The adressbook

dr hab. Marcin Wichmanowski

dr hab. Marcin Wichmanowski
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA MYŚLI POLITYCZNEJ
Telefon
81 537 60 02
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim 2020/2021


W związku z trwającą sytuacją pandemii koronawirusa (COVID-19) preferowany jest kontakt zdalny podczas dyżurów i konsultacji, w wyjątkowych przypadkach  tradycyjny (stacjonarny).


W celu ustalenia terminu i trybu konsultacji proszę o wcześniejszy kontakt drogą mailową!


W trakcie konsultacji oraz zajęć stacjonarnych wymagane jest zachowanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego:


- tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem mogą osobiście brać udział w konsultacjach czy zajęciach;
- w dniu przyjścia na teren Wydziału (konsultacje, zajęcia)  należy sprawdzić temperaturę ciała i upewnić się, że jest właściwa;
- należy mieć maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa;
- należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników;
- należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i wyposażonym w środek dezynfekujący;
- ściągnięcie maseczki lub innej zasłony ust i nosa może być wykonane wyłącznie na wyraźne polecenie pracownika UMCS w celu identyfikacji tożsamości;
- w przypadku naruszenia powyższych zasad i ustaleń udział w konsultacjach czy zajęciach nie będzie możliwy.
 


poniedziałek 14:30-16:00


wtorek 14:30-16:00


 


W sprawach pilnych, ustaleniu terminu zaliczenia, egzaminu itp., proszę o kontakt drogą mailową


 


Konsultacje na platformie MS Teams (po wcześniejszym mailowym umówieniu) - link:


 


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a506f4b5131f24e04b809022272b722c7%40thread.tacv2/conversations?groupId=84ce9484-fcbf-469b-84ef-a6be1ac859ea&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 

Adres

Ulica Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Wykształcenie

Studia wyższe magisterskie (5-letnie) na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (kierunek politologia i nauki społeczne). Jako student V roku - staż (asystent-stażysta) w Zakładzie Myśli Politycznej XIX i XX wieku celem przygotowania się do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego. Staż naukowy w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką naukową Prof. zw. dr hab. Józefa Ryszarda Szaflika. Egzamin doktorski zdany w 2005 r. na Wydziale Politologii UMCS. W latach 2012-2013 – Podyplomowe studia z zakresu ochrony własności intelektualnej. Od 20 kwietnia 2018 roku doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce.

 

Zainteresowania badawcze

Myśl polityczna, Historia najnowsza powszechna i Polski, Teoria polityki, Problem bezpieczeństwa w polskiej myśli politycznej, Myśl polityczna Chrześcijańskiej Demokracji, Ruch ludowy - Aleksander Bogusławski: Działalność i myśl polityczna, Myśl polityczna PSL Piast, Myśl polityczna Wincentego Witosa i Macieja Rataja, Polskie ośrodki społeczno-polityczne poza granicami kraju po 1945 r., Lobbing polityczny, Systemy polityczne, Afryka Subsaharyjska, Bałkany.

 

Publikacje
Ponad 100 publikacji (opublikowane i złożone do druku – monografie, artykuły i inne), m.in.:

 • Aleksander Bogusławski (1887-1963) – polityk i działacz ruchu ludowego, [w:] Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie, t.1: Narodziny i rozwój, kom. red. J. R. Szaflik, J. Gmitruk, A. Koseski, K. Łukawski, R. Turkowski, Pułtusk-Warszawa 2007, s. 531-541.
 • Chłop potęgą jest...? Problematyka chłopska na łamach gazety „Piast” w latach 19181939, [w:] Egoistyczna klasa czy odpowiedzialni współobywatele? Problematyka chłopska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, W. Mich, M. Wichmanowski, Lublin 2010, s. 78-104.
 • Chłopi z Królestwa Polskiego wobec Rosji i Rosjan w relacji Aleksandra Bogusławskiego, [w:] Obrazy Rosji i Rosjan w Polcse od końca XIX wieku do początku XXI stulecia. Myśl polityczna, media, opinia publiczna,red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Lublin 2011, s. 125-140.
 • Christian Democracy [in:] More than Independence: Polish Political Thought (1918-1939), eds. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2003, p. 167-208.
 • Chrześcijańska Demokracja, [w:] Więcej niż niepodległość: Polska myśl polityczna 1918-1939, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001, s. 183-220.
 • Droga chłopów z Królestwa Polskiego do lokalnych i centralnych elit politycznych w ostatnich latach zaborów i w okresie II RP, na przykładzie życiorysu Aleksandra Bogusławskiego – Polityka i działacza ruchu ludowego, [w:] Oblicze polityczne regionów Polski. Elity i społeczeństwo, red. M. Dajnowicz, Białystok 2008, s. 271-284.
 • Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963) polityka ruchu ludowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss. 345.
 • Działalność i myśl polityczna Polskiego Stronnictw Ludowego Piast, [w:] Zawsze wierni Polsce. 115 lat Polskiego Ruchu Ludowego, red. E. Podgajna, M. Wichmanowski, Lublin - Warszawa 2011, ss. 33-46.
 • Egoistyczna klasa czy odpowiedzialni współobywatele? Problematyka chłopska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, W. Mich, M. Wichmanowski Lublin 2010, ss. 247.
 • Elita narodu czy biurokratyczna kasta? Problematyka inteligencji na łamach prasy w Polsce od Końca XIX stulecia do 1939 roku, red. nauk. E. Maj, M. Wichmanowski, Lublin 2012, ss. 213.
 • Głos w dyskusji: Tożsamość ruchu ludowego, „Myśl Ludowa”, 2010, nr 2, s. 109-113.
 • Inspiracje historyczne w myśli politycznej Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963) – polityka i działacza ruchu ludowego, [w:] Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, pod red. T. Sikorskiego, A. Wątora, Szczecin 2009, s. 325-336.
 • Inspiracje religijne (etyczne) w konstruowaniu myśli politycznej Chrześcijańskiej Demokracji w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Wizje i realia: Studia o realizacji polskiej myśli politycznej w XX wieku, red. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2002, s. 219-231.
 • Inteligencja i chłopi - wzajemne fascynacje, pogarda, współpraca. Obraz inteligencji na łamach gazety „Piast”, [w:] Elita narodu czy biurokratyczna kasta? Problematyka inteligencji na łamach prasy w Polsce od Końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, M. Wichmanowski, Lublin 2012, s. s. 35-53.
 • Katolicka nauka społeczna w myśli politycznej wybranych ugrupowań prawicowych, [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku: Wybrane nurty ideowe, red. E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008, s. 37-60.
 • Kościół, religia, myśl katolicka. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Antoniemu Mieczkowskiemu z okazji 70 rocznicy urodzin, red. nauk. E. Maj, J. Sanecka-Tyczyńska, M. Wichmanowski, A. Wójcik, Lublin 2012, ss. 420.
 • Kultura chłopska w publicystyce Piasta w latach 1918-1939, [w:] Dla dobra rządu chłopskich dusz… Wiciarz – ludowiec – nauczyciel – uczony. Księga poświęcona pamięci Profesora Józefa Ryszarda Szaflika, red. M. Adamczyk, J. Gmitruk, A, Koseski, Warszawa – Kielce – Pułtusk 2010, s. 361-375.
 • Losy ludowca w peerelowskiej rzeczywistości - na podstawie fragmentu życiorysu Aleksandra Bogusławskiego, [w:] PRL: Czyli Polska w drugiej połowie XX wieku. Studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe. Praca zbiorowa, red. nauk. E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, M. Wichmanowski, Lublin 2013, s. 223-249.
 • Ludowcy w II RP, [w:] Główne obozy polityczne II Rzeczypospolitej na tle wydarzeń epoki, red. M. Ryba, Lublin 2012, s. s. 41-52.
 • Maciej Rataj - okres zamojski. Start do kariery politycznej, [w:] Wincenty Witos w Zamościu, red. nauk. Ł. Kot, Zamość 2013, s. 29-39.
 • Maciej Rataj, [w:] Zamojszczyzna w służbie Polsce. Ludzie, myśli, czyny (Materiały z konferencji naukowej, Zamość, 16.05.2009 r.), red. M. Wichmanowski, R. Dąbrowski, Ł. Kot, Lublin-Zamość 2009, s. 33-62.
 • Myśl polityczna Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast 1913/14-1931, Lublin 2017, ss. 442.
 • Narodowa Partia Robotnicza - kontynuatorka tradycji polskiego katolicyzmu społecznego, [w:] Kościół, religia, myśl katolicka. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Antoniemu Mieczkowskiemu z okazji 70 rocznicy urodzin, red. nauk. E. Maj, J. Sanecka-Tyczyńska, M. Wichmanowski, A. Wójcik, Lublin 2012, s. 71-87.
 • Nauka, edukacja. Kultura w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, red. nauk. M. Wichmanowski, Lublin 2013, ss. 368.
 • Niezapomniane krzywdy, zawiedzione nadzieje. Problematyka ziemiańska na łamach tygodnika „Piast” w latach 1918-1939, [w:] Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? Problematyka ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, W. Mich, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 113-149.
 • Od przekształceń komunistycznych w regionie do uczestnictwa we współpracy europejskiej, [w:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. T. 1: Bałkany: Przeszłość - teraźniejszość – przyszłość, red. nauk. M. Podolak, Lublin 2013, s. 387-435, współautor T. Bichta.
 • Oświata w myśli politycznej i działalności Aleksandra Bogusławskiego, [w:] Nauka, edukacja. Kultura w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, red. nauk. M. Wichmanowski, Lublin 2013, s. 35-57.
 • Pierwszy rok działalności posłów Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” w Sejmie Ustawodawczym (luty 1919-luty 1920), [w:] Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka, red. naukowa E. Maj, A. Wójcik, S. Michałowski, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 125-136.
 • Polacy gospodarzem w państwie polskim: Chrześcijańska Demokracja, [w:] Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji: Rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001, s. 119-140.
 • Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie". Rozważania o partii z perspektywy stulecia, red. nauk. M. Wichmanowski, Lublin-Warszawa 2016, ss. 260 + 31 ilustr.
 • PRL: Czyli Polska w drugiej połowie XX wieku. Studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe. Praca zbiorowa, red. nauk. E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, M. Wichmanowski, Lublin 2013, ss. 302.
 • Profesor Antoni Gurnicz (1912-1978) – działacz ludowy, publicysta, prawnik, ekonomista, naukowiec, „Myśl Ludowa”, 2011, nr 3, 141-152.
 • Przeszłość, teraźniejszość, i przyszłość jako źródła myśli politycznej Aleksandra Bogusławskiego - działacza i polityka ruchu ludowego, [w:] Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie, t. 2: Idee, organizacje, środowisko, red. F. Kampka, S. Stępka, Warszawa 2012, s. 97-113.
 • Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej, red. nauk. E. Maj, A. Dawidowicz, M. Wichmanowski, Lublin 2013, ss. 771.
 • Sejmowa działalność posłów PSL „Wyzwolenie” na rzecz kooperacji rolniczej w II RP (1919-1931), [w:] Dzieje i Przyszłość polskiego ruchu ludowego, t. 1: Od zaborów do okupacji (1895-1945), red. A. Kołodziejczyk, W. Paruch, Warszawa 2002, s. 213-222.
 • System polityczny Czarnogóry, [w:] Systemy polityczne państw bałkańskich, red. nauk. T. Bichta, M. Podolak, Lublin 2012, s. 195-223, współautor T. Bichta.
 • The Political System of Montenegro,[in:] Political System of the Former Yugoslavia. Bosnia and Herzegowina, Croatia, KosovoFollow UMCS: