The adressbook

prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski

prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski
Stanowisko
profesor
Jednostki
INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATUROZNAWSTWA, KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
Funkcje
Dyrektor Instytutu, Kierownik Katedry
Telefon
+
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Semestr zimowy 2023/24


Dyżur dyrektorski (stacjonarnie p. 204 NH):


środa 11.00- 13.00


piątek  13.00 - 14.00


 


Konsultacje dla studentów (p. 229 NH):


czwartek 14.45 - 15. 30


piątek 9.00 - 9. 45


 


 


 


 Kontakt mailowy (adres służbowy). 


 


 

O sobie

Życiorys naukowy:

Studia polonistyczne na UMCS ukończyłem w roku 1987. Po ukończeniu studiów podjąłem pracę na stanowisku asystenta-stażysty, a następnie asystenta w Zakładzie Historii Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Od roku 1995  do 2019 pracowałem na stanowisku adiunkta (od 2010 adiunkt z hab.). Od 2019, po uzyskaniu tytułu profesora, pracuję na stanowisku profesora. W latach 2010-2013 byłem zastępca dyrektora IFP, w latach 2015-2019 dyrektorem IFP. Od roku 2015 do 2019 byłem kierownikiem Zakładu Historii Literatury Polskiej, zaś od roku 2019 jestem kierownkiem Katedry Historii Literatury Polskiej. Od r. 2019 jestem członkiem Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Od r. 2022 jestem dyrektorem Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa. 

Opublikowałem 5 książek autorskich, blisko 100 rozpraw i artykułów naukowych poświęconych poezji przełomu XVIII i XIX wieku oraz twórczości polskich romantyków (zwłaszcza Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego i romantyków krajowych) w ksiażkach zbiorowych i czasopismach naukowych (m. in. "Pamiętnik Literacki", "Ruch Literacki", "Teksty Drugie", "Wiek XIX"). Ponadto ogłosiłem wiele artykułów, esejów, szkiców i recenzji (ponad 180) poświęconych literaturze współczesnej (głównie twórczości pisarzy emigracyjnych, prozie lat ostatnich, współczesnemu życiu literackiemu, a także inspiracjom romantycznym w literaturze najnowszej) w czasopismach literackich i kulturalnych m. in. "Kresy", "Twórczość", "Odra", "Tytuł", "Znak", "Nowe Książki", "Fraza", "Tygodnik Powszechny", "Akcent", "Więź". Wziąłem udział w blisko 70 konferencjach naukowych oraz kilkunastu sesjach i dyskusjach krytycznoliterackich. Wypromowałem 2 doktorów i jestem promotorem w 3 przewodach doktorskich

 ORCID 0000-0002-3945-6983

SPECJALNOŚĆ NAUKOWA: literaturoznawstwo.

Publikacje książkowe:

1. A. Bagłajewski, „Ostatni romantyk. Twórczość liryczna Kornela Ujejskiego”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, ss. 370.

2. A. Bagłajewski, "Poezja "trzeciej epoki". O twórczości Zygmunta Krasińskiego w latach 1836-1843", Lublin 2009, ss. 400.

3. A. Bagłajewski, "Mapy dwudziestolecia 1989-2009. Linie ciągłości", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, ss. 328.

4. A. Bagłajewski, "Obecność romantyzmu", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, ss. 316.

5. A. Bagłajewski, "Inny Krasiński", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, ss. 308. 

Prace redagowane:

1. "Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej", pod red. A. Bagłajewskiego, J. Bartmińskiego, M. Łaszkiewicz, S. Niebrzegowskiej-Bartmńskiej, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2018, ss. 398. 

 Redakcja:

Od roku 1989 redaktor kwartalnika literackiego „Kresy”, w latach 1995–2010 redaktor naczelny (do r. 2010 ukazały się 82 numery czasopisma).

W latach 1997-2001 współpracownik i członek kolegium redakcyjnego czasopism „Język Polski w szkole dla klas IV-VIII”, „Język Polski w Szkole – gimnazjum”, „Język Polski w Szkole Średniej”.

Prace redakcyjne:

Opracowanie i redakcja publikacji z Warsztatów Literackich w Centrum Kultury w Lublinie oraz konkursu dla młodzieży szkolnej Kajet od r. 1996 (kilkanaście tomików, ostatni: "Ciepło snów prawd znikomych. Antologia. Warsztaty Literackie 2018/2019. Konkurs Literacki Kajet 2019", Lublin 2019, ss.128).

 

Dane dodatkowe

 

Opieka nad kołami naukowymi:

Od roku 1998 do 2012 opiekun Studenckiego Koła Naukowego Polonistów.

Działalność pozauniwersytecka:

Współzałożyciel kwartalnika literackiego "Kresy" (w piśmie od początku do końca jego istnienia: 1989-2010). Przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Literackiego „Kresy”. Redaktor naczelny kwartalnika literackiego „Kresy” (1995-2010).

Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od r. 1993).

Prowadzenie Warsztatów Literackich w Centrum Kultury w Lublinie od roku 1996.

Juror konkursów literackich (im. J. Czechowicza i B. Prusa, pod auspicjami SPP, konkursu literackiego dla młodzieży szkół średnich „Kajet” (od roku 1997), juror konkursu w WDK (2004 - 2006).

W l. 2012-2014 w zespole eksperckim MKiDN Promocja Literatury i Czasopism (Priorytet: Czasopisma).

W l. 2015, 2017, 2019, 2021 i 2023 - przewodniczący jury Nagrody Literackiej Miasta Radomia.

W kadencji 2015-2019 oraz 2020-2023 członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN.

Od r. 2018 zastępca przewodniczącej Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich (KPU), a od r. 2022 zastępca przewodniczącego KPU.

Nagrody i wyróżnienia:

2011- Nagroda indywidualna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia za osiągnięcia naukowe za rozprawę habilitacyjną

1999, 2013, 2016 - Nagroda Rektora UMCS II stopnia za działalność naukową

2019 - Nagroda Rektora UMCS III stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz uczelni

2022 - Nagroda Rektora UMCS za wysokopunktowany artykuł naukowy

2003 – Srebrny Krzyż Zasługi

2020 - Złoty Krzyż Zasługi

2021 - Medal Złoty za Długoletnią Służbę

2005, 2010, 2016, 2022 - Nagroda prezydenta Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury