The adressbook

dr Andrzej Jakubowski

dr Andrzej Jakubowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

Adres

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej; Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania badawcze: rozwój regionalny i lokalny, obszary peryferyjne, obszary transgraniczne, współpraca transgraniczna, demografia
 
Prowadzone przedmioty:
Gospodarka lokalna (gospodarka komunalna) (WY)
Gospodarka lokalna (gospodarka komunalna) (KW)
Metody badań w gospodarce przestrzennej (WY)
Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy i samorząd terytorialny UE (WY)
Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy i samorząd terytorialny UE (KW)
Kształtowanie i zarządzanie obszarami metropolitalnymi (WY)
Podstawy prawa administracyjnego (WY)
Podstawy prawa administracyjnego (KW)
Strategie rozwoju turystyki i rekreacji (WY)
Marketing i zarządzanie w turystyce (WY)
Polityka turystyczna (WY)
Polityka turystyczna (KW)
Rynek turystyczny (WY)
Rynek turystyczny (KW)
Produkt, zarządzanie i marketing w turystyce i rekreacji (Istota i formy marketingu w turystyce, zarządzanie marketingowe) (WY)
Marketing management (WY)
Seminarium dyplomowe
 

Działalność naukowa

 Publikacje:

 1. Miszczuk A., Jakubowski A. (2019), Borders and Border Cities in Transition: towards a Typology, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 17(1), pp. 7-14, DOI: https://doi.org/10.35480/BRAiP-2019.17.1-720
 2. Bronisz U., Jakubowski A., Miszczuk M., Miszczuk A. (2019), Social Economy Entities as a Practical Instrument to Enhance Social Inclusion in Poland, In: I. Fylling, E. L. Baciu, J. P. Breimo (eds.), EU Social Inclusion Policies in Post-Socialist Countries: Top-Down and Bottom-Up Perspectives on Implementation, London – New York, Routledge – Taylor & Francis Group, pp. 158-174. URL: https://www.routledge.com/EU-Social-Inclusion-Policies-in-Post-Socialist-Countries-Top-Down-and/Fylling-Baciu-Breimo/p/book/9781138352803.
 3. Jakubowski A., Bronisz U. (2019), Rural Demographic Problem Areas in Poland, Problems of World Agriculture, 19(2), pp. 41-53. URL: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2019_T19(34)_n2.pdf.
 4. Żelechowski M., Nocko A., Jakubowski A., Bronisz U., Dworakowska E., Kowalska M., Koszewski P., Markowski K., Pieniążek M., Tosik M., Włośińska I. i inni (2019), Opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego na poziomie gmin oraz na obszarach funkcjonalnych objętych ZIT – raport końcowy z pracy badawczej, Prace studialne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 259. URL: https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/obszary-funkcjonalne-oraz-dostepnosc-terytorialna/opracowanie-i-wdrozenie-metodologii-poglebionych-badan-ruchu-budowlanego-na-poziomie-gmin-oraz-na-obszarach-funkcjonalnych-objetych-zit,1,1.html.

 5. Jakubowski A. (2018), Problemy rozowju gospodarczego państw nieuznawanych na przykładzie Abchazji, Politeja, 4(55)/2018, s. 153-173. URL: http://www.akademicka.pl/ebooks/free/31d35074fb1313f469dce1d907fe3d8d.pdf.
 6. Jakubowski A. (2018), Przemiany narodowościowe w Abchazji od II połowy XIX do początku XXI wieku,Sprawy Narodowościowe Seria Nowa, No 50 (2018), ss. 1-15, DOI: https://doi.org/10.11649/sn.1530.
 7. Jakubowski A. (2018), Asymmetry of Economic Development of Cross-Border Areas in the Context of Perception of Near-Border Location, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, tom 16, nr 2, ss. 123-131. URL: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br52_12jakubowski.pdf.
 8. Wesołowska M., Jakubowski A. (2018), Konsekwencje procesów ludnościowych na obszarach wiejskich województw Polski Wschodniej w ujęciu przestrzennym, Studia Regionalne i Lokalne, 3(73)/2018, ss. 118-146, DOI: 10.7366/1509499537306. URL: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=24_27&id_p=2784.
 9. Jakubowski A. (2018), Lublin jako ośrodek nauki, [w:] W. Janicki (red.), Lublin. Historia - społeczeństwo - gospodarka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 95-107.
 10. Jakubowski A. (2018), Lublin jako ośrodek kultury, [w:] W. Janicki (red.), Lublin. Historia - społeczeństwo - gospodarka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 109-116.
 11. Bronisz U., Dziaduch S., Hrytsuk A., Jakubowski A., Jangas-Kurzak A., Olszewska-Welman A., Rosołowska M., Sochacka E., Ściborek-Rycyk M., Hausman-Czerwińska J., Medoloińska K., Wróbel K., Zych M. (2018), Atlas statystyczny województwa lubelskiego, Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 104. URL: http://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/atlas-statystyczny-wojewodztwa-lubelskiego,21,1.html
 12. Jakubowski A. (2018), Convergence or Divergence? Multidimensional Analysis of Regional Development in the New European Union Member States, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, tom 16, nr 1, ss. 31-40. URL: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br51_03jakubowski.pdf.
 13. Jakubowski A. (2018), Uwarunkowania konfliktów etnopolitycznych w państwach wielonarodowościowych, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 1/2018, ss. 5-22, DOI: 10.14746/ssp.2018.1.1. URL: http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/04/ssp-2018-1-01.pdf.
 14. Jakubowski A., Bronisz U., Łoś E. (2018), Historia Lublina w liczbach, Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 162. URL: http://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/historia-lublina-w-liczbach,20,1.html.

 15. Jakubowski A., Bronisz U., Miszczuk A., (2017), Polityka Spójności oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa jako narzędzia wsparcia współpracy transgranicznej na wewnętrznych i zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, Roczniki Nauk Społecznych, Vol. 45, No 3 (2017), ss. 73-89. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.45.3-5.  
 16. Bronisz U., Jakubowski A., (2017), Rural Tourism as a Factor Stimulating the Development of Border Areas – The Case of Lubelskie Voivodeship, Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Problems of World Agriculture, vol. 17, no. 4, ss. 21-30. DOI: 10.22630/PRS.2017.17.4.78. URL: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2017_T17(32)_n4_s21.pdf.
 17. Jakubowski A., Bronisz U., (2017), Demograficzne obszary problemowe w województwie lubelskim, [w:] J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, tom XII, Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa. URL: https://www.researchgate.net/profile/Andrzej_Jakubowski/publication/325876795_Demograficzne_obszary_problemowe_w_wojewodztwie_lubelskim/links/5b2a473f0f7e9b1d009be6da/Demograficzne-obszary-problemowe-w-wojewodztwie-lubelskim.pdf.
 18. Jakubowski A., (2017), Potencjał demograficzny, [w:] T. Osiński, M. Mazur (red.), Dzieje Lubelszczyzny 1944-1956. Tom 2. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, ss. 13-26.
 19. Jakubowski A., Hrytsuk A., Łoś E., (2017), Euroregion Bug w liczbach w latach 2010-2015, Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 94. URL: http://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/euroregion-bug/euroregion-bug-w-liczbach-w-latach-2010-2015,1,1.html.
 20. Bronisz U., Dymek Z., Jakubowski A., Tucki A., (2017), Potencjał turystyczny województwa lubelskiego w 2015 r., Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 201. URL: http://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/sport-turystyka/potencjal-turystyczny-wojewodztwa-lubelskiego-w-2015-roku,3,1.html.
 21. Jakubowski A., Bronisz U., (2017), Konkurencyjność pogranicza polsko-ukraińskiego na tle europejskim, [w:] A. Miszczuk (red.), Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, Lublin: Norbertinum, ss. 35-60. URL: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/11795.
 22. Jakubowski A., Miszczuk A., (2017), Informacja statystyczna jako czynnik rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] A. Miszczuk (red.), Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, Lublin: Norbertinum, ss. 237-258. URL: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/11794.  
 23. Jakubowski A., Miszczuk A., Kawałko B., Komornicki T., Szul R., (2017), The EU’s New Borderland: Cross-border relations and regional development, London – New York, Routledge – Taylor&Francis Group, p. 250. URL: https://www.routledge.com/The-EUs-New-Borderland-Cross-border-relations-and-regional-development/Jakubowski-Miszczuk-Kawalko-Komornicki-Szul/p/book/9781138654952.
 24. Jakubowski A., Kawałko B., Miszczuk A., Szul R., (2017), Perspectives and challenges of Polish-Ukrainian cross-border cooperation in the context of geopolitical changes in Central and Eastern Europe, [in:] A. Jakubowski, A. Miszczuk, B. Kawałko, T. Komornicki, R. Szul (eds), The EU’s New Borderland: Cross-border relations and regional development, London – New York, Routledge – Taylor&Francis Group, pp. 175-238.
 25. Jakubowski A., (2017), The Polish-Ukrainian Borderland on the background of European regions, [in:] A. Jakubowski, A. Miszczuk, B. Kawałko, T. Komornicki, R. Szul (eds), The EU’s New Borderland: Cross-border relations and regional development, London – New York, Routledge – Taylor&Francis Group, pp. 58-121.

 26. Jakubowski A., Miszczuk A., (2016), Socio-economic Transformations on the Polish-Ukrainian Border in the Years 2004-2014, [in:] A. J. Kukuła (ed.), Political, social and economic conditions of development of contemporary Ukraine and its regions, Lublin, Wydawnictwo KUL, pp. 143-164. URL: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/11126.
 27. Hausman-Czerwińska J., Balcerzak J., Jakubowski A. i in., (2016), W drodze do spójności: polskie regiony 2007-2013, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, s. 198. URL: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/publikacje-regionalne/analizy-regionalne/analizy-zbiorcze/w-drodze-do-spojnosci-polskie-regiony-2007-2013,1,1.html.
 28. Jakubowski A., (2016), Potencjał turystyczny w Euroregionie Bug w 2014 r., Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 78. URL: http://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/sport-turystyka/potencjal-turystyczny-w-euroregionie-bug-w-2014-r-,2,1.html.
 29. Jakubowski A., (2016), Społeczno-gospodarcze skutki współczesnych konfliktów zbrojnych, [w:] E. Maj, K. Mazurek, W. Sokół, A. Szwed-Walczak (red.), Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski, tom 1, Lublin, Wydawnictwo UMCS, ss. 71-90. URL: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/11582.

 30. Jakubowski A., (2015), Ethnic Structure of Contemporary Ukraine, “Confrontation and Cooperation: 1000 Years of Polish-German-Russian Relations”, Vol. II/2015, pp. 4-15, DOI: 10.1515/conc-2015-0007. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/conc/2/2/article-p4.xml.
 31. Jakubowski A., Bronisz U., (2015), Granica Unii Europejskiej jako czynnik (dez)aktywizujący rozwój i konkurencyjność obszarów przygranicznych, [w:] A. Grynia (red.), Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Wilno, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Bia-łymstoku, ss. 627-639. URL: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/11150.
 32. Dziaduch S., Jakubowski A., (2015), Demograficzne uwarunkowania rozwoju regionalnego na obszarze Euroregionu Bug, [w:] T. Siluk, K. Świerczewska-Pietras, M. Pyra (red.), Институциональные основы трансграничного предпринимательства, tom I, Biała Podlaska-Brześć, Государственная высшая школа им. Папы Римского Иоанна Павла II в г. Бяла-Подляска, cc. 88-98.
 33. Miszczuk A., Jakubowski A., (2015), Evolution of the EU cohesion policy towards border regions, [in:] A. J. Kukuła (ed.), Evolution of the European Union Cohesion Policy To-wards Border Regions, Lublin, Wydawnictwo KUL, pp. 169-191. URL: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/11125.
 34. Chałupczak H., Jakubowski A., (2015), Dynamika i fazy przebiegu konfliktów międzynarodowych, [w:] A. Dudek (red.), W kręgu nauki o stosunkach międzynarodowych. Księga dedykowana profesor Teresie Łoś-Nowak, Wrocław, Wydawnictwo Rambler, ss. 117-128.
 35. Teres N., Jakubowski A., (2015), The Ethnic Policy of Ukraine, [in:] H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk (eds), Ethnic Policy in Contemporary East Central European Countries, Lublin, Maria Curie-Skłodowska University Press, pp. 445-488.
 36. Teres N., Jakubowski A., (2015), Polityka etniczna Ukrainy, [w:] H. Chałupczak, R. Zen-derowski, W. Baluk (red.), Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin, Wydawnictwo UMCS, ss. 479-530.
 37. Bronisz U., Jakubowski A., (2015), Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Polesia Zachodniego (powiat łęczyński i włodawski), [w:] R. Dobrowolski, K. Mięsiak-Wójcik, P. Demczuk (red.), Potencjał Polesia Lubelskiego a zrównoważony rozwój Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, Łęczna, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, ss. 69-82. 
 38. Bronisz U., Dziaduch S., Jakubowski A. i inni, (2015), Konkurencyjność powiatów w województwie lubelskim w latach 2009-2013, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 178. URL: http://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/konkurencyjnosc-powiatow-w-wojewodztwie-lubelskim-w-latach-2009-2013,16,1.html.
 39. Jakubowski A., (2015), Przemiany demograficzne na obszarze Euroregionu Bug w latach 2003-2013, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 202. URL: http://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/przemiany-demograficzne-na-obszarze-euroregionu-bug-w-latach-2003-2013,14,1.html.

 40. Jakubowski A., (2014), Migracje zagranicznie wewnętrzne ludności województwa lubelskiego, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 190.
 41. Bronisz U., Dziaduch S., Jakubowski A. i inni, (2014), Statystyczny atlas województwa lubelskiego, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 139.

 42. Jakubowski A., Dziaduch S., (2013), Lubelski ośrodek akademicki. Szanse i zagrożenia rozwoju, Lublin 2013, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 157. URL: http://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/edukacja/lubelski-osrodek-akademicki-szanse-i-zagrozenia-rozwoju,2,1.html.
 43. Jakubowski A., (2013), Miasta - stolice regionów w Euroregionie Bug w 2012 r., Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 137.

 44. Jakubowski A., (2012), Euroregion Bug w liczbach w 2011 r., Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 69.
 45. Jakubowski A., (2012), Kryzys abchaski w 2008 roku – preludium do wojny osetyjskiej, [w:] R. Potocki, M. Piskorski, M. Domagała (red.), Konflikt kaukaski w 2008 roku, Warszawa, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, ss. 115-128.
 46. Jakubowski A., (2012), Abchazja jako „państwo nieuznawane, [w:] R. Potocki, M. Piskorski, M. Domagała (red.), Konflikt kaukaski w 2008 roku, Warszawa, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, ss. 87-101. URL: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/11581.

 47. Jakubowski A. (red.), (2011), Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, s. 201. http://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/praca-wynagrodzenie/rynek-pracy-w-wojewodztwie-lubelskim-w-latach-2007-2010,1,6.html.
 48. Jakubowski A., (2011), Pracujący, zatrudnienie i wynagrodzenia, [w:] A. Jakubowski (red.), Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, ss. 74-96.
 49. Jakubowski A., (2011), Analiza przestrzennego zróżnicowania regionalnych i lokalnych rynków pracy, [w:] A. Jakubowski (red.), Rynek pracy w województwie lubelskim w latach 2007-2010, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, ss. 135-150.
 50. Jakubowski A., (2011), Dostępność komunikacyjna i transportowa, [w:] U. Bronisz (red.), Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000-2010, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, ss. 117-132. URL: http://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/potencjal-ekonomiczny-miast-w-wojewodztwie-lubelskim-w-latach-2000-2010,6,1.html.
 51. Jakubowski A., (2011), Potencjał demograficzny, [w:] U. Bronisz (red.), Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000-2010, Lublin, Urząd Statystyczny w Lublinie, ss. 27-48. URL: http://lublin.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/potencjal-ekonomiczny-miast-w-wojewodztwie-lubelskim-w-latach-2000-2010,6,1.html.

 52. Jakubowski A., (2010), Etniczno-demograficzny wymiar konfliktu gruzińsko-abchaskiego, [w:] B. Nitschke (red.), Współczesny wymiar stosunków narodowościowych w Europie, Zielona Góra, Wydawnictwo MAjUS, ss. 70-77.
 53. Jakubowski A., (2010), Wojna rosyjsko-gruzińska z 2008 roku w kontekście polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec państw obszaru Zakaukazia, „Disputatio. Perspektywa wschodnia”, tom. X, ss. 189-209.
 54. Chmielewski M., Gudaszewski G., Jakubowski A., (2010), Wyznania religijne – stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2006-2008, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, s. 348.

