The adressbook

dr Monika Szkarłat

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Telefon
+48815376016
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.politologia.pl
https://umcs-pl.academia.edu/MonikaSzkar%C5%82at
Konsultacje

 


Semestr zimowy 2019-2020


Wtorki, 13.00-16.00 (od 10 grudnia)


 


 


 


 

Adres

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Wykształcenie, doświadczenie zawodowe

2018 - ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

2017 - ekspert Komisji Europejskiej (Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych) ds. oceny projektów w programie Horyzont 2020.

Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. oceny wniosków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Tytuł doktora nauk społecznych uzyskany w 2010 r., rozprawa doktorska nt. Żywność genetycznie zmodyfikowana jako czynnik stosunków międzynarodowych, przygotowana pod opieką prof. Marka Pietrasia.

W 2013 r. ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Prawo Własności Intelektualnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Absolwentka Wydziału Politologii UMCS – 2003 r. uzyskanie tytułu magistra; praca magisterska nt. „Grupa „Zieloni-Wolne Przymierze Europejskie” w Parlamencie Europejskim” przygotowana pod opieką prof. Ziemowita Jacka Pietrasia.

Zainteresowania badawcze

Bezpieczeństwo międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywnościowego, nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego, wpływ czynnika technologicznego na stosunki międzynarodowe na przykładzie tzw. zielonej biotechnologii, prawa człowieka II generacji (w szczególności prawo do właściwego wyżywienia), biopiractwo, prawo patentowe: wynalazek biotechnologiczny, ochrona patentowa produktów leczniczych.

Prowadzone zajęcia

1. Integracja europejska 
2. The European Integration 
3. Ochrona własności intelektualnej 
4. The EU's economy system 
5. Międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwem zdrowia publicznego
6. Programy edukacyjne i młodzieżowe Unii Europejskiej

7. GMO - wymiar społeczny i prawny

Inne osiągnięcia

a) maj 2009 - czerwiec 2010 r. - realizacja grantu promotorskiego nr NN 116250936 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tytuł projektu: "Żywność genetycznie zmodyfikowana jako czynnik stosunków międzynarodowych"; 
b) 30.09-03.11.2009 - staż naukowy w Institute for Global and International Studies, the Elliott School of International Affairs, the George Washington University, Washington D. C., USA; 
c) 01.10.2010-30.06.2011 - postdoc w Norwegian Centre for Human Rights, the Faculty of Law, University of Oslo, Norway; realizacja projektu badawczego nt. Biotechnologies and the human right to adequate food, źródło finansowania: grant indywidualny Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (tzw. mechanizm norweski).

d) marzec-czerwiec 2019 - grant rządu francuskiego na realizację projektu nt. Diplomacy for science in the EU - the case of France.

Wybrane publikacje

M. Szkarłat, Żywność genetycznie zmodyfikowana w stosunkach międzynarodowych, Wyd. UMCS, Lublin 2011. 

M. Szkarłat, Biotechnologia jako przedmiot regulacji prawnomiędzynarodowych, [w:] Aspekty społeczne i prawne biotechnologii, pod red. T. Twardowski, PAN Warszawska Drukarnia Naukowa, Warszawa 2011, s. 121-170. 

M. Szkarłat, Agrobiotechnologia jako czynnik realizacji bezpieczeństwa żywnościowego, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej - wybrane problemy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012, s. 107-124. 

M. Szkarłat, Genetically Modified Food Global Governance - Theoretical Approach, Atiner's Conference Paper Series No.: POL 2012-0253, Athens Institute for Education and Research ATINER,URL ISSN 2241-2891, 19/09/2012, URL <www.atiner.gr/papers/POL2012-0253.pdf> . 

M. Szkarlat, The Contribution of Genetically Modified Food to the Realization of the Right to Adequate Food, "Nordic Journal of Human Rights"2013,Vol. 31, No. 1, p. 4-27.

M. Wicha (Szkarłat), Żywność genetycznie zmodyfikowana jako przedmiot zainteresowania korporacji transnarodowych, [w:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. nauk. M. Pietraś, K. Marzęda, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 442-458.

M. Wicha (Szkarłat), Społeczna percepcja żywności genetycznie zmodyfikowanej – analiza porównawcza na przykładzie wybranych państw, „Pamiętnik Puławski” 2010, Nr.151.

M. Wicha (Szkarlat), Prawne regulacje Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, produkcji i handlu żywnością genetycznie zmodyfikowaną, „Studia Europejskie” 2008, Nr 2, s. 118-144. 

 M. Wicha (Szkarłat), Dylematy polityki państw rozwijających się wobec żywności genetycznie modyfikowanej, [w:] Kształtowanie się Nowego Ładu Międzynarodowego, pod red. A. Chodubskiego, M. Malinowskiego, E. Polak, P. Trawickiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 134-144.

M. Wicha (Szkarłat), Społeczne preferencje wizji integracji europejskiej na podstawie analizy poparcia Traktatu Konstytucyjnego, [w:] Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku, red. nauk. M. Stolarczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 49-70.

M. Wicha (Szkarłat), Zieloni/Wolne Przymierze Europejskie wobec żywności genetycznie modyfikowanej,„Studia Europejskie” 2007, Vol. XV, s. 129-146.

M. A. Szkarłat, J. Płaczek, Wojna gospodarcza na płaszczyźnie żywnościowej – zarys problemu, [w:] Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, red. nauk. J. Płaczek, Difin SA, Warszawa 2015, s. 189-220.

M. Szkarłat, Zarządzanie ryzykiem organizmów genetycznie zmodyfikowanych w Unii Europejskiej, "TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych" No 10/1 (2015), s. 121-142.

M. Szkarłat, Europeizacja polityki rolnej, [w:] Europeizacja polityk publicznych w Polsce, red. nauk. R. Riedel, Opole 2016, s. 113-134.

 New Technologies as a Factor of International Relations, ed. by M. Szkarłat, K. Mojska, Cambridge Scholars Publishing 2016 (View Extract)

M. Szkarłat, The Consumers' Right to Information: Genetically Modified Food Case, [in:] New Technologies as a Factor of International Relations, ed. by M. Szkarłat, K. Mojska, Cambridge Scholars Publishing 2016, p. 311-331.

 

 


Działalność naukowa

2015-2019 - Wiceprezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Członek Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych

Członek European International Studies Association


Ogłoszenia

 

 

 
Follow UMCS: