The adressbook

dr Dorota Chimicz

dr Dorota Chimicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Telefon
(81) 537- 63-24
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Godziny konsultacji w semestrze zimowym 2023/2024


Konsultacje stacjonarne:


Piątek: 16.30-17.30, pokój nr 316 (Instytut Pedagogiki, ul. Głęboka 43)


Konsultacje zdalne:


Środa:  11.30-12.30  (video-konferencja - Moodle Big Blue Button)


Konsultacje zdalne w semestrze zimowym odbywają się poprzez wideo-konferencję po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową: dorota.chimicz@mail.umcs.pl


  Consultations during the winter semester 2023/2024:


Friday: 16.30-17.30, room 316 (Insutute of Pedagogy, 43 Głęboka St.)


Wednesday: 11.30-12.30 (On-line - Moodle Big Blue Button)


 Konsultacje Wydziałowego koordynatora ds. programu Erasmus+ i współpracy międzynarodowej


Konsultacje zdalne


Środa 12.30- 13.30  (video-konferencja - Moodle Big Blue Button) (po wcześniejszym umówieniu mailowym)


 

Adres

ul. Głęboka 43, pokój 316
20-612 Lublin

Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza

1. Wykorzystanie technologii wspomagających uczniów z niepełnosprawnościami w edukacji   włączającej.

2. Organizacja procesu kształcenia ucznia z niepełnosprawnością w środowisku włączającym – koncepcja projektowania uniwersalnego dla edukacji.

3.  Multiwiktymizacja osób z niepełnosprawnością.

Doktoranci 

Małgorzata Pychner  „Efektywność programu profilaktyki uzależnień skierowanego do młodzieży” (promotor pomocniczy)

 Projekty badawcze

 1. Projekt NCBiR i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie  pn. "Uniwersalność +" – zadanie: Realizacja zajęć z "Projektowania uniwersalnego" na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (III.2021-VI.2023)

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym na UMCS (studentów i kadry akademickiej) w zakresie projektowania a także  wsparcie zmian organizacyjnych na UMCS poprzez wprowadzenie w programach kształcenia na 9 kierunkach obowiązkowych modułów zajęć w zakresie projektowania uniwersalnego.

 2.  Projekt FRSE  i UMCS w Lublinie - Edukacja włączająca bez granic – Polska – Norwegia.

 Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej kształcącej przyszłych nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń  ́w zakresie edukacji włączającej, a także przeprowadzenie badań wśród uczniów ze SPE w Polsce i w Norwegii w zakresie ich psychospołecznego funkcjonowania w edukacji włączającej.

Projekty międzynarodowe - dydaktyczne

Kierownik merytoryczny ds. otwartych cyfrowych zasobów edukacyjnych w projekcie międzynarodowym Erasmus+: Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym (Open innovative resources for distance learning - OIR). Konkurs wniosków 2020 Runda 1 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. KA226 - Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej. 

 Pełnione funkcje

1. Koordynator Wydziałowego Zespołu ds. Erasmusa i Współpracy Międzynarodowej

2. Doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta w zakresie funkcjonowania wzrokowego w ramach Zespołu ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi – OPTIMUM UMCS

3. Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Dostępności dla Osób ze Szczególnymi Potrzebami na kadencję 2020-2024

4. Członek Zespołu ds. Promocji Umiędzynarodowienia Badań

5. Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024

6. Opiekun kierunku: Pedagogika specjalna/studia 5-letnie mgr, stacjonarne od r. akad. 2019/2020

 

Nagrody i wyróżnienia

1. Nagroda Rektora za działalność organizacyjną - Nagroda zespołowa III stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni – 23 października 2018

2. "Medal Komisji Edukacji Narodowej" za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania - 21 lipca 2020

3. Nagroda Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - indywidualna V stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni - 21 pażdzernika 2022

 

 Najważniejsze publikacje:

Chimicz D. (2002). Poczucie osamotnienia i poziom lęku u młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym, [w]: „Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych”, red. Andrzej Pielecki. – Lublin: Wydawnictwo UMCS,  – S. 199- 209.

Chimicz D. (2003). Poczucie osamotnienia dzieci i młodzieży i jego konsekwencje psychospołeczne. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 23, s. 109-116.

Chimicz D. (2004). Wsparcie matek dzieci z upośledzeniem umysłowym przez członków rodziny, [w]:Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych”. red. G. Kwaśniewska, A. Wojnarska. Lublin: Wydawnictwo  UMCS.

Chimicz D.,  Bujak E.  (2009). Style przystosowania się pełnosprawnego rodzeństwa do funkcjonowania w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, [w:] (red.) D. Baczała, J. Błeszyński, M. Zaorska "Osoba z niepełnosprawnością - opieka, terapia, wsparcie". Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Chimicz D. (2011). Ku aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Propozycja rozwiązań modelowych, Wydawnictwo PSW Biała Podlaska, 2011.

Chimicz D., Palak Z., Pawlak A. (2012) (red.) Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej, Wydawnictwo UMCS.

Chimicz D. (2015). Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną wobec własnej sytuacji życiowej, Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Chimicz D. (2015). Rodzina – system wzajemnych powiązań. [w:] A. Lewicka, K. Korona (red.) „Dziecko a rozwód. Bajki terapeutyczne dla dzieci rozwodzących się rodziców”, Wyd. Difin., s. 64-85.

Chimicz D. (2017). Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej [w:] A. Lewicka – Zelent (red.) „Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne”. Wyd. Difin, s. 185-198.

Chimicz D. (2017). Postrzeganie osób z niepełnosprawnością przez uczniów szkoły podstawowej. Przemiany w rezultacie oddziaływań edukacyjnych. [w:] „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, Vol 36, No 2, s. 149-169.

Chimicz D. (2018). Osoba niepełnosprawna jako ofiara przemocy w rodzinie. [w:] A. Pytka, A. Lewicka-Zelent (red.) „Osoba doświadczająca i stosująca przemoc w środowisku lokalnym”, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin, s. 27-42.

Chimicz D. (2018). Wychowanie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną– rozważania nad rolą pedagoga. [w:] A. Pawlak-Kindler (red.) „Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną”, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Chimicz D. (2019). Bezpieczeństwo społeczne w kontekście potrzeb osób z niepełnosprawnością i ich rodzin [w:] J. Michalski, A. Lewandowski, M. Wolińska (red.) "Bezpieczeństwo społeczne. Konteksty - Zagrożenia - Perspektywy", Wydawnictwo Naukowe Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk, s. 231-252, ISBN 978-83-7549-321-4.

Chimicz D., Lewicka – Zelent A. (2019). Preparing teachers to work with students with special educational needs in Poland after the system reform. [w:] „Studies in Special Education” Vol.8, No 2, s. 7-15, ISSN 2585-7363.

Chimicz D., Lewicka-Zelent A. (2019). Factors conducive to inclusive education in Polish primary schools in the opinion of parents, [w:] "Education Reform: Education Content Research and Implementation Problems", 1, s. 5-14, dostępne na EBSCO, Google Scholar, CrossRef, http://journals.rta.lv/index.php/index

Chimicz D. (2019). Multiwiktymizacja w opinii hospitalizowanych seniorów z niepełnosprawnością – wstępna ocena zjawiska, [w:] „Praca Socjalna”, 34(5): 22-44; DOI: 10.5604/01.3001.0013.7256

Chimicz D. (2020). Podatność wiktymizacyjna osób z autyzmem, [w:] A. Prokopiak (red.) „Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia”,  Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 275-300.

Chimicz D. (2020). Multiwiktymizacja w doświadczeniu osób z autyzmem – charakterystyka zjawiska, jego formy i skutki, [w:] A. Prokopiak (red.) „Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia”, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 301-322.

Chimicz D. (2020). Wykorzystanie technologii wspomagających uczniów z niepełnosprawnościami w edukacji włączającej. [w:] „Szkoła specjalna”, 3 (304): 175-187, DOI: 10.5604/01.3001.0014.2357, ISSN 0137-818X 

Chimicz, D, Prokopiak A. (2021). Koncepcja projektowania uniwersalnego w edukacji. [w:] „Szkoła Specjalna” 1(307): 28-38.

Chimicz, D. (2022). Uniwersalność w projektowaniu procesu dydaktycznego studentów z niepełnosprawnością. Koncepcja UDL dla szkolnictwa wyższego. [w:] „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej”, Nr 44, s. 54-75. (40 pkt)

Chimicz, D. (2022). Dziecko z niepełnosprawnością jako multiofiara. [w:] „Probacja” nr 1/2022, s. 39-60, ISSN 1689-6122, e-ISSN 2719-311X, www.probacja.com

Chimicz, D.,  Lewicka-Zelent, A. Lisiecka, A. (2023). Mood and Emotions among Inmates after COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and. Public Health, Volume 20, Issue 6, 4856

Lisiecka A, Chimicz D, Lewicka-Zelent A. (2023). Mental Health Support in Higher Education during the COVID-19 Pandemic: A Case Study and Recommendations for Practice. International Journal of Environmental Research and Public Health. 20(6):4969. https://doi.org/10.3390/ijerph20064969