The adressbook

prof. dr hab. Anna Zdziennicka

prof. dr hab. Anna Zdziennicka
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA ZJAWISK MIĘDZYFAZOWYCH
Funkcje
Kierownik Katedry, Kierownik Studiów Doktoranckich
Telefon
+48 81 537 56 70
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

sem. zimowy 2018/2019 wtorek 9 - 11, czwartek 11 - 12, Duża Chemia, pok. 134

O sobie

     Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym, im. Jana Zamoyskiego w Zamościu rozpoczęłam studia chemiczne na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii UMCS w Lublinie, które ukończyłam w 1988 roku uzyskując tytuł magistra chemii. Pracę magisterską zatytułowaną „Wpływ ciśnienia filmu na zwilżalność minerałów” wykonałam pod kierunkiem prof. dr hab. Bronisława Jańczuka.

     W dniu 1 kwietnia 1996 roku obroniłam pracę doktorską pt. „Badania nad swobodną energią powierzchniową ciał stałych poprzez pomiary kąta zwilżania”, której promotorem był prof. dr hab. Bronisław Jańczuk. Recenzentami dysertacji byli: prof. dr hab. Józef Stachurski (AGH) i prof. dr hab. Kazimierz Małysa (PAN).

     27.06.2011 odbyło się moje kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy pt. „Właściwości powierzchniowe mieszanin wybranych surfaktantów i alkoholi krótkołańcuchowych w aspekcie procesu zwilżania ciał stałych”.

     Tytuł profesora nauk chemicznych otrzymałam 9 lutego 2017 r.

     W latach 2003 i 2004 wspólnie z naukowcami hiszpańskimi na Uniwersytecie Extremadura (Badajoz), prowadziłam badania dotyczące właściwości powierzchniowych i objętościowych biosurfaktantów.

     Od 01.04.2016 pełnię funkcję kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS.


Działalność naukowa

 ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

   Moje zainteresowania naukowe dotyczą zjawisk międzyfazowych: napięcie i swobodna energia międzyfazowa oraz ich składowe i parametry wynikające z różnego rodzaju oddziaływań międzycząsteczkowych, zwilżanie i właściwości filmów osadzonych na powierzchni ciał stałych, objętościowe i powierzchniowe właściwości surfaktantów i biosurfaktantów w aspekcie procesu zwilżania i adhezji oraz współdziałanie różnego rodzaju substancji powierzchniowo czynnych w procesie adsorpcji i zwilżania ciał stałych.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

      Jestem autorką i współautorką 125 oryginalnych prac naukowych opublikowanych m.in., w takich czasopismach specjalistycznych o światowym obiegu jak: Journal of Colloid and Interface ScienceColloids and Surfaces A i BApplied Surface Science, Journal of Molecular Liquids Materials Chemistry and Physics oraz 200 doniesień konferencyjnych.
Follow UMCS: