The adressbook

dr hab. Grzegorz Ławnikowicz

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH I PRAWA RZYMSKIEGO
Telefon
tel. 081 537 5142
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Czwartki:


11.10.-12.40. Pokój 410


16.00-16.30 online (teams) 


 


link do zespołu: 


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab74481f6530b42df94c0ecd607738266%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7fa02cde-60db-4625-97de-10a33aa9e5d6&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

O sobie

Nauczyciel akademicki począwszy od października 1994 r. Egzaminowany aplikant sądowy. Zainteresowania naukowe obejmują historię i teorię państwa i prawa.

Specjalność naukowa: Historia doktryn polityczno-prawnych. W kręgu zainteresowań naukowych pozostają: historia doktryn polityczno-prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojnia, etyka prawnicza, zagadnienia związane ze statusem sądów i sędziów.

W październiku 2003, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Idea niezawisłości sędziowskiej w myśli prawniczej i porządku prawnym Drugiej Rzeczypospolitej” uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Praca doktorska wyróżniona została w XL konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2015 na podstawie osiągnięcia naukowego (dorobku i monografii zatytułowanej "Między koniecznością państwa a pochwałą autorytaryzmu. Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego", Lublin 2014).

Rzecznik dyscyplinarny do spraw nauczycieli akademickich UMCS

Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej.

 


Ogłoszenia

Ze względu na udział w Komisji habilitacyjnej dyżur w dniu 9 listopada odbędzię wyłącznie online w g. 16.00-18.00.