The adressbook

dr hab. Michał Tomaszek

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ
Telefon
81 537 27 49
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


 


 


KONSULTACJE W SEMESTRZE zimowym roku 2023/2024 - AKTUALIZACJA!


pokój 319 Nowej Humanistyki :


WTORKI 9:00-10:30


PIĄTKI 10:00-11:30


 


Konsultacje na platformie Microsoft Teams - możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu.


 


 


 

O sobie

Adiunkt w Zakładzie Historii Powszechnej Średniowiecznej.

Zainteresowania naukowe: monastycyzm średniowieczny, historiografia X-XII stulecia.

 

Since 2005 I have been an assistant professor in Department of Medieval History UMCS, Lublin. My research interests include history of Benedictine monasticism, monastic reform in 10-11th centuries, history of medieval historiography and history of central Europe in the Middle Ages.

I have published  two monographs. Klasztor i jego dobroczyńcy. Średniowieczna narracja o opactwie Brauweiler i rodzie królowej Rychezy (The monastery and its benefactors. The medieval story about Brauweiler Abbey and the parentage of Queen Richeza, Kraków 2007) discussed local historical traditions concerning monastery in Brauweiler near Cologne, the house of Ezzoniden and their connections with Piast rulers of Poland in 11th century.  Second book, Dzieje opatów Moyenmoutier. Święci i relikwie w narracji o historii klasztoru (Deeds of abbots of Moyenmoutier, Saints and relics in the history of the monastery, Lublin 2017) is an analysis of connections between religious cult, remembrance and historical tradition based on the example of the abbey from Vosges region.

I am also an author of several articles.

My experience in international scientific cooperation includes, among others, involvement in the research project Imagined Communities: Constructing Collective Identities in Medieval Europe, participation in another, wide-ranging international project Encyclopedia of the Medieval Chronicle. I was engaged as well in cooperation with Universities from Brno, Czech Republic and from Pécs, Hungary.

I have translated into Polish and scientifically edited Polish edition of important monograph by Philip Buc, Dangers of ritual (polish: Pułapki rytuału).


Działalność naukowa

Bibliografia:

  1. Monografie:

-     Klasztor i jego dobroczyńcy. Średniowieczna narracja o opactwie Brauweiler i rodzie królowej Rychezy, Kraków 2007

- Dzieje Opatów Moyenmoutier. Święci i relikwie w narracji o historii klasztoru, Lublin 2017

 

2. Współredakcja wydawnictw wieloautorskich:

Historia communitatem facit, Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu, red. Andrzej Pleszczyński, Joanna Sobiesiak, Karol Szejgiec, Michał Tomaszek, Przemysław Tyszka, Wrocław 2016

Imagined Communities. Constructing Collective Identities in Medieval Europe, ed. Andrzej Pleszczyński, Joanna Sobiesiak, Michał Tomaszek, Przemysław Tyszka, Leiden-Boston 2018

 

3. Artykuły:

- Przeszłość w tekście i działaniu społeczności klasztornych, w: Przeszłość w kulturze średnioweicznej Polski, t,. 2, red. H. Manikowska, Warszwa 2018

-          Brunon z Kwerfurtu i Otton II: powstanie słowiańskie 983 roku jako grzech cesarza, „Kwartalnik Historyczny” 2002, z. 4,

-          Klasztor Ezzonidów w Brauweiler jako przykład fundacji rodu możnowładczego, w: Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole-Warszawa 2005, s. 165-176;

-          Klasztor i jego założyciel w utrwalonej na piśmie tradycji początków zgromadzenia. : Przykład benedyktyńskiego opactwa w Brauweiler, w: Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2005

-          Modlitwa i łzy bronią biskupa. Polscy hierarchowie a udział w wojnie u Mistrza Wincentego Kadłubka, “Roczniki Historyczne” 71, 2005, s. 121-136;

-          Odmówić świętemu. Sprawa następstwa po biskupie Udalryku z Augsburga, “Slavo-germanica. Studia historica” t. 27 (2007, ukazało się 2008), s. 3-32;

-          Auf der Suche nach dem neuen Schutzheiligen – zur Frage der Datierung und Motivation zur Geschichtsschreibung über die Anfänge der Brauweiler Benediktinerabtei, „Quaestiones Medii Aevi Novae”, vol. 14 (2009), s. 185-229;

-          „na sposób tyrana królestwo najechał”. Pamięć o kryzysie sukcesyjnym r. 984 w cesarstwie Ottonów utrwalona w Rocznikach Kwedlinburskich, „Rocznik Lubelski” 35 (2009), s. 59-76;

-          Wątek dobroczynności w przedstawieniach wybitnych niewiast X i XI wieku. Matylda, żona króla Henryka I, oraz Matylda, żona palatyna Ezzona, w: Średniowiecze w rozjaśnieniu, red. K. Skupieński,  Warszawa 2009, s. 199-211;

-          Kataklizmy i niezwykłości w Rocznikach Kwedlinburskich: prodigia i res memoriae dignae, „Kwartalnik Historyczny” 2010, z. 4, s. 21-44;

-          Wprowadzenie, w: Jacek Banaszkiewicz, Takie sobie średniowieczne bajeczki [wybór artykułów], Kraków 2012, s. 7-25

-          Przedsięwzięcie z przeszkodami: pierwsze lata benedyktyńskiego opactwa w Gladbach w świetle historiograficznej tradycji konwentu, w: Historia narrat. Studia historyczne, red. A. Pleszczyński et alt., Lublin 2012, s. 293-316

-          Węgrzy w Sankt Gallen w r. 926: narracja o barbarzyńcach w Casus Sancti Galli Ekkeharda IV - „Rocznik Antropologii Historii” 2 (2012)

-          Wyjście poza klasztor równe śmierci? Podróże mnicha Tuotilona w klasztornej historii Sankt Gallen Ekkeharda IV, w: Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem. Społeczne aspekty podróżowania w średniowieczu i czasach nowożytnych, red. M. Saczyńska, E. Wółkiewicz, Warszawa 2012 ;

-          Materialny niedostatek jako przeszkoda w prowadzeniu życia zgodnego z regułą. Ekkehard z Sankt Gallen o dolach i niedolach swojego klasztoru, w: Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, red. M. Derwich, Wrocław 2013, s. 11-29;

-          Violence in the monastery: lynching that could have happened – based on a story recorded by Ekkehard IV from Sankt Gallen,  w: Ecclesia et Violentia. Violence against the Church and Violence within the Church  in the Middle Ages, red. J. Maciejewski, R. Kotecki, Newcastle upon Tyne 2014, s. 91-101;

 

 

 

  1. Recenzje:

- Krzysztof Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce, „Studia Źródłoznawcze” 2007;

- Chronicling history: chroniclers and historians in medieval and Renaissance Italy, red. S. Dale, A. Williams Lewin, D. J. Osheim, "Studia Źródłoznawcze" 2009, s. 208-210

- Cezary K. Święcki, Kultura  piśmienna w Polsce średniowiecznej, X-XII wiek, „Studia Źródłoznawcze” L, 2012, s. 148-151

- Understanding Monastic Practices of Oral Communication. Western Europe tenth-thirteenth centuries, ed. Steven Vanderputten (Utrecht Studies in Medieval Literacy 21), , Turnhout 2011, ss. 390, wyd. Brepols (KH 1, 2013)

- Reinhard Schneider, Vom Dolmetschen im Mittelalter. Sprachliche Vermittlung in weltlichen und kirchlichen Zusammenhängen, Böhlau Verlag (Beihefte zum Archiv für Kulturgechichte 72) , Wien-Köln-Weimar 2012 (KH 1/2014)

- Achim Thomas Hack, Gregor der Grosse und die Krankheit, Anton Hiersemann, Stuttgart 2012,  ss. 349 - KH 1/2014

 

 

  1. Hasła encyklopedyczne:

- 1. Annales Quedlinburgenses, 2. Chronicon Suevicum Universale, 3) Historia fundationis monasterii S. Viti martyris Gladbacensis, w: Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. R. G. Dunphy, Brill-Leiden-Boston 2010, odpowiednio s. 80-81, 432-433, 796

 

V. edycje źródeł:

- Ekkehard IV, Przypadki klasztoru świętego Galla, Kraków 2010.

 

VI. tłumaczenia/redakcje naukowe:

- Philip Buc, Pułapki rytuału, Warszawa 2011;


Ogłoszenia

Wykłady monograficzne dla studentów kierunku historia - poświęcone historii cesarstwa bizantyjskiego - od 19 października 2023 odbywają się w czwartki 9:545-10:30

w sali 112 B