The adressbook

dr hab. Marcin Krawczyk

dr hab. Marcin Krawczyk
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA ESTETYKI I FILOZOFII KULTURY
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek 15.50-17.50, Platforma: Teams (Office 365), Forma: Spotkanie, Nazwa zespołu: Konsultacje


Link dostępu:


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7a121a34fc9a4800a21b39169926602d%40thread.tacv2/conversations?groupId=6dc526cd-31d4-4787-b22a-3c27db362392&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 235, 20-031 Lublin

O sobie

Absolwent Filozofii UMCS (tytuł pracy magisterskiej: Richarda Rorty'ego krytyka metafizyki, promotor: prof. Tadeusz Szkołut). W latach 1999-2004 Indywidualne Studia Doktoranckie. W 2004 roku stopień doktora nauk humanistycznych (tytuł rozprawy doktorskiej: Postfilozoficzna koncepcja filozofii Richarda Rorty'ego, promotor prof. Tadeusz Szkołut). Od 2005 roku adiunkt w Instytucie Filozofii UMCS. Zainteresowania: estetyka, filozofia sztuki, etyka, filozofia finansów.


Działalność naukowa

https://www.researchgate.net/profile/Marcin_Krawczyk5

https://orcid.org/0000-0002-0462-3331

Książki:

Estetyka i finanse. O miejscu i roli tego, co estetyczne w świecie elektronicznych rynków finansowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019.

Artykuły:

Values and Financial Markets, '"Kultura i Wartości" 29 (2020). https://journals.umcs.pl/kw/article/view/9891.

The Aesthetic and Financial Markets. Beyond Mere Representing and Supporting, "Contemporary Aesthetics" 17 (2019), https://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=881

Poza absolutyzm i relatywizm. Anty-antyetnocentryzm Richarda Rorty`ego, "Kultura i Wartości" 16 (2015), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2015_16_5.

Czego brakuje sztuce współczesnej? Kuspit i Baudrillard, "Estetyka i Krytyka" 2 (2011), https://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/138944385/abst6.pdf/de92cfd6-1970-4797-86a5-a6fc9be44103.

O prymacie sztuki nad filozofią. Richarda Rorty'ego estetyzacja życia i filozofii, "Kultura i Historia" 18 (2010), http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1906.

Richarda Rorty'ego krytyka metafizyki, "Philosophon Agora" 1999 s. 25-31.

Rozdziały:

Dystynktywne funkcje tego, co estetyczne na rynkach finansowych, [w:] T. Pękala (red.), Dystynkcje estetyczne: wyróżnienie i wykluczenie, Wyd. UMCS, Lublin 2020, s. 209-219.

O jednej z form trwania sztuki w czasie i przestrzeni, [w:] T. Pękala (red.), Zapomniana sztuka-sztuka pamiętania, Wyd. UMCS, Lublin 2019, s. 235-244.

Kategoria zaangażowania w estetyce Johna Deweya. Zarys problematyki, [w:] T. Pękala (red.), Powrót modernizmu?, Wyd. UMCS, Lublin 2013, s. 115-125.

Witkacego wizja końca sztuki w kontekście współczesności. Witkacy, Baudrillard, Rorty, [w:] T. Pękala (red.), Przyszłość Witkacego, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 217-224.

Humanizm czy antyhumanizm? Problem humanizmu w filozofii Richarda Rorty'ego, [w:] T. Szkołut (red.), Humanizm. Tradycje i przyszłość, Wyd. UMCS, Lublin 2003, s. 115-137.

Preprints:

Visual Representations of Financial Markets. From Making Visible to Concealing and Hiding. https://www.researchgate.net/publication/342278335_Visual_Representations_of_Financial_Markets_From_Making_Visible_to_Concealing_and_Hiding

On the Omnipresence and Performative Power of Performances in the World of Financial Markets. https://www.researchgate.net/publication/344950627_On_the_Omnipresence_and_Performative_Power_of_Performances_in_the_World_of_Financial_Markets

Konferencje:

ECREA's 5th European Communication Conference 'Communication for Empowerment: Citizens, Markets, Innovations’, Lusofona Univeristy, Lisbon, Portugal, 12-15 listopad 2014, referat: Media, the Stock Market and Feeling of Empowerment.

Witkacy w kontekstach. Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys metafizyki, Zakopane 23-25 maj 2014, referat: Estetyzacja i metafizyka w perspektywie Witkacego.

19th International Congress of Aesthetics, Aesthetics in Action, 21-27.07.2013 Krakow, Poland, referat: The Aesthetics of the Stock Market.

Kultura w horyzoncie stałych i płynnych tożsamości, 12-13.04.2013, Ostróg, Ukraina, referat: Miejsce, tożsamość, estetyka.

Estetyka jako narracja i metanarracja, 27-28.09.2012 Gdańsk, referat: Estetyka a metafizyka. Estetyka wobec kryzysu metafizyki.

Powrót modernizmu? 19-20.04.2012 Kazimierz Dolny, referat: Kategoria zaangażowania w estetyce pragmatycznej.
Follow UMCS: