The adressbook

dr Magdalena Błachnio

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ
Telefon
+48 815375637
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

piątek 12.30-14.30 (zdalne, aplikacja Teams, zespół Konsultacje, kod zu5c224)

Działalność naukowa

TEMATYKA BADAWCZA:

Synteza węgli aktywnych oraz biokompozytów oraz analiza wpływu parametrów procesu syntezy na właściwości fizykochemiczne otrzymanych materiałów.

Badania procesów usuwania herbicydów, barwników i związków aromatycznych z roztworów wodnych na materiałach węglowych i biokompozytach.

Badania procesów równowagowych, kinetyki adsorpcji i zależności temperaturowych w układach jedno- i wieloskładnikowych.

Optymalizacja danych doświadczalnych w ramach teorii adsorpcji na energetycznie niejednorodnych ciałach stałych.

PROJEKTY NAUKOWE

Projekt na wymianę osobową na lata 2018-2019 w ramach konkursu polsko-ukraińskiego. Tytuł: „Synthesis of hybrid carbon-mineral sorbents for adsorption of toxic compounds”, wykonawca.

Projekt na realizację działania naukowego Nr dec-2017/01/X/ST5/01369. Tytuł: „Węgle aktywne z odpadów roślinnych w adsorpcji zanieczyszczeń środowiskowych”. Projekt realizowany w ramach konkursu MINIATURA1 Narodowego Centrum Nauki, kierownik.

Projekt badawczy Nr. FP7-612484. Tytuł: “Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials”. Projekt realizowany w ramach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej, Maria Curie Action, People, International Research Staff Exchange Schem, wykonawca.

Projekt Nr. 230790, Tytuł: „Hybrid nanocomposites and their applications”, Projekt realizowany w ramach 7 Ramowego Programu Unii Europejskiej, Maria Curie Action, People, International Research Staff Exchange Schem, wykonawca.

STAŻE NAUKOWE

28.01-27.02.2018 - O.O. Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine, Kijów, Ukraina.

(Węgle aktywne z odpadów roślinnych w adsorpcji zanieczyszczeń środowiskowych).

1-31.07.2016 – O.O. Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine, Kijów, Ukraina.

(Modyfikacja porowatych i nieporowatych krzemionek chitozanem z fazy gazowej).

1-31.10.2015 – O.O. Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine, Kijów, Ukraina.

(Otrzymywanie kompozytów chitozanowo-krzemionkowych metodą bezpośredniej syntezy oraz impregnacji z roztworu).

PUBLIKACJE:

1. M. Błachnio, T.M. Budnyak, A. Deryło-Marczewska, A.W. Marczewski, V.A. Tertykh, Chitosan-silica hybrid composites and their application for removal of sulfonated azo dyes from aqueous solutions, Langmuir 34 (2018) 2258–2273.

2. Derylo-Marczewska, A., Blachnio, M., Marczewski, A.W., Seczkowska, M., Tarasiuk, B., Phenoxyacid pesticide adsorption on activated carbon - equilibrium and kinetics, Chemosphere, 214 (2019) 349–360.

3. T.M. Budnyak, M. Błachnio, A. Slabon, A. Deryło-Marczewska, A.W. Marczewski, Chitosan deposited onto fumed silica surface as sustainable hybrid biosorbent for acid orange 8 dye capture: Effect of temperature in adsorption equilibrium and kinetics, Journal of Physical Chemistry C, 124 (2020) 15312–15323.

4. M. Blachnio, A. Derylo-Marczewska, B. Charmas,…V Bogatyrov, M. Galaburda, Activated carbon from agricultural wastes for adsorption of organic pollutants, Molecules (Basel, Switzerland), 25 (2020) 5105.

5. M. Blachnio, A. Derylo-Marczewska, S. Winter, M. Zienkiewicz-Strzalka, Mesoporous carbons of well-organized structure in the removal of dyes from aqueous solutions, Molecules (Basel, Switzerland), 26 (2021) 2159.