The adressbook

dr Elwira Bolek

dr Elwira Bolek
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA SEMANTYKI, PRAGMATYKI I TEORII JĘZYKA
Telefon
081-537-26-90
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/ 0000-0001-5874-6815
https://www.researchgate.net/profile/Elwira-Bolek
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024


wtorek 10.30-11.30


środa 12.15-13.15


Konsultacje 25.10 odbędą sie w formie online, w zmienionych godzinach 13.15-14.15


pokój 209


W sprawie konsultacji online proszę o kontakt mailowy.

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A/209, II piętro 20-031 Lublin, woj. lubelskie

O sobie

Życiorys naukowy

2010 – obrona pracy licencjackiej Zależność, uzależnienie w relacji „człowiek – świat”. Językowy obraz uzależnienia, zależności w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego i Marcina Świetlickiego, napisanej w Zakładzie Leksykologii i Pragmatyki pod kierunkiem dr hab. Doroty Filar.

2011 – obrona pracy dyplomowej Część całości – postać ludzka, wykonanej w Katedrze Projektowania i Grafiki pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Markiewicza, prof. PR.

2012 – obrona pracy magisterskiej Obraz śmierci w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, napisanej w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Pajdzińskiej.

2022 - obrona pracy doktorskiej Język i obraz w artystycznym plakacie teatralnym. Analizy semiotyczno-kulturowe, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Tokarskiego.

Publikacje:
A ja znowu ten wiersz piszę od początku i nie umiem skończyć – „bliźniacze” wiersze Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego we wzajemnym kontekście, w: Tekst - Kontekst - Intertekst, red. O. Kielak, A. Kowalska, J. Szadura, Lublin 2013, s. 139-150.

Śmierć jako postać kobieca w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, „Investigationes Linguisticae” XXX, 2014, wyd. specjalne Język w Poznaniu, t. 4, red. K. Juszczyk, B. Mikołajczyk, J. Taborek, W. Zabrocki, Poznań 2014, s. 11-22.

Interpretacja plakatu artystycznego w przekazie medialnym, [w:] Film, telewizja i sztuki wizualne w dobie nowych mediów, red. M. Marczak, Olsztyn 2014, s. 31-40.

Interpretacja plakatu artystycznego jako działanie na tekstach, [w:] Działania na tekście. Przekład – redagowanie – ilustrowanie, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, T. Piekot, Lublin 2015, s. 257-267.

Artystyczny język sztuki plakatu, [w:] Interpretácie sveta v jazyku, red. P. Káša, R. Tokarski, M. Vojteková, Prešov 2015, s. 230-238.

Metodologia amalgamatów kognitywnych w interpretacji plakatów artystycznych, [w:] Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyń, A.Walecka-Rynduch, Collegium Columbinum, Kraków 2016, s. 223-234.

Transformacje znaków z przestrzeni publicznej w plakacie społecznym [w:] Konwencja i kreacja w tekstach kultury, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin 2016, s. 83-90.

Plakat artystyczny – przekaz multimodalny, [w:] Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak. Tom pierwszy. Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2017, s. 465-474.

Konotacje antroponimów w plakatach teatralno-operowych, [w:] Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, red. D. Filar, P. Krzyżanowski, Lublin 2017, 45-59.

Symbole w polskim plakacie artystycznym. Interpretacje semantyczno-kulturowe, [w:] Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů, red. M. Giger, H. Kosáková, M. Příhoda, Praga 2017, 151-168.

Gra znakami i znaczeniami w polskim artystycznym plakacie teatralnym, [w:] "LingVaria" 2018, nr 1, s. 245-254. doi: https://doi.org/10.12797/LV.13.2017.25.18 

Język i obraz w plakacie teatralnym – analizy multimodalne, [w:] Współczesne media – media multimodalne, t. 1: Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2018, s. 165-175.

Powtórzenie międzytekstowe jako środek artystycznego wyrazu w twórczości poetyckiej Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, [w:] Język pisarzy: środki artystycznego wyrazu, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2019, s. 257-266.

Metafory w plakatach teatralnych Jerzego Czerniawskiego, "Postscriptum Polonistyczne" 2020, nr 2 (26), s. 217-226. doi: https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.26.17

The interpretative frame as a tool of a multimodal analysis of theatrical poster, "Studia Filologiczne UJK" 2021 nr 34, cz. 2, s. 347-363. https://studiafilologiczne.ujk.edu.pl/sf/view/892