The adressbook

dr Małgorzata Twarowska-Ratajczak

dr Małgorzata Twarowska-Ratajczak
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Telefon
81 537 57 85
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Nazwa zespołu w MS Teams: 


KONSULTACJE (MS Teams KOD ZESPOŁU: wo8zqms)


Spotkania możliwe również w budynku Wydziału Ekonomicznego - proszę wcześniej o kontakt mailowy.

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 401
20-036 Lublin

O sobie

https://orcid.org/0000-0003-2631-0480

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Praca doktorska (październik 2021): Implikacje ekonomiczno-finansowe dodatkowego opodatkowania sektora bankowego w krajach Unii Europejskiej.

Studia magisterskie ukończone na Wydziale Ekonomicznym UMCS w czerwcu 2012 r. na kierunku Ekonomia oraz w 2013 r. na kierunku Finanse i rachunkowość. Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Wydział Ekonomiczny UMCS) ukończone w 2011 r.

Od 2014 roku zatrudniona w Katedrze Finansów Publicznych na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Zainteresowania naukowe dr Małgorzaty Twarowskiej-Ratajczak koncentrują się przede wszystkim w obszarze systemu podatkowego w Polsce i UE oraz krajowym i międzynarodowym prawie podatkowym. Istotnym aspektem zainteresowań badawczych dr Małgorzaty Twarowskiej-Ratajczak jest opodatkowanie sektora finansowego. Wśród najważniejszych osiągnięć naukowych na podkreślenie zasługuje Best Paper Award za artykuł Wpływ fiskalizmu na rozwój sektora transportu lotniczego (Społeczna Akademia Nauk, Warszawa 2016).

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w KPMG Tax M. Michna, Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, NBP Oddział Lublin, II Urzędzie Skarbowym w Lublinie, Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej oraz Syntea Business Solutions Sp. z o.o. Jako wykładowca współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Realizowała projekty z Fundacją Polskiej Akademii Nauk - Oddział Lublin oraz Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Doświadczenie międzynarodowe zdobywała w ramach Programu Erasmus na Universita Degli Studi di Brescia, Facolta di Economia (Włochy), The International Summer School " Tantamount in Diversity", Matej Bel University, Banska Bystrica (Słowacja) oraz "Work&Travel" Harrisburg, Pennsylvania (USA). 

 


Działalność naukowa

PROJEKTY BADAWCZE-

1) „Skutki opodatkowania sektora bankowego w Niemczech i w Polsce w kontekście różnych modeli opodatkowania”Grant na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2017.

2) „Podatek od transakcji finansowych w świetle teorii optymalnego opodatkowania”Grant na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2015.

3) „Funkcja stabilizacyjna podatku od transakcji finansowych”Grant na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2014.

4) „Ocena wydajności fiskalnej podatku od transakcji finansowych (Financial Transaction Tax)"Grant na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2013.

PUBLIKACJE 

Monografie

1) Dodatkowe opodatkowanie sektora bankowego w krajach Unii Europejskiej - przerzucalność na klientów banków, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022, ISBN 978-83-227-9639-9.

2) Podatki bankowe i instrumenty regulacyjne – przegląd rozwiązań w krajach Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8102-552-2, (współautor: J. Szołno-Koguc).

Artykuły naukowe w czasopismach

1) Analysis of factors determining global payment imbalances in 2000-2019, "European Research Studies Journal", Volume XXIV, Issue 4B, 2021, s. 455-478, (co-author: K. Twarowska-Mól).

2) The Tax on Certain Financial Institutions in Poland - Objectives and Implications, "Studia Prawno-Ekonomiczne", 121/2021, s. 305-325, (co-author: K. Twarowska-Mól). 

3) Przerzucalność podatku od niektórych instytucji finansowych – skutki wprowadzenia podatku dla klientów instytucji finansowych w Polsce, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 363/2018, pp. 99-112.

4) Kryzys fiskalny w państwach PIIGS – analiza ryzyka kraju na podstawie rentowności obligacji rządowych (Fiscal Crisis in PIIGS Countries – Country Risk Analysis based on Profitability of Government Bonds), Studia i Prace Kolegium Zarządzania I Finansów 153/2017, pp. 9 – 27.

5) Opodatkowanie niezdrowej żywności – dyskusyjny instrument finansowania ochrony zdrowia i walki z otyłością (Unhealthy food taxation – disputable instrument for health care financing and reduction of obesity), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 294/2016, pp. 197-211.

6)  Wpływ dodatkowego opodatkowania sektora finansowego na napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w krajach UE (Impact of additional financial sector taxation on the Foreign Direct Investment in the EU countries), “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Sokołowski J., Żabiński A. (red.) Finanse Publiczne, Nr 451, 2016, pp. 509-519.

7)  Wpływ fiskalizmu na rozwój sektora transortu lotniczego (The impact of fiscalizm on the development of the aviation sector), “Przedsiębiorczość i Zarządzanie” Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Volume XVII, issue 8, Part I, 2016, pp. 69-86.

8) Wybrane aspekty opodatkowania transakcji na pochodnych instrumentach finansowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce (The Selected Aspects of Financial Derivatives Taxation in Personal Income Tax in Poland), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” sectio H (Oeconomia)", Vol. 50 No. 1, 2016, pp. 101-112.

9)  Taxation of the financial sector in the European Union – an attempt to find the best solution, „Journal of Economics and Management”, Volume 18/2014, pp. 180-191 (co-author: J. Szołno-Koguc).

10)    Narzędzia fiskalne zmniejszania nierówności dochodowych – analiza wykorzystania wydatków socjalnych (Fiscal instruments for reducing income inequalities – an analysis of the use of social expenditures), „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Zeszyt XVI, Volume 8, Part III, 2015, pp. 215-224.

11)    Wydajność fiskalna podatku od transakcji finansowych (Fiscal efficiency of financial transaction tax), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” Future of finance. Przyszłość finansów publicznych i bankowości, Volume 299, No. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, pp. 107-115.

12)    Kierunki harmonizacji opodatkowania dochodów przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w kontekście ograniczania konkurencji podatkowej (The direction of corporate taxation harmonization in the European Union within the context of tax competition), „Gentes & Nationes VIII, Studia z Zakresu Spraw Międzynarodowych”, Zeszyt 2/2013,Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2014, pp. 87-99.

13)    Kierunki zmian pokryzysowych w systemach podatkowych w krajach Unii Europejskiej (The post-crisis tax system changes in European Union Countries), „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,Katowice2014, część 1, pp. 290-306 (co-author: J. Szołno-Koguc).

14)      Funkcje podatku od transakcji finansowych w świetle rosnących potrzeb budżetowych (The functions of financial transaction tax under the growing needs of budget revenue),„Współczesne Problemy Ekonomiczne” Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, Volume 9, ZN No. 819, 2014, pp. 217-226.

 Rozdziały w monografiach

1) The Impact Of Foreign Direct Investment On Comparative Advantages In Foreign Trade – The Case Of The CEE Countries, [in] K.S. Soliman (ed.), Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4-5 November 2020, Granada, Spain, pp. 9578-9587 (współautor K. Twarowska).

2) Tax Planning in Bank Tax—Analysis of the Use of Treasury Bonds, (ed.) W. Tarczyński, K. Nermend, Effective Investments on Capital Markets, 2019.

3) The Consequences of Banking Sector Taxation in Poland and Germany in Terms Of Different Tax Models, SGEM Conference Proceedings / 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Volume 5, Modern Science, Issue 1.1, 19-21 March, 2018, Vienna, Austria (co-author: K. Skorulska).

4) Tax Incentives for Financial Institutions - Case Study of the Taxation of Real Estate Investment Trusts, Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA) "Innovation Management and Education Excellence through Vision", International Business Information Management Association, 2018.

5) Taxation of financial sector - risk assessment based on the experiences of selected countriesToKnowPress 2016,Proceeding of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2016, Timisoara, Romania, 25-27 May 2016.

6) Opodatkowanie sektora finansowego – próba poszukiwania optymalnego modelu (Taxation of the financial sector – an attempt to find the optimal model), B. Kucia-Guściora, M. Munnich, A. Zdunek, R. Zieliński (ed.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena I kierunki zmian, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, pp. 309 - 320

7)    The need to reduce wealth inequalities, [in:] What would we change in Europe, European Financial Congress, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2016, pp. 65-73.

8)   Ryzyko podatkowe w działalności gospodarczej (Tax Risk in Business Activity), [in:] Szołno-Koguc J., Wójtowicz K. (eds.), Finanse z perspektywy młodego badacza. Współczesne problemy i wyzwania finansów publicznych, Wydawnictwo UMCS, 2016, pp. 137-148.

9)   Evaluation of the financial transaction tax in the light of the optimal taxation theory, ToKnowPress 2015, Proceeding of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2015, Bari, Italy, 27-29 May 2015, pp. 755-764, (co-author: J. Szołno-Koguc).

10)    The Impact of Financial Sector Taxation on Financial Market Stability, Publikacja pokonferencyjna Management, Knowledge and Learning International Conference 2014, Portorož, Slovenia, 25-27 June 2014, pp. 213-219 (co-author: J. Szołno-Koguc).

11)    Determinants of the social enterprises development in Poland – analysis of the selected tax incentives to support the social enterprises development, [in:] E. Ľapinová, J. Gubalová, Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania (Education as a determinant of social enterprise development), Inštitút ekonomických vied Ekonomickej fakulty Univerzity M. Bela, Bańska Bystrzyca, Slovakia, 2014.

12)    Transfer pricing as an instrument for tax optimisation, [in:] Raczkowski K., Sulkowski Ł. (eds.), Tax Management and Tax Evasion. New Horizons in Management Sciences Volume 4, Petel Lang Academic Research, 2014, pp. 67-78 (co-author: J. Szołno-Koguc).

13)    Analiza długu publicznego w Polsce na tle krajów UE (Analysis of public debt in Poland against EU countries), [in:] E. Wrońska-Bakulska, Finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe z perspektywy młodego ekonomisty, Wydawnictwo UMCS, 2015, pp. 13-26.

14)    Konsekwencje wprowadzenia podatku bankowego w Polsce (The implications of bank levy in Poland), [in:] S. Owsiak (ed.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, pp. 257-268 (co-author: J. Szołno-Koguc).

15)    Sytuacja w dziedzinie finansów publicznych w Unii Europejskiej – wpływ kryzysu i propozycje zmian (The public finance in European Union – the effects of the crisis and proposals), [in:] S. Owsiak (ed.), Finanse w polityce makroekonomicznej państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, pp. 87-108 (co-author: J. Szołno-Koguc).

16)    Opodatkowanie jako determinanta bezpośrednich inwestycji zagranicznych (Taxation as the determinant of foreign direct investment), [in:] T. Sporek, S. Talar (ed.), Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym. Wyniki wybranych badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, pp. 152-162 (co-author: K. Twarowska).

17)    Podatek od transakcji finansowych jako nowe źródło dochodów budżetu UE – analiza wydajności fiskalnej (Financial transaction tax as a new source of EU budget revenue – analysis of fiscal efficiency), "Prace Naukowe" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach, Katowice 2014, pp. 64-75.

18) Mierniki jako narzędzie pomiaru efektywności budżetu zadaniowego (Performance budget indicators as a tool for measure the budget effectiveness), [in:] S. Franek, M. Będzieszak (ed.) Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking, Wydawnictwo Difin, pp. 369-380, 2014.

19) Ocena wykorzystania środków europejskich przez miasto Lublin (Assessment of the European Funds in Lublin), [in:] M. Sagan, K. Żuk (ed.), Lublin 2020 Cztery oblicza przyszłości miasta, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, pp. 229-242.

20) Ryzyko bankowości elektronicznej i jego postrzeganie przez osoby fizyczne (The risk of electronic banking and its perception by individuals), [in:] A. Korzeniowska, W. Misterek, J. Czarecki (ed.), Banki a gospodarstwa domowe w województwie lubelskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, pp. 91-100.

21) Economic Impact Assessment of Financial Transaction Tax (FTT), ToKnowPress 2013, Proceeding of the Management, Knowledge and Learning International Conference, Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation Zadar, Chorwacja 19 – 21 June 2013, pp. 1013-1019 (co-author: J. Szołno-Koguc).

22) The implications of tax competition and „race to the bottom” for economic growth,[in:] Raczkowski K., Schneider R., The Economic Security of Business Transactions. Management in Business, Chartridge Books Oxford 2013, pp. 112-123 (co-author: J. Szołno-Koguc).

23) Przesłanki i zalety stosowania instrumentów pozadotacyjnych w finansowaniu inwestycji JST (Reasons and advantages of repayable instruments in financing the local government investments), [in:] Alińska A., Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego, Warszawa, 2013, pp. 193-205 (co-author: J. Szołno-Koguc).

24) Zarządzanie długiem JST na przykładzie miasta Lublin (Local government debt management – case study of Lublin), [in:] Kamieniecka M., Korzeniowska A., Misterek W., Zarządzanie Długiem w Gospodarce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, pp. 133-140.

25) The importance of fiscal sustainability in the Economic and Monetary Union (EMU) – a research on the Visegrad Group, [in:] Tantamount in Diversity, Faculty of Political Science and International Relations, Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovakia 2012, pp. 97-113.

26) Analiza porównawcza polityki Systemu Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Banku Centralnego w latach 2007 – 2010 (Comparative analysis of the monetary policy of the Federal Reserve System of United States and the European Central Bank during the years 2007-2010), [in:] B. Mucha – Leszko (ed.), Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008 – 2010. Skutki kryzysu i słabości zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, pp. 179-219.

27) Venture capital’s influence on the innovation of enterprises, [in:] Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наукдослiджeнняхмолодихвчених молодихвченихПoдзинка 2011”. Cерія: Економіки, Підприэмництво,Туризм (Aktualne problemy nauk przyrodniczych i humanitarnych. Osiągnięcia młodych naukowców), Ukraine 2011, pp. 169-172 (co-author: K. Twarowska).

28) Ocena polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych oraz strefy euro w warunkach kryzysu (Assessment of the Economic policy of the United States and euro area during the financial crisis), [in:] M. Kicia (ed.), Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS Nr 2/2011, Wydawnictwo AT Group, Lublin 2011, pp. 65-75.

29) Metody i instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym przez polskie przedsiębiorstwa (Methods and instruments for currency risk management used by Polish companies), [in:] J. Czarecki, R. Zajkowski (ed.), Nowe perspektywy funkcjonowania rynku finansowego. Wybrane aspekty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, pp. 11-24.

30) Pomiar i wycena kapitału intelektualnego (Measurement and valuation of intellectual capital), [in:] M. Kicia (ed.), Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS, Wydawca UMCS, Wydawnictwo AT Group, Lublin 2010, pp. 165-178.

31) Contagion effect na przykładzie przenoszenia się kryzysu z rynku kapitałowego Stanów Zjednoczonych do Polski (Contagion effect on the example of transmission of the crisis from the capital market of the United States to Polish capital market), [in:] M. Kicia, A. Korzeniowska (ed.), Wybrane aspekty funkcjonowania rynku finansowego w warunkach kryzysu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, pp. 25-38.

 

EKSPERTYZY

1) Dodatkowe daniny publiczne sektora finansowego (banków) - przegląd międzynarodowy, ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Lublin 2015 (co-author: J. Szołno-Koguc).