 55. Якубовски A., (2009), Поляки в Грузии, [w:] Дидачароба. Научная конференция, Хуло Дидачара, ss. 222-227.

 56. Jakubowski A., (2008), Struktura etniczna współczesnej Ukrainy, „Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu”, vol. 1, ss. 101-120. URL: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6824?locale-attribute=en.

Raporty i ekspertyzy:

 1. Żelechowski M., Nocko A., Jakubowski A., Bronisz U., Dworakowska E., Kowalska M., Koszewski P., Markowski K., Pieniążek M., Tosik M., Włośińska I. i inni, (2018), Opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego na poziomie gmin oraz na obszarach funkcjonalnych objętych ZIT – raport końcowy z pracy badawczej, Prace studialne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 259. URL: https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/obszary-funkcjonalne-oraz-dostepnosc-terytorialna/opracowanie-i-wdrozenie-metodologii-poglebionych-badan-ruchu-budowlanego-na-poziomie-gmin-oraz-na-obszarach-funkcjonalnych-objetych-zit,1,1.html.
 2. Bronisz U., Jakubowski A. (2017), Diagnoza potencjału jednostek naukowych oraz naukowców w obszarze humanistyki do wspierania instytucji administracji publicznej na rzecz realizacji good governance z zakresu: edukacji, kultury, gospodarki i społeczeństwa. Raport końcowy z badania, cz. II, Lublin, s. 50. Ekspertyza wykonana na zlecenie Fundacji Polskiej Akademii Nauk.
 3. Dziaduch S., Jakubowski A., Bronisz U., (2017), Raport monitoringowy z realizacji Strategii współpracy transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Lwowskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020", Lublin, s. 40. Analiza wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
 4. Jakubowski A., Bronisz U., Dziaduch S., (2013), Diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej na obszarze województwa lubelskiego, obwodu brzeskiego, obwodu wołyńskiego oraz obwodu lwowskiego, Lublin, s. 62. Analiza wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach projektu: „Budowanie partnerstwa na rzecz wypracowania Strategii Transgranicznej na lata 2014-2020” współfinansowanego ze środków MSZ Polski.

 Projekty badawcze:

 1. 2018-2019 - "Procesy konwergencji transgranicznej w warunkach integracji europejskiej"; w ramach konkursu NCN MINIATURA 2 na działania naukowe, decyzja numer 2018/02/X/HS4/01728.
 2. 2018 - "Asymetria rozwoju gospodarczego obszarów transgranicznych", Dotacja celowa MNiSW na finansowanie działalności polegającej  na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich („Młoda kadra i doktoranci”) na realizację zadania badawczego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejUMCS w Lublinie.
 3. 2017-2018 - "Opracowanie i wdrożenie metodologii pogłębionych badań ruchu budowlanego - z uwzględnieniem miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich oraz badania prawnych podstaw lokalizacji budynków na poziomie NTS 5", Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 4. 2017-2018 - "System Monitorowania Usług Publicznych - koncepcja SMUP", Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 UE.
 5. 2017 - "Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubelskim", Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Program DIALOG MNiSW.
 6. 2017- "Konwergencja czy dywergencja? Wielowymiarowa analiza rozwoju regionalnego w nowych państwach członkowskich UE ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych", Dotacja celowa MNiSW na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich („Młoda kadra i doktoranci”) na realizację zadania badawczego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki PrzestrzennejUMCS w Lublinie.
 7. 2013-2015 - „Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej”; w ramach konkursu „OPUS 4” Narodowego Centrum Nauki.
 8. 2011-2013 - „Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”, Urząd Statystyczny w Lublinie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, PO Kapitał Ludzki UE.
 9. 2009-2011 - „Mobility and Migration in the transition period - methodological challenges”, Ośrodek Badań nad Migracjami - Uniwersytet Warszawski, Główny Urząd Statystyczny, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), FAFO (Norwegia), Center for Immigration Research, Reykjavik Academy (Islandia), EEA Grants – Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG.

Członkostwo w organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

 1. Regional Studies Association, od 2018 r. 
 2. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Zespół zadaniowy KPZK PAN ds. Zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy, od 2019 r.Follow UMCS: