The adressbook

dr Justyna Bąk

dr Justyna Bąk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII NIEORGANICZNEJ
Telefon
(81) 537-79-97
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Justyna-Bak-3
Konsultacje

Semestr zimowy 2023/24: wtorek 11.00-12.30

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2/46
20-031 Lublin

O sobie

- 2019 r. - uzyskanie tytułu naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych w oparciu o obronę rozprawy doktorskiej pt: Badania sorpcji wybranych jonów metali na biowęglach i sorbentach węglowych, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

- 2014 r. - uzyskanie tytułu naukowego magistra  w oparciu o obronę pracy magisterskiej pt: Badania sorpcji barwników kwasowych, reaktywnych i bezpośrednich na anionicie słabo zasadowym oraz tlenku mieszanym, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie


Działalność naukowa

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Chemia powierzchni węgla. Procesy adsorpcji na materiałach węglowych.

Perspektywiczne kierunki zastosowania materiałów węglowych, ze szczególnym uwzględnieniem biowęgli otrzymywanych z biomasy.

Badania wpływu rozdrobnienia, utlenienia i modyfikacji sorbentów węglowych na ich właściwości powierzchniowe i zdolności sorpcyjne.

Sorpcja jonów metali i barwników na modyfikowanych magnetycznych sorbentach węglowych i ich kompozytach.

Metody modyfikacji biowęgli pod kątem otrzymania hybrydowych nanomateriałów węglowych jako mobilnych sorbentów.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

Uzyskanie tytułu Najlepszego Absolwenta na Wydziale Chemii w 2014 roku

Uzyskanie nagrody zespołowej I stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni w 2017 roku

Uzyskanie dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS w 2017 i 2018 roku

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej

Zajęcie III miejsca w Konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie w 2019 roku

PUBLIKACJE NAUKOWE:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4830-5666

D. Kołodyńska, J. Krukowska, P. Thomas, Comparison of sorption and desorption studies of heavy metal ions from biochar and commercial active carbon, Chem. Eng. J., 307 (2017) 353-363.

D. Kołodyńska, J. Krukowska-Bąk, J. Kazmierczak-Razna, R. Pietrzak, Uptake of heavy metal ions from aqueous solutions by sorbents obtained from the spent ion exchange resins, Microporous Mesoporous Mater., 224 (2017) 127-136.

D. Kołodyńska, J. Bąk, M. Kozioł, Ie.V. Pylypchuk, Investigations of heavy metal ions sorption using nanocomposites of iron modified biochar, Nanoscale Res. Lett., 12 (2017) 433-446.

D. Kołodyńska, J. Bąk, Use of three types of magnetic biochar in the removal of copper(II) ions from wastewater, Sep. Sci. Technol., 53 (2018) 1045-1057.

D. Kołodyńska, J. Bąk, Biochars and their derivatives for the removal of various types of impurities from aqueous solutions, Desalination and Water Treat., 112 (2018) 42-52.

D. Kołodyńska, J. Bąk, M. Majdańska, D. Fila, Sorption on lanthanide ions on biochar composites, J. Rare Earth, 36 (2018) 1212-1220.

J. Kazmierczak-Razna, N. Wasik, P. Nowicki, J. Bąk, D. Kołodyńska, R. Pietrzak,  Characterization and application of spherical carbonaceous materials prepared with the use of microwave radiation, Diam. Relat. Mater., 108 (2020) 107927

J. Bąk, Comparison of sorption capacity of biochar-based sorbents for capturing heavy-metallic ions from water media, Physicochem. Probl., 58(5) (2022) 150265.

J. Bąk, P. Thomas, D. Kołodyńska, Chitosan modified biochars to advance research on heavy metal ions removal: roles, mechanism and perspectives, Materials (2022) 15, 6108. 

J. Bąk, S. Gustaw, D. Kołodyńska, The use of eggshells, boiler stone, chalk and marl for the synthesis of novel hydroxyapatite modified biochars for the vanadium removal, Chemical Engineering Journal (2023) 470, 144309.


Ogłoszenia