The adressbook

dr Marta Ziółek

dr Marta Ziółek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA HYDROLOGII I KLIMATOLOGII
Telefon
68-03
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-1537-5484
https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=134207&_k=7t6ufi
https://www.researchgate.net/profile/Marta_Ziolek
Konsultacje

Semestr letni 2020/2021


konsultacje zdalne na na platformie teams środa godz. 9.00-11.00, dostęp otwarty https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a29bbbdbe17e64f0c914a5c3cc31ad2f8%40thread.tacv2/conversations?groupId=0cfa32e3-36d2-4c69-86fb-deb71bc793d7&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Kierunek turystyka i rekreacja  • Problemy ochrony środowiska w turystyce i rekreacji

  • Organizacja turystyki i rekreacji oraz źródła informacji

  • Aspekty rozwoju turystyki na poziomie lokalnym

  • Oddziaływanie turystyki i rekreacji na środowisko geograficzne

  • Przygotowanie pracy dyplomowej – seminarium dyplomowe


Kierunek geografia  • Antropogeniczne przekształcenia środowiska

  • Konsekwencje przyrodnicze i gospodarcze zmian środowiska


Kierunek gospodarka przestrzenna  • Negocjacje i podejmowanie decyzji


Fakultety  • Ochrona przyrody ożywionej z elementami gospodarki leśnej

  • Parki Narodowe w Polsce

  • Zasoby leśne Polski – znaczenie dla ochrony bioróżnorodności

  • Turystyka na obszarach leśnych

  • Zdrowotne właściwości zbiorowisk leśnych

  • Lasy w Polsce - rola i znaczenie dla gospodarki


 

Adres

al. Kraśnicka 2d, pok. 110D
20 - 718 Lublin

O sobie

2000 r. - magister ochrony środowiska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, praca „Ilościowa i jakościowa struktura zbiorowiska glonów planktonowych w pięciu głębokich jeziorach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego”; promotor – prof. dr hab. Władysława Wojciechowska

2006 r. – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; rozprawa „Wpływ czynników naturalnych i działalności człowieka na zawartość różnych form fosforu w glebach organicznych Polesia i Spitsbergenu”; promotor – prof. dr hab. Jerzy Melke

od 2006 zatrudniona w Zakładzie Ochrony Środowiska, od 2018 r. w Zakładzie Hydrologii i Klimatologii, aktualnie Katedra Hydrologii i Klimatologii

 

Zainteresowania naukowe:

  • badania geochemiczne gleb organicznych
  • ochrona przyrody w Polsce; ochrona gatunkowa, parki narodowe, Natura 2000
  • bioklimat i zdrowotne właściwości zbiorowisk leśnych
  • rola fitoplanktonu w funkcjonowaniu ekosystemów wodnych

Zainteresowania pozanaukowe:

ogrodnictwo, podróże, wędrówki po Tatrach


Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

Ziółek M., Czubla P., Kozieł M. 2019: Bioclimatic Conditions in Forest Communities Along the Tourist Trails of Kampinos National Park. Polish Journal of Natural Science, 34, 3, 433-449

Ziółek M., Bartmiński P., Stach A. 2017. The Influence of Seabirds on the Concentration of Selected Heavy Metals in Organic Soil on the Bellsund Coast, Western Spitsbergen, Arctic, Antarctic, and Alpine Research 49(4):507-520. AAAR0016-024

Ziółek M., Czubla P., Kozieł M. 2017. Warunki bioklimatyczne zbiorowisk leśnych przy szlakach turystycznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Studia i Materiały CEPL, 52, 3, s.93-101.

Ziółek M., Kozieł M., Czubla P. 2017. Changes in population of spotted souslik Spermophilus suslicus in eastern Poland. Polish Journal of Natural Science, 32 (1), s. 91-104.

Ziółek M., Kozieł M., Czubla P. 2014. Spatial Variability of the Bioclimatic Conditions of the Roztocze National Park Based on the Example of the Cycling Path to Florianka. Barometr Regionalny, 12, 4, 109-116.

Ziółek M., Melke J. 2014. The impact of seabirds on the content of various forms of phosphorus in organic soils of the Bellsund Coast, Western Spitsbergen. Polar Research, 2014, 33,19986.

Ziółek M., Kozieł M., Czubla P. 2013. Ocena warunków bioklimatycznych zbiorowisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego. Studia i Materiały CEPL, 15, 37(4), 356-363.

Ziółek M., Kozieł M., Czubla P. 2012. Warunki bioklimatyczne zbiorowisk leśnych a rozmieszczenie tras turystycznych na przykładzie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Problemy Ekologii Krajobrazu, 34; 255-262.

Wołoszyn W., Kałamucka W., Kozieł M., Stanicka G., Ziółek M., Czubla P. 2012. Natura 2000 jako platforma równoważenia celów społeczno-gospodarczych i przyrodniczych. Teoria i praktyka. Annales UMCS, Sectio B, vol. LXVII, 1, s. 263-280.

Chodorowski, J., Melke J., Ziółek M., Uziak S. 2012. The Content of Phosphorus in Mountain Meadow (Polonina) Soils as an Indicator of Past Shepherding Activity. Ecológy (Bratislava) vol. 31, 1, s. 54-64.

Dobrowolski R., Ziółek M., Bałaga K., Melke J., Bogucki A. 2010. Radiocarbon Age and Geochemistry of the Infillings of Small Closed Depressions from Western Polesie  (Poland SE, Ukraine NW), Geochronometria 36, s. 39-46.

Ziółek M. 2007. Phosphorus Forms in Organic Soils with a Varying Degree of Transformation (on the Example of the Lublin Polesie Region), Polish Journal of Soil Science, vol. 40, 2, s. 179-194.

Zgłobicki W., Ziółek M. 2006. Wybrane metody geochemiczne w badaniach środowiska. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVI, s. 519-528.

Zgłobicki W., Baran-Zgłobicka B., Ziółek M., Ziółek G. 2005. Percepcja krajobrazu polskich parków narodowych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 24, 1-4, s. 135-151.

Ziółek M., Melke J., 2005: Heavy Metal Content in the Soils Developed from Peats and Exposed to Varying Degrees of Anthropopressure. (w:) W. Zgłobicki J. Rejman (red.), Human Impact on Sensitive Geosystems, Wyd. UMCS, Lublin, s. 157-165.

Ziółek M., Zgłobicki W., Ziółek G., Baran-Zgłobicka B., 2004: Landscape Aesthetics Versus Ecological Aesthetics (on the Example of Polish National Parks). Proceedings of Lviv University. Geographical Series., No 31, s. 292-301.

 

Współpraca ekspercka:

Udział w grupach roboczych Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie lubelskim, 2013-2019,

Ekspertyza określająca wartość użytkową gruntów, 2018,

Recenzja wybranych operatów Planu ochrony Poleskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 w granicach PPN, 2013-2014,

Konsultacja merytoryczna i autorstwo komentarza do kilku arkuszy Mapy sozologicznej Polski w skali 1:50 000, 2008
Follow UMCS: