The adressbook

dr hab. Marcin Wichmanowski

dr hab. Marcin Wichmanowski
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA MYŚLI POLITYCZNEJ
Telefon
81 537 60 02
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Do dnia 18 września 2022 roku przebywam na urlopie wypoczynkowym.


Wszelkie dyżury, konsultacje oraz inne formy komunikacji we wskazanym okresie zostają zawieszone.


Życzę miłego wypoczynku!


 


 


Dyżury w semestrze letnim 2021/2022


Zapraszam na konsultacje stacjonarne:


- 14 lipca w godz. 14.30-16.00


- 11 lipca w godz. 11.00-14.00


- 2 lipca w godz. 9.30-11.00


- 1 lipca w godz. 9.15-11.00


- 14 czerwca w godz. 10.00-13.00


- 7 czerwca w godz. 11.00-13.00


- 31 maja w godz. 11.00-13.00


- 24 maja w godz. 10.30-13.30


- 10 maja w godz. 11.00-14.00


 


 


W związku z trwającą sytuacją pandemii koronawirusa (COVID-19) preferowany jest kontakt zdalny podczas dyżurów i konsultacji, w wyjątkowych przypadkach  tradycyjny (stacjonarny).


W celu ustalenia terminu i trybu konsultacji proszę o wcześniejszy kontakt drogą mailową!


W trakcie konsultacji oraz zajęć stacjonarnych wymagane jest zachowanie reżimu sanitarno-epidemiologicznego:


- tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem mogą osobiście brać udział w konsultacjach czy zajęciach;
- w dniu przyjścia na teren Wydziału (konsultacje, zajęcia)  należy sprawdzić temperaturę ciała i upewnić się, że jest właściwa;
- należy mieć maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa;
- należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników;
- należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i wyposażonym w środek dezynfekujący;
- ściągnięcie maseczki lub innej zasłony ust i nosa może być wykonane wyłącznie na wyraźne polecenie pracownika UMCS w celu identyfikacji tożsamości;
- w przypadku naruszenia powyższych zasad i ustaleń udział w konsultacjach czy zajęciach nie będzie możliwy.
 


wtorek 14:50-16:20


środa 14:50-16:20


W sprawach pilnych, ustaleniu terminu zaliczenia, egzaminu itp., proszę o kontakt drogą mailową


Konsultacje na platformie MS Teams (po wcześniejszym mailowym umówieniu) - link:


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a506f4b5131f24e04b809022272b722c7%40thread.tacv2/conversations?groupId=84ce9484-fcbf-469b-84ef-a6be1ac859ea&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 

Adres

Ulica Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Wykształcenie

Studia wyższe magisterskie (5-letnie) na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (kierunek politologia i nauki społeczne). Jako student V roku - staż (asystent-stażysta) w Zakładzie Myśli Politycznej XIX i XX wieku celem przygotowania się do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego. Staż naukowy w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką naukową Prof. zw. dr hab. Józefa Ryszarda Szaflika. Egzamin doktorski zdany w 2005 r. na Wydziale Politologii UMCS. W latach 2012-2013 – Podyplomowe studia z zakresu ochrony własności intelektualnej. Od 20 kwietnia 2018 roku doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce.

 

Zainteresowania badawcze

Myśl polityczna, Historia najnowsza powszechna i Polski, Teoria polityki, Problem bezpieczeństwa w polskiej myśli politycznej, Myśl polityczna Chrześcijańskiej Demokracji, Ruch ludowy - Aleksander Bogusławski: Działalność i myśl polityczna, Myśl polityczna PSL Piast, Myśl polityczna Wincentego Witosa i Macieja Rataja, Polskie ośrodki społeczno-polityczne poza granicami kraju po 1945 r., Lobbing polityczny, Systemy polityczne, Afryka Subsaharyjska, Bałkany.

 

Publikacje
Ponad 100 publikacji (opublikowane i złożone do druku – monografie, artykuły i inne), m.in.:

 • Aleksander Bogusławski (1887-1963) – polityk i działacz ruchu ludowego, [w:] Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie, t.1: Narodziny i rozwój, kom. red. J. R. Szaflik, J. Gmitruk, A. Koseski, K. Łukawski, R. Turkowski, Pułtusk-Warszawa 2007, s. 531-541.
 • Chłop potęgą jest...? Problematyka chłopska na łamach gazety „Piast” w latach 19181939, [w:] Egoistyczna klasa czy odpowiedzialni współobywatele? Problematyka chłopska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, W. Mich, M. Wichmanowski, Lublin 2010, s. 78-104.
 • Chłopi z Królestwa Polskiego wobec Rosji i Rosjan w relacji Aleksandra Bogusławskiego, [w:] Obrazy Rosji i Rosjan w Polcse od końca XIX wieku do początku XXI stulecia. Myśl polityczna, media, opinia publiczna,red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna, Lublin 2011, s. 125-140.
 • Christian Democracy [in:] More than Independence: Polish Political Thought (1918-1939), eds. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2003, p. 167-208.
 • Chrześcijańska Demokracja, [w:] Więcej niż niepodległość: Polska myśl polityczna 1918-1939, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001, s. 183-220.
 • Droga chłopów z Królestwa Polskiego do lokalnych i centralnych elit politycznych w ostatnich latach zaborów i w okresie II RP, na przykładzie życiorysu Aleksandra Bogusławskiego – Polityka i działacza ruchu ludowego, [w:] Oblicze polityczne regionów Polski. Elity i społeczeństwo, red. M. Dajnowicz, Białystok 2008, s. 271-284.
 • Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963) polityka ruchu ludowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss. 345.
 • Działalność i myśl polityczna Polskiego Stronnictw Ludowego Piast, [w:] Zawsze wierni Polsce. 115 lat Polskiego Ruchu Ludowego, red. E. Podgajna, M. Wichmanowski, Lublin - Warszawa 2011, ss. 33-46.
 • Egoistyczna klasa czy odpowiedzialni współobywatele? Problematyka chłopska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, W. Mich, M. Wichmanowski Lublin 2010, ss. 247.
 • Elita narodu czy biurokratyczna kasta? Problematyka inteligencji na łamach prasy w Polsce od Końca XIX stulecia do 1939 roku, red. nauk. E. Maj, M. Wichmanowski, Lublin 2012, ss. 213.
 • Głos w dyskusji: Tożsamość ruchu ludowego, „Myśl Ludowa”, 2010, nr 2, s. 109-113.
 • Inspiracje historyczne w myśli politycznej Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963) – polityka i działacza ruchu ludowego, [w:] Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, pod red. T. Sikorskiego, A. Wątora, Szczecin 2009, s. 325-336.
 • Inspiracje religijne (etyczne) w konstruowaniu myśli politycznej Chrześcijańskiej Demokracji w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Wizje i realia: Studia o realizacji polskiej myśli politycznej w XX wieku, red. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2002, s. 219-231.
 • Inteligencja i chłopi - wzajemne fascynacje, pogarda, współpraca. Obraz inteligencji na łamach gazety „Piast”, [w:] Elita narodu czy biurokratyczna kasta? Problematyka inteligencji na łamach prasy w Polsce od Końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, M. Wichmanowski, Lublin 2012, s. s. 35-53.
 • Katolicka nauka społeczna w myśli politycznej wybranych ugrupowań prawicowych, [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku: Wybrane nurty ideowe, red. E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008, s. 37-60.
 • Kościół, religia, myśl katolicka. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Antoniemu Mieczkowskiemu z okazji 70 rocznicy urodzin, red. nauk. E. Maj, J. Sanecka-Tyczyńska, M. Wichmanowski, A. Wójcik, Lublin 2012, ss. 420.
 • Kultura chłopska w publicystyce Piasta w latach 1918-1939, [w:] Dla dobra rządu chłopskich dusz… Wiciarz – ludowiec – nauczyciel – uczony. Księga poświęcona pamięci Profesora Józefa Ryszarda Szaflika, red. M. Adamczyk, J. Gmitruk, A, Koseski, Warszawa – Kielce – Pułtusk 2010, s. 361-375.
 • Losy ludowca w peerelowskiej rzeczywistości - na podstawie fragmentu życiorysu Aleksandra Bogusławskiego, [w:] PRL: Czyli Polska w drugiej połowie XX wieku. Studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe. Praca zbiorowa, red. nauk. E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, M. Wichmanowski, Lublin 2013, s. 223-249.
 • Ludowcy w II RP, [w:] Główne obozy polityczne II Rzeczypospolitej na tle wydarzeń epoki, red. M. Ryba, Lublin 2012, s. s. 41-52.
 • Maciej Rataj - okres zamojski. Start do kariery politycznej, [w:] Wincenty Witos w Zamościu, red. nauk. Ł. Kot, Zamość 2013, s. 29-39.
 • Maciej Rataj, [w:] Zamojszczyzna w służbie Polsce. Ludzie, myśli, czyny (Materiały z konferencji naukowej, Zamość, 16.05.2009 r.), red. M. Wichmanowski, R. Dąbrowski, Ł. Kot, Lublin-Zamość 2009, s. 33-62.
 • Myśl polityczna Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast 1913/14-1931, Lublin 2017, ss. 442.
 • Narodowa Partia Robotnicza - kontynuatorka tradycji polskiego katolicyzmu społecznego, [w:] Kościół, religia, myśl katolicka. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Antoniemu Mieczkowskiemu z okazji 70 rocznicy urodzin, red. nauk. E. Maj, J. Sanecka-Tyczyńska, M. Wichmanowski, A. Wójcik, Lublin 2012, s. 71-87.
 • Nauka, edukacja. Kultura w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, red. nauk. M. Wichmanowski, Lublin 2013, ss. 368.
 • Niezapomniane krzywdy, zawiedzione nadzieje. Problematyka ziemiańska na łamach tygodnika „Piast” w latach 1918-1939, [w:] Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? Problematyka ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. E. Maj, W. Mich, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 113-149.
 • Od przekształceń komunistycznych w regionie do uczestnictwa we współpracy europejskiej, [w:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. T. 1: Bałkany: Przeszłość - teraźniejszość – przyszłość, red. nauk. M. Podolak, Lublin 2013, s. 387-435, współautor T. Bichta.
 • Oświata w myśli politycznej i działalności Aleksandra Bogusławskiego, [w:] Nauka, edukacja. Kultura w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, red. nauk. M. Wichmanowski, Lublin 2013, s. 35-57.
 • Pierwszy rok działalności posłów Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast” w Sejmie Ustawodawczym (luty 1919-luty 1920), [w:] Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Jana Jachymka, red. naukowa E. Maj, A. Wójcik, S. Michałowski, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 125-136.
 • Polacy gospodarzem w państwie polskim: Chrześcijańska Demokracja, [w:] Między rzeczywistością polityczną a światem iluzji: Rozwiązania problemu mniejszości narodowych w polskiej myśli politycznej XX wieku, red. J. Jachymek, W. Paruch, Lublin 2001, s. 119-140.
 • Polskie Stronnictwo Ludowe "Wyzwolenie". Rozważania o partii z perspektywy stulecia, red. nauk. M. Wichmanowski, Lublin-Warszawa 2016, ss. 260 + 31 ilustr.
 • PRL: Czyli Polska w drugiej połowie XX wieku. Studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe. Praca zbiorowa, red. nauk. E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, M. Wichmanowski, Lublin 2013, ss. 302.
 • Profesor Antoni Gurnicz (1912-1978) – działacz ludowy, publicysta, prawnik, ekonomista, naukowiec, „Myśl Ludowa”, 2011, nr 3, 141-152.
 • Przeszłość, teraźniejszość, i przyszłość jako źródła myśli politycznej Aleksandra Bogusławskiego - działacza i polityka ruchu ludowego, [w:] Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie, t. 2: Idee, organizacje, środowisko, red. F. Kampka, S. Stępka, Warszawa 2012, s. 97-113.
 • Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Alicji Wójcik z okazji 40. rocznicy pracy naukowej, red. nauk. E. Maj, A. Dawidowicz, M. Wichmanowski, Lublin 2013, ss. 771.
 • Sejmowa działalność posłów PSL „Wyzwolenie” na rzecz kooperacji rolniczej w II RP (1919-1931), [w:] Dzieje i Przyszłość polskiego ruchu ludowego, t. 1: Od zaborów do okupacji (1895-1945), red. A. Kołodziejczyk, W. Paruch, Warszawa 2002, s. 213-222.
 • System polityczny Czarnogóry, [w:] Systemy polityczne państw bałkańskich, red. nauk. T. Bichta, M. Podolak, Lublin 2012, s. 195-223, współautor T. Bichta.
 • The Political System of Montenegro,[in:] Political System of the Former Yugoslavia. Bosnia and Herzegowina, Croatia, Kosovo

Ogłoszenia

Do dnia 18 września 2022 roku przebywam na urlopie wypoczynkowym.

Wszelkie dyżury, konsultacje oraz inne formy komunikacji we wskazanym okresie zostają zawieszone.

Życzę miłego wypoczynku!
Follow UMCS: