The adressbook

dr Andrzej Jakubowski

dr Andrzej Jakubowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Telefon
(81) 537-68-24
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-2368-7426
https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Jakubowski
https://umcs-pl.academia.edu/AndrzejJakubowski
https://publons.com/researcher/2267359/andrzej-jakubowski
Konsultacje

Semestr zimowy 2020/2021
   - poniedziałek: 9.00-10.00
   - wtorek: 14.00-15.30
(tryb stacjonarny oraz zdalny)
pok. 116B


W celu umówienia się na konsultacje w formie zdalnej we wskazanych wyżej godzinach, proszę o kontakt mailowy - wówczas prześlę link do spotkania on-line na MS Teams.
e-mail: andrzej.jakubowski@umcs.pl


Prowadzone przedmioty:
- Gospodarka lokalna (WY)
- Gospodarka finansowa i planowanie w samorządzie terytorialnym (WY, KW)
- Ekonomika przestrzeni (KW)
- Czynniki rozwoju gospodarczego (WY, KW)
- Metody badań w gospodarce regionalnej (WY, KW)
- Metody badań w planowaniu przestrzennym (WY)
- Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy i samorząd terytorialny UE (WY, KW)
- Kształtowanie i zarządzanie obszarami metropolitalnymi (WY, KW)
- Uwarunkowania rozwoju obszarów pogranicznych (WY, KW)
- Konflikty graniczne (WY, KW)
- Podstawy prawa administracyjnego (WY, KW) 
- Strategie rozwoju turystyki i rekreacji (WY)
- Marketing i zarządzanie w turystyce (WY)
- Polityka turystyczna (WY)
- Rynek turystyczny (WY)
- Marketing management (WY)
- Seminarium dyplomowe (SEM)
- Research project (SEM)

Adres

Al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania badawcze: rozwój regionalny i lokalny, obszary peryferyjne, obszary transgraniczne, współpraca transgraniczna, demografia
 

Działalność naukowa

 Publikacje: 

 1. Studzieniecki T., Jakubowski A., Meyer B. (2020), Transnational tourist destination management: a case study of the Baltic sea region, The Baltic Region, vol. 12, issue 3, pp. 127-146. DOI: 10.5922/2079-8555-2020-3-8. Link.
 2. Dziaduch S., Jakubowski A., Jangas-Kurzak A., Olszewska-Welman A. (2020), Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2011-2018, Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 114. Link.
 3. Jakubowski A., Komornicki T., Kowalczyk K., Miszczuk A. (2020), Poland as a hub of the Silk Road Economic Belt: is the narrative of opportunity supported by developments on the ground?, Asia Europe Journal, 18(3), s. 367-396. DOI: https://doi.org/10.1007/s10308-020-00571-6. Link.
 4. Bronisz U., Jakubowski A., Miszczuk M., Miszczuk A. (2020), Social Economy Entities as a Practical Instrument to Enhance Social Inclusion in Poland, In: I. Fylling, E. L. Baciu, J. P. Breimo (eds.), EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries: Top-Down and Bottom-Up Perspectives on Implementation, London – New York, Routledge – Taylor & Francis Group, pp. 158-174, DOI: doi.org/10.4324/9780429434549-9Link.

 5. Bronisz U., Jakubowski A., Miszczuk M., Miszczuk A., (2019), Znaczenie polityki spójności dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie lubelskim, W: A. Paździor (red.), Efektywność funkcjonowania regionów i przedsiębiorstw: Kontekst finansowy, legislacyjny, menedżerski i wizerunkowy, Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, ss. 9-29. Link.
 6. Miszczuk A., Jakubowski A. (2019), Borders and Border Cities in Transition: towards a Typology, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 17(1), pp. 7-14, DOI: 10.35480/BRAiP-2019.17.1-720. Link.
 7. Jakubowski A., Bronisz U. (2019), Rural Demographic Problem Areas in Poland, Problems of World Agriculture, 19(2), pp. 41-53, DOI: http://10.22630/PRS.2019.19.2.22. Link.

 8. Żelechowski M., Nocko A., Jakubowski A., Bronisz U., Dworakowska E., Kowalska M., Koszewski P., Markowski K., Pieniążek M., Tosik M., Włośińska I. i inni (2019), Opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego na poziomie gmin oraz na obszarach funkcjonalnych objętych ZIT – raport końcowy z pracy badawczej, Prace studialne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 259. Link.
 9. Jakubowski A. (2018), Problemy rozwoju gospodarczego państw nieuznawanych na przykładzie Abchazji, Politeja, 4(55)/2018, s. 153-173. Link.
 10. Jakubowski A. (2018), Przemiany narodowościowe w Abchazji od II połowy XIX do początku XXI wieku,Sprawy Narodowościowe Seria Nowa, No 50 (2018), ss. 1-15, DOI: 10.11649/sn.1530. Link.
 11. Jakubowski A. (2018), Asymmetry of Economic Development of Cross-Border Areas in the Context of Perception of Near-Border Location, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, tom 16, nr 2, ss. 123-131. Link
 12. Wesołowska M., Jakubowski A. (2018), Konsekwencje procesów ludnościowych na obszarach wiejskich województw Polski Wschodniej w ujęciu przestrzennym, Studia Regionalne i Lokalne, 3(73)/2018, ss. 118-146, DOI: 10.7366/1509499537306. Link
 13. Jakubowski A. (2018), Lublin jako ośrodek nauki, [w:] W. Janicki (red.), Lublin. Historia - społeczeństwo - gospodarka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 95-107. Link
 14. Jakubowski A. (2018), Lublin jako ośrodek kultury, [w:] W. Janicki (red.), Lublin. Historia - społeczeństwo - gospodarka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 109-116. Link.
 15. Bronisz U., Dziaduch S., Hrytsuk A., Jakubowski A., Jangas-Kurzak A., Olszewska-Welman A., Rosołowska M., Sochacka E., Ściborek-Rycyk M., Hausman-Czerwińska J., Medoloińska K., Wróbel K., Zych M. (2018), Atlas statystyczny województwa lubelskiego, Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 104. Link.
 16. Jakubowski A. (2018), Convergence or Divergence? Multidimensional Analysis of Regional Development in the New European Union Member States, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, tom 16, nr 1, ss. 31-40. Link
 17. Jakubowski A. (2018), Uwarunkowania konfliktów etnopolitycznych w państwach wielonarodowościowych, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1/2018, ss. 5-22, DOI: 10.14746/ssp.2018.1.1. Link.
 18. Jakubowski A., Bronisz U., Łoś E. (2018), Historia Lublina w liczbach, Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 162. Link

 19. Jakubowski A., Bronisz U., Miszczuk A., (2017), Polityka Spójności oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa jako narzędzia wsparcia współpracy transgranicznej na wewnętrznych i zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Społecznych, Vol. 45, No 3 (2017), ss. 73-89. DOI: 10.18290/rns.2017.45.3-5. Link.
 20. Bronisz U., Jakubowski A., (2017), Rural Tourism as a Factor Stimulating the Development of Border Areas – The Case of Lubelskie Voivodeship, Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Problems of World Agriculture, vol. 17, no. 4, ss. 21-30. DOI: 10.22630/PRS.2017.17.4.78. Link.
 21. Jakubowski A., Bronisz U., (2017), Demograficzne obszary problemowe w województwie lubelskim, [w:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, tom XII, Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa. Link
 22. Jakubowski A., (2017), Potencjał demograficzny, [w:] T. Osiński, M. Mazur (red.), Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Tom 2. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, ss. 13-26. Link.
 23. Bronisz U., Dymek Z., Jakubowski A., Tucki A., (2017), Potencjał turystyczny województwa lubelskiego w 2015 r., Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 201. Link
 24. Jakubowski A., Bronisz U., (2017), Konkurencyjność pogranicza polsko-ukraińskiego na tle europejskim, [w:] A. Miszczuk (red.), Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, Lublin: Norbertinum, ss. 35-60. Link
 25. Jakubowski A., Miszczuk A., (2017), Informacja statystyczna jako czynnik rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] A. Miszczuk (red.), Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, Lublin: Norbertinum, ss. 237-258. Link
 26. Jakubowski A., Miszczuk A., Kawałko B., Komornicki T., Szul R., (2017), The EU’s New Borderland: Cross-border relations and regional development, London – New York, Routledge – Taylor&Francis Group, p. 250. DOI: https://10.4324/9781315622873. Link
 27. Jakubowski A., Kawałko B., Miszczuk A., Szul R., (2017), Perspectives and challenges of Polish-Ukrainian cross-border cooperation in the context of geopolitical changes in Central and Eastern Europe, [in:] A. Jakubowski, A. Miszczuk, B. Kawałko, T. Komornicki, R. Szul (eds), The EU’s New Borderland: Cross-border relations and regional development, London – New York, Routledge – Taylor&Francis Group, pp. 175-238. Link.
 28. Jakubowski A., (2017), The Polish-Ukrainian Borderland on the background of European regions, [in:] A. Jakubowski, A. Miszczuk, B. Kawałko, T. Komornicki, R. Szul (eds), The EU’s New Borderland: Cross-border relations and regional development, London – New York, Routledge – Taylor&Francis Group, pp. 58-121. Link.

 29. Jakubowski A., Miszczuk A., (2016), Socio-economic Transformations on the Polish-Ukrainian Border in the Years 2004-2014, [in:] A. J. Kukuła (ed.), Political, social and economic conditions of development of contemporary Ukraine and its regions, Lublin, Wydawnictwo KUL, pp. 143-164. Link
 30. Hausman-Czerwińska J., Balcerzak J., Jakubowski A. i in., (2016), W drodze do spójności: polskie regiony 2007-2013, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, s. 198. Link
 31. Jakubowski A., (2016), Społeczno-gospodarcze skutki współczesnych konfliktów zbrojnych, [w:] E. Maj, K. Mazurek, W. Sokół, A. Szwed-Walczak (red.), Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski, tom 1, Lublin, Wydawnictwo UMCS, ss. 71-90. Link.

 32. Jakubowski A., (2015), Ethnic Structure of Contemporary Ukraine, “Confrontation and Cooperation: 1000 Years of Polish-German-Russian Relations”, Vol. II/2015, pp. 4-15, DOI: 10.1515/conc-2015-0007. Link
 33. Jakubowski A., Bronisz U., (2015), Granica Unii Europejskiej jako czynnik (dez)aktywizujący rozwój i konkurencyjność obszarów przygranicznych, [w:] A. Grynia (red.), Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wilno, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku, ss. 627-639. Link.
 34. Dziaduch S., Jakubowski A., (2015), Demograficzne uwarunkowania rozwoju regionalnego na obszarze Euroregionu Bug, [w:] T. Siluk, K. Świerczewska-Pietras, M. Pyra (red.), Институциональные основы трансграничного предпринимательства, tom I, Biała Podlaska-Brześć, Государственная высшая школа им. Папы Римского Иоанна Павла II в г. Бяла-Подляска, cc. 88-98.
 35. Miszczuk M., Jakubowski A., (2015), Evolution of the EU cohesion policy towards border regions, [in:] A. J. Kukuła (ed.), Evolution of the European Union Cohesion Policy Towards Border Regions, Lublin, Wydawnictwo KUL, pp. 169-191. Link.
 36. Chałupczak H., Jakubowski A., (2015), Dynamika i fazy przebiegu konfliktów międzynarodowych, [w:] A. Dudek (red.), W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych. Księga dedykowana profesor Teresie Łoś-Nowak, Wrocław, Wydawnictwo Rambler, ss. 117-128.
 37. Teres N., Jakubowski A., (2015), The Ethnic Policy of Ukraine, [in:] H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk (eds), Ethnic Policy in Contemporary East Central European Countries, Lublin, Maria Curie-Skłodowska University Press, pp. 445-488.
  Teres N., Jakubowski A., (2015), Polityka etniczna Ukrainy, [w:] H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk (red.), Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin, Wydawnictwo UMCS, ss. 479-530
 38. Bronisz U., Jakubowski A., (2015), Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Polesia Zachodniego (powiat łęczyński i włodawski), [w:] R. Dobrowolski, K. Mięsiak-Wójcik, P. Demczuk (red.), Potencjał Polesia Lubelskiego a zrównoważony rozwój Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, Łęczna, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ss. 69-82. Link
 39. Bronisz U., Dziaduch S., Jakubowski A. i inni, (2015), Konkurencyjność powiatów w województwie lubelskim w latach 2009-2013, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 178. Link.
 40. Jakubowski A., (2015), Przemiany demograficzne na obszarze Euroregionu Bug w latach 2003-2013, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 202. Link.

 41. Jakubowski A., (2014), Migracje zagranicznie wewnętrzne ludności województwa lubelskiego, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 190. Link.
 42. Bronisz U., Dziaduch S., Jakubowski A. i inni, (2014), Statystyczny atlas województwa lubelskiego, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 139. Link.

 43. Jakubowski A., Dziaduch S., (2013), Lubelski ośrodek akademicki. Szanse i zagrożenia rozwoju, Lublin 2013, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 157. Link.
   
 44. Jakubowski A., (2012), Kryzys abchaski w 2008 roku – preludium do wojny osetyjskiej, [w:] R. Potocki, M. Piskorski, M. Domagała (red.), Konflikt kaukaski w 2008 roku, Warszawa, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, ss. 115-128.
 45. Jakubowski A., (2012), Abchazja jako „państwo nieuznawane, [w:] R. Potocki, M. Piskorski, M. Domagała (red.), Konflikt kaukaski w 2008 roku, Warszawa, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, ss. 87-101. Link.

 46. Jakubowski A. (red.), (2011), Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 201. Link.
 47. Jakubowski A., (2011), Pracujący, zatrudnienie i wynagrodzenia, [w:] A. Jakubowski (red.), Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, ss. 74-96.
 48. Jakubowski A., (2011), Analiza przestrzennego zróżnicowania regionalnych i lokalnych rynków pracy, [w:] A. Jakubowski (red.), Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, ss. 135-150.
 49. Jakubowski A., (2011), Dostępność komunikacyjna i transportowa, [w:] U. Bronisz (red.), Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000-2010, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, ss. 117-132.
 50. Jakubowski A., (2011), Potencjał demograficzny, [w:] U. Bronisz (red.), Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000-2010, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, ss. 27-48.

 51. Jakubowski A., (2010), Etniczno-demograficzny wymiar konfliktu gruzińsko-abchaskiego, [w:] B. Nitschke (red.), Współczesny wymiar stosunków narodowościowych w Europie, Zielona Góra, Wydawnictwo MAjUS, ss. 70-77.
 52. Jakubowski A., (2010), Wojna rosyjsko-gruzińska z 2008 roku w kontekście polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec państw obszaru Zakaukazia, „Disputatio. Perspektywa wschodnia”, tom. X, ss. 189-209.
 53. Chmielewski M., Gudaszewski G., Jakubowski A., (2010), Wyznania religijne – stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2006-2008, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, s. 348. 

 54. Якубовски A., (2009), Поляки в Грузии, [w:] სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეოპოლიტიკური ინტერესების კონტექსტში. აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ss. 51-58.

 55. Jakubowski A., (2008), Struktura etniczna współczesnej Ukrainy, „Facta Simonidis.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu”, vol. 1, ss. 101-120. Link.  

Projekty

 1. 2019-2020 – „Identification of key elements for creating the Touristic Cross-Border Functional Area at the Lithuanian-Polish Border”, grant European Commission DIRECTORATE-GENERAL REGIONAL AND URBAN POLICY, European Territorial Co-operation, Macro-regions, Interreg and Programme Implementation I, Interreg, Cross-Border Cooperation, Internal Borders, kierownik: dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. WSB, rola: wykonawca.
 2. 2019 – „Kierunki rozwoju przestrzenno-inwestycyjnego Lublina”, projekt realizowany na zlecenie Gminy Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, kierownik projektu: dr Dagmara Kociuba, rola: wykonawca.
 3. 2018-2019 – „Poprawa jakości oraz uzupełnienie luk w szeregach czasowych w badaniu BAEL w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie IESS”, praca badawcza realizowana przez Główny Urząd Statystyczny, grant Komisji Europejskiej EUROSTAT w ramach konkursu „People's Europe”, kierownik projektu: Anna Wysocka, rola: wykonawca.
 4. 2018-2019 – „Procesy konwergencji transgranicznej w warunkach integracji europejskiej”, konkurs NCN MINIATURA 2 na działania naukowe, nr projektu: 2018/02/X/HS4/01728, rola: kierownik.
 5. 2018 – „Asymetria rozwoju gospodarczego obszarów transgranicznych", Dotacja celowa MNiSW na finansowanie działalności polegającej  na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich („Młoda kadra i doktoranci”) na realizację zadania badawczego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, rola: kierownik.
 6. 2017-2019 – "System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP", Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 UE, rola: wykonawca.
 7. 2017-2018 – "Opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego - z uwzględnieniem miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich oraz badania prawnych podstaw lokalizacji budynków na poziomie NTS 5" w ramach projektu: „Statystyka dla polityki spójności. Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz programowania i monitorowania polityki spójności po 2020 roku”, Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, PO Pomoc Techniczna, rola: wykonawca.
 8. 2017 – "Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubelskim", Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Program DIALOG MNiSW, rola: wykonawca.
 9. 2017 – "Konwergencja czy dywergencja? Wielowymiarowa analiza rozwoju regionalnego w nowych państwach członkowskich UE ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych", dotacja celowa MNiSW na finansowanie działalności polegającej  na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich („Młoda kadra i doktoranci”) na realizację zadania badawczego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, rola: kierownik projektu
 10. 2011-2013 – Projekt „Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”, Urząd Statystyczny w Lublinie, na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, PO Kapitał Ludzki UE, rola: wykonawca.
 11. 2009-2010 – Projekt „Mobility and Migration in the transition period - methodological challenges”, Ośrodek Badań nad Migracjami – Uniwersytet Warszawski, Główny Urząd Statystyczny, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), Institute for Labour and Social Research FAFO (Norwegia), Center for Immigration Research, Reykjavik Academy (Islandia), EEA Grants – Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG, rola: wykonawca

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych

 1. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Zespołu Zadaniowego KPZK PAN ds. Zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy
 2. Regional Studies AssociationFollow UMCS:
You can find us here:
International Student Office International Student Office