The adressbook

dr Elżbieta Łastawiecka

dr Elżbieta Łastawiecka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ I KRYSTALOCHEMII
Telefon
+48-81-524-22-51 (w. 124)
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://orgchem.umcs.lublin.pl/
Konsultacje

W semestrze letnim 2019/2020 zapraszam na konsultacje w środę w godz. 11.30 - 13.30

Adres

Ul. Gliniana 33, Katedra Chemii Organicznej, pok. 105
20-613 Lublin

O sobie

W roku 2000 rozpoczęłam V-letnie studia magisterskie na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie na kierunku „Chemia Podstawowa i Stosowana”, które ukończyłam w roku 2005 uzyskując tytuł magistra. Pracę dyplomową pt. „Synteza atropoizomerycznego fosfinowego ligandu monodentnego”, wykonałam w Zakładzie Chemii Organicznej UMCS pod opieką prof. K.M. Pietrusiewicza. Po uzyskaniu tytułu magistra podjęłam w tym samym roku studia doktoranckie, które ukończyłam w roku 2010 obroną pracy doktorskiej zatytułowanej „Projektowanie i synteza nowych P-chiralnych ligandów fosfonowych dla potrzeb katalizy asymetrycznej”. Praca doktorska została wysoko oceniona poprzez recenzentów i zgłoszona do wyróżnienia. Po uzyskaniu stopnia dr zostałam zatrudniona w Zakładzie Chemii Organicznej, gdzie pracuje do chwili obecnej. W 2013-2014 roku w trakcie stażupodoktorskiego w zespole Alexandre Alexakisa w Genewie w Szwajcarii zajmowałam się reakcją asymetrycznej wymiany bromu na lit i jej zastosowania do syntezy związków atropoizomerycznych.

Dodatkowe doświadczenie naukowe zdobyłam:
03-08.2009 Staż naukowy w Firmie farmaceutycznej Hoffmann - La Roche, Basel Szwajcaria
01.2013-07.2014 Staż post-doktorski w grupie prof. Alexandra Alexakisa w Departement de Chimie Organique, Genewa, Szwajcaria


Działalność naukowa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Moje głównie zainteresowania naukowe to: synteza organiczna, synteza związków chiralnych i koordynacyjnych, a w szczególności projektowanie i synteza nowych chiralnych połączeń heteroorganicznych i aktywnych biologicznie jak również badania nad mechanizmami reakcji katalizy asymetrycznej.

Moja dotychczasowa tematyka badawcza była związana z syntezą atropoizomerycznego fosfinowego ligandu monodentnego oraz ligandów difosfinowych, z centrum chiralności na atomie fosforu, opracowanie efektywnej procedury desymetryzacji prochiralnego fosforinanonu oraz zbadanie możliwości jego dalszej funkcjonalizacji, wykorzystania asymetrycznej wymiany bromu na lit do syntezy związków atropoizomerycznych, wykorzystanie reakcji Bouveault-Blanc’a jako efektywnej procedury otrzymywania cykloheksylowych fosfin oraz wykorzystanie katalizatorów heterogenicznych w reakcjach tworzenia wiązania C-P. Obecnie interesuję się wykorzystanie reakcji asymetrycznegej nukleofilowej dearomatyzacji  jako nowej, efektywnej procedury otrzymywania C-chiralnych związków fosforoorganicznych.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA:

Jestem współautorką siedmiu publikacji  w tym czterech w czasopismach z listy filadelfijskiej,  kilkunastu doniesień konferencyjnych w formie komunikatów i posterów, zarówno na konferencjach krajowych jak i międzynarodowych.

Stypendia i nagrody:
2005 Dyplom Uznania Rektora UMCS za bardzo dobre wyniki w nauce.
2009 Stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Regionalne Strategie Innowacji -Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Stypendia naukowe dla doktorantów”
2011 Wyróżnienie do Nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Sigma-Aldrich za najlepszą pracę doktorską w 2010 roku z dziedziny szeroko pojętej chemii organicznej

Projekty badawcze:

Od 11.2019 - realizuję badania w ramach grantu Miniatura 3 NCN 2019/03/X/ST4/00604, jako kierownik projektu.
2011-2013 - główny wykonawca - „Chiralne P-stereogenne fosforinanony: asymetryczna synteza i kataliza” - grant N N204 4452 40,
2006-2009 - główny wykonawca - grant zamawiany firmy F. Hoffmann-La Roche Ltd

 

Publikacje :

Desymmetrization Approach to the Synthesis of Optically Active P-Stereogenic Phosphin-2-en-4-ones. Łastawiecka, E., Frynas, S., Pietrusiewicz, K. M. The Journal of Organic Chemistry, 2021, 86(9), 6195–6206. doi:10.1021/acs.joc.0c03055

Efficient Oxidative Resolution of 1-Phenylphosphol-2-Ene and Diels–Alder Synthesis of Enantiopure Bicyclic and Tricyclic P-Stereogenic C-P Heterocycles. Pietrusiewicz, K. M., Koprowski, M., Drzazga, Z., Parcheta, R., Łastawiecka, E., Demchuk, O. M., Justyniak, I. Symmetry, 2020, 12(3), 346. doi:10.3390/sym12030346

[4+2] Cycloaddition of vinylphosphine oxides to α-oxy-o-xylylene as a route to phosphorylated naphthyl and biaryl scaffolds. Frynas, S., Łastawiecka, E., Koziol, A. E., Flis, A., Pietrusiewicz, K. M. The Journal of Organic Chemistry. 2019, 84, 1818–1832. doi:10.1021/acs.joc.8b02659

 P-Arylation of secondary phosphine oxides catalyzed by nickel-supported nanoparticles. Łastawiecka, E., Flis, A., Stankevič, M., Greluk, M., Słowik, G., Gac, W. Organic Chemistry Frontiers, 2018 ,5(13), 2079–2085. doi:10.1039/c8qo00356d 

The reactivity of arylphosphine oxides under Bouveault-Blanc reaction conditions. Korzeniowska, E., Kozioł, A. E., Łastawiecka, E., Flis, A.,  Stankevič, M. Tetrahedron, 2017, 73(34), 5153–5162. doi:10.1016/j.tet.2017.07.004

Asymmetric Bromine-Lithium Exchange: Application toward the Synthesis of New Biaryl-Diphosphine Ligands. Graff, J., Łastawiecka, E., Guénée, L., Leroux, F., Alexakis, A. Advanced Synthesis & Catalysis, 2015, 357(13), 2833–2839. doi:10.1002/adsc.201500323