The adressbook

dr Ewa Godlewska

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury (on-line, MS Teams) w semestrze letnim 2020/21:


poniedziałki 8.00 - 9.30, czwartki 9.30 - 11.00


kod zespołu


chfytee

O sobie

Zainteresowania badawcze:

ochrona mniejszości narodowych w Europie, instytucjonalne gwarancje ochrony mniejszości narodowych w Radzie Europy, mniejszości narodowe na obszarze niemieckojęzycznym, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce,

Wybrane publikacje:

Monografie

E. Godlewska, Polityka etniczna Republiki Austrii, Lublin 2021

E. Godlewska, Ochrona praw grup narodowościowych w Republice Austrii, Lublin 2011

Prace pod redakcją

Media mniejszości, mniejszości w mediach, pod. red M. Adamik - Szysiak i E. Godlewskiej, Lublin 2014

Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny, pod. red E. Godlewskiej i M. Lesińskiej – Staszczuk, Lublin 2013

Artykuły

E. Godlewska, Integracja czy asymilacja? – Współczesna polityka imigracyjna Austrii, (w:) Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno – społecznej, red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań 2019, s. 193 – 200.

E. Godlewska, Anti-immigrant rhetoric as an element of public life in Austria - selected aspects, „Annales Uniwersitatis Mariae Curie – Skłodowska” sectio M Balcaniensis Et Carpathiensis, Lublin 2019, s. 23 – 37.

E. Godlewska, „Europa, która chroni” – założenia programowe prezydencji Austrii w Radzie Unii Europejskiej w kontekście kryzysu migracyjnego, (w:) Badania polityczne i socjologiczne, Tom XVI, Uniwersytet Narodowy w Czerniowcach, 2019, s. 22 – 34.

E. Godlewska, Struktura etniczna Austrii w XXI wieku, (w:) Republika Austrii. Dzieje, współczesność, relacje polsko-austriackie 1918 - 2018, Warszawa 2018, s. 157 – 175.

E. Godlewska, Polityka imigracyjna kanclerz Angeli Merkel z perspektywy austriackiej, „Przegląd Zachodni”, nr 2 (367) 2018, Poznań 2018, s. 121 – 135.

E. Godlewska, Rozwój mediów mniejszościowych w Austrii na przykładzie Słoweńców karynckich, (w:) Oblicza współczesnej komunikacji. Konteksty – Problemy – Wyzwania, red. A. Stępińska, E. Jurga – Wosik, B. Secler, Poznań 2018, s. 105 – 120.

E. Godlewska, Contemporary determinants of Austrian migration policy, (w:) Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka, red. H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek, Lublin 2018, s. 319 – 333.

E. Godlewska, Ekonomiczne aspekty polityki integracyjnej Austrii wobec imigrantów, „Przegląd Europejski”, nr 1, tom 2018, s. 89 – 102.

E. Godlewska, Nowy rząd, nowa strategia (?) – rząd Sebastiana Kurza wobec imigrantów, (w:) Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku, red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań 2018, s. 353 – 362.

E. Godlewska, Etniczność jako instrument oddziaływania społecznego w polityce Wolnościowej Partii Austrii, „Acta Politica Polonica” 2018, nr 3 (45), Szczecin 2018, s. 19 – 28.

E. Godlewska, Aktywność polityczna mniejszości narodowych w Austrii na przykładzie Słoweńców karynckich, w: Mniejszości w wyborach. Wybory mniejszości. Z badań nad partycypacją polityczną mniejszości narodowych i etnicznych, red. J. Mieczkowski, Szczecin 2017, s. 207 – 219.

E. Godlewska, Słoweńcy w Karyntii: wybrane zagadnienia, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, vol. 54/2017, Toruń 2017, s. 192 – 210.

E. Godlewska, Polityka etniczna Austrii w obliczu kryzysu uchodźczego w Europie, w: Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań 2017, s. 91 – 102.

E. Godlewska, Współczesna strategia Austrii na rzecz Romów – założenia i realizacja, w: Facta Simonides Nr 1 (9) 2016, Zamość 2016, s. 161 – 176.

E. Godlewska, Współczesna polityka etniczna Austrii, w:Historyczne i polityczne związki Polski i Austrii, red. E. Muciek, Lublin 2016, s. 105 – 129.

E. Godlewska, Das Bild Österreichs in Polen nach 1945, w: Austria w polskim dyskursie publicznym po 1945 roku, red. A. Kisztelińska – Węgrzyńska, Łódz 2016, s. 105 – 121.

E. Godlewska, Polityka etniczna zjednoczonych Niemiec, w: Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek, Lublin 2015, s. 321 – 337.

E. Godlewska, Wpływ II wojny światowej na kwestię narodowościową w Austrii, w: Przegląd Zachodni nr 2 (355)/2015, Poznań 2015, s. 239 – 252.

E. Godlewska, Polska ustawa o mniejszościach versus rozwiązania austriackie – analiza porównawcza, w: Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań 2015, s. 119 – 131.

E. Godlewska, Ewolucja austriackiej polityki wobec mniejszości narodowych w XX wieku, w: Austria i relacje polsko – austriackie w XX i XXI wieku. Polityka – kultura – gospodarka, pod red. A. Kisztelińskiej – Węgrzyńskiej i K. A. Kuczyńskiego, Łódź 2014, s. 85 – 101.

E. Godlewska, Media mniejszości narodowych na obszarze niemieckojęzycznym – przykład Austrii i Niemiec, w: Media mniejszości, mniejszości w mediach, pod red. M. Adamik – Szysiak i E. Godlewskiej, Lublin 2014.

E. Godlewska, Prawa językowe mniejszości narodowych – problemy w realizacji, w:

Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie. Aspekty polityczne i społeczne, Toruń (Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu) 2014.

E. Godlewska, National and Ethnic Minorities in Poland in the Opinions of the Advisory Committee of the Council of Europe, Przegląd Zachodni II/2014, Wydawnictwo Instytutu Zachodniego w Poznaniu

E. Godlewska, Kwestia dwujęzycznych tablic o charakterze topograficznym w Republice Austrii – prawo oraz jego realizacja, w: Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny, pod. red E. Godlewskiej i M. Lesińskiej – Staszczuk, Lublin 2013

E. Godlewska, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w opiniach Komitetu Doradczego Rady Europy, „Przegląd Zachodni”, Nr 3, lipiec – wrzesień 2013

E. Godlewska, J.A. Rybczyńska, Right to infomation in minority language? Problems of linguistic minorities protection in Europe, w: Communication as a Measure of Protection and Limitation of Human Rights. Information in Relation to Human Rights, Bratislava 2013

E. Godlewska, Struktura narodowościowa państw Europy Środkowej po 1989 roku na wybranych przykładach, w: Europa Środkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, red. H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Wydawnictwo „Officina Simonidis”, Zamość 2013

E. Godlewska, Romowie w Austrii i w Niemczech – współczesny status prawny a rzeczywistość, w: „Facta Simonidis”, 2013, nr 1 (6)

E. Godlewska, Działalność Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka – współczesne wyzwania, (w:) Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych. Wybrane zagadnienia, pod red. J.A. Rybczyńskiej i A. Demczuk, Lublin 2012

E. Godlewska, Ochrona mniejszości narodowych w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – działalność Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych, (w:) Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, Warszawa 2011

E. Godlewska, E. Nowak, Civil society in Central Europe – Polish-Austrian comparative study, (w:) Central Europe. Two Decadec After, Warsaw 2010


Ogłoszenia

 

 

 

 
Follow UMCS: