prawa i jego znaczeniu we współczesnym społeczeństwie [w:] W. Kądziołka (red.), Tvare ludskeho zivota. Vybrane problemy, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu w Ruzomberoku, Ruzomberok 2015, s. 291-304

Jurydyzacja życia społecznego w realiach demokratycznego społeczeństwa [w:] W. Kądziołka (red.), Tvare ludskeho zivota. Vybrane problemy, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu w Ruzomberoku, Ruzomberok 2015, s. 305-318

O prestiżu prawa we współczesnym społeczeństwie [w:] R. Kordonskyy, (red.), Przeobrażenia ponowoczesnego społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Kijowie, Kijów 2015, s. 107-116

Wykluczenie prawne w demokratycznym społeczeństwie [w:] J. Zimny (red.), Współczesne zagrożenia: rzeczywistość czy fikcja?, Wydawnictwo KUL, Stalowa Wola 2015, s. 467-480

O poczuciu prawnym (w perspektywie antropologii prawa) [w:] R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński (red.), Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania, T.2, Lwowski Uniwersytet Narodowy, Lwów 2016, s. 262-269

Instrumentalizacja prawa a poczucie bezpieczeństwa prawnego obywateli [w:] J. Zimny (red.), Bezpieczeństwo: rodzina - naród – społeczeństwo, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2016, s.191-203

O etosie obywatelskim i jego formowaniu we współczesnym społeczeństwie [w:] W. Kądziołka (red.), Oblicza wychowania w czasie przemian, Wyd. KUL, Stalowa Wola 2016, s. 88-102

O autorytecie w sferze publicznej: wybrane problemy i zagadnienia [w:] J. Zimny (red.),Autorytet: wyzwania - oczekiwania – zadania, Wyd. KUL, Stalowa Wola 2016, s. 163-173

O kształtowaniu prawego człowieka [w:] W. Kądziołka, Rodina a spolocnost. Vybrane problemy, Katolicki Uniwersytet w Ruzomberku, Ruzomberok 2016, s. 223-240

Kryzys migracyjny a panika moralna w demokratycznym społeczeństwie. Refleksje badacza współczesnej kultury prawnej [w:] Roman Kordonski, Oleksandra Kordonska, Łukasz Muszyński (red.), Procesy migracyjne we współczesnym świecie: wyzwania dla społeczności międzynarodowej, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów 2016, s. 42-54

O globalizacji prawa (z perspektywy antropologicznej) [w:] J. Zimny (red.), Praworządność w dobie XXI wieku, Wyd. KUL, Stalowa Wola 2016, s. 55-73

Socjalizując homo consumens - społeczne i kulturowe konteksty imperatywu konsumpcji, "Pedagogia Ojcostwa" 2017, nr 15, s. 40-52

O kontrowersjach wokół autorytetu eksperta w kontekście kultury prawnej demokratycznego społeczeństwa [w:] J. Zimny (red.), Autorytet drogą do wielkości człowieka, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2017 , s. 13-26

Panika moralna – media – kultura prawna. Wybrane zagadnienia [w:] Roman Kordonski, Łukasz Muszyński, Oleksandra  Kordonska, Danuta Kamilewicz-Rucińska, Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość, Tom 2, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów 2017, s. 131-143

Kryzys moralny jako zagrożenie cywilizacyjne (okiem badacza współczesnej kultury prawnej) [w:] J. Zimny (red.), Współczesne zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, Wyd. KUL, Stalowa Wola 2017, s. 395-406

Globalne wyzwania - globalna etyka - globalne prawo. Wybrane problemy i zagadnienia [w:] R. Kordonski, Ł. Muszyński, O. Kordonska, D. Kamilewicz-Rucińska (red.), Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość, Tom 3, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki,  Lwów-Olsztyn 2017, s. 133-142

Postprawda a kultura polityczna i prawna demokratycznego społeczeństwa. Wybrane zagadnienia [w:] J. Zimny (red.), Ekonomia człowieka. Wymiary i aspekty, Wyd. KUL Stalowa Wola 2017, s. 11—26

Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości kulturowej w dobie globalizacji [w:]  I. Wolańska (red.), Transformacja pedagogiczna na przestrzeni wyzwań współczesności, Wyd. KUL,  Stalowa Wola 2017, s. 223-237

Międzykulturowość a kultura pracy w realiach globalnej wioski,  J. Zimny (red.), Holistyczne ujęcie pracy, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, KUL, Stalowa Wola 2017, 139-152

Szok kulturowy a proces akulturacji. Wybrane zagadnienia w ujęciu interdyscyplinarnym [w:] A. Kordonska, R. Kordonski (red.) Współczesna geopolityka – wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2018, s. 249-264

O kryzysie demokracji i praworządności w myśli społecznej Jose  Ortegi y Gasseta [w:] J. Zimny (red.), Praworządność. Świat na zakręcie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2018, s. 11-23

O kryzysie kultury i kryzysie demokracji w refleksji filozoficznej Oswalda Spenglera [w:] E. Chodźko, M. Szymczyk (red.), Literatura i kultura w życiu człowieka – wybrane motywy, Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2018, s. 199-212

O znaczeniu inteligencji kulturowej w zróżnicowanym kulturowo świecie, „Pedagogika Katolicka” 2018, nr 22, s. 186-195 

Między kulturą materialną a duchową, czyli o jednowymiarowej kulturze według Herberta Marcusego [w:] J. Zimny (red.), Kultura i duchowość, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Katowice 2019, s. 125-139

Sztuczna inteligencja i jej społeczno-kulturowe implikacje w codziennym życiu, „Kultura i Historia” 2019, nr 36(2)

Więzi międzyludzkie i więzi rodzinne w realiach płynnej kultury [w:] J. Zimny (red.), Rodzina księgą życia, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Katowice 2019, s. 11-22

O kulturze osobistej w perspektywie potocznej oraz humanistycznej i społeczno-kulturowej, "Pedagogia Ojcostwa" 2019, nr 19 (2), s. 27-36

 


Ogłoszenia