Projekty naukowe

 • Na tropie zaginionych odkryć – archeologia w prasie regionalnej byłej prowincji Grenzmark Posen-Westpreussen – Projekt Narodowego Centrum Nauki B/HS3/06407 realizowany przez prof. dr. hab. Andrzeja Kokowskiego i dr. Wieńczysława Niemirowskiego (Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS). Efektem pracy badawczej w 2015 roku będzie dwujęzyczna, polsko-niemiecka monografia dofinansowana przez Fundację „Freude der Archäologie in Europa e. V.” z Frankfurtu nad Menem. Podstawą analizy są 183 artykuły prasowe z lat 1922-1943 z gazet ukazujących się na terenie prowincji. Tematyka tekstów dotyczy zabytków archeologicznych, danych o wykopaliskach, muzeach i ich zasobach oraz informuje o życiu naukowym w prowincji. Więcej informacji o projekcie w artykułach: A. Kokowski, Berichte in der Tagespresse als wissenschaftliche Informationsquelle zu archäologischen Entdeckungen, „Acta Archaeologica et Praehistorica“ [w druku]; A. Kokowski, Na tropie zaginionych odkryć, „Wiadomości Uniwersyteckie”, Nr 11 (211): 2015, s. 32-33.

   

   

 • Przetwórstwo, dystrybucja i cyrkulacja krzemieni turońskich prowincji świętokrzyskiej wśród najstarszych społeczności neolitu (2. poł. VI – 1 poł. V) tysiąclecia BC (NCN; okres realizacji 2012-2014)

 • Klementowice – obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego (02498/13/FPK/NID; okres realizacji 2013-2014)  www.klementowice.eu

 • Atlas insygniów litycznych. Ewidencja kamiennych i krzemiennych przedmiotów prestiżowych na obszarze Bałtycko-Pontyjskiego Międzymorza: Polska (wspólnie z Instytutem Prahistorii UAM Poznań; Instytutem Archeologii NANU Kijów; Instytutem Historii ANB Mińsk) 
 • Schyłek neolitu w północnej części Wyżyny Lubelskiej (projekt NCN realizowany przez IAE PAN Kraków)
 • Pogranicze biokulturowe Zachodu i Wschodu Europy na styku epok neolitu/eneolitu i brązu; obszar zlewni Bałtyku jako strefa recepcji tradycji pontyjskich kultur wczesnobrązowych: 3200-1750 BC (projekt realizowany przez Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu)
 • Sarmackie miecze i sztylety. Typologia, chronologia, rozprzestrzenienie /od kultury prochorowskiej do późnego okresu sarmackiego/ (NCN; okres realizacji 2011-2016)
 • Roztocze - starożytna ‘terra incognita’? (Mikroregion osadniczy w rejonie Ulowa na Roztoczu Środkowym w pradziejach i jego tło. Studium interdyscyplinarne) /Roztocze - the ancient ‘terra incognita’? (Settlement micro-region in the area of Ulów in Middle Roztocze in the prehistory and its background. Interdisciplinary studies) (NCN B/HS3/03352;okres realizacji 2014-2016).
 • Archeologiczne przywracanie pamięci o wielkiej wojnie. Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014).
 • Horodysko. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza (opracowanie materiałów z badań archeologicznych 2004-2005) (realizacja w okresie 2014-2015) http://archeologiahorodysko.pl 
 • Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych i weryfikacyjnych (grant realizowany 2013-2016 wspólnie z IAE PAN Kraków);
 • Atlas historyczny miast polskich, t. V. Małopolska, część 2 – Sandomierz (grant Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). 

Inne projekty badawcze:

 • Wewnętrzny projekt Zakładu Epok Kamienia IA UMCS: Studia nad wystepowaniem skał krzemiennych oraz ich kopalnictwem, przetwórstwem i dystrybucją na terenie Lubelszczyzny
 • Międzywydziałowe badania dotyczące zmian środowiska przyrodniczego, np. wskutek gospodarki i działalności człowieka w pradziejach, realizowane z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (Zakład Geoekologii i Paleografii)
 • Pogranicze biokulturowe Zachodu i Wschodu Europy na styku epok neolitu/eneolitu i brązu; obszar zlewni Bałtyku jako strefa recepcji tradycji pontyjskich kultur wczesnobrązowych: 3200-1750 BC (grant NCN realizowany przez Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu)