The adressbook

dr hab. Katarzyna Wójtowicz

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Telefon
815375166
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje on-line w semestrze zimowym 2021/2022 


Dr hab. K. Wójtowicz (MS Teams KOD ZESPOŁU: qpvnaz8)  • środa 13.15-14.45

  • czwartek 11.30-13.00


Nazwa zespołu w MS Teams: KONSULTACJE dr hab. Katarzyna Wójtowicz


Przed konsultacjami proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy: kwojtowi@hektor.umcs.lublin.pl  lub katarzyna.wojtowicz@mail.umcs.pl


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Imię i nazwisko: Katarzyna Aleksandra Wójtowicz

Stopień i stanowisko: doktor  habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt

Miejsce zatrudnienia: Katedra Finansów Publicznych, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny

Zainteresowania naukowe:

Dr hab. K. Wójtowicz specjalizuje się w problematyce finansów publicznych oraz finansów samorządu terytorialnego, w tym bezpieczeństwa finansowego i stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego (JST). Prowadzone przez nią badania naukowe można przyporządkować do następujących powiązanych ze sobą obszarów tematycznych:

1)   dochody podatkowe państwa i jednostek samorządu terytorialnego: stan obecny i rekomendacje,

2)   zadania JST i zdolność do ich realizacji w kontekście przestrzegania zasady adekwatności,

3)   nierównowaga fiskalna i dług publiczny w Polsce i innych państwach UE, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego,

4)   wybrane uwarunkowania ekonomiczne, społeczno-demograficzne, przestrzenne i instytucjonalne oddziałujące na sytuację finansową JST.

 


Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje:

Monografie naukowe:

1) Wójtowicz K. (2019). Uwarunkowania i pomiar stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. ss. 430 (ISBN 978-83-227-9205-6)

2) Redo M., Wójtowicz K., Ciak, J. (2018). Bezpieczeństwo finansów publicznych. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

3) Wójtowicz K. (2007). System opodatkowania nieruchomości w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

4) Pomorska, A. Szołno-Koguc, J. Wójtowicz, K. (2003). Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Wybrane artykuły naukowe:

1) Wójtowicz K. (2019). The significance of selected socio-economic factors for the achieving of fiscal sustainability of local government units (LGUs) in Poland. Lex Localis - Journal of Local Self-Government, vol. 17, Issue 3/2019.

2) Wójtowicz, K.(2017). Indywidualny wskaźnik zadłużenia (IWZ) a bezpieczeństwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego (JST). Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(9), z. 1, 207-220.

3) Wójtowicz, K.(2017). Problem „rolowania” długu samorządowego i jego implikacje dla bezpieczeństwa finansowego JST. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (485), 483–496.

4)Wójtowicz, K. (2016). Propozycje zmian w systemie opodatkowania dochodów rolniczych w Polsce. Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 294, 212-225.

5) Wójtowicz, K. (2016). Prognozowanie skutków finansowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego a problem zapewnienia stabilności fiskalnej gmin w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 432, 203-211.

6) Wójtowicz, K.(2016). Możliwości wykorzystywania przez gminy podatków i opłat do przejmowania pożytków z tzw. renty planistycznej – wybrane problemy. Annales UMCS. Sectio H Oeconomia, 50 (1), 409-417.

7) Wójtowicz, K. (2016). Rola polityki fiskalnej w ograniczaniu nierówności dochodowych w warunkach kryzysu ekonomicznego – doświadczenia wybranych państw UE. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 47 (3), 205-216.

8) Wójtowicz, K. (2015). Major trends in the field of financing of sub-central governments between 1999 and 2013 and their impact on its fiscal sustainability. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 58(1), 79-94.

9)  Wójtowicz, K. (2015). System planowania przestrzennego a stabilność fiskalna polskich gmin. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 404, 311-327

10) Wójtowicz, K. (2014). Przesłanki i następstwa podziału zadań samorządu terytorialnego na własne i zlecone. Krytyka Prawa, 6, 461–477.

11) Wójtowicz K. (2015). Przejawy naruszeń zasady adekwatności w procesie decentralizacji zadań publicznych Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 391, 284-291.

12) Wójtowicz, K. (2014). Podział zadań publicznych między państwo a samorząd a problem zapewnienia stabilności fiskalnej JST. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 40 (4), 303-312.

13) Wójtowicz K. (2014). Udziały w podatkach państwowych a problem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Annales UMCS, sectio H, Oeconomia, Vol. XLVIII, 2, 135-143.

14) Wójtowicz, K. (2014). Identyfikacja i pomiar zjawiska stresu fiskalnego w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) na przykładzie doświadczeń wybranych miast na prawach powiatu w Polsce w latach 2009-2011, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 136, 101-111.

15) Wójtowicz, K. (2013). Ulgi i zwolnienia w podatkach samorządowych jako instrument wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w gminach (na przykładzie doświadczeń gmin miejskich województwa lubelskiego), Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, t. V, 411-440.

Wybrane rozdziały w monografiach naukowych:

1) Wójtowicz, K. (2016). Ocena i potrzeba zmian dotychczasowego systemu opodatkowania dochodów z rolnictwa, W: A. Pomorska (red.) Potrzeba i kierunki reformy podatków dochodowych w Polsce, (s. 233-286). Lublin: Wydawnictwo KUL.

2)  Wójtowicz, K. (2015). Wybrane kontrowersje związane z finansowaniem obligatoryjnych i fakultatywnych zadań gminy. W: M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

3) Wójtowicz, K. (2016). Konsekwencje fiskalne planowanych zmian w zakresie opodatkowania dochodów z działalności rolniczej, W: B. Kucia-Guściora, A. Zdunek, M. Munnich, R. Zieliński (red.), Stanowienia i stosowanie prawa  podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki rozwiązań (s. 267-282). Lublin: Wydawnictwo KUL.

4) Wójtowicz, K. (2014). Doświadczenia wybranych państw UE w dziedzinie opodatkowania dochodów rolniczych - wnioski dla polski. W: S. Owsiak (red.) Finanse w polityce makroekonomicznej państwa (s. 234-245). Kraków: Wydawnictwo UE w Krakowie.

Nagrody za osiągnięcia naukowe

2018–Nagroda Rektora UMCS w Lublinie – zespołowa III st. przyznana w dniu 23 października 2018 r. za osiągnięcia naukowe;

2005-Nagroda Rektora UMCS w Lublinie – indywidualna II st. przyznana w dniu 24 października 2005 r. za osiągnięcia naukowe;

2004-Nagroda Rektora UMCS w Lublinie – zespołowa II st. przyznana w dniu 23 października 2004 r. za osiągnięcia naukowe.

W dniu 22 listopada 2016 r. dr Katarzyna Wójtowicz  została odznaczona Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę  III stopnia nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 
Follow UMCS: