Projekty naukowe

 • 29 maja 2017 r. rozpoczęto realizację projektu pt. „Puławy-Włostowice – wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zadanie nr 4135/17/FPK/NID; program Dziedzictwo kulturowe; priorytet Ochrona zabytków archeologicznych; okres realizacji projektu – 2017-2018).

  Od pierwszych badań archeologicznych na stanowisku 3-4 w Puławach-Włostowicach (pow. puławski, woj. lubelskie) minęły 44 lata. Odkryte tam wielokulturowe materiały (od paleolitu po wczesne średniowiecze) pomimo kluczowej roli dla rekonstrukcji procesów osadniczych na Lubelszczyźnie nigdy nie doczekały się pełnej dokumentacji oraz opracowania naukowego. W literaturze przedmiotu znaleźć można jedynie informacje ogólne o przebiegu badań oraz publikacje niewielkiej liczby zabytków, często pozbawione dokładnego opisu i nakreślenia tła kulturowego. Celem projektu jest opracowanie naukowe wszystkich materiałów zabytkowych odkrytych na stanowisku 3-4 w Puławach-Włostowicach w latach 1973-1974, 1977, 1988, 1996 i 2012. Na potrzeby projektu stworzono interdyscyplinarny zespół badawczy, którego zadaniem jest zadokumentowanie i opracowanie zachowanych do dnia dzisiejszego zabytków i próbek uzupełnione o całe spectrum analiz specjalistycznych bazujących na osiągnięciach różnych dziedzin nauki. Kierownikiem projektu jest dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska. Efektem finalnym projektu będzie publikacja monografii stanowiska w Puławach-Włostowicach wydana do końca 2018 r.

 

 

zdj. Puławy-Włostowice, 1974 r. Archiwum IA UMCS

        

 • Na tropie zaginionych odkryć – archeologia w prasie regionalnej byłej prowincji Grenzmark Posen-Westpreussen – Projekt Narodowego Centrum Nauki B/HS3/06407 realizowany przez prof. dr. hab. Andrzeja Kokowskiego i dr. Wieńczysława Niemirowskiego (Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS). Efektem pracy badawczej w 2015 roku będzie dwujęzyczna, polsko-niemiecka monografia dofinansowana przez Fundację „Freude der Archäologie in Europa e. V.” z Frankfurtu nad Menem. Podstawą analizy są 183 artykuły prasowe z lat 1922-1943 z gazet ukazujących się na terenie prowincji. Tematyka tekstów dotyczy zabytków archeologicznych, danych o wykopaliskach, muzeach i ich zasobach oraz informuje o życiu naukowym w prowincji. Więcej informacji o projekcie w artykułach: A. Kokowski, Berichte in der Tagespresse als wissenschaftliche Informationsquelle zu archäologischen Entdeckungen, „Acta Archaeologica et Praehistorica“ [w druku]; A. Kokowski, Na tropie zaginionych odkryć, „Wiadomości Uniwersyteckie”, Nr 11 (211): 2015, s. 32-33.

   

   

 • Przetwórstwo, dystrybucja i cyrkulacja krzemieni turońskich prowincji świętokrzyskiej wśród najstarszych społeczności neolitu (2. poł. VI – 1 poł. V) tysiąclecia BC (NCN; okres realizacji 2012-2014)

 • Klementowice – obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego (02498/13/FPK/NID; okres realizacji 2013-2014)  www.klementowice.eu

 • Atlas insygniów litycznych. Ewidencja kamiennych i krzemiennych przedmiotów prestiżowych na obszarze Bałtycko-Pontyjskiego Międzymorza: Polska (wspólnie z Instytutem Prahistorii UAM Poznań; Instytutem Archeologii NANU Kijów; Instytutem Historii ANB Mińsk) 
 • Schyłek neolitu w północnej części Wyżyny Lubelskiej (projekt NCN realizowany przez IAE PAN Kraków)
 • Pogranicze biokulturowe Zachodu i Wschodu Europy na styku epok neolitu/eneolitu i brązu; obszar zlewni Bałtyku jako strefa recepcji tradycji pontyjskich kultur wczesnobrązowych: 3200-1750 BC (projekt realizowany przez Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu)
 • Sarmackie miecze i sztylety. Typologia, chronologia, rozprzestrzenienie /od kultury prochorowskiej do późnego okresu sarmackiego/ (NCN; okres realizacji 2011-2016)
 • Roztocze - starożytna ‘terra incognita’? (Mikroregion osadniczy w rejonie Ulowa na Roztoczu Środkowym w pradziejach i jego tło. Studium interdyscyplinarne) /Roztocze - the ancient ‘terra incognita’? (Settlement micro-region in the area of Ulów in Middle Roztocze in the prehistory and its background. Interdisciplinary studies) (NCN B/HS3/03352;okres realizacji 2014-2016).
 • Archeologiczne przywracanie pamięci o wielkiej wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014).
 • Horodysko. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza (opracowanie materiałów z badań archeologicznych 2004-2005) (realizacja w okresie 2014-2015) http://archeologiahorodysko.pl 
 • Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych i weryfikacyjnych (grant realizowany 2013-2016 wspólnie z IAE PAN Kraków);
 • Atlas historyczny miast polskich, t. V. Małopolska, część 2 – Sandomierz (grant Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). 

Inne projekty badawcze:

 • Wewnętrzny projekt Zakładu Epok Kamienia IA UMCS: Studia nad wystepowaniem skał krzemiennych oraz ich kopalnictwem, przetwórstwem i dystrybucją na terenie Lubelszczyzny
 • Międzywydziałowe badania dotyczące zmian środowiska przyrodniczego, np. wskutek gospodarki i działalności człowieka w pradziejach, realizowane z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (Zakład Geoekologii i Paleografii)
 • Pogranicze biokulturowe Zachodu i Wschodu Europy na styku epok neolitu/eneolitu i brązu; obszar zlewni Bałtyku jako strefa recepcji tradycji pontyjskich kultur wczesnobrązowych: 3200-1750 BC (grant NCN realizowany przez Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu)