The adressbook

dr Krzysztof Rojek

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA ETYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/21:

poniedziałki, godz. 14:00 - 16:00


Do czasu zakończenia zagrożenia epidemiologicznego zachęcam do konsultacji drogą e-mailową: krzysztof.rojek@poczta.umcs.lublin.pl


oraz za pośrednictwem platformy MsTeams. Kod zespołu: 6ax5he7

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4/p. 310
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

2004 – 2006       I Liceum Ogólnokształcące im. W Broniewskiego w Świdniku.

2006 – 2011       Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Studia magisterskie (filozofia), specjalizacja: filozofia umysłu i komunikacji, tytuł zawodowy: magister

Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Niemczuka pt.: Stosunek między wartością a wolnością – Nicolai Hartmann i Jean-Paul Sartre.

2011 – 2017       Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Studia doktoranckie (filozofia), opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Niemczuk.

2017 – obecnie   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Etyki na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.


Działalność naukowa

Publikacje:

Monografia:

Wolność w kontekście determinizmu. Analiza porównawcza teorii N. Hartmanna i R. H. Kane’a, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.

Artykuły:

Problem autonomii a perspektywa zewnętrzna w filozofii umysłu Thomasa Nagela „Via Mentis”, nr 1 (1) 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

Problem wolności w perspektywie libertarianizmu Roberta Kane'a, w: L. Kopciuch (red.), Współczesne i historyczne konteksty wolności, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

Nihilizm jako współczesne zagrożenie dla wolności [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata. Historia, wyzwania, konflikty zbrojne, redakcja naukowa J. Karwat, (publikacja pokonferencyjna międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia”, organizowanej 20 marca 2014 przez Instytut naukowo - wydawniczy MAIUSCULA oraz Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu w auli Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu), ISBN: 978-83-61449-41-6, s. 287-301.

Wolność jako humanitarność i odpowiedzialność za Innego – wokół filozofii dialogu Emmanuela Lévinasa [w:] Tolerancja i poszanowanie różnorodności warunkiem integracji społecznej, red. H. Chałupczak, I. Kurzępa, E. Pogorzała, seria wydawnicza monografie i opracowania nr 26, Wydawnictwo Officina Simonidis, Zamość 2014 (recenzja: prof. dr hab. S. Kosiński), ISBN: 978-83-61893-41-7, s. 29-39 (publikacja pokonferencyjna międzynarodowej konferencji naukowej pt.: "Tolerancja i poszanowanie różnorodności warunkiem integracji społecznej" organizowanej w Zamościu, 14 maja 2014 r. przez Instytut Nauk Społecznych i Zakład Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu).

Self-forming actions w świetle problemu samodeterminacji: Robert Kane i Nicolai Hartmann [w:] Dramat Wolności, red. Z. Bajek, t.1., Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2015, ISBN 978-83-64448-31-7, s. 302-306.  Publikacja pokonferencyjna konferencji „Dramat Wolności” (Poznań, 28-29.XI.2013 r.) w ramach międzynarodowego projektu artystyczno-badawczego Dramat Wolności.  Organizatorzy zmienili miejsce publikacji artykułu, wcześniej planowano wydruk artykułu w czasopiśmie „PRETEKSTY”, tak też artykuł został opisany przed jego opublikowaniem w zeszłorocznym wniosku).

Semikompatybilizm J. M. Fischera w kontekście alternatywnych możliwości, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych” 2015, red. S. Raube, nr XXVII, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, ISSN 0860-4487, s. 177-198.

Kontrfaktyczna interwencja jako teoretyczne i praktyczne zagrożenie dla wolności. Krytyczna analiza Frankfurt Cases, „Kultura i Wartości” 2015, nr 4 (16), Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISSN 2299-7806, s. 23-48.

Filozofia wolności Barucha Spinozy w kontekście interpretacji kompatybilistycznej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio I (Philosophia-Sociologia)" 2018, Vol. XLIII (2), ISSN: 0137-2025, http://dx.doi.org/10.17951/i.2018.43.2.55-71, s. 55-71.

Recenzje:

Filozofia Nicolaia Hartmanna – recenzja „Ruchu Filozoficznego”, t. 69, z. 3–4, 2013, s. 411–594, „Kultura i Wartości” 2013, nr 2 (6), Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISSN 2299-7806, s. 141-150;

Wolność jako skandal w filozofii. Recenzja: Bob Doyle, Free Will: The Scandal in Philosophy I-Press, Cambridge (Mass.) 2011 (458 s.), „Kultura i Wartości” 2014, nr 2 (10), Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISSN 2299-7806, s. 141-146.

Recenzja: Józef Bremer, Czy wolna wola jest wolna? Kompatybilizm na tle badań interdyscyplinarnych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, „Kultura i Wartości” 2014, nr 3 (11), Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISSN 2299-7806, s. 143-148.

Dlaczego „wciskanie kitu” jest groźniejsze od kłamstwa? Recenzja:H. G. Frankfurt, O wciskaniu kitu, Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa 2008, „Kultura i Wartości” 2015, nr 4 (16), Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISSN 2299-7806, s. 103-109.

Komunikaty i sprawozdania:

Sprawozdanie z Drugiej Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej „Rzeczywistość i jej reprezentacje”, „Wiadomości Uniwersyteckie” UMCS w Lublinie, nr 08/217 2015, s. 29.

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Co i jak poznajemy przez obrazy?” (Kazimierz Dolny, 2–4 września 2015), „Kultura i Wartości” 2015, nr 4 (16), Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISSN 2299-7806, s. 111-113.

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej EPISTEME 2015 (Lublin, 12–13 grudnia 2015), „Kultura i Wartości” 2015, nr 4 (16), Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISSN 2299-7806, s. 115-117.

Sprawozdanie z The Second Conference of the International Association for Cognitive Semiotics – IACS 2016 (Lublin, 20-22 czerwca 2016), „Kultura i Wartości” 2016, nr 2 (18) „Diagnozy współczesności”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISSN 2299-7806, s. 125-127.

 

Konferencje naukowe:

„Konteksty wolności”, ogólnopolska, UMCS Lublin 21-22 marca 2013, „Problem wolności w perspektywie libertarianizmu Roberta Kane’a” – referat.

„Tańczę więc jestem. Filozofia a taniec”, ogólnopolska, UMCS Lublin, 23.04.2013 r., „»Wierzyłbym tylko w takiego Boga, który by tańczyć potrafił«. Portret człowieka wolnego oraz znaczenie tańca w filozofii Fryderyka Nietzschego” – referat.

„X Warsztaty Filozoficzne w Pobierowie: Prawdziwość przekonań”, ogólnopolska, 9-11 maja 2013 r., „Postawa sceptyczna jako metodyczny sprzeciw wobec prawdziwości przekonań?” – referat.

„Kierunki badawcze w filozofii”, ogólnopolska, 7-8 czerwca 2013 r., „Aporetyka problemu wolnej woli w filozofii Nicolaia Hartmanna” – referat.

„(Ko)media. Konteksty dyskursu medialnego: (ko)munikacja, (ko)operacja, (ko)ntestacja”, międzynarodowa, Katowice 18-20.09.2013, „Zysk ponad wartość? – z krytyk Noama Chomsky’ego” – referat.

 „Dramat wolności”, ogólnopolska, 28-29.XI.2013 r., „Self-forming actions w świetle problemu samodeterminacji: Robert Kane i Nicolai Hartmann” – referat.

„Od idei postępu do idei kryzysu”, ogólnopolska, 27-28.01.2014 r., „Wolność woli w kryzysie? Analiza wybranych teorii” – referat.

„Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia”, międzynarodowa, 20.03.2014 r., „Nihilizm jako współczesne zagrożenie dla wolności” – referat.

„Uzasadnianie w aksjologii i etyce”, ogólnopolska, 27-28.03.2014 r., „Miejsce wolności w strukturze uzasadnień i wyjaśnień etycznych” – referat.

„VI Warsztaty Filozoficzne”, ogólnopolska, 10-11.04.2014 r., „O aporEtyce słów kilka... -  antynomie wolnej woli w ontologiczno-aksjologicznych rozważaniach Nicolaia Hartmanna”- referat.

„Tolerancja i poszanowanie różnorodności warunkiem integracji społecznej”, międzynarodowa, 14.05.2014 r., „Wolność jako humanitarność i odpowiedzialność za Innego – wokół filozofii dialogu Emmanuela Lévinasa” – referat.

„Ponowoczesne oblicza lęku (Conditio humana i jej przejawy we współczesnej literaturze i kulturze)", ogólnopolska, 23.05.2014 r., „Wolna nieautentyczność wobec egzystencjalnego lęku – wokół myśli J.P. Sartre'a” – referat.

„IX Konferencji Filozofów Krajów Słowiańskich: Filozofia a współczesność”, międzynarodowa, 22–24.IX.2014 r. „Metafizyka i ontologia autonomii - komentarze do myśli Nicolaia Hartmanna” – referat.

„Interferencje filozoficzno-literackie”, ogólnopolska, 7.04.2015 r. „Nie-wola w kaftanie spierzchłych słów. O granicach wysławialności ludzkiej doli i niedoli w filozofii J.P. Sartre’a” – referat.

„Wolność niejedno ma imię – społeczeństwo, gospodarka, polityka, filozofia i prawo”, ogólnopolska, 15.05.2015 r., „Granice libertarianizmu w metafizyce Roberta Hilarego Kane'a” – referat.

„»To jest skandal!« Strategie skandalu w kulturze”, ogólnopolska, 21-22.11.2016 r. „Wolna wola jako skandal w filozofii?” - referat.

„V Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu: Co i jak poznajemy przez obrazy? pt.: Krajobraz jako wartość kulturowa i przyrodnicza”, ogólnopolska, 17-19.10.2019 r. „Zjawisko paralaksy jako programistyczny kompromis między wolnością twórczą i ograniczeniami systemowymi" - referat.

 

Zainteresowania naukowe:

Ontologia wolności, wolna wola, aksjologia, etyka, filozofia współczesna

 

 

Identyfikator Orcid:
Follow UMCS: