The adressbook

dr Andrzej Jakubowski

dr Andrzej Jakubowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Telefon
(81) 537-68-24
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-2368-7426
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Jakubowski
https://umcs-pl.academia.edu/AndrzejJakubowski
Konsultacje

Semestr letni 2019/2020
   - poniedziałek: 12.00-14.00
   - wtorek: 18.00-18.45
pok. 116B
e-mail: andrzej.jakubowski@umcs.pl

Adres

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej; Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania badawcze: rozwój regionalny i lokalny, obszary peryferyjne, obszary transgraniczne, współpraca transgraniczna, demografia
 
Prowadzone przedmioty:
Gospodarka lokalna (gospodarka komunalna) (WY)
Metody badań w gospodarce regionalnej (WY)
Metody badań w gospodarce regionalnej (KW)
Metody badań w planowaniu przestrzennym (WY)
Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy i samorząd terytorialny UE (WY)
Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy i samorząd terytorialny UE (KW)
Kształtowanie i zarządzanie obszarami metropolitalnymi (WY)
Kształtowanie i zarządzanie obszarami metropolitalnymi (KW)
Uwarunkowania rozwoju obszarów pogranicznych (WY)
Uwarunkowania rozwoju obszarów pogranicznych (KW)
Konflikty graniczne (WY)
Konflikty graniczne (KW)
Podstawy prawa administracyjnego (WY)
Podstawy prawa administracyjnego (KW)
Strategie rozwoju turystyki i rekreacji (WY)
Marketing i zarządzanie w turystyce (WY)
Polityka turystyczna (WY)
Rynek turystyczny (WY)
Seminarium dyplomowe (SEM)
Marketing management (WY)
Research project (SEM)
 

Działalność naukowa

 Publikacje:

 1. Bronisz U., Jakubowski A., Miszczuk M., Miszczuk A., (2019), Znaczenie polityki spójności dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie lubelskim, W: A. Paździor (red.), Efektywność funkcjonowania regionów i przedsiębiorstw: Kontekst finansowy, legislacyjny, menedżerski i wizerunkowy, Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, ss. 9-29. Link.
 2. Miszczuk A., Jakubowski A. (2019), Borders and Border Cities in Transition: towards a Typology, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 17(1), pp. 7-14, DOI: 10.35480/BRAiP-2019.17.1-720. Link.
 3. Bronisz U., Jakubowski A., Miszczuk M., Miszczuk A. (2019), Social Economy Entities as a Practical Instrument to Enhance Social Inclusion in Poland, In: I. Fylling, E. L. Baciu, J. P. Breimo (eds.), EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries: Top-Down and Bottom-Up Perspectives on Implementation, London – New York, Routledge – Taylor & Francis Group, pp. 158-174, DOI: doi.org/10.4324/9780429434549-9Link.
 4. Jakubowski A., Bronisz U. (2019), Rural Demographic Problem Areas in Poland, Problems of World Agriculture, 19(2), pp. 41-53. Link.
 5. Żelechowski M., Nocko A., Jakubowski A., Bronisz U., Dworakowska E., Kowalska M., Koszewski P., Markowski K., Pieniążek M., Tosik M., Włośińska I. i inni (2019), Opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego na poziomie gmin oraz na obszarach funkcjonalnych objętych ZIT – raport końcowy z pracy badawczej, Prace studialne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 259. Link.

 6. Jakubowski A. (2018), Problemy rozwoju gospodarczego państw nieuznawanych na przykładzie Abchazji, Politeja, 4(55)/2018, s. 153-173. Link.
 7. Jakubowski A. (2018), Przemiany narodowościowe w Abchazji od II połowy XIX do początku XXI wieku,Sprawy Narodowościowe Seria Nowa, No 50 (2018), ss. 1-15, DOI: 10.11649/sn.1530. Link.
 8. Jakubowski A. (2018), Asymmetry of Economic Development of Cross-Border Areas in the Context of Perception of Near-Border Location, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, tom 16, nr 2, ss. 123-131. Link
 9. Wesołowska M., Jakubowski A. (2018), Konsekwencje procesów ludnościowych na obszarach wiejskich województw Polski Wschodniej w ujęciu przestrzennym, Studia Regionalne i Lokalne, 3(73)/2018, ss. 118-146, DOI: 10.7366/1509499537306. Link
 10. Jakubowski A. (2018), Lublin jako ośrodek nauki, [w:] W. Janicki (red.), Lublin. Historia - społeczeństwo - gospodarka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 95-107. Link
 11. Jakubowski A. (2018), Lublin jako ośrodek kultury, [w:] W. Janicki (red.), Lublin. Historia - społeczeństwo - gospodarka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 109-116. Link.
 12. Bronisz U., Dziaduch S., Hrytsuk A., Jakubowski A., Jangas-Kurzak A., Olszewska-Welman A., Rosołowska M., Sochacka E., Ściborek-Rycyk M., Hausman-Czerwińska J., Medoloińska K., Wróbel K., Zych M. (2018), Atlas statystyczny województwa lubelskiego, Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 104. Link.
 13. Jakubowski A. (2018), Convergence or Divergence? Multidimensional Analysis of Regional Development in the New European Union Member States, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, tom 16, nr 1, ss. 31-40. Link
 14. Jakubowski A. (2018), Uwarunkowania konfliktów etnopolitycznych w państwach wielonarodowościowych, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1/2018, ss. 5-22, DOI: 10.14746/ssp.2018.1.1. Link.
 15. Jakubowski A., Bronisz U., Łoś E. (2018), Historia Lublina w liczbach, Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 162. Link

 16. Jakubowski A., Bronisz U., Miszczuk A., (2017), Polityka Spójności oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa jako narzędzia wsparcia współpracy transgranicznej na wewnętrznych i zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Społecznych, Vol. 45, No 3 (2017), ss. 73-89. DOI: 10.18290/rns.2017.45.3-5. Link.
 17. Bronisz U., Jakubowski A., (2017), Rural Tourism as a Factor Stimulating the Development of Border Areas – The Case of Lubelskie Voivodeship, Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Problems of World Agriculture, vol. 17, no. 4, ss. 21-30. DOI: 10.22630/PRS.2017.17.4.78. Link.
 18. Jakubowski A., Bronisz U., (2017), Demograficzne obszary problemowe w województwie lubelskim, [w:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, tom XII, Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa. Link
 19. Jakubowski A., (2017), Potencjał demograficzny, [w:] T. Osiński, M. Mazur (red.), Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Tom 2. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, ss. 13-26. Link.
 20. Jakubowski A., Hrytsuk A., Łoś E., (2017), Euroregion Bug w liczbach w latach 2010-2015, Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 94. Link
 21. Bronisz U., Dymek Z., Jakubowski A., Tucki A., (2017), Potencjał turystyczny województwa lubelskiego w 2015 r., Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 201. Link
 22. Jakubowski A., Bronisz U., (2017), Konkurencyjność pogranicza polsko-ukraińskiego na tle europejskim, [w:] A. Miszczuk (red.), Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, Lublin: Norbertinum, ss. 35-60. Link
 23. Jakubowski A., Miszczuk A., (2017), Informacja statystyczna jako czynnik rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] A. Miszczuk (red.), Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, Lublin: Norbertinum, ss. 237-258. Link
 24. Jakubowski A., Miszczuk A., Kawałko B., Komornicki T., Szul R., (2017), The EU’s New Borderland: Cross-border relations and regional development, London – New York, Routledge – Taylor&Francis Group, p. 250. Link
 25. Jakubowski A., Kawałko B., Miszczuk A., Szul R., (2017), Perspectives and challenges of Polish-Ukrainian cross-border cooperation in the context of geopolitical changes in Central and Eastern Europe, [in:] A. Jakubowski, A. Miszczuk, B. Kawałko, T. Komornicki, R. Szul (eds), The EU’s New Borderland: Cross-border relations and regional development, London – New York, Routledge – Taylor&Francis Group, pp. 175-238. Link.
 26. Jakubowski A., (2017), The Polish-Ukrainian Borderland on the background of European regions, [in:] A. Jakubowski, A. Miszczuk, B. Kawałko, T. Komornicki, R. Szul (eds), The EU’s New Borderland: Cross-border relations and regional development, London – New York, Routledge – Taylor&Francis Group, pp. 58-121. Link.

 27. Jakubowski A., Miszczuk A., (2016), Socio-economic Transformations on the Polish-Ukrainian Border in the Years 2004-2014, [in:] A. J. Kukuła (ed.), Political, social and economic conditions of development of contemporary Ukraine and its regions, Lublin, Wydawnictwo KUL, pp. 143-164. Link
 28. Hausman-Czerwińska J., Balcerzak J., Jakubowski A. i in., (2016), W drodze do spójności: polskie regiony 2007-2013, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, s. 198. Link
 29. Jakubowski A., (2016), Potencjał turystyczny w Euroregionie Bug w 2014 r., Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 78. Link.
 30. Jakubowski A., (2016), Społeczno-gospodarcze skutki współczesnych konfliktów zbrojnych, [w:] E. Maj, K. Mazurek, W. Sokół, A. Szwed-Walczak (red.), Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski, tom 1, Lublin, Wydawnictwo UMCS, ss. 71-90. Link

 31. Jakubowski A., (2015), Ethnic Structure of Contemporary Ukraine, “Confrontation and Cooperation: 1000 Years of Polish-German-Russian Relations”, Vol. II/2015, pp. 4-15, DOI: 10.1515/conc-2015-0007. Link
 32. Jakubowski A., Bronisz U., (2015), Granica Unii Europejskiej jako czynnik (dez)aktywizujący rozwój i konkurencyjność obszarów przygranicznych, [w:] A. Grynia (red.), Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wilno, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku, ss. 627-639. Link
 33. Dziaduch S., Jakubowski A., (2015), Demograficzne uwarunkowania rozwoju regionalnego na obszarze Euroregionu Bug, [w:] T. Siluk, K. Świerczewska-Pietras, M. Pyra (red.), Институциональные основы трансграничного предпринимательства, tom I, Biała Podlaska-Brześć, Государственная высшая школа им. Папы Римского Иоанна Павла II в г. Бяла-Подляска, cc. 88-98.
 34. Miszczuk A., Jakubowski A., (2015), Evolution of the EU cohesion policy towards border regions, [in:] A. J. Kukuła (ed.), Evolution of the European Union Cohesion Policy Towards Border Regions, Lublin, Wydawnictwo KUL, pp. 169-191. Link
 35. Chałupczak H., Jakubowski A., (2015), Dynamika i fazy przebiegu konfliktów międzynarodowych, [w:] A. Dudek (red.), W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych. Księga dedykowana profesor Teresie Łoś-Nowak, Wrocław, Wydawnictwo Rambler, ss. 117-128.
 36. Teres N., Jakubowski A., (2015), The Ethnic Policy of Ukraine, [in:] H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk (eds), Ethnic Policy in Contemporary East Central European Countries, Lublin, Maria Curie-Skłodowska University Press, pp. 445-488.
 37. Teres N., Jakubowski A., (2015), Polityka etniczna Ukrainy, [w:] H. Chałupczak, R. Zen-derowski, W. Baluk (red.), Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin, Wydawnictwo UMCS, ss. 479-530.
 38. Bronisz U., Jakubowski A., (2015), Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Polesia Zachodniego (powiat łęczyński i włodawski), [w:] R. Dobrowolski, K. Mięsiak-Wójcik, P. Demczuk (red.), Potencjał Polesia Lubelskiego a zrównoważony rozwój Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, Łęczna, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ss. 69-82. 
 39. Bronisz U., Dziaduch S., Jakubowski A. i inni, (2015), Konkurencyjność powiatów w województwie lubelskim w latach 2009-2013, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 178. Link
 40. Jakubowski A., (2015), Przemiany demograficzne na obszarze Euroregionu Bug w latach 2003-2013, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 202. Link

 41. Jakubowski A., (2014), Migracje zagranicznie wewnętrzne ludności województwa lubelskiego, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 190.
 42. Bronisz U., Dziaduch S., Jakubowski A. i inni, (2014), Statystyczny atlas województwa lubelskiego, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 139.

 43. Jakubowski A., Dziaduch S., (2013), Lubelski ośrodek akademicki. Szanse i zagrożenia rozwoju, Lublin 2013, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 157. Link
 44. Jakubowski A., (2013), Miasta - stolice regionów w Euroregionie Bug w 2012 r., Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 137.

 45. Jakubowski A., (2012), Euroregion Bug w liczbach w 2011 r., Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 69.
 46. Jakubowski A., (2012), Kryzys abchaski w 2008 roku – preludium do wojny osetyjskiej, [w:] R. Potocki, M. Piskorski, M. Domagała (red.), Konflikt kaukaski w 2008 roku, Warszawa, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, ss. 115-128.
 47. Jakubowski A., (2012), Abchazja jako „państwo nieuznawane, [w:] R. Potocki, M. Piskorski, M. Domagała (red.), Konflikt kaukaski w 2008 roku, Warszawa, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, ss. 87-101. Link.  

 48. Jakubowski A. (red.), (2011), Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 201. Link.
 49. Jakubowski A., (2011), Pracujący, zatrudnienie i wynagrodzenia, [w:] A. Jakubowski (red.), Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, ss. 74-96.
 50. Jakubowski A., (2011), Analiza przestrzennego zróżnicowania regionalnych i lokalnych rynków pracy, [w:] A. Jakubowski (red.), Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, ss. 135-150.
 51. Jakubowski A., (2011), Dostępność komunikacyjna i transportowa, [w:] U. Bronisz (red.), Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000-2010, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, ss. 117-132. Link.
 52. Jakubowski A., (2011), Potencjał demograficzny, [w:] U. Bronisz (red.), Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000-2010, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, ss. 27-48. Link

 53. Jakubowski A., (2010), Etniczno-demograficzny wymiar konfliktu gruzińsko-abchaskiego, [w:] B. Nitschke (red.), Współczesny wymiar stosunków narodowościowych w Europie, Zielona Góra, Wydawnictwo MAjUS, ss. 70-77.
 54. Jakubowski A., (2010), Wojna rosyjsko-gruzińska z 2008 roku w kontekście polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec państw obszaru Zakaukazia, „Disputatio. Perspektywa wschodnia”, tom. X, ss. 189-209.
 55. Chmielewski M., Gudaszewski G., Jakubowski A., (2010), Wyznania religijne – stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2006-2008, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, s. 348.

 56. Якубовски A., (2009), Поляки в Грузии, [w:] Дидачароба. Научная конференция, Хуло Дидачара, ss. 222-227.

 57. Jakubowski A., (2008), Struktura etniczna współczesnej Ukrainy, „Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu”, vol. 1, ss. 101-120. Link.

Raporty i ekspertyzy:

 1. Żelechowski M., Nocko A., Jakubowski A., Bronisz U., Dworakowska E., Kowalska M., Koszewski P., Markowski K., Pieniążek M., Tosik M., Włośińska I. i inni, (2018), Opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego na poziomie gmin oraz na obszarach funkcjonalnych objętych ZIT – raport końcowy z pracy badawczej, Prace studialne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 259. Link.
 2. Bronisz U., Jakubowski A. (2017), Diagnoza potencjału jednostek naukowych oraz naukowców w obszarze humanistyki do wspierania instytucji administracji publicznej na rzecz realizacji good governance z zakresu: edukacji, kultury, gospodarki i społeczeństwa. Raport końcowy z badania, cz. II, Lublin, s. 50. Ekspertyza wykonana na zlecenie Fundacji Polskiej Akademii Nauk.
 3. Dziaduch S., Jakubowski A., Bronisz U., (2017), Raport monitoringowy z realizacji Strategii współpracy transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020", Lublin, s. 40. Analiza wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
 4. Jakubowski A., Bronisz U., Dziaduch S., (2013), Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej na obszarze województwa lubelskiego, obwodu brzeskiego, obwodu wołyńskiego oraz obwodu lwowskiego, Lublin, s. 62. Analiza wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach projektu: „Budowanie partnerstwa na rzecz wypracowania Strategii Transgranicznej na lata 2014-2020” współfinansowanego ze środków MSZ Polski.

 Projekty badawcze:

 1. 2018-2019 - "Procesy konwergencji transgranicznej w warunkach integracji europejskiej"; w ramach konkursu NCN MINIATURA 2 na działania naukowe, decyzja numer 2018/02/X/HS4/01728.
 2. 2018 - "Asymetria rozwoju gospodarczego obszarów transgranicznych", Dotacja celowa MNiSW na finansowanie działalności polegającej  na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich („Młoda kadra i doktoranci”) na realizację zadania badawczego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.
 3. 2017-2018 - "Opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego - z uwzględnieniem miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich oraz badania prawnych podstaw lokalizacji budynków na poziomie NTS 5", Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 4. 2017-2018 - "System Monitorowania Usług Publicznych - koncepcja SMUP", Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 UE.
 5. 2017 - "Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubelskim", Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Program DIALOG MNiSW.
 6. 2017- "Konwergencja czy dywergencja? Wielowymiarowa analiza rozwoju regionalnego w nowych państwach członkowskich UE ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych", Dotacja celowa MNiSW na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich („Młoda kadra i doktoranci”) na realizację zadania badawczego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.
 7. 2013-2015 - „Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej”; w ramach konkursu „OPUS 4” Narodowego Centrum Nauki.
 8. 2011-2013 - „Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”, Urząd Statystyczny w Lublinie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, PO Kapitał Ludzki UE.
 9. 2009-2011 - „Mobility and Migration in the transition period - methodological challenges”, Ośrodek Badań nad Migracjami - Uniwersytet Warszawski, Główny Urząd Statystyczny, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), FAFO (Norwegia), Center for Immigration Research, Reykjavik Academy (Islandia), EEA Grants – Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG.

Członkostwo w organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

 1. Regional Studies Association, od 2018 r. 
 2. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Zespół zadaniowy KPZK PAN ds. Zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy, od 2019 r.Follow UMCS: