The adressbook

dr Jarosław Cymerman

Telefon
+81 537 26 95
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim:


poniedziałek, 10.30-11.30


piątek, 14.30-15.30


pok. 231 (Nowa Humanistyka)


  

 

 

Adres

Pl. Marii-Curie-Skłodowskiej 4a, pok. 231
20-031 Lublin

O sobie

Rocznik 1975. Teatrolog i literaturoznawca, od czasu do czasu również krytyk i edytor, zajmuje się historią teatru polskiego, dramaturgią XIX i XX wieku, a także twórczością Józefa Czechowicza. Stały współpracownik kwartalnika "Akcent" i miesięcznika "Teatr". Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.

 

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

Sezony pierwsze i ostatnie. Teatr Miejski w Lublinie w latach 1944-1949, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022.

Scena Lublin, Fundacja Teatrikon, Lublin 2017 (wspólnie z Dominikiem Gacem i Grzegorzem Kondrasiukiem).

 

PRACE POD REDAKCJĄ:

Muzyczność w dramacie i teatrze, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013 (wspólnie z Elżbietą Rzewuską).

Wokół dramatu poetyckiego XX wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018 (wspólnie z Anną Podstawką).

Teatr warty przypomnienia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018 (wspólnie z Witoldem Wołowskim).

 

EDYCJE TEKSTÓW:

Szkoła Czechowicza. Antologia, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2023.

Szopki Reflektora, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020 (wspólnie z Justyną Teterwak i Aleksandrem Wójtowiczem).

 

"Reflektor". Materiały archiwalne i prasowe, Muzeum Lubelskie, Lublin 2018 (wspólnie z Aleksandrem Wójtowiczem).

Józef Czechowicz, Poemat o mieście Lublinie, Józef Łobodowski, Ballada lubelska, Wschodnia Fundacja Kultury "Akcent", Lublin 2017 [opracowanie tekstu i wstęp].

Grażyna Chrostowska, Wiersze, Muzeum Lubelskie, Lublin 2017 (wspólnie z Barbarą Oratowską) [opracowanie tekstu i wstęp].

Stanisław Weremczuk, Ciemność, Norbertinum, Lublin 2016.

Józef Czechowicz, Pisma zebrane, t. 9, Varia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013 (wspólnie z Aleksandrem Wójtowiczem).

 

Józef Czechowicz, Pisma zebrane, t. 3, Utwory dramatyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011 (wspólnie z Joanną Nowakowską).

 

ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

Przestrzenie wyższych syntez w dramacie „Czasu jutrzennego” Józefa Czechowicza, „Przegląd Humanistyczny” 2004, nr 2 (383), s.77-92: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=10009&from=&dirids=1&ver_id=&lp=9&QI=

Teatr i dramat Józefa Czechowicza, „Akcent” 2004, nr 1-2 (95-96), s.227-234: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=10012&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=

W głębinach „świadomości drugich i trzecich” – „Opowieść o papierowej koronie” jako zapis twórczych poszukiwań młodego Czechowicza, [w:] Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności, pod red. J. Święcha, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s.255-272: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=10007&from=&dirids=1&ver_id=&lp=6&QI=

Grzeszna córka w Teatrze-Świątyni, [w:] Z problematyki literatury i sztuki Młodej Polski, t. I, Krótkie formy dramatyczne, pod red. H. Ratusznej i R. Siomy, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2007, s. 69-84.

Czechowicz w płaszczu Konrada, [w:] Tradycja romantyczna w teatrze polskim, pod red. D. Kosińskiego, Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Kraków 2007: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=10015&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=

Teatr stołecznego królewskiego miasta Lublina, „kultura enter” lipiec 2008, nr 00, http://kulturaenter.nazwa.pl/0/t1.html.

Paradoks o Teatrze Centralnym, „Teatr” 2009, nr 7-8, s. 60-62 (wsp. z Grzegorzem Kondrasiukiem): http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/98614.html?josso_assertion_id=5137B6862ED62F99

Głodomór, diabełki i teatr białoruski, [w:] Pomiędzy Białorusią a Polską. Dramaturgia Siarhieja Kawaloua, ukł. i przedm. L. Gramyka, I. Lappo, pod red. A. Liopy i A. Borowiec, Knigazbor, Mińsk 2009, s. 353-355.

„Nuta kozaka skocznego” i „szloch duszy”. Występy ukraińskich zespołów teatralnych w Lublinie na przełomie XIX i XX wieku, „Pamiętnik Teatralny” 2010, z. 1-2 (233-234), s. 82-101: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=25820&from=&dirids=1&ver_id=&lp=8&QI=

Genius loci w historii teatru (na przykładzie Lublina), [w:] Nowe historie 1. Ustanawianie historii, red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald, D. Kosiński, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2010, s. 203-212: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=25181&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&QI=

Bliski teatr na wschodzie, „Teatr” 2011, nr 11, s. 63-65; http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/bliski-teatr-na-wschodzie.html.

Ustanowienie historii. Teatr w Lublinie w 1944, [w:] Nowe historie 2. Wymowa faktów, red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2011, s. 37-65.

Wielkie Księstwo Józefa Czechowicza, [w:] Miłosz-Czechowicz. Lektury paralelne, pod red. A. Tyszczyka, U. Wieczorek, A. Zińczuk, Wydawnictwo Ośrodka „Brama Grodzka” – Teatr NN, Lublin 2011, s. 108-122.

Dziejba, czyli teatr Leśmiana, [w:] Leśmian nowoczesny i ponowoczesny, pod red. B. Grodzkiego i D. Trześniowskiego, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2012 (seria: Radomskie Monografie Filologiczne), s. 267-278.

Poezja Stanisława Weremczuka, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” 2012, nr 4, s. 70-74.

 „Paradoks Wielkiej Nocy” Józefa Czechowicza – komentarz edytorski o atrybucji tekstu, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2013, t. IX, s. 357-362, (wsp. z Aleksandrem Wójtowiczem).

Польський театр історії, „Український театр” 2015, nr 4-5-6, s. 46-47.

Polski teatr historii„Teatr” 2015, nr 10, s. 39-41: http://www.teatr-pismo.pl/przestrzenie-teatru/1248/polski_teatr_historii/

"Le Dieu vivant" de Cita et Suzanne Malard: radio-reportage de la Passion. Contribution à l’histoire du théâtre radiophonique d’avant-guerre en France et en
Pologne, Skén&Graphie” 2015, nr 3, s. 21-38 (wspólnie z Witoldem Wołowskim): http://skenegraphie.revues.org/1227

Czechowicz - autor, podmiot, bohater. Przypadek Zasławskiego, [w:] Czechowicz - poeta, prozaik, krytyk, tłumacz, pod red. A. Niewiadomskiego i A. Wójtowicza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 81-97: https://www.academia.edu/40009521/Czechowicz_-_autor_podmiot_bohater._Przypadek_Zasławskiego

Nowe (?) Kresy (?) Wschodnie (?) i ich dramat, [w:] Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej. W lekturze i na scenie, red. J. Kopciński, Warszawa 2016, s. 125-134.

Konfrontacje z miastem. Festiwale teatralne w Lublinie, [w:] Między świętem a przesytem. Festiwale teatralne i ich miejsce we współczesnym życiu kulturalnym Polski, pod redakcją Dariusza Kosińskiego, Szczecin 2016, s. 115-125.

Nos Cyrana. Przygody młodego Józefa Łobodowskiego z teatrem, "Akcent" 2016, nr 2.

"Czynnik walki o nowe". Grupa poetycka "Reflektor" na łamach "Ziemi Lubelskiej" w 1927 roku, "Akcent" 2016, nr 2.

 Z Mekki do Medyny. Rena Mirecka i Zbigniew Cynkutis w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, „Performer” 2016, nr 11-12 (http://www.grotowski.net/performer/performer-11-12/z-mekki-do-medyny-rena-mirecka-i-zbigniew-cynkutis).

„Weryfikacja”. Przypadek teatralny z 1946 roku, „Akcent” 2017, nr 2, s. 158-163: http://www.hypatia.pl/web/pageFiles/attachments/12011/akcent-literatura-i-sztuka-nr-2-4-czerwca-2017.pdf.

Związki pruskie [w:] Wreszcie nie pojawia się nikt". Szkice o twórczości Andrzeja Niewiadomskiego, red. A. Jarzyna, K. Kuczyńska-Koschany, A. Szulc-Woźniak i J. Żabnicka, Lublin 2016, s. 39-48. 

Dwa teatry - dwa początki. Pierwsze miesiące teatru tzw. Polski Lubelskiej, „Pamiętnik Teatralny” 2017, z. 1-2, s. 134-164.

Przyczynek do międzywojennej dyskusji o treści i formie, „Tekstualia” 2019, nr 2, s. 130-134.

Osterwa po wojnie albo Pięknosłużca w Polsce Ludowej,  „Pamiętnik Teatralny” 2020, z. 69(2), s. 179-204. https://doi.org/10.36744/pt.247

 

HASŁA LEKSYKOGRAFICZNE I ENCYKLOPEDYCZNE:

[Hasło:] Misterium (w literaturze polskiej), [w:] Encyklopedia katolicka, t. XII, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, s. 1271-1274.