The adressbook

dr Łukasz Chabudziński

dr Łukasz Chabudziński
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA HYDROLOGII I KLIMATOLOGII
Telefon
81 537-68-77
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Środa 8.30 - 10.00


Czwartek 11.30 - 13.00


Pokój 116D

Adres

Al. Kraśnicka 2D
20-718 Lublin

O sobie

Data zatrudnienia: 1 października 2008 rok.

Uzyskanie stopnia  doktora Nauk o Ziemi w zakresie geografii: 30 marca 2016 rok.

Przebieg zatrudnienia:

 • 2008 – 2016: Asystent w Pracowni GIS (Instytut Nauk o Ziemi UMCS Lublin)
 • 2016 – 2019: Adiunkt w Pracowni Geoinformacji (Wydział Instytut Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS Lublin)
 • 2019 – obecnie: Adiunkt w Katedrze Hydrologii i Klimatologii (Wydział Instytut Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS Lublin)

 

 • 2011- 2012: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (studia podyplomowe), Kierunek: Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi
 • 2012- 2013: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (studia podyplomowe), Kierunek: Menedżer projektów badawczych

Działalność naukowa

Specjalność:

 • Hydrologia, GIS

Główny kierunek i obszar badań:

 • Analiza procesów przyrodniczych determinujących zasoby wód podziemnych z wykorzystaniem GIS.

Projekty badawcze (kierownik):

 • Grant NCN nr 2012/05/N/ST10/03963 pt. "Zasilanie i drenaż w strefie pogranicza Wyżyny Lubelskiej i Roztocza" Nauki (okres realizacji 2013-2016)

Projekty badawcze (wykonawca):

 • Grant zespołowy Prorektora UMCS „Wpływ rozmieszczenia i typologii zagłębień bezodpływowych w obszarach lessowych Płaskowyżu Nałęczowskiego na rozwój osadnictwa w pradziejach i we wczesnym średniowieczu” (okres realizacji 2010)
 • Grant MNiSW nr N N306 571640 pt. "Predykcja gwałtownych ulew i modelowanie matematyczne ich skutków środowiskowych i społeczno-ekonomicznych" (okres realizacji 2011-2013)
 • Grant MKiDN nr 29318/12 pt. "Klementowice – obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego” realizowany z programu Dziedzictwo kulturowe, Ochrona zabytków archeologicznych (okres realizacji 2013-2014)
 • Grant NCN nr 012/07/B/ST10/04164 pt. "Geneza i ewolucja zagłębień bezodpływowych obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej oraz ich znaczenie dla rekonstrukcji postglacjalnej morfogenezy pokryw lessowych (okres realizacji 2013-2016)
 • Grant NCN nr 2015/19/B/HS3/01720 "Kolonizacja peryferyjnych obszarów wyżyn lessowych przez społeczności wczesnorolnicze (2 poł. VI - koniec V tys. BC) na przykładzie północnego przedpola Wyżyny Sandomierskiej" (okres realizacji 2016-2018)
 • Projekt "Opracowanie warunków technicznych wykonania kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map geomorfologicznych w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych" (okres realizacji 2013-2014)

 Publikacje w czasopismach z bazy Journal Citation Reports

 1. Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Gawrysiak L.,  2010. Neotectonic mobility of the Roztocze region, Ukrainian part, Central Europe: insights from morphometric studiem.Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 80:167–183
 2. Kołodyńska-Gawrysiak R., Mroczek P., Chabudziński Ł., 2011(2013): Closed depressions in the Prehistoric loess landscape and their influence on settlement location in the light of selected examples from the Nałęczów Plateau (Lublin Upland, E Poland). Archeologia Polona 49:37-54
 3. Czarnecka B., Chabudziński Ł., 2014. Assessment of flora diversity in a minor river valley using ecological indicator values, Geographical Systems and Digital Elevation Models. Central European Journal of Biology,  9 (2): 220-231
 4. Czarnecka B., Rysiak A., Chabudziński Ł. 2015. How a river course influences the species richness and ecological requirements on two opposite riverbanks in a forest area. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(1): 13-22
 5. Chabudziński Ł., Chmiel S., Michalczyk Z. 2015. Metal content in the waters of the upper Sanna River catchment (SE Poland): condition associated with drilling of a shale gas exploration wellbore. Environmental Earth Sciences 74 (9): 6681–6691
 6. Chabudziński Ł., Szulc D., Brzezińska-Wójcik T., Michalczyk Z., 2018. Changes in the location and function of small water bodies in the upper Sanna river catchment – case study (SE Poland). Landscape Research 43(1): 112–123
 7. Kołodyńska-Gawrysiak R., Harasimiuk M., Chabudziński Ł., Jezierski W., 2018. The importance of geological conditions for the formation of past thermokarst closed depressions in the loess areas of eastern Poland. Geological Quarterly 62 (3): 685–704
 8. Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W., 2018: Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica 91(2): 143–170. 
 9. Czarnecka B., Rysiak A., Chabudziński Ł., 2020: Spring flora diversity versus ecosystem stressors: case studies from the Western Roztocze and Lublin Upland border, South-East Poland. Ecohydrology & Hydrobiology 47: 9–22
 10. Kotyra B., Chabudziński Ł.,  Stpiczyński S.  2021. High-Performance (Parallel) Implementations Of Flow Accumulation Algorithms For Multicore Architectures. Computers & Geosciences (przyjęte do druku)

Publikacje w czasopismach polskich o zasięgu międzynarodowym lub krajowym

 1. Suchożebrska M., Chabudziński Ł., 2007. Anthropogenic transformations of the hydrographical network in lake catchment areas of the Uściwierz Lowering (Łęczna-Włodawa Lake District). Limnological Review 7, 4: 221-227.
 2. Chabudziński Ł., 2010. Charakterystyka wydajności wybranych źródeł w zlewni Lutynki na Wyżynie Lubelskiej. Annales UMCS, 65: 73-85
 3. Brzezińska-Wójcik T., Gawrysiak L., Chabudziński Ł., 2010: Przegląd metod morfometrycznych stosowanych dotychczas w badaniach geomorfologicznych w regionie lubelskim. Landform Analysis, Vol. 12: 7-22
 4. Czarnecka B., Chabudziński Ł., 2012. Vegetation landscapes of river valley in the light of the GIS analysis. The Problems of Landscape Ecology, 30: 293-299.
 5. Gawrysiak R., Chabudziński Ł., 2012. Morphometric features and distribution of closed depressions on the Nałęczów Plateau (Lublin Upland, SE Poland) Annales UMCS, 67: 45-61
 6. Kołodyńska-Gawrysiak R., Mroczek P., Chabudziński Ł. 2012: Cechy osadów i rozwój sedymentacji w zagłębieniach bezodpływowych obszarów lessowych na przykładzie stanowiska Snopków (Płaskowyż Nałęczowski, E Polska). Prace i Studia Geograficzne UW (w druku).
 7. Brzezińska-Wójcik T., Yavorskij B. & Chabudziński Ł., 2012. Zależności pomiędzy przestrzennym rozmieszczeniem lineamentów a cechami budowy geologicznej i rzeźby Roztocza w świetle dotychczasowych badań. Visnik Lvivsk. Univ. ser. geogr., 14, Lviv: 133-149.
 8. Michalczyk Z., Chabudziński Ł., 2013. Zmiany wydajności źródeł w Wierzchowiskach w latach 1970- 2012 (Roztocze Zachodnie). Biuletyn PIG 456: 405-412
 9. Gawrysiak R., Chabudziński Ł., 2014. The types and function of closed depressions in modern loess landscape of Nałęczów Plateau (Lublin Upland, E Poland). Annales UMCS s. B 69(1):61-77
 10. Janicki G., Rodzik J., Chabudziński Ł., Franczak Ł., Siłuch M., Stępniewski K., Dyer  J., L Kołodziej G., Maciejewska E. 2014. Monitoring of fluvial transport in small upland catchments–methods and preliminary results. Annales UMCS s. B 69(1): 49-60
 11. Kołodyńska-Gawrysiak R., Chabudziński Ł. 2014. The types and function of closed depressions in modern loess landscape of Nałęczów Plateau (Lublin Upland, E Poland). Annales UMCS sec. B 69(1):61-77
 12. Kołodyńska-Gawrysiak R., Mroczek P., Chabudziński Ł. 2014. Cechy osadów i rozwój sedymentacji w zagłębieniach bezodpływowych obszarów lessowych na przykładzie stanowiska Snopków (Płaskowyż Nałęczowski, E Polska). Prace i Studia Geograficzne UW 51: 29-44
 13. Janicki G., Rodzik J., Chabudziński Ł., Franczak Ł., Siłuch M., Stępniewski K., Dyer  J., L Kołodziej G., Maciejewska E. 2014. Monitoring of fluvial transport in small upland catchments–methods and preliminary results. Annales UMCS s. B 69(1): 49-60
 14. Chabudziński Ł., Michalczyk Z., 2015. Dynamika stanów wód podziemnych w strefie pogranicza Roztocza Zachodniego i Wyżyny Lubelskiej w 2014 roku. Przegląd Geologiczny 63 (10/1): 639–644.
 15. Kołodyńska-Gawrysiak R., Harasimiuk M., Chabudziński Ł., Jezierski W., Telecka M. 2015. Geological conditions of the distribution of closed depressions in the Nałęczów Plateau (Lublin Upland, E Poland): are they an origin determinant? Landform Analysis 29: 9-18
 16. Chabudziński Ł., Brzezińska-Wójcik T, 2017. Przestrzenne związki pomiędzy rozmieszczeniem najwydajniejszych źródeł a neotektoniką w zlewni Białej Łady na Roztoczu Gorajskim (środkowo-wschodnia Polska). Przegląd Geologiczny 65 (11/2): 1184–1188.
 17. Czarnecka B., Rysiak A., Chabudziński Ł., 2017. Topographic attributes and ecological indicator values in assessing the ground-floor vegetation patterns. Biodiversity Research and Conservation 47: 9–22.
 18. Będkowski K., Chabudziński Ł., Gotlib D., Kazimierski W., Kunz M., Zwoliński Z., 2018. GIS w polskiej edukacji. Acta universitatis lodziensis - Folia Geographica Socio-Oeconomica 34: 25–43.

Monografie:

 1. Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Ciuryło M., Kozieł M. 2018. Osobliwości geologiczne w parkach krajobrazowych Roztocza. Krasnobrodzki Park Krajobrazowy. Kartpol s.c., Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Lublin ss. 24
 2. Chabudziński Ł., 2020: Uwarunkowania dynamiki wydajności źródeł na pograniczu Roztocza Zachodniego i Wzniesień Urzędowskich. Wydawnictwo UMCS, 1-158

Rozdziały w monografiach

 1. Chabudziński Ł., Michalczyk Z., 2014. Odpływ podziemny w wybranych zlewniach zachodniej części Roztocza. Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk 20(2):317-328
 2. Chabudziński Ł., Michalczyk, 2014. Charakterystyka środowiska geograficznego gminy Modliborzyce [w:] D. Szulc (red.), Modliborzyce Studia z dziejów miejscowości i gminy. Lublin-Modliborzyce 2014-2015: 26-65
 3. Czarnecka B., Chabudziński Ł., 2014. GIS in environmental studies: on the edge of ecology and geoinformation. [w:] J.R. Rak (red.), Antropogeniczne czynniki wpływu na środowisko przyrodnicze na przykładzie południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Wyd Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Brzozów: 183-207
 4. Chabudziński Ł., Michalczyk Z., Siłuch M., Bartszek K., 2015. Opad i odpływ z małej zlewni – analiza porównawcza danych pomiarowych oraz ogólnodostępnych danych przestrzennych. [W:] D. Absalon, M. Matysik, M. Ruman, (red.), Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej. Monogr. Kom. Hydrol. PTG, 3, Wyd. PTG O. Katowice, Sosnowiec: 75–93
 5. Hyła S., Michalczyk Z., Chabudziński Ł., 2015. Dynamika wydajności źródła w Białej w 2013 roku (stopień przykrawędziowy Roztocza Zachodniego). [W:]. D. Absalon, M. Matysik, M. Ruman (red.), Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej. Monografia Komisji Hydrologii PTG, 3, Wyd. PTG O. Katowice, Sosnowiec: 209–226
 6. Stpiczyński P., Ształkowski D., Gawrysiak L., Chabudziński Ł., 2015. Hybrid implementation of evaluation of primary topographic parameters using GPU-accelerated clusters. [w] Jasiewicz J., Zwoliński Z., Mitasova H., Hengl T. (eds), Geomorphometry for Geosciences. Adam Mickiewicz University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, International Society for Geomorphometry, Poznań pp. 145-147
 7. Michalczyk Z., Kovalchuk I., Chmiel S., Głowacki S., Chabudziński Ł., Kharkevych V., Voloschyn P., 2015. Przyroda nieożywiona Roztocza: Wody.  [W:]. T. Grabowski, M. Harasimik, B. M. Kaszewski, Y., Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy (red.), Roztocze – przyroda i człowiek. Roztoczański Park Narodowy. Zwierzyniec: 103–12 

Artykuły popularnonaukowe

 1. Czarnecki S., Dąbrowska A., Szymczyk G., Chabudziński Ł., 2015. Interaktywny Botanik w ArcGIS Online.Arcana GIS. Wyd. Esri Polska. Warszawa
 2. Borowska J., Chabudziński Ł., Dąbrowska A., Hołub B., Konopska B., Owczarek P., Zawadzki M., 2016. Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne ‒ GIS Challenge 2017.Arcana GIS. Wyd. Esri Polska. Warszawa
 3. Chabudziński Ł., Fijałkowska A., Hołub B., Inglot A., Kolecka N., Konopska B., Szombara S., Stępień M., Borowska-Pakuła J. 2017. I Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2017. Arcana GIS. Wyd. Esri Polska. Warszawa

Udział w konferencjach

 • Wykład gościnny pt. „Analizy geoprzestrzenne w geomorfologii” prezentowany w ramach "Warsztatów Młodych Geomorfologów" - Lublin 2013
 • Udział w konferencji "Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych" wraz z prezentacją referatu pt. „Małe zbiorniki wodne a źródła w zlewni górnej Sanny" - Janów Lubelski 2013
 • Udział w konferencji "Funkcjonowanie, zagrożenia i ochrona drobnych zbiorników wodnych" wraz z prezentacją referatu pt. „Zmiany rozmieszczenia małych zbiorników wodnych w zlewni górnej Sanny” - Janów Lubelski 2013
 • Udział w XVI Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii" - Warszawa, Jachranka 2013
 • Udział w "II Krajowym Kongresie Hydrologicznym" wraz z prezentacją referatu pt. „Odpływ podziemny w wybranych zlewniach zachodniej części Roztocza” - Warszawa 2014
 • Udział w konferencji "GIS w nauce" wraz z prezentacją posteru pt. „Wykorzystanie GIS w badaniach zagłębień bezodpływowych Płaskowyżu Nałęczowskiego" - Gdańsk 2014
 • Udział w "XIV Międzynarodowej Konferencji Ekologicznej - Walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe północnej części Euroregionu Karpackiego" - Brzozów 2014
 • Udział w 17th International Symposium on Landscape and Landscape Ecology" - współautor prezentacji „Ecology of the European silver fir Abies alba Mill. in vegetation landscapes of south-eastern Poland: GIS and multivariate ordination methods" - Nitra (Słowacja) 2015
 • Udział w "17th International Symposium on Landscape and Landscape Ecology" wraz z prezentacją posteru pt. „Springs of the Roztocze Highlands, SE Poland, as landscape phytogeocomplexes" - Nitra (Słowacja) 2015
 • Udział w konferencji GIS w nauce - współautor prezentacji „Jak tworzyć poprawny hydrologicznie DEM z danych LIDAR?" - Poznań 2015
 • Udział w konferencji "GIS w edukacji" wraz z prezentacją posteru pt. „Geoinformatyka - międzyobszarowy kierunek studiów licencjackich na UMCS" - Poznań 2015
 • Udział w konferencji "Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej " wraz z prezentacją posteru pt. „Opad i odpływ z małej zlewni - analiza porównawcza danych pomiarowych oraz ogólnodostępnych danych przestrzennych" - Szczyrk 2015
 • Udział w konferencji "Współczesne problemy hydrogeologii wraz z prezentacją posteru pt. "Dynamika stanu wód podziemnych w strefie pogranicza Roztocza Zachodniego i Wyżyny Lubelskiej w 2014 r." - Ustka 2015
 • Udział w międzynarodowej konferencji "44th Annual Congress Groundwater Heritage and Sustainability" wraz z prezentacją posteru pt. „Location of springs and changes in their discharge in a border zone of the Roztocze and Lublin Upland, SE Poland" - Dubrownik 2017
 • Udział w międzynarodowej konferencji "44th Annual Congress Groundwater Heritage and Sustainability" wraz z prezentacją posteru pt. „ Isotopic composition of modern water infiltration in Roztocze region (SE Poland)" - Dubrownik 2017
 • Udział w międzynarodowej konferencji "44th Annual Congress Groundwater Heritage and Sustainability" wraz z prezentacją posteru pt. „ Conditions of recharge and discharge of groundwater in a small basin with a complex geological structure - Lutynka River basin (SE Poland)" - Dubrownik 2017
 • Udział w XVI Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii" wraz z prezentacją referatu pt. „Przestrzenne związki pomiędzy rozmieszczeniem najwydajniejszych źródeł a neotektoniką w zlewni Białej Łady na Roztoczu Gorajskim (środkowo-wschodnia Polska)" - Wojanów 2017
 • Udział w konferencji " Źródła Polski Ostoja geo-i bioróżnorodności" wraz z prezentacją referatu pt. „Dynamika wydajności wybranych źródeł w strefie pogranicza Roztocza Zachodniego i Wyżyny Lubelskiej w latach 2008–2014" – Białystok, Supraśl 2017
 • Udział w konferencji "Źródła Polski Ostoja geo-i bioróżnorodności" wraz z prezentacją posteru pt. „Krenofity jako wskaźniki naturalnego charakteru źródlisk Roztocza Zachodniego" – Białystok, Supraśl 2017
 • Udział w konferencji "Źródła Polski Ostoja geo-i bioróżnorodności" wraz z prezentacją posteru pt. „WEB-GIS do pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji o źródłach" – Białystok, Supraśl 2017
 • Udział w konferencji "GIS w nauce" wraz z prezentacją referatu pt. „I Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challeng" – Olsztyn 2017
 • Udział w "Warsztatach Geomorfologii Strukturalnej" wraz z prezentacją posteru pt. „ArcNEO - narzędzie do typowania obszarów względnie mobilnych tektonicznie" – Pasterka 2017

Działalność dydaktyczna:

Rodzaj prowadzonych zajęć:

 • Geografia: Technologia informacyjna, Systemy informacji geograficznej, Geoinformacyjne zasoby internetu, Animacje i modelowanie 3d w geoinformacji, Geoprzetwarzanie w ArcGIS, WEB-GIS, Kartografia mobilna i WEB GIS (lab.)
 • Geoinformatyka (I stopień): Seminarium dyplomowe, Podstawy GIS (wyk. i lab.), Wizualizacje i analizy 3d (wyk. i lab.), GIS mobilny i GPS w terenie (ćw. teren.)
 • Geoinformatyka (II stopień): Podstawy geoprzetwarzania (lab.), Seminarium dyplomowe
 • Turystyka i Rekreacja (I stopień): Technologia informacyjna, Informatyka w turystyce i rekreacji, Metody informatyczne w turystyce i rekreacji - marketing internetowy, (lab.)
 • Studia podyplomowe "Systemy Informacji Geograficznej w praktyce": Źródła danych przestrzennych, WEB-GIS, Analiza i modelowanie zjawisk przyrodniczych, Modele geoprzetwarzania danych przestrzennych, GIS w zarządzaniu i administracji, Zastosowanie GIS w ochronie środowiska (wyk. i lab.)
 • Studia podyplomowe "Zarządzanie zasobami przyrody i środowiska": GIS w zarządzaniu środowiskiem (laboratorium).

promotorstwo prac dyplomowych:

22 w tym 21 na studiach licencjackich i 1 na magisterskich.

 • studia I stopnia: 2016 - 6, 2017 - 5,  2018 - 6, 2019 - 4
 • studia II stopnia: 2018 - 1

w tym prac nagradzanych (konkurs, kategoria wyróżnienia):

 • Pierwsze miejsce studentów kierunku geoinformatyka w konkursie "GIS Team" -opiekun naukowy (2016)
 • Drugie miejsce studentki kierunku geoinformatyka za najlepszy referat -  Konferencja "GIS w inżynierii środowiska" opiekun pracy dyplomowej (2016)
 • Pierwsze miejsce studentki  kierunku geoinformatyka podzcas VIII edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta Lublina - opiekun pracy dyplomowej (2017)
 • Pierwsze miejsce studentów kierunku geoinformatyka w hakatonie " Map_UJ " -opiekun naukowy (2017)
 • Trzecie miejsce studentów kierunku geoinformatyka za najlepszy poster - Konferencja Naukowa "GIS w nauce"  - opiekun naukowy (2017)
 • Wyróżnienie posteru studenta kierunku geoinformatyka - Konferencja Naukowa "GIS w nauce" - opiekun naukowy (2017)
 • Trzecie miejsce studenta kierunku geoinformatyka za najlepszy referat -  Konferencja "GIS w inżynierii środowiska" - opiekun pracy dyplomowej (2017)
 • Trzecie miejsce studentów kierunku geoinformatyka na Akademickich Mistrzostwach Geoinformatycznych "GIS Challenge" - opiekun naukowy (2017)
 • Drugie miejsce studentów kierunku geoinformatyka na Akademickich Mistrzostwach Geoinformatycznych "GIS Challenge" - opiekun naukowy i opiekun prac dyplomowych (2018)

udział w projektach dydaktycznych:

 • Mentor grupy projektowej oraz Mentor grupy projektowej w ramach wizyt studyjnych w projekcie "GEO4WORK" w latach 2015-2017
 • Mentor grupy projektowej oraz Mentor grupy projektowej podczas wizyt studyjnych w projekcie "Zintegrowany UMCS" w latach 2018-2019
 • Prowadzący zajęcia "Informatyka w turystyce i rekreacji" w ramach projektu "UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy" (2013)

Działalność organizacyjna:

na rzecz nauki:

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji "GIS w nauce" (2013)
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu "Neotektonika Polski" (2013)
 • Sekretarz konferencji "Geografia dla administracji publicznej" (2015)
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych GIS Challenge (2017, 2018)
 • Przewodniczący Komisji Sędziowskiej Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych GIS Challenge (2019)

na rzecz dydaktyki

 • Członek Komisji Programowej WNoZiGP UMCS w Lublinie ds. kierunku Geoinformatyka od 2013 roku
 • Członek Komisji Programowej WNoZiGP UMCS w Lublinie ds. kierunku Geomonitoring (2014-2015)
 • Kierownik studiów podyplomowych "Systemy informacji geograficznej w praktyce" (od 2016 roku)
 • Członek komisji rekrutacyjnej kierunku Geoinformatyka (2013)
 • Członek komisji rekrutacyjnej kierunku Geoinformatyka i Turystyka i rekreacja (2016)
 • Egzaminator na studia II stopnia na kierunki Geoinformatyka oraz Turystyka i rekreacja (od 2017 roku)
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Goeinformatyków "GeoIT" (2013-2017)
 • Opiekun roku kierunku geoinformatyka (od 2013 roku)

 Nagrody (rok, rodzaj nagrody).

 • Nagroda Rektora UMCS (zespołowa, trzeciego stopnia) za organizację GIS Challenge (2017).
 • Nagroda Rektora UMCS (indywidualna, trzeciego stopnia) za wyróżniająca się pracę na rzecz Uczelni (2020)