The adressbook

dr hab. Halina Taras

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT ARCHEOLOGII
Telefon
0-81-537-52-90
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek - 15,00-16,00


czwartek - 15,00-16,00


Urlop wypoczynkowy w dniach 19 lipca - 15 sierpnia br.


Delegacja długoterminowa w dniach 16 sierpnia - 12 września br.


 

Adres

Instytut Archeologii, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Specjalizacja i problematyka badawcza

Epoka brązu w Europie środkowej i wschodniej; kultura trzciniecka (m.in.specyfika i chronologia jej schyłkowej fazy, pogranicze chronologiczne kultur trzcinieckiej i łużyckiej); zróżnicowanie osadnicze i gospodarcze w pradziejach w kontekście uwarunkowań środowiskowych; zagadnienia prawnej ochrony zabytków archeologicznych.

Ważniejsze badania wykopaliskowe

Tyszowce, stan 1 i 3 (cmentarzyska kurhanowe kultury trzcinieckiej), Dubeczno, stan. 1 (kurhan kultury trzcinieckiej), Dacharzów (cmentarzysko kultury trzcinieckiej), Podlodów, stan. 2 (osada kultury trzcinieckiej, cmentarzyska neolityczne, z początków epoki brązu i okresu rzymskiego), Nietyszyn (Ukraina; cmentarzysko kurhanowe kultury trzcinieckiej), Teptiuków, stan. 6 (cykl osad od neolitu do wczesnego średniowiecza).




Follow UMCS: