The adressbook

dr Urszula Olejnik

dr Urszula Olejnik
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Telefon
81 5376321
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


 


Konsultacje w semestrze zimowym odbywają się w poniedziałki w godzinach 10.00-12.00 w trybie zdalnym (video-konferencja na Kampusie UMCS), po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową: urszula.olejnik@poczta.umcs.lublin.pl


Miejsce: Kampus – Wydział Pedagogiki i Psychologii – Urszula Olejnik – Konsultacje semestr zimowy 2020/2021.


 

Adres

ul. Narutowicza 12, pokój 69C
20-004 Lublin

O sobie

Podejmowana tematyka badawcza:

 • postawy wobec osób z niepełnosprawnością
 • rozwój motoryczny i aktywność fizyczna dzieci z autyzmem
 • funkcjonowanie rodzin z dziećmi z wybiórczością pokarmową
 • style poczucia humoru

Uczestnictwo w projekcie badawczym/dydaktycznym:

 • Projekt badawczy Szkolne samopoczucie uczniów i nauczycieli w kontekście zadań przyszłościowych, realizowanym przez pracowników Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej pod kierunkiem dr hab. Izabelli Łukasik, prof. uczelni.
 • Projekt dydaktyczny Nauczyciel na miarę XXI wieku realizowanym na Wydziale Humanistycznym UMCS. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Okres realizacji Projektu: od 01.02.2019 r. – 30.11.2022 r. W ramach Projektu zaplanowano opracowanie i modyfikację programów kształcenia nauczycieli na studiach I i II stopnia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską na Wydziale Humanistycznym oraz wdrożenie zmodyfikowanych programów na II stopniu specjalności nauczycielskiej na kierunkach filologia polska, historia, romanistyka, hispanistyka, lingwistyka stosowana. 

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Wyróżnienie w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Otwarte Drzwi” organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na najlepszą pracę doktorską (2017 r),
 • Wyróżnienie w konkursie na Najlepszego Wykładowcę Akademickiego 2017/2018 orgaznizowanym przez Radę Wydziałową Samorządu Studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.

Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje:

 1. Postawy zdystansowania i tolerancyjności a zasoby osobiste młodzieży słabowidzącej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2018 r.
 2. Aktywność fizyczna i rozwój motoryczny dzieci z autyzmem wyzwaniem dla teorii i praktyki edukacyjnej, [w:]  Grabowiec A., Bochniarz A., Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol 37, No 4 (2018), 2018, s. 35-48.
 3. Style poczucia humoru nauczycieli według modelu Roda Martina. Badania pilotażowe, [w:]  I. Łukasik, A. Grabowiec, U. Olejnik (red.) Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol. 38, No.3 (2019) , s. 253-267.
 4. Gotowość do zawarcia związku małżeńskiego z osobą z niepełnosprawnością a postawy dystansu versus tolerancji młodzieży słabowidzącej, [w:]  D. Krzemińska (red.) Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, nr. 38 (2020), s. 117-140.
 5. Społeczna percepcja dystansu i tolerancji, Współautor: Janusz Kirenko, [w:] W. Pasierbek, M. Grodecka (red.) Horyzonty wychowania vol.19 No 50 (2020), s. 131-146.

 
Follow UMCS: