The adressbook

dr Małgorzata Chojak

dr Małgorzata Chojak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
LABORATORIUM BADAŃ NAD NEUROEDUKACJĄ, KATEDRA DYDAKTYKI
Funkcje
Kierownik Laboratorium
Telefon
81 537 63 45 (do pokoju), 81 537 63 47 (do laboratorium)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

KONSULTACJE:


w formie stacjonarnej: piątek w godz. 13.00 - 14.00 w pok. 2.19


w formie on line: piątek w godz. 14.00 - 15.00  (po wcześniejszym umówieniu się)


 


DYŻUR W LABORATORIUM : środa 9.00 -13.00

O sobie

Jestem pracownikiem Instytutu Pedagogiki od 2013 roku.

1. W ramach działalności dydaktycznej:

- prowadzę zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych z zakresu m.in. neuropedagogiki, diagnozy pedagogicznej, specjalnych potrzeb edukacyjnych, wykorzystania nowych technologii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, współpracy z rodzicami, pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole (oceny studentów: średnio powyżej 5,0);

- od 2020 r. prowadzę zajęcia w języku angielskim w ramach Erasmus Plus (przedmioty z zakresu neuropedagogiki oraz podstaw neuroobrazowania mózgu);

2. W ramach inicjowania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym:

- uczestniczyłam w prawie 10 zagranicznych wizytach studyjnych (i kontynuuję nadal współpracę z polskimi szkołami) w Norwegii (Bergen, Fredriktad) i Islandii (Reykjavik);

- współpracowałam z ponad 40 placówkami oświatowymi z terenu województwa lubelskiego;

- współpracuję z lubelskimi firmami (m.in. IKEA, SKENDE).

3. Od 2019 r. kieruję Wydziałowym Zespołem ds Współpracy z Otoczeniem Zewnętrznym (https://www.umcs.pl/pl/wydzialowy-zespol-ds-wspolpracy-z-otoczeniem-zewnetrznym,17590.htm)

4. Od 2019 roku kieruję powołanym przez Rektora UMCS Interdyscyplinarnym Zespołem Badawczym NeuroEduLab (https://www.umcs.pl/pl/zespol-badawczy-neuroedulab,24144.htm)

5. Od października 2021 r. kieruję Laboratorium Badań nad Neuroedukacją, działającym w Instytucie Pedagogiki UMCS (https://www.umcs.pl/pl/laboratorium-badan-nad-neuroedukacja,24140.htm)

6. W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyłam w dodatkowych kursach specjalistycznych:

- Neuropsychologia kliniczna dziecka. Teoria i praktyka (dr hab. A. Borkowska, prof. UMCS)(75 godzin)

- Metody neuroobrazowania mózgu (dr T. Wolak, dr A. Pluta)

- Certyfikat ELMICO fNIRS w badaniach

- Certyfikat BIOMED EEG-Biofeedback I stopnia (45 godzin)

- Certyfikat BIOMED QEEG a EEG Biofeedback (20 godzin)

- certyfikowane szkolenie dla techników EEG w Ośrodku Kształcenia Medycznego AKSON (I i II stopień)

 


Działalność naukowa

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:

a) monografie:

Chojak, M. (2021). Nauczycielska diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i w szkole. Wyd. Difin.

Chojak, M. (2019). Neuropedagogika, neuroedukacja i neurodydaktyka - fakty i mity. Wyd. Difin.

Chojak M. (2016): Rodzice a gotowośc szkolna dzieci, Lublin: UMCS.

b) artykuły w czasopismach:

1. Chojak M., Luria E, Shalom M. (2021) Neuromyths among Polish Teachers – Research Results and Practical Implications. Prima Educatione, 5, 115-131, DOI: 10.17951/pe/2021.5.115-131

2. Chojak M. (2020): Neuropedagogika wśród dyscyplin naukowych–próba doprecyzowania nazewnictwa. Studia Edukacyjne, 56, 369-384.

3. Chojak M. (2020): Edukacja oparta na neurofaktach–wstępna analiza nowego protokołu badawczego opartego na metodologii pedagogiki i medycyny, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 39(3), 23-40.

4. Chojak M. (2019): Neuropedagogika i edukacja alternatywna w oświacie XXI wieku. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 37 (3), 151-160.

5. Chojak M. (2019): Recenzja książki: krzysztof j. Szmidt, ABC kreatywności. Kontynuacje, Difin, Warszawa 2019, ss. 394. Prima Educatione, 3, 143-146, DOI: 10.17951/pe/2019.3.143-146

6. Chojak M. (2019): Nowe technologie w diagnozie i pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – inspiracje do badań naukowych. Edukacja-Technika-Informatyka, 10(1), 261-266

7. Chojak M. (2018): Zabawa jako warunek prawidłowego rozwoju dziecka i przygotowania studentów do zawodu nauczyciela–przykład dobrej praktyki. Lubelski Rocznik Pedaghogiczny, 36(1),

8. Chojak M. (2018). 'Neuropedagogy as a Scientific Discipline: Interdisciplinary Description of the Theoretical Basis for the Development of a Research Field'. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science Index 140, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 12(8), 1084 - 1087. DOI: 10.5281/zenodo.1474341

9. Chojak M. (2018). Neuronalna strategia wykonywania czynności edukacyjnych na materiałach polisensorycznych oraz na tablecie u dzieci o różnym czasie kontaktu z mediami. Edukacja-Technika-Informatyka, 4(26), s. 218-223. 

10. Chojak M. (2018). Mózg „dzieci sieci” w świetle neurobiologii i neuropedagogiki, Edukacja Technika Informatyka, nr 1(23), s. 121-128. DOI 10.15584/eti.2018.1.15

11. Chojak M. (2016): Rodzice – partnerzy czy wrogowie polskiej edukacji?. Wychowanie w Rodzinie, 13 (1), 293-310

12. Chojak M. (2013): Rodzina e edukacja dzieci – Polska na tle innych krajów europejskich, "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 4.

13. Chojak M. (2013): ABC współpracy z rodzicami w praktyce, „Bliżej Przedszkola”, nr 3.

c) rozdziały w monografiach:

1. Chojak M. (2021): Superwizja w placówkach oświatwych - możliwość czy konieczność (w:) A. Sordyl-Lipnicka,  K. Wojtanowicz (red.) Superwizja w zawodach wsparcia społecznego, s. 

2. Chojak M. (2017). Diagnoza socjoterapeutyczna dzieci w wieku przedszkolnym (w:) E. Grudziewska (red.) Diagnoza w socjoterapii, Wyd. DIFIN, s. 32-75.

3. Chojak M. (2016): Diagnoza neuropedagogiczna – próba nakreślenia założeń teoretycznych (w:) Diagnozowanie twórczości uczniów i nauczycieli, s. 152-158.

4. Chojak M. (2016): A drawing as a technique of the diagnosis of the child's school situation (w:) M. Chepil, A. Żukowska, O. Karpenko (red.): In the sphere of education and artistic work, Drohobych, s. 69-79.

5. Chojak M. (2016): Nadmierny kontakt z mediami jako przyczyna zaburzeń rozwoju poznawczego dzieci kończących wychowanie przwdszkolne - raport z badań (w:) A. kamińska. P. Oleśniewicz (red.): Edukacja Jutra. Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole, Sosnowiec: Wyższa Szkoła HUMANITAS, s. 223-134.

6. Chojak M. (2015): Dziecko u progu szkoły w świetle ustawodastwa polskiego [w:] Oblicza gotowości szkolnej

7. Chojak M. (2015): Rozwijanie Kluczowych kompetencji u „dzieci sieci” w odniesieniu do najnowszych badań nad mózgiem (w:)J. Uszyńska-Jarmoc, K. Nadachewicz (red.): Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna, s. 117-130.

8. Chojak M. (2015): Nowe technologie w rozwój wybranych procesów poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (w:) K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.) Edukacja Jutra.

9. Chojak.M (2014): Neurodydaktyka – sposób na niepowodzenia współczesnej szkoły? (w:) K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.): Edukacja Jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce, s. 183-196.

10. Chojak M. (2013): Poziom gotowości szkolnej dzieci kończących wychowanie przedszkolne a postawy rodziców wobec ich edukacji [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja Jutra. Uwarunkowania współczesnej szkoły, Sosnowiec: Oficyna Wyd. HUMANITAS,  s. 99-108.

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROJEKTY BADAWCZE

 a) finansowane ze źródeł centralnych:

 W 2021 r. pozyskanie grantu na projektZidentyfikowanie markerów zaburzeń rozwojowych u dzieci, widocznych w ilościowej analizie zapisu EEG. Aplikacja z normami, opracowanymi na podstawie statystycznej, ilościowej analizy 200 zapisów EEG.; wartość dofinansowania - 90 800,00 zł;fundusze pozyskane w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowanego przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) (kierownik)

 W 2020 roku pozyskanie grantu inwestycyjnego na projekt: "Zwiększenie możliwości badawczych urządzenia do spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS)"(IA/SP/482404/2021; w konkursie MNiSW na rozbudowę dużej infrastruktury badawczej; wartość wniosku 1 870 000 zł; dotacja z ministerstwa 1 683 000 zł (kierownik)

 W 2018 r. pozyskanie grantu inwestycyjnego na projekt: "Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) w neuropedagogice i neuropsychologii w zakresie profilaktyki i terapii wybranych chorób cywilizacyjnych oraz podniesienia jakości systemu edukacji" (IA/SP/0506/2019; w konkursie MNiSW na zakup dużej infrastruktury badawczej; wartość wniosku 1 200 000 zł; wartość dofinansowania 1 188 000 zł (kierownik).

 b) inne:

 - od 2022 roku udział w projekcie "Badania nad uwarunkowaniami efektywności pracy w systemie hybrydowym" (kierownik dr hab. A. Różański, prof.uczelni)

 - od 2019 do 2021 polsko-izraelski projekt badawczy „Neuromity wśród nauczycieli w Polsce i Izraelu” (kierownik)

  --------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROJEKTY EDUKACYJNE:

 1. Od 2017 roku współautorka projektu "Przedsiębiorcze Dzieciaki" realizowanego we współracy z Wydziałem Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, współfinansowanego przez NPB (https://gospodarczy.lublin.eu/edukacja-przedsiebiorczosci/przedsiebiorcze-dzieciaki/); od 2021 r. projekt międzynarodowy realizowany we współpracy z miastem Łuck na Ukrainie oraz tamtejszym uniwersytetem (https://monitorwolynski.com/pl/news/4193-29817); w 2022 r. projekt zwyciężył w ogólnopolskim etapie konkursu Europejskie Nagrody Promocji i Przedsiębiorczości (https://lublin.tvp.pl/61534942/przedsiebiorcze-dzieciaki-docenione-w-europie).

 2. Od 2021 r. współautorka projektu "Przedsiębiorcza Młodzież" realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Lublin (https://www.umcs.pl/pl/informacje-prasowe,4623,projekt-umcs-i-miasta-lublin-przedsiebiorcza-mlodziez,111639.chtm).

 3. W 2017 r. uzyskanie grantu ministerialnego na realizację projektu edukacyjnego „Mój tajemniczy mózg - bajkowa podróż dla dzieci z wykorzystaniem zabaw wspierających rozwój mózgu”; grant pozyskany w ramach konkursu Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

 4. Działalność upowszechniająca naukę w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki:

 a) w edycji 2021: warsztaty dla dzieci „Mój tajemniczy mózg” (4 spotkania), „Przedsiębiorcze Dzieciaki” (6 spotkań, współorganizowanych z Urzędem Miasta Lublin)

 b) w edycji 2019: warsztat dla nauczycieli „Cała prawda o neuroedukacji” (1 spotkanie), „Diagnoza pedagogiczna dla nauczycieli” (2 spotkania)

 c) w edycji 2018: „Mój tajemniczy mózg – warsztaty dla dzieci połączone z diagnozą TUW” (20 spotkań)

 5. Przygotowanie we współpracy z Bankiem Millenium poradnika, dotyczącego edukacji z zakresu przedsiębiorczości dla przedszkolaków (https://www.bankmillennium.pl/o-banku/fundacja/wydarzenia/finansowy-elementarz-poradnik-dla-rodzicow/edukacja-finansowa-przedszkolakow)

 ------------------------------------------------------------------------------------------

 

 DODATKOWE INFORMACJE:

 - członek Brain Mind & Memory Institute (BMMI)

 członek The Society for functional Near Infared Spectroscopy (fNIRS)

 - recenzent w czasopismach "Computers & Education" (lista A) i "Review Journal of Autism and Developmental Disorders" (lista A)

 -  ekspert w projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwóju

  


Ogłoszenia