The adressbook

dr Elżbieta Łastawiecka

dr Elżbieta Łastawiecka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ
Telefon
+48-81-524-22-51 (w. 124)
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://orgchem.umcs.lublin.pl/
Konsultacje

W semestrze letnim 2019/2020 zapraszam na konsultacje w środę w godz. 11.30 - 13.30

Adres

Ul. Gliniana 33, Katedra Chemii Organicznej, pok. 105
20-613 Lublin

O sobie

W roku 2000 rozpoczęłam V-letnie studia magisterskie na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie na kierunku „Chemia Podstawowa i Stosowana”, które ukończyłam w roku 2005 uzyskując tytuł magistra. Pracę dyplomową pt. „Synteza atropoizomerycznego fosfinowego ligandu monodentnego”, wykonałam w Zakładzie Chemii Organicznej UMCS pod opieką prof. K.M. Pietrusiewicza. Po uzyskaniu tytułu magistra podjęłam w tym samym roku studia doktoranckie, które ukończyłam w roku 2010 obroną pracy doktorskiej zatytułowanej „Projektowanie i synteza nowych P-chiralnych ligandów fosfonowych dla potrzeb katalizy asymetrycznej”. Praca doktorska została wysoko oceniona poprzez recenzentów i zgłoszona do wyróżnienia. Po uzyskaniu stopnia dr zostałam zatrudniona w Zakładzie Chemii Organicznej, gdzie pracuje do chwili obecnej. W 2013-2014 roku w trakcie stażupodoktorskiego w zespole Alexandre Alexakisa w Genewie w Szwajcarii zajmowałam się reakcją asymetrycznej wymiany bromu na lit i jej zastosowania do syntezy związków atropoizomerycznych.

Dodatkowe doświadczenie naukowe zdobyłam:
03-08.2009 Staż naukowy w Firmie farmaceutycznej Hoffmann - La Roche, Basel Szwajcaria
01.2013-07.2014 Staż post-doktorski w grupie prof. Alexandra Alexakisa w Departement de Chimie Organique, Genewa, Szwajcaria


Działalność naukowa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Moje głównie zainteresowania naukowe to: synteza organiczna, synteza związków chiralnych i koordynacyjnych, a w szczególności projektowanie i synteza nowych chiralnych połączeń heteroorganicznych i aktywnych biologicznie jak również badania nad mechanizmami reakcji katalizy asymetrycznej.

Moja dotychczasowa tematyka badawcza była związana z syntezą atropoizomerycznego fosfinowego ligandu monodentnego oraz ligandów difosfinowych, z centrum chiralności na atomie fosforu, opracowanie efektywnej procedury desymetryzacji prochiralnego fosforinanonu oraz zbadanie możliwości jego dalszej funkcjonalizacji, wykorzystania asymetrycznej wymiany bromu na lit do syntezy związków atropoizomerycznych, wykorzystanie reakcji Bouveault-Blanc’a jako efektywnej procedury otrzymywania cykloheksylowych fosfin oraz wykorzystanie katalizatorów heterogenicznych w reakcjach tworzenia wiązania C-P. Obecnie interesuję się wykorzystanie reakcji asymetrycznegej nukleofilowej dearomatyzacji  jako nowej, efektywnej procedury otrzymywania C-chiralnych związków fosforoorganicznych.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA:

Jestem współautorką siedmiu publikacji  w tym czterech w czasopismach z listy filadelfijskiej,  kilkunastu doniesień konferencyjnych w formie komunikatów i posterów, zarówno na konferencjach krajowych jak i międzynarodowych.

Stypendia i nagrody:
2005 Dyplom Uznania Rektora UMCS za bardzo dobre wyniki w nauce.
2009 Stypendium Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Regionalne Strategie Innowacji -Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Stypendia naukowe dla doktorantów”
2011 Wyróżnienie do Nagrody Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Sigma-Aldrich za najlepszą pracę doktorską w 2010 roku z dziedziny szeroko pojętej chemii organicznej

Projekty badawcze:

Od 11.2019 - realizuję badania w ramach grantu Miniatura 3 NCN 2019/03/X/ST4/00604, jako kierownik projektu.
2011-2013 - główny wykonawca - „Chiralne P-stereogenne fosforinanony: asymetryczna synteza i kataliza” - grant N N204 4452 40,
2006-2009 - główny wykonawca - grant zamawiany firmy F. Hoffmann-La Roche Ltd

 

 
Follow UMCS: