The adressbook

dr hab. Agnieszka Bochniarz

dr hab. Agnieszka Bochniarz
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Telefon
+48 81 537 63 14 - czynny w godzinach konsultacji
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.pl
Konsultacje

 


KONSULTACJE W OKRESIE SESJI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 


Konsultacje dla studentów w okresie sesji będą odbywały się:


* W formie stacjonarnej ŚRODA w godz. 11.15. -12.15., pokój 110, ul. Głęboka 43


* W formie zdalnej (video - konferencja), z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160605 ŚRODA w godzinach 12.15.-13.15. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie udziału w konsultacjach drogą mailową


 
 


 
 


 


 


 

O sobie

Zainteresowania naukowe:

 • pedagogika społeczna, pedagogika rodziny, pedeutologia, komunikacja interpersonalna,
 • problematyka funkcjonowania współczesnej rodziny - samotne rodzicielstwo, rodzice z niepełnosprawnością ruchową; wsparcie edukacyjne i psychologiczne samotnych rodziców, rodziców z niepełnosprawnością ruchową zaangażowanych w wychowanie swoich dzieci; zasoby osobiste i społeczne samotnych rodziców, rodziców z niepełnosprawnością ruchową i ich dzieci,
 • jakość kształcenia pedagogicznego,
 • szkolne samopoczucie uczniów i nauczycieli.

Projekty dydaktyczne i badawcze:

 • Projekt „www.praktyki.wh.umcs – Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na wydziale humanistycznym UMCS”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013 Priorytet III, Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli”. Termin realizacji: 1.09.2010–30.06.2015;
 • Projekt „Praktyki pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia”;
 •  „Pedagogika specjalność pomoc społeczna i praca socjalna – II stopień (niestacjonarne) – projekt „Uniwersytet otwarty na jutro”  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Priorytet IV. Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.1. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” na Wydziale Pedagogiki i Psychologii;
 • Projekt „Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe – przygotowanie do roli nauczyciela przedmiotów zawodowych” – projekt realizowany na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS od 1.01.2009 do 31.08.2010 r. w ramach EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013. Priorytet III, Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli” – prowadzenie zajęć dydaktycznych. Termin realizacji: 1.01.2009–31.08.2010.
 • Projekt „Od studenta do eksperta – ochrona środowiska w praktyce” –realizowany na Wydziale Chemii UMCS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Termin realizacji 1.09.2009–30.09.2015.
 • Projekt dydaktyczny Nauczyciel na miarę XXI wieku" - realizowany na Wydziale Humanistycznym UMCS. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Okres realizacji: 01.02.2019 r. – 30.11.2022.
 • Projekt badawczy „Szkolne samopoczucie uczniów i nauczycieli w kontekście zadań przyszłościowych", realizowany przez pracowników Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej pod kierunkiem dr hab. Izabelli Łukasik, prof. UMCS.

 

Współpraca naukowa:

 • Jestem członkiem Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w edukacji ERNAPE-PL, która wchodzi w skład europejskiej: European Research Network About Parents in Education (ERNAPE). Współpraca badaczy tworzących ERNAPE-PL przybiera różne formy, od wymiany doświadczeń badawczych, i dydaktycznych, poprzez organizację różnego rodzaju przedsięwzięć, po wspólne projekty naukowe.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – II stopnia nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej(22 listopada 2016 r.);
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Minister Edukacji Narodowej (19 lipca 2018 r.);
 • Zespołowa Nagroda Rektora UMCS III stopnia za wyróżniającą pracę na uczelni (23 października 2018 r.).Ważniejsze publikacje: 

Pozycje zwarte:

1.  A. Grabowiec, J. Bogucki, A. Bochniarz (red.) (2008): Edukacja wobec współczesnych zagrożeń zdrowia. Lublin, Wydawnictwo NeuroCentrum.

2.  A. Bochniarz, J. Bogucki, A. Grabowiec (red. ) (2008): Teoria i praktyka edukacji zdrowotnej. Wybrane zagadnienia. Lublin, Wydawnictwo NeuroCentrum.

3. A. Bochniarz (2010): Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków. Wydawnictwo UMCS.

4. J. Bogucki, A. Bochniarz, A. Grabowiec (red.), Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacji w kształceniu nauczycieli. Część III, Pedagogiczne przygotowanie przyszłych nauczycieli. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

5. A. Bochniarz, A. Grabowiec (red.) (2018), Edukacja wobec wyzwań współczesności, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol. 37, No. 4, Wydawnictwo UMCS.

6. A. Bochniarz (2019): Psychospołeczne uwarunkowania potrzeb młodzieży z rodzin niepełnych. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Artykuły:

 1. A. Bochniarz (2007): Nauczyciel wobec zagrożeń XXI wieku. Sekty religijne i ich wpływ na sytuację szkolną młodzieży. (w:) Z. Bartkowicz, M. Kowaluk, M. Samujło (red.): Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i przyszłość. Lublin, Wydawnictwo UMCS, s. 325-333.
 2. J. Bogucki, A. Bochniarz, A. Grabowiec (2009): The school situation and social functioning of only children – gymnasium pupils. (w:) J. Daniluk (red.) Education vs. wellness. Lublin, Wydawnictwo NeuroCentrum, s. 65-74.
 3. A. Bochniarz, A. Grabowiec, J. Bogucki (2009): Rola komunikacji niewerbalnej w edukacji dzieci uchodźców. (w:) E. Sałata (red.) Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Radom, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, Uniwersytet Warszawski, Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, s. 470-473.
 4. A. Bochniarz (2010): Efektywne porozumiewanie się w relacjach wychowawczych. (w:) D. Pankowska, T. Sokołowska-Dzioba (red.): Kompetencje nauczyciela przedmiotów zawodowych. Praca wychowawcza, Wydawnictwo UMCS, Lublin,  Część 2, s. 101-119.
 5. J. Bogucki, A. Grabowiec, A. Bochniarz (2011): Uniwersyteckie kształcenie nauczycieli w kontekście zmian w systemie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wisza Oswita Ukrainy, Tom 1 (26), ss. 61 – 66.
 6. J. Bogucki, A. Bochniarz, A. Grabowiec (2011), Preparation of teachers for teaching and educational work with chronically ill pupils. [w:] Bogucka-Kocka A., Feldo M., Kocki J. (red.) Selected problems of diagnosis, treatment and prophylaxis of a disabled child. Polihymnia, Lublin, ss. 197-207.
 7. A. Grabowiec, A. Bochniarz, J. Bogucki, A. Witek (2012): Communicative competence in educating humanities teachers, [w:] K. Czerwiński, A. Knocińska, A. Stefańska (red.) Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów       współczesnej edukacji. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 92-111.
 8. A. Bochniarz, A. Grabowiec, J. Bogucki, A. Witek (2012): The role of communicative competence In managing situations disturbing good order and discipline during a lesson, [w:] K. Czerwiński, A. Knocińska, A. Stefańska (red.) Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, ss. 135- 155.
 9. A. Grabowiec, A. Bochniarz (2012):  Zasoby osobiste jako istotny czynnik w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych, [w:] The Science and quality of life, Studium Vilnense A, vol. 9, ss.179-182.
 10. J. Bogucki, A. Bochniarz, A. Grabowiec (2013): A teacher should think Polish and European. Reflections a few years after Poland joined the European Union [w:] R. Kucha, H. Cudak (red.), European ideas in Pedagogical thoughts – from national to supernational points of view. Some totalitarian aspects. Studia i monografie 43, Łódź, Wyd. Społecznej Akademii Nauk.
 11. A. Grabowiec, A. Bochniarz, J. Bogucki (2013): Poczucie koherencji jedynaków i młodzieży posiadającej rodzeństwo, [w:] Z. Frączek, B. Lulek (red.) Dylematy współczesnej rodziny – praktyczne rozwiązania. Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Sp. Z o.o., Rzeszów, ss. 117-133.
 12. A. Bochniarz (2014): Efektywna komunikacja jako istotny aspekt w pracy pracownika socjalnego, [w:] Czechowska-Bieluga M., Kanios A. (red.), Współczesne oblicza pomocy społecznej i pracy socjalnej. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 55-68.
 13. A. Bochniarz (2015), Doświadczanie wsparcia społecznego przez dzieci wychowywane w rodzinach niepełnych. Wychowanie w Rodzinie, t. XI (1/2015).
 14. A. Grabowiec, A. Bochniarz (2016) O potrzebie/konieczności rozwijania kompetencji komunikacyjnych przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Boczkowska M., Buczak A. (red.) Lubelski Rocznik Pedagogiczny vol. 35, nr 3, Wydawnictwo Uniwersytetu  Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 271-284.
 15. A. Bochniarz  (2017): Samoocena rodziców z niepełnosprawnością ruchową, [w:] Opozda D., Leśniak M. (red.), Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych. Seria Pedagogika rodziny w teorii i praktyce tom 05, Wydawnictwo Episteme, Lublin.
 16. A. Bochniarz (2017), Selected Personal Resources of Young People Brought Up in Single-Parent Families, [w:] Wierzejska J., Karpenko O, Franczak R. (editors) (red.) Current Research Problems of Polish Education, Maria Curie-Skłodowska University Press, s.207-222.
 17. J. Kirenko, A. Bochniarz (2017), Zasoby osobiste młodzieży z rodzin niepełnych. Wychowanie w Rodzinie, t. XVI (2/2017).
 18. A. Bochniarz (2018), Samoocena studentów kierunków nauczycielskich. Edukacja-Technika-Informatyka, Kwartalnik Naukowy Nr 2/24/2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 19. A. Bochniarz (2018), Zasoby osobiste rodziców z niepełnosprawnością ruchową, [w:] The Science and quality of life, Studium Vilnense A, vol. 15, ss. 111-117.
 20. A. Bochniarz (2018), Samoocena osób niepełnosprawnych ruchowo pracujących zawodowo, [w:] A. Wiatrowska (red.), Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, Vol. 31, No. 2.
 21. A. Bochniarz, A. Grabowiec (2019), Uczeń zdolny w rzeczywistości polskiej szkoły, [w:]  I. Łukasik, A. Grabowiec, U. Olejnik (red.) Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol. 38, No.3.
 22. A. Bochniarz (2019), Wsparcie społeczne a samoocena młodzieży z rodzin niepełnych, Wychowanie w Rodzinie, t. XX (1/2019).

 

 


Ogłoszenia