The adressbook

dr Anna Kasprzak-Czelej

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA UBEZPIECZEŃ I INWESTYCJI
Telefon
+48 81 5375255
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W r. a. 2022/2023 przebywam na urlopie. W sprawach pilnych prosze o kontakt mailowy.


 


  

 


 


  

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin Lublin

O sobie

Wykształcenie:

2012 Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: rynki finansowe.

Rozprawa doktorska pt. „Funkcje kapitałowe giełdowego rynku akcji w Polsce” przygotowana i obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomicznym, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2003 Magister ekonomiii,

Praca magisterska pt. „Optymalizacja struktury kapitału jako czynnik wzrostu wartości przedsiębiorstwa” przygotowana i obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomicznym, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Doświadczenie zawodowe:

- prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: makroekonomia, rynki finansowe, rynek kapitałowy, ekonomia, mikroekonomia, rynek kapitałowo-pieniężny, rynek kapitałowy i finansowy, instytucje rynku kapitałowego, rynek walutowy, analiza techniczna, inwestycje alternatywne, giełda papierów wartościowych a gospodarka, giełda i obrót papierami wartościowymi;

- wykładowca Szkoły Giełdowej organizowanej we współpracy z Fundacją GPW w Warszawie;

- kierownik projektów w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki;

- współpraca z biznesem, w szczególnowsci kooordynacja projektów badwaczo-rozwojowych i inwestycyjnych, dofinansowanych ze środków UE,  realizowanych przez spółkę kapitałową;

 


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: zorganizowane rynki akcji, inwestycje alternatywne, społecznie odpowiedzialne inwestowanie

 

Wybrane publikacje naukowe:

Monografie

B. Zinczuk, A. Kasprzak-Czelej, P. Bolibok, Społeczna odpowiedzialność biznesu w perspektywie zmian i wyzwań współczesnej gospodarki, Wyd. UMCS, Lublin 2020.

A. Kasprzak-Czelej, Giełdowy rynek akcji a gospodarka, Difin, Warszawa 2012.

Artykuły naukowe

Możliwość wykorzystania nieruchomości mieszkaniowych jako zabezpieczenia przed inflacją w Polsce [w:] I. Skibińska-Fabrowska (red.), Inwestycje alternatywne, Wyd. UMCS, Lublin 2020, s. 75-85.

Długookresowa zależność cen metali szlachetnych i ropy naftowej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 370/2018. Współczesne Finanse 15, s. 27-50.

Metale szlachetne jako klasa aktywów, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 19 (68) 2018, Wydawnictwo SGGW Warszawa 2018, s. 52-61.

Relacja cen złota i srebra w procesie inwestowania w metale szlachetne w Polsce, „Finanse” Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN 2016, nr 1 (9), s. 277-290.

Inwestycje w złoto jako zabezpieczenie przed inflacją w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, vol. XLIX, 4, Lublin 2015, s. 205-214.

Parametry portfela uwzględniającego inwestycje alternatywne, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, vol. XLVII, 3, Lublin 2013, s. 249-258.

Inwestycje w złoto jako zabezpieczenie przed fluktuacjami kursu walutowego, [w:] J. Turyna, J. Rak (red. nauk.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 89-98.

Determinanty inwestycji przedsiębiorstw, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H: Oeconomia, Lublin-Polonia, vol. XLVII, 2, Lublin 2013, s. 85-92.

Wpływ rozwoju systemu finansowego na wzrost gospodarczy, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, vol. XLIV, 2, Lublin 2010, s. 17-30.

Rodzaj systemu finansowego a finansowanie innowacji, [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, pod redakcją P. Karpusia, J. Węcławskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 556-561.

Struktura rynkowego systemu finansowego a funkcjonowanie gospodarki, [w:] Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, pod redakcją naukową A. Bogusa, M. Wypycha, Difin, Warszawa 2007, s. 15-22.

Inflacja a giełdowy rynek akcji, „Nasz Rynek Kapitałowy” nr 3/4 (171/172), marzec/kwiecień 2005, s. 63-71.