The adressbook

dr hab. Dariusz Tarasiuk

dr hab. Dariusz Tarasiuk
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII XVI-XIX W. I EUROPY WSCHODNIEJ
Telefon
815372657
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2023/2024


p. 334 NH


Środa 16.45-17.45


Czwartek 8.30-9.30

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

Monografie

 1. D. Tarasiuk, Między nadzieją a niepokojem. Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków na wschodniej Białorusi w latach 1905–1918, Lublin 2007.
 2. M. Korzeniowski, M. Mądzik, D. Tarasiuk, Tułaczy los. Uchodźcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny światowej, Lublin 2007.
 3. M. Mądzik, M. Korzeniowski, K. Latawiec, D. Tarasiuk, Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832-1921, Lublin 2012; wyd. 2, Lublin 2014, wyd. ukraińskie: М. Мондзік, М. Коженьовський, К. Лятавєц, Д. Тарасюк, Поляки в Центральній та Східній Україні у 1832–1921 роках, Київ 2017.
 4. D. Tarasiuk, Polski obóz narodowy w Rosji w latach 1917-1918, Lublin 2014.
 5. K. Latawiec, M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, Polacy w guberni połtawskiej na przełomie XIX i XX wieku, Lublin 2016.
 6. M. Korzeniowski, K. Latawiec, M. Gabryś-Sławińska, D. Tarasiuk, Leksykon uchodźstwa polskiego w Rosji w latach I wojny światowej, Lublin 2018.

***

 1. D. Tarasiuk, Wisznice. Z dziejów miasteczka i okolic do 1918 roku, Wisznice–Lublin 2006.
 2. D. Tarasiuk, „Niepokorni”. Zarys dziejów parafii p.w. św. Jana Ewangelisty w Polubiczach, Lublin 2009.
 3. D. Tarasiuk, Parafia Horbów 1516-1939, Horbów-Lublin 2016.
 4. D. Tarasiuk, Zrozumieć przeszłość. Dzieje Horodyszcza od czasów najdawniejszych do 1944 roku, wyd. UMCS, Lublin 2019.

Wydawnictwa źródłowe

 1. M. S. Kossakowski, Diariusz, t. 1, cz. 1, (21 maja–31 sierpnia 1915), red. M. Mądzik, wstęp i opr. K. Latawiec, M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, Lublin 2010.
 2. M. S. Kossakowski, Diariusz, t. 1, cz. 2, (1 września 1915–4 lutego 1916), red. M. Mądzik, wstęp i opr. M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, K. Latawiec, Lublin 2010.
 3. M. S. Korwin-Kossakowski, Diariusz, t. 2, (połowa kwietnia–31 grudnia 1917), red. D. Tarasiuk, M. Korzeniowski, K. Latawiec, Lublin 2016.
 4. M. S. Korwin-Kossakowski, Diariusz, t. 3, (1 stycznia–31 grudnia 1918), red. M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, K. Latawiec, Lublin 2016.
 5. M. Korzeniowski, K. Latawiec, D. Tarasiuk, Uchodźcy polscy w księgach metrykalnych parafii rzymskokatolickich archidiecezji mohylewskiej i diecezji tyraspolskiej (Charków, Kazań, Ługa, Moskwa, Saratów), Lublin 2017.
 6.  M. Korzeniowski, K. Latawiec, D. Tarasiuk (wstęp, wybór i opracowanie), Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej w świetle dokumentów, Lublin 2018.

Artykuły naukowe (od 2016 r.) 

 1. The attitudes of Poles towards the Belarusian national aspirations in Minsk in 1917, „Studia Białorutenistyczne”, 2016, t. 10.
 2. Prasa rosyjska wobec Aktu 5 listopada, „Historia Slavorum Occidentis”, 2017, nr 2(13).
 3. Aby przed kongresem pokoju można było „tych prawdziwych Polaków” od reprezentacji zupełnie usunąć. Z korespondencji Marii Curie-Skłodowskiej i Bolesława Motza z Aleksandrem Lednickim (czerwiec-listopad 1917 r.), „Res Historica”, 2017, t. 44.
 4. Polityka zasad i celów. Polski obóz narodowo-demokratyczny w Rosji w latach 1917–1918, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2018, nr 1(31).
 5. Zesłania unitów z Południowego Podlasia do guberni chersońskiej i jekaterynosławskiej w latach 1875-1876, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, 2018, t. 15, nr 1.
 6. Włodzimierz Dworzaczek – wydawca, redaktor, publicysta (1905-1918), „Przegląd Wschodnioeuropejski”, 2020, XI/1, s. 95-103.
 7. Odezwa do Polaków” Rządu Tymczasowego w świetle gazet polskich i rosyjskich wychodzących w Rosji, „Historia Slavorum Occidentis”, 2020, 4(27), s. 151–162.
 8. Zesłania unitów z Południowego Podlasia do guberni orenburskiej w latach 1887–1888, „Res Historica”, 2022, 53, s. 213–233.

***

 1. Харків як осередок суспільно-політичного життя поляків в 1917-1918 роках, (w:)Л. Жванко (наук. ред.), 1915 рік: війна, провінція, людина: українсько-польські акценти: матеріали міжнародного наукового. симпозіуму, Харків, 17 квітня 2015 р., Харків 2016, s. 246-255.
 2. Отношение поляков, проживающих в России, к Февральской революции 1917 года, (w:)  О.С. Поршнева (гл. ред.)1917 год в России. Социалистическая идея, революционная мифология и практика, Издательство Уральского университета, Екатеринбург 2016, s. 332-342.
 3. Польша в политических планах польских нациoнал-демократов проживающих в России в 1917 году, (w:) И.О. Дементьев (ред.)Время Великой войны: от глобального переустройства до трансформаций повседневности: сборник научных статей, Калининград 2016, s. 18–28.
 4. Wpływ uchodźstwa na świadomość narodową ludności polskiej w Cesarstwie Rosyjskim w latach I wojny światowej, (w:) D. Michaluk (red.), Migracje a tożsamość narodowa mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na początku XX wieku, Ciechanowiec 2016, s. 179–188.
 5. Diariusz Michała Stanisława Kossakowskiego jako źródło do badań nad dziejami uchodźstwa w latach I wojny światowej, (w:) W. Caban, L. Michalska-Bracha (red.), Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych - rola i miejsce w badaniach historycznych, , Kielce 2017, s. 337–344.
 6. Polsko-ukraiński spór o Południowe Podlasie w latach 1917–1918, (w:) 1918 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-річчя проголошення незалежності УНР та 100-річчя відродження польської державності. Матеріали міжнародної наукової конференції (Харків, 27–29.09.2018 р.), wyd. Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків 2019, s. 185–194.
 7. Działalność oświatowa, społeczna i kulturalna Polaków na terenach obecnej Białorusi w latach 1905–1914(w:) Polacy na Białorusi. Od końca XIX do początku XXI wieku, t. 3, Niepodległość 1918–2018: Polskie i białoruskie idee niepodległościowe, wyd. Uniwersytet Warszawski. Studium Europy Wschodniej, Warszawa 2019, s. 83–99.
 8. Польские беженцы в Сибири в годы Первой мировой войны: рассуждения о степени разработанности проблемы, (w:) Т. Амброзяк, С. А. Мулина (науч. ред.)Поляки в Сибири в  конце   XIX  –  первой    четверти  XX  века: Историографические традиции, новые направления и перспективы исследований, wyd. Алетейя, Санкт-Петербург 2021, s. 142-153.
 9. Wpływ uchodźstwa z Królestwa Polskiego na społeczność polską z ziem białoruskich w latach Wielkiej Wojny, (w:) T. Gawin (red.), Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. T. 5, Traktat ryski i jego konsekwencje dla Polaków i Białorusinów, wyd. Uniwersytet Warszawski. Studium Europy Wschodniej, Warszawa 2021, s. 85–101.

Albumy

 1. Cztery strony gminy Podedwórze, opr. D. Tarasiuk, Podedwórze-Lublin 2011.
 2. Uchodźstwo polskie w Rosji w latach I wojny światowej, opr. M. Korzeniowski, K. Latawiec, D. Tarasiuk, L. Żwanko,  Lublin 2016.

 Udział w konferencjach naukowych (od 2016 r.):

 1. Ciechanowiec – 2–3 VI 2016 – Międzynarodowa konferencja naukowa Migracje a tożsamość narodowa mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na początku XX wieku, referat: Wpływ uchodźstwa na świadomość narodową ludności polskiej w Cesarstwie Rosyjskim w latach I wojny światowej.
 2. Kielce – Podzamcze – Chęciny – 9–10 VI 2016 – Międzynarodowa konferencja naukowa Rola i miejsce  dziewiętnastowiecznych pamiętników i listów w badaniach historycznych i literackich, referat: „Diariusz” Michała Stanisława Kossakowskiego jako źródło do badań nad dziejami uchodźstwa w latach I wojny światowej.
 3. Warszawa – 7 XI 2016 – Konferencja naukowa 100-lecie Aktu 5 Listopada. Geneza i znaczenie, referat: Władze rosyjskie i opinia publiczna wobec Aktu 5 Listopada.
 4. Jekaterynburg (Rosja) – 12–13 XI 2016 – Международный научный семинар 1917 год в России: социалистическая идея, революционная мифология и практика, referat: Отношение поляков, проживавших в России, к Февральской революции 1917 г.
 5. Białystok – 20–21 VI 2017 – Konferencja naukowa: 1917. Przełomowy rok Wielkiej Wojny? referat: Polacy w Rosji wobec rewolucji lutowej.
 6. Wisznice – 22–23 VI 2017 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe referat: Włodzimierz Dworzaczek – działalność publicystyczna w Mińsku na początku XX wieku.
 7. Moskwa (Rosja) – 15–16 IX 2017 –  Международная научная конференция: Поляки в Сибири в условиях социальных катаклизмов: люди, институции, процессы, образы (конец XIX–первая четверть XX века), referat: Польские выходцы в Сибири в условиях 1 мировой войны.
 8. Poznań – 10 X 2017 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rok 1917 w Rosji: Carat-Rewolucje-Nowa Rzeczywistość, referat: Odezwa do Polaków” Rządu Tymczasowego w świetle prasy polskiej i rosyjskiej.
 9. Wrocław – 31 XI–1 XII 2017 –  Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r. (Przebieg, konsekwencje, pamięć), referat: Wpływ rewolucji październikowej na losy Polaków w Rosji.
 10. Mińsk (Białoruś) – 18–19 V 2018 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Suwerenność narodu (1918-2018): idea i praktyka polityczna, referat: Polacy białoruscy wobec idei niepodległości Polski (1905-1918).
 11. Ciechanowiec – 6–7 VI 2018 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Drogi do niepodległości narodów Europy Wschodniej 1914-1921, referat: Problematyka narodowa na łamach czasopisma „Biełaruski Szlach” w 1918 roku.
 12. Charków (Ukraina) –27–28 IX 2018 – Міжнародна наукова конференція: 1918 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-річчя проголошення незалежності УНР та 100-річчя відродження Польської Державності” (1918 rok w historii Europy Środkowo-Wschodniej: z okazji 100-lecia ogłoszenia niepodległości Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz 100-lecia odrodzenia Państwowości Polskiej), referat: Polsko-ukraiński spór o Ziemię Chełmską i Podlasie w 1918 roku.
 13. Mińsk (Białoruś) – 7 VI 2019 – Международная научная конференция Люблинскаяуния (1569 г.) всудьбахбелорусскогоипольскогонародов [Факультет международных отношений, Исторический факультет БГУ, Институт истории НАНБ], referat: Unia lubelska w polskiej myśli politycznej w okresie rozbiorów.
 14. Wisznice – 25–27 VI 2019 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe [Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS, Instytut Historii UMCS, Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne, Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”, Urząd Gminy Wisznice] referat: Gazeta „Wolnaja Biełaruś” (1917–1918).
 15. Grodno (Białoruś) – 28–30 X 2019 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polacy na Białorusi od końca XIX do początku XX wieku. Niepodległość 1918-2018: Polskie i białoruskie idee niepodległościowe [Konsulat Generalny RP w Grodnie, Studium Europy Wschodniej UW], referat: Działalność oświatowa, społeczna i kulturalna Polaków na Białorusi w latach 1905–1914.
 16. Wilno (Litwa) – 3–5 XI 2021 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Traktat ryski i jego konsekwencje dla Polaków i Białorusinów [MSZ RP, Studium Europy Wschodniej UW, Ambasada RP w Wilnie], referat: Wpływ uchodźstwa z Królestwa Polskiego na społeczność polską z ziem białoruskich w latach Wielkiej Wojny.
 17. Tbilisi (Gruzja) – 6–7 X 2022 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polska – Gruzja. Dialog przez stulecia [Państwowy Uniwersytet im. Iw. Dżawachiszwili w Tbilisi, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tbilisi, Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji „Polonia”], referat: Działalność polityczna Polaków w Gruzji w latach I wojny światowej.
 18. Warszawa – 18–19 I 2023 – Międzynarodowa konferencja naukowa w 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego Powstanie 1863. Represje i pamięć [UKSW, Instytut De Republica], referat: Represje carskie wobec uczestników powstania styczniowego w powiecie lidzkim.
 19. Małogoszcz – 23–24 II 2023 – Konferencja naukowa w 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego Oblicza polskich powstań narodowych w XIX wieku [Instytut Historii UJ w Krakowie], referat: Wpływ powstania styczniowego na życie szlachty powiatu lidzkiego (na przykładzie losów rodziny Morgiewiczów).