The adressbook

prof. dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko

prof. dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA CHEMII ANALITYCZNEJ
Telefon
815375585
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
ORCID: 0000-0001-5893-5309
Scopus link: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54883938400
Web of science link: https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/cb85d66c-3189-4ddb-a5ef-44b2a991d941-076b5f4c/relevance/1
Konsultacje

konsultacje on-line (Teams) czwartek od 11.00 do 13.00    Kod dostepu do zespołu "Konsultacje" 4kxddpl

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3/519
20-031 Lublin

O sobie

W 1999 roku rozpoczęłam 5-letnie studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Chemia podstawowa i stosowana. Pracę magisterską pt. „Wpływ wybranych elektrolitów na rozdział elektroforetyczny białekz rodziny albumin” wykonałam pod kierunkiem Pani dr hab. Barbary Marczewskiej. 15 czerwca 2004 roku uzyskałam tytuł zawodowy magistra, a w październiku 2004 roku rozpoczęłam studia doktoranckie na Wydziale Chemii UMCS. Badania do mojej rozprawy doktorskiej, prowadzone pod kierunkiem Pana prof. dr hab.  Mieczysława Korolczuka, dotyczyły wprowadzenia nowego typu elektrod pracujących (błonkowej elektrody galowej i ołowiowej) do oznaczeń woltamperometrycznych i zakończyły się uzyskaniem przeze mnie stopnia doktora nauk chemicznych w grudniu 2006 roku. W lutym 2007 roku rozpoczęłam pracę na stanowisku adiunkta w Zakładzie Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 28 stycznia 2013 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego w oparciu o jednotematyczny cykl publikacji pt. „Zastosowanie błonkowej elektrody ołowiowej w analizie śladowej związków biologicznie aktywnych  i jonów metali z wykorzystaniem metody woltamperometrii stripingowej”.  Od 1 października 2015 roku do chwili obecnej jestem zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMCS.

W ramach swojej działalności wychowawczej sprawowałam/sprawuje opiekę naukową na pracami doktorskimi, magisterskimi i licencjackimi. Moja osoba była/jest:

 • promotorem obronionej pracy doktorskiej realizowanej na Wydziale Chemii UMCS (dr Ilona Sadok (Bęczkowska), „Zastosowanie elektrod modyfikowanych polimerem i metalem w oznaczeniach woltamperometrycznych”;
 • promotorem obronionej pracy doktorskiej realizowanej na Wydziale Chemii UMCS (dr Katarzyna Jędruchniewicz (Domańska), „Nowe zastosowania elektrod sitodrukowanych w analizie śladowej jonów metali w próbkach wód”;
 • promotorem pracy doktorskiej realizowanej na Wydziale Chemii UMCS (mgr Agnieszka Sasal (Szwagierek), „Analiza śladowa składników leków przeciwbólowych z wykorzystaniem elektrod sitodrukowanych w próbkach wód”;
 • promotorem mgr Jędrzeja Kozaka ze Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • promotorem obronionych od 2008 roku na Wydziale Chemii UMCS 15 prac licencjackich i 14 prac magisterskich;
 • członkiem Komisji Doktorskich w 11 przewodach doktorskich realizowanych na Wydziale Chemii UMCS;
 • sekretarzem Komisji Habilitacyjnej (2018);
 • recenzentem 3 rozpraw doktorskich i 18 prac magisterskich i licencjackich;
 • opiekunem studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek – Chemia, specjalność – Analityka Chemiczna w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012.

Pełniłam/pełnię na następujące funkcje:

 • członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki 
 • członkiem Instytutu Nauk Chemicznych (od 10.2019)
 • członek Komisji ds. Strategii i Rozwoju Instytutu Nauk Chemicznych (od 10.2019)
 • członka Rady Wydzialu Chemii UMCS (2013 - 09.2019),
 • członka Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2012/2013) oraz Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2009-2016),
 • Wydziałowego Koordynatora Procesu Bolońskiego i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów ECTS (2008-2013),
 • członka Zespołu Hospitującego zajęcia dydaktyczne (2012-2016),
 • członka Komisji Programowo-Dydaktycznej (2016-09.2019). 

 


Działalność naukowa

Obecnie realizowana tematyka badawcza:

 • Opracowanie nowych, miniaturowych czujnikow do analizy polowej jonów metali i zwiazków biologicznie aktywnych;
 • Opracowanie elektrochemicznych metod oznaczania zwiazków biologicznie aktywnych w ekstraktach roślinnych i płynach ustrojowych;
 • Analiza przepływowa z wykorzystaniem zespolonych czujników sitodrukowanych. 

Dorobek naukowy

Mój dorobek naukowy obejmuje 76 artykuły naukowe (w tym 71 indeksowanych przez Web of Science), 8 rozdziałów w monografiach i 22 recenzowanych, pełnotekstowych  komunikatów w materiałach konferencyjnych . Indeks Hirscha wynosi 19 (12.02.2020).  

Udział w realizacji projektów badawczych:

 • Główny wykonawca w projekcie badawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt zatytułowany: ,,Analiza stripingowa związków biologicznie czynnych z wykorzystaniem filmowej elektrody ołowiowej" (Numer projektu: N N204 1472 33) został zrealizowany w latach 2007-2009;
 • Kierownik grantu indywidualnego Prorektora UMCS ds. Nauki (NB-13-2008), pt. „Oznaczanie witaminy B1 na generowanej in situ filmowej elektrodzie ołowiowej metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej”.  Projekt został zrealizowany w 2008 rok;u
 • Kierownik projektu badawczego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Konkurs Iuventus Plus) pt. „Elektrody modyfikowane błonką metalu osadzaną z wykorzystaniem funkcjonalizowanych polisiloksanów w analizie śladowej jonów metali ciężkich metodą woltamperometrii stripingowej”. Nr IP2012 061472, termin realizacji 10.06.2013 – 9.06.2015; 
 • Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki (Konkurs Harmonia4) realizowanego przy współpracy miedzynarodowej pt. „Wysokopowierzchniowe materiały elektrodowe przygotowane z wykorzystaniem odtwarzalnie osadzanego metalicznego mediatora w analizie stripingowej jonów metali”. Nr 2013/08/M/ST4/00286, termin realizacji 13.09.2013 – 12.02.2017. 

Spis wyróżnień nagród i stypendiów:

 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału Chemii UMCS (2006),
 • Nagroda J.M. Rektora UMCS za przygotowanie i obronę z wyróżnieniem pracy doktorskiej w krótkim czasie (1.10.2004-18.12.2006),
 • Nagroda Dziekana Wydziału Chemii UMCS za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2006 roku,
 • Zespołowa nagroda II stopnia J.M. Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę naukową w roku akademickim 2009/2010 (2010),
 • Roczne stypendium z programu „START” dla młodych uczonych przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (2010),
 • Stypendium habilitacyjne przyznane na okres 12 miesięcy przez Prorektora UMCS  (2010),
 • Nominacja do nagrody Scopus-Perspektywy Young Researcher Award w 2010 roku,
 • Roczne stypendium na drugi rok z programu „START” dla młodych uczonych przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (2011),
 • Stypendium konferencyjne dla młodych pracowników naukowych, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Towarzystwo Naukowe Warszawskie (2011),
 • Zespołowa nagroda II stopnia J.M. Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę naukową w roku akademickim 2010/2011 (2011),
 • Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na okres 36 miesięcy (2011 - 2013),
 • Nagroda indywidualna J.M. Rektora UMCS za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego przed ukończeniem 40 roku życia (2013),
 • Dodatek motywacyjno/projakościowy przyznany przez Prorektora UMCS ds. Ogólnych za osiągnięcia w pracy zawodowej (2015),
 • Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na okres 36 miesięcy (przyznane w 2015 roku, ale pobierane w latach 2016 - 2019 z uwagi na urlop macierzyński),
 • Zespołowa nagroda III stopnia J.M. Rektora UMCS za oryginalne i twórcze osiągniecie naukowe udokumentowane cyklem artykułów naukowych opublikowanych w roku akademickim 2016/2017 (2017),
 • Zespołowa nagroda III stopnia J.M. Rektora UMCS za oryginalne i twórcze osiągniecie naukowe udokumentowane cyklem artykułów naukowych opublikowanych w roku akademickim 2017/2018 (2018),
 • Nagroda indywidualna I stopnia  J.M. Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni (2018),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2019),
 • Nagroda indywidualna III stopnia  J.M. Rektora UMCS (2019).