The adressbook

mgr Karolina Badurowicz

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w sem. letnim roku akadem. 2020/2021 - środy: 8:00-9:00  oraz czwartki godz. 16:00-17:30, p. 302/ (Microsoft Teams, hasło: ktsw6o5, po wcześniejszym uzgodnieniu email)

Ogłoszenia

 

A. STUDIA STACJONARNE

 

1. Postępowanie cywilne, prawo IV rok

- zajęcia odbywają się w wymiarze 30h, w środy o godz. 9:35-11:05;

- kod zespołu: iqhz5tt;

 

 

2. Postępowaie cywilne z udziałem przedsiębiorców, III PBS

- zajęcia odbywają się w wymiarze 30h, w środy o godz. 11:10-12:40;

- kod zespołu: 3r9aiyo;

 

3. Org. adm. w post. up., II PA 2

- oceny znajdują się w systemie USOS;

 

4. praktyka zawodowa, II PA 2

- > ETAPY ODBYCIA STANDARDOWEJ PRAKTYKI

A) zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia praktyk i wprowadzić:
- dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (ze standardową deklaracją/umową Uczelni, z umową ramową Uczelni, z indywidualną umową Praktykodawcy);
- terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz czas trwania praktyki (60 godzin);
- NIP praktykodawcy;
- nazwę praktykodawcy;
- adres praktykodawcy (należy wypełnić pola: Kraj, Powiat, Województwo, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu, Nr lokalu);
- dane dotyczące miejsca odbywania praktyki;

Nie należy:
- wprowadzać danych opiekuna ze strony praktykodawcy;
- zaznaczać oświadczenia o kontakcie z małoletnimi w czasie odbywania praktyki;

B) Po zatwierdzeniu praktyki przez opiekuna, odebrać z dziekanatu umowę lub deklarację i dostarczyć ją do podpisu praktykodawcy

C) Zaliczenie praktyki następuje poprzez:

Zamieszczenie w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skany dokumentów potwierdzających odbycie praktyki (zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz umowa/deklaracja/skierowanie, na których podstawie praktyka była odbywana);

Dokumenty:

Dokumenty, o których mowa powyżej należy zeskanować do pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) zaświadczenie o odbyciu praktyki,
2) umowa/deklaracja/skierowanie

+ Dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

 

Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki  .
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk, korzystając z opcji: załącz pliki do systemu.

 

 

- > ZALICZENIA JAKO PRAKTYKI PRACY ZAWODOWEJ LUB INNEJ DZIAŁALNOŚCI:

W celu zaliczenia jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności należy:
1) Zalogować się do Insternetowego Systemu Wsparcia Praktyk i wprowadzić dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (należy wybrać opcję: praktyka zaliczona na innej podstawie).
2) Pobrać i wypełnić wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności (dostępny w zakładce: Do pobrania).
3) Zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skan wniosku o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności i dokumentów potwierdzających miejsce i czas zatrudnienia lub wykonywania działalności oraz zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku.

Dokumenty:
Dokumenty, o których mowa w pkt 2 należy zeskanować do jednego pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności,
2) dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub wykonywanie innej działalności.
Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki  .
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk korzystając z opcji: dodaj załącznik.

4) Dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

 

- > ZALICZENIE PRAKTYKI NA INNEJ PODSTAWIE:

- proszę o indywidualny kontakt poprzez Teams albo dorgą mailową;

 

+ DOSTARCZENIE WW. DOKUMENTÓW:

ze względu na panującą pandemię oryginały dokumentów należy przekazać opiekunowi drogą pocztową (na adres: Katedra Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. M.Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin) lub zostawić na portierni w budynku Wydziału

dopiero po dopełnieniu tych formalności praktyka zostanie zaliczona i oceniona
Follow UMCS: