The adressbook

dr hab. Leszek Tymiakin

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
Telefon
+48 (81) 537 26 98
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
ORCID: 0000-0003-1734-6377
Konsultacje

Rok akademicki 2023 - 2024,


semestr zimowy:


1. środy, godz.12.15.-13.15 (sala nr 203);


2. czwartki, godz. 15.45-16.45 (sala nr 203).


 

Adres

Wydział Humanistyczny UMCS Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A 20-031 Lublin

O sobie

Data uzyskania stopni naukowych: 

 • 1981 - magisterium - UMCS 
 • 1989 - doktorat - UMCS
 • 2009 - habilitacja - UMCS

Specjalność: językoznawstwo polskie

Zainteresowania naukowe: 1. sprawność perswazyjna; 2. dyskurs szkolny; 3. język mieszkańców siedemnastowiecznego Przemyśla.


Wykaz publikacji

            A. Monografie autorskie

 1. Nakłanianie subdyrektywne. Propozycja, prośba i rada w realizacjach młodzieży gimnazjalnej. Zagadnienia wybrane, Lublin 2007, ss. 295.
 2. Kunszt pisania po polsku w królewskim Przemyślu (XVI-XVIII wiek), (współautor – H. Wiśniewska), Przemyśl 2010, ss. 220.
 3. Aktywizowanie odbiorcy a gatunki mowy. Wiedza i umiejętności uczniów, Lublin 2012, ss. 204.
 4. Światy uczniowskie. Język. Media. Komunikacja, (współautor – M. Karwatowska), Lublin 2014, ss. 422. 
 5. Wśród stereotypów i tekstów kultury. Studia lingwistyczne, (współautor - M. Karwatowska), Lublin 2020, ss. 227.
 6. Teksty piosenek. Perspektywa genologiczna, Lublin 2022, ss. 352.
     
                                                                                        
  B. Monografie redagowane 

 7. Humanistyczne ścieżki edukacyjne, (współred.) H. Wiśniewska, Lublin 2000, ss. 198.
 8. Teksty kultury w szkole, (współred.) B. Myrdzik, Lublin 2008, ss. 386.
 9. Humor w perspektywie kulturowo-językowej, (współred.) M. Karwatowska, Lublin 2013, ss. 257.
 10. Redakcja i opracowanie książki (współred. – M. Karwatowska): Halina Wiśniewska, Wokół edukacji polonistycznej w szkole. Teoria i praktyka, Lublin 2016, ss. 372.
 11. Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole. Prace dedykowane Profesor Halinie Wiśniewskiej,  L. Tymiakin (red. i oprac.), M. Karwatowska (współred.), Lublin 2016, ss. 381. 
 12. Edukacja polonistyczna - metamorfozy kontekstów i metod, (współred.) M. Karwatowska, Lublin 2017, ss. 207.                                                                                              

  C. Artykuły w pracach zbiorowych oraz w czasopismach polskich o zasięgu międzynarodowym lub krajowym; recenzje; scenariusze lekcji

 13. O formułach w XVII-wiecznym testamencie przemyskim, „Rocznik Przemyski”, t. XXVII, (red.) J. Olszak, Przemyśl 1990, s. 141-145.
 14. Nominalizacja – charakterystyczna cecha stylu urzędowego XVII wieku (na przykładzie testamentów przemyskich), [w:] Odmiany polszczyzny XVII wieku, (red.) H. Wiśniewska, Cz. Kosyl, Lublin 1992, s. 145-155.
 15. Posłowie, [w:] Franciszek Ksawery Bartkowski, Pod Rybnicą i Jurkowicami w roku 1963, Chełm 1995, s. 41-46.
 16. Stopniowanie przymiotników i przysłówków, [w:] O języku w sposób żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999, s. 24-26.
 17. Czasy, [w:] O języku w sposób żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999, s. 27-29.
 18. Budowa czasowników niedokonanych i dokonanych, [w:] O języku w sposób żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999. s. 31-35.
 19. Imiesłowy przymiotnikowe,[w:] O języku w sposób żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999, s. 38-40.
 20. Zasady poprawności użycia spójników, [w:] O języku w sposób żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999, s. 51-54.
 21. Tworzymy słowa, [w:] O języku w sposób żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999, s. 59-62.
 22. O podstawie słowotwórczej i formancie, [w:] O języku w sposób żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999, s. 62-64.
 23. Rodzaje formantów, [w:] O języku w sposób żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999, s. 65-68.
 24. Analiza słowotwórcza rzeczowników, [w:] O języku w sposób żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999, s. 69-71.
 25. Neologizmy, [w:] O języku w sposób żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999, s. 73-77.
 26. Rodzina wyrazów, [w:] O języku w sposób żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999, s. 80-82.
 27. Pojęcie rdzenia, [w:] O języku w sposób żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999, s. 83-85.
 28. Wyrazy złożone i ich typy, [w:] O języku w sposób żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999, s. 85-87.
 29. Skrótowce, [w:] O języku w sposób żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999, s. 87-89.
 30. Archaizmy, [w:] O języku w sposób żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999, s. 94-97.
 31. Funkcje znaczeniowe i ekspresywne formantów, [w:] O języku w sposób żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999, s. 98-101;].
 32. Rozumienie i używanie pojęć ze słowotwórstwa, [w:] O języku w sposób żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999, s. 101-102.
 33. Funkcje artystyczne epitetów, [w:] O języku w sposob żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999, s. 123-126.
 34. Typy imion i nazwisk, [w:] O języku w sposób żywy i ciekawy, (red.) H. Wiśniewska, Kielce 1999, s. 147-149.
 35. Problematyka nauczania zintegrowanego w czasopismach polonistycznych, [w:] Humanistyczne ścieżki edukacyjne, (red.) H. Wiśniewska, L. Tymiakin, Lublin 2000, s. 20-28.
 36. Utrwalenie wiadomości o głoskach i sylabach, [w:] Gry i zabawy w kształceniu językowym, (red.) H. Wiśniewska, Lublin 2000, s. 40-45.
 37. Funkcja przydawki w tekście (opis, słowa-klucze), [w:] Gry i zabawy w kształceniu językowym, (red.) H. Wiśniewska, Lublin 2000, s. 65-69.
 38. Zdanie pojedyncze rozwinięte (dialog i jego przekształcanie, informacja), [w:] Gry i zabawy w kształceniu językowym, (red.) H. Wiśniewska, Lublin 2000, s. 71-75;
 39. Rodzaje zdań okolicznikowych (komentarz, zwroty metaforyczne), [w:] Gry i zabawy w kształceniu językowym, (red.) H. Wiśniewska, Lublin 2000, s. 79-82.
 40. Utrwalenie budowy zdania pojedynczego (dialog, poradnik, polecenia), [w:] Gry i zabawy w kształceniu językowym, (red.) H. Wiśniewska, Lublin 2000, s. 83-86.
 41. Rodzina wyrazów (opowieść, opowiadanie, wykład), [w:] Gry i zabawy w kształceniu językowym, (red.) H. Wiśniewska, Lublin 2000, s. 91-94.
 42. Odczasownikowe nazwy czynności (zarządzenia, poradniki), [w:] Gry i zabawy w kształceniu językowym, (red.) H. Wiśniewska, Lublin 2000, s. 97-100.
 43. Grupy znaczeniowe czasowników (słowniki tematyczne), [w:] Gry i zabawy w kształceniu językowym, (red.) H. Wiśniewska, Lublin 2000, s. 105-108.
 44. Konkretne/przenośne znaczenie zwrotów frazeologicznych (dialog, opowiadanie, informacja), [w:] Gry i zabawy w kształceniu językowym, (red.) H. Wiśniewska, Lublin 2000, s. 116-121.
 45. Charakterystyka postaci (przymiotniki opisujące i oceniające), [w:] Gry i zabawy w kształceniu językowym, (red.) H. Wiśniewska, Lublin 2000, s. 168-171.
 46. Orientalizmy, hungaryzmy i rutenizmy w siedemnastowiecznych testamentach przemyskich, [w:] Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej, (red.) Cz. Kosyl, Lublin 2001, s. 215-224.
 47. Bibliografia prac Profesor Haliny Wiśniewskiej, (współautor – M. Karwatowska), [w:] Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej, (red.) Cz. Kosyl, Lublin 2001, s. 13-20.
 48. Wypowiedź ewaluacyjna jako przykład realizacji intencji komplementujących, „Nowoczesna Szkoła”, nr 4, (red.) H. Kosętka, Z. Uryga, Kraków 2001, s. 198-210.
 49. Rozumienie przez piętnastolatków znaczeń wyrazów (na przykładzie słowa ‘światło’ i wyrazów pochodnych), [w:] Studia Pragmalingwistyczne 3. Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi, (red.) J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2002, s. 167-178.
 50. ‘Telewizyjne zanurzenie’, czyli o wpływie przekazu telewizyjnego na 15–letniego ucznia ze wsi i z miasta, [w:] Konteksty kulturowe w dyskursie edukacyjnym, (red.) J. Ożdżyński, T. Rittel, Kraków 2002, s. 443-451.
 51. Sprawność perswazyjna uczniów drugich klas gimnazjalnych (na przykładzie ‘rady’ jako gatunku mowy), [w:] Język polski. Współczesność. Historia, (red.) W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2002, s. 211-224.
 52. W jaki sposób myślimy o nowoczesnym kształceniu językowym w szkole? (współautor – M. Karwatowska), „Edukacja Humanistyczna”, (red.) M. Sinica, t. 2, Zielona Góra 2002, s. 43-56.
 53. Testamenty jako źródło leksyki informującej o urządzeniu mieszkań (na podstawie dokumentów przemyskich z XVII wieku), „Rocznik Przemyski”, t. XXXIX, z. 1, Literatura i język, (red.) J. Starnawski, J. Bartmiński, Przemyśl 2003, s. 109-124.
 54. Recenzja książki Haliny Wiśniewskiej Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach, Lublin 2003, s. 308, „Język Polski”, nr 1, Kraków 2004, s. 51-54.
 55. Cechy uczniowskiej recenzji filmowej a przekaz reklamowy (na przykładzie wypowiedzi o „Panu Tadeuszu” w reżyserii Andrzeja Wajdy, [w:] Od teatru żaków do Internetu. O edukacji humanistycznej w szkole, (red.) B. Myrdzik, Lublin 2003, s. 69-83.
 56. Sposoby realizacji intencji w ‘zachęcie’ (na przykładzie perswazyjnych wypowiedzi uczniów II klas gimnazjalnych), [w:] Język polski. Współczesność. Historia, (red.) W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2003, s. 147-160.
 57. O uczniowskiej wypowiedzi perswazyjnej, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, t. 17, (red.) H. Synowiec, Katowice 2004, s. 134-147.
 58. Kompozycja uczniowskiego tekstu argumentacyjnego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, (red.) M. Woźniakiewicz-Dziadosz, vol. LVIII, Lublin 2004, s. 147-159.
 59. W trosce o wykonanie „ostatniej woli”, czyli o wypowiedzeniach służących nakłanianiu odbiorców siedemnastowiecznych testamentów z Przemyśla, „Rocznik Przemyski”, t. XL, z. 3, Literatura i język, (red.) J. Starnawski, J. Bartmiński, Przemyśl 2004, s. 129-143.
 60. Rozpoznawanie intencji w dyskursie bezpośrednim (na przykładzie ‘rozkazu’), [w:] Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody, (red.) M. Krauz, Rzeszów 2005, s. 129-140.
 61. Przywoływanie opinii innych jako sposób mówienia o sobie (na przykładzie wypowiedzi piętnastoletnich uczniów), [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, (red.) B. Myrdzik, M. Karwatowska, Lublin 2005, s. 371-381.
 62. Motyw śmierci w testamencie przemyskim z XVII wieku, „Rocznik Przemyski”, t. XLI, z. 3, Literatura i język, (red.) J. Starnawski, J. Bartmiński, Przemyśl 2005, s. 125-141.
 63. Prowadzenie negocjacji – nowe zadanie edukacyjne, (współautor – M. Karwatowska), [w:] Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, (red.) S. Gajda, A. Markowski, J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2005, s. 299-312.
 64. Wywoływanie lęku jako strategia nakłaniająca (na przykładzie wypowiedzi młodzieży gimnazjalnej), „Białostockie Archiwum Językowe” nr 5, (red.) B. Nowowiejski, Białystok 2005, s. 135-49; przedruk – [w:] Przestrzenie lęku. Lęk w kulturze i sztuce XIX-XX wieku, (red.) D. K. Sikorski, T. Sucharski, Słupsk 2006, s. 259-270.
 65. Kultura popularna – perspektywa gimnazjalisty, [w:] Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog, (red.) B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2006, s. 107-119.
 66. Sprawność pragmatyczna uczniów szkół średnich (na przykładzie ‘zakazu’ jako gatunku mowy), (współautor – M. Karwatowska), [w:] „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica 1”, Konteksty pragmatyczne i kognitywne w dyskursie edukacyjnym, (red.) T. Rittel, J. Ożdżyński, Kraków 2006, s. 113-130.
 67. Religijność siedemnastowiecznych przemyślan w świetle leksyki testamentowej, „Rocznik Przemyski”, t. XLII, z. 3, Literatura i język, (red.) J. Starnawski, J. Bartmiński, Przemyśl 2006, s. 95-112.
 68. ‘Żyd’ w świadomości młodzieży szkół średnich, (współautor – M. Karwatowska), [w:] Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, (red.) B. Nowowiejski, Białystok 2006, s. 105-126.
 69. „Nieszkolne” formy wypowiadania się w edukacji komunikacyjnojęzykowej, „Polonistyka”, nr 7, Warszawa 2007, s. 6-12.
 70. Wyrażanie skargi przez gimnazjalistów (z uwzględnianiem rangi społecznej odbiorcy), „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, (red.) H. Synowiec, t. 19, Katowice 2007, s. 167-184.
 71. Funkcjonowanie wiedzy lingwistycznej w podręcznikach do kształcenia językowego dla gimnazjalistów, (współautor – M. Karwatowska), [w:] Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole. Koncepcje, funkcje, język, (red.) H. Synowiec, Kraków 2007, s. 260-278.
 72. ‘Interpretacja’ czy ‘recepcja’? O dwu sposobach odczytywania tekstu poetyckiego (na przykładzie „Spartakusa” C. K. Norwida), [w:] Czytanie tekstów kultury. Metodologia. Badania. Metodyka, (red.) B. Myrdzik, I. Morawska, Lublin 2007, s. 299-310.
 73. Wywiad na lekcjach polskiego, [w:] Teksty kultury w szkole, (red.) L. Tymiakin, (współred.) B. Myrdzik, Lublin 2008, s. 327-343.
 74. Realizacja skutku illokucyjnego w prośbie (na podstawie wypowiedzi studentów polonistyki), [w:] Język polski. Współczesność. Historia, (red.) W. Książek-Bryłowa, M. Nowak, Lublin 2008, s. 263-277.
 75. Hip hopowe zniekształcanie ustabilizowanych w polszczyźnie połączeń wyrazowych, (współautor – M. Karwatowska), [w:] Błąd językowy w perspektywie komunikacyjnej, (red.) M. Kita przy współudziale M. Czempki-Wewióry i M. Ślawskiej, Katowice 2008, s. 229-243.
 76. Rej i jego ‘Krótka rozprawa’ w recepcji licealistów, (współautor – M. Karwatowska), „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 8, (red.) B. Nowowiejski, Białystok 2008, s. 17-34.
 77. ‘Tolerancja religijna’ jako kategoria światopoglądowa nastolatka, (współautor – M. Karwatowska), [w:] Język polski. Współczesność. Historia, (red.) W. Książek-Bryłowa, H. Duda, M. Nowak, Lublin 2009, s. 63-74.
 78. Jak młodzież mówi o ‘cierpieniu’? (analiza wypowiedzi licealistów), (współautor – M. Karwatowska), [w:] Rejestr emocjonalny języka, (red.) K. Wojtczuk, V. Machnicka, Siedlce 2009, s. 55-65.
 79. Seksizm… w języku (Recenzja książki Małgorzaty Karwatowskiej, Jolanty Szpyry-Kozłowskiej, Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin 2005, ss. 294), „Język Polski w Liceum”, R. XI, nr 1, Kielce 2009/2010, s. 96-101.
 80. Skarżenie się, zachęcanie i wywoływanie lęku jako sposoby nakłaniania do zachowań oczekiwanych (na przykładzie wypowiedzi gimnazjalistów), [w:] Oswajanie inności w edukacji polonistycznej, (red.) B. Myrdzik, E. Dunaj, Lublin 2010, s. 64-75.
 81. Nauczyciele wobec uczniów – o postawach ambiwalentnych, (współautor – M. Karwatowska), [w:] Styl – Dyskurs – Media, (red.) B. Bogołębska, M. Worsowicz, Łódź 2010, s. 65-78.
 82. Multidyscyplinarność naukowa we współczesnym kształceniu językowym, [w:] Przeobrażenia w kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku, (red.) M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2010, s. 355-364.
 83. ‘Gratulacje’ w rozumieniu licealistów, (współautor – M. Karwatowska), [w:] Poznańskie spotkania językoznawcze, t. XXI, Problemy językoznawstwa współczesnego i historycznego, (red.) J. Sławek, Poznań 2010, s. 49-59.
 84. Nazwy elementów rynsztunku żołnierskiego w testamentach przemyskich z XVII wieku, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, (red.) W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Zamość 2010, s. 215-229.
 85. Aksjologia w szkole (Recenzja książki Uczeń w świecie wartości autorstwa Małgorzaty Karwatowskiej), „Język Polski w Liceum”, R. XII (LVI), nr 3, Kielce 2010/2011, s. 104-108.
 86. Twórczość jako działanie służące autokreacji, [w:] Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, (red.) B. Myrdzik, M. Karwatowska, Lublin 2011, s. 15-28.
 87. Sposoby argumentowania (na przykładzie wykonań gimnazjalistów), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica III”, Argumentacja w dyskursie edukacyjnym, (red.) J. Ożdżyński, S. Śniatkowski, M. Michalik, Kraków 2011, s. 241-356.
 88. „Okolona wolność” – prolegomena interpretacyjne, [w:] Okolona wolność, L. Lipińska, Chełm 2011, s. 75-83.
 89. O istocie i wartości powtarzania (analiza wypowiedzi studentów polonistyki), [w:] Wartości i wartościowanie w badaniach nad językiem, (red.) M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2012, s. 180-192.
 90. Wartość emocjonalna w świetle sądów dorosłych przedstawicieli obu płci, [w:] Cum reverentia, gratia, amicitia…, (red.) J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, t. 3, Poznań 2013, s. 377-386.
 91. Intencje i gatunkowe realizacje wypowiedzi humorystycznej (aspekty wybrane), [w:] Humor w perspektywie kulturowo-językowej, red. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Lublin 2013, s. 165-178.
 92. Słowo wstępne, (współautor – M. Karwatowska), [w:] Humor w perspektywie kulturowo-językowej, red. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Lublin 2013, s. 7-9.
 93. Dokumenty… Sentymenty…, [w:] A. Kędzierawski, Zarys dziejów szkolnictwa w Pawłowie, Chełm 2013, s. 10-14.
 94. Komplement jako narzędzie pozyskiwania i aktywizowania odbiorcy, [w:] Komunikacja. Tradycja i innowacje, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2013, s. 210-221.
 95. Raport z realizacji innowacyjnych praktyk studenckich w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w ramach projektu www.praktyki.wh.umcs. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS (współautorzy – M. Karwatowska, E. Dunaj, B. Jarosz, M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz), Lublin 2014, s. 103-116.
 96. Ciało jako komunikat (spojrzenie gimnazjalisty), [w:] O płci, ciele i seksualności w języku i mediach, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, B. Jarosz, Lublin 2014, s. 259-274.
 97. Słowo wstępne (współautor – M. Karwatowska), [w:], Wokół edukacji polonistycznej w szkole. Teoria i praktyka, Halina Wiśniewska, Lublin 2016, s. 7-9.
 98. Profesor Halina Wiśniewska – portret wielowymiarowy (współautor – M. Karwatowska), [w:] Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole. Prace dedykowane Profesor Halinie Wiśniewskiej, (red. i oprac.) M. Karwatowska, L. Tymiakin, Lublin 2016, s. 9-18.  
 99. Bibliografia prac Profesor Haliny Wiśniewskiej(współautor – M. Karwatowska, B. Tarczyńska), [w:] Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole. Prace dedykowane Profesor Halinie Wiśniewskiej, (red. i oprac. M. Karwatowska, L. Tymiakin), Lublin 2016, s. 19-36.  
 100. Odmowa jako manifestacja psychicznej i społecznej dojrzałości człowieka (analiza wypowiedzi gimnazjalistów),[w:] Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole. Prace dedykowane Profesor Halinie Wiśniewskiej, (red. i oprac. M. Karwatowska, L. Tymiakin), Lublin 2016, s. 127-140.
 101. Wartościowanie w rozumieniu świętokrzyskich gimnazjalistów (analiza wyników badań ankietowych), (współautor - W. Dąbrowska), [w:] Dziecko - literatura, sztuka i język, red. R. Starz, Kielce 2016, s. 335-349.
 102. Obmowa jako sankcja za łamanie tabu (w świetle wypowiedzi studentów polonistyki), [w:] Tabu w procesie globalizacji kultury, red. A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2016, s. 263-277. 
 103. Emocyjność prozopopei dialogowych w apokryfie z Przemyśla, [w:] Rozmyślanie przemyskie. Świadectwo średniowiecznej kultury religijnej, red. J. Bartmiński, A. Timofiejew, Przemyśl 2016, s. 171-185.
 104. Konwencja i kreacja w rozumieniu przyszłych nauczycieli polonistów, [w:] Konwencja i kreacja w tekstach kultury, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2016, s. 293-308.
 105. Recenzja książki Haliny Wiśniewskiej pt. Polszczyzna w utworach Elżbiety Drużbackiej, poetki saskiej (1698-1765). Rozważania lingwistyczno-kulturowe, ss. 238, "Annales UMCS", Philologiae, vol. XXXIV, 2, Lublin 2016, s. 215-218. 
 106. Walory repetycji i kreacji jako sposobów nauczania / uczenia się (w świetle wypowiedzi studenckich), [w:] Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, red. D. Filar, P. Krzyżanowski, Lublin 2017, s. 821-838.
 107. Słowo wstępne, (współautor - M. Karwatowska), [w:] Edukacja polonistyczna - metamorfozy kontekstów i metod, Lublin 2017, s. 7-9.
 108. Zmiany w etosie polskiej szkoły (wybrane aspekty), (współautor - M. Karwatowska), [w:] Edukacja polonistyczna - metamorfozy kontekstów i metod, Lublin 2017, s. 87-100. 
 109. Recenzja książki Haliny Wiśniewskiej pt. Medycyna w nowo powstałym Zamościu i zielnik lekarski Jana Ursyna (XVI-XVIIwiek), [w:] H. Wiśniewska, Medycyna w nowo powstalym Zamościu i zielnik lekarski Jana Ursyna, Zamość 2017, s. 142-145.
 110. Obcy jako konstrukt kulturowy w świetle skojarzeń studentów, (współautor - M. Karwatowska), [w:] Obcy / inny. Analiza przypadków, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2017, s. 27-39.
 111. O triadzie komunikacyjnej: wartościowanie - emocje - ekspresja, "Annales UMCS. Educatio Nova", vol. II, Lublin 2017, s. 199-216.
 112. O sztuce reportażu: Aneta Wysocka, Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016, 278 s., "Etnolingwistyka", nr 30, Lublin 2018, s. 346-349.
 113. Gatunki wypowiedzi urzędowych w getcie warszawskim (na podstawie zbiorów archiwalnych Ringelbluma),"Stylistyka", XXVII, Opole 2018, s. 153-171.
 114. Język szmoncesowy jako znacznik żydowskiej opowiastki humorystycznej, "Prace Językoznawcze", XXI/1, Olsztyn 2019, s. 157-170.
 115. Otwartość młodzieży w mówieniu o seksie, (współautor - M. Karwatowska), "Prace Językoznawcze", XXI/2, Olsztyn 2019, s. 89-104.
 116. Powoływanie się na autorytet jako sposób wzmacniania oceny (na przykładzie wypowiedzi uczniowskich),(współautor - M. Karwatowska), [w:] Ocenianie w szkole na cenzurowanym. Badania - Dylematy - Inspiracje, red. M. Karwatowska, M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, Lublin 2020, 103-116.
 117. Zaskakujące kolokacje, [w:] Antologia Białego Kruka 2020, red. H. Radej, W. Taurogiński, Chełm-Rejowiec 2020, s. 7-14.