The adressbook

dr Joanna Bielecka-Prus

dr Joanna Bielecka-Prus
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BADAŃ NAD KULTURĄ I KOMUNIKACJĄ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2022/23 


konsultacje we wrześniu


18.09. godz. 12.00-13.00 pokój 141


 


 


Zapraszam chętnych studentów na seminarium licencjackie. Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy:  jbprus@poczta.umcs.lublin.pl


Tematyka seminarium licencjackiego


Seminarium badawcze koncentruje się wokół zagadnień związanych z socjologią i antropologią kultury (np. systemy symboliczne, konflikty kulturowe, subkultury, tożsamość społeczna i etniczna, przestrzeń miejska), socjologią rodziny, wykluczeniem społecznym, socjologią komunikowania oraz migracjami. Mile widzioane są prace dotyczące Lublina i jego mieszkańców. Preferowane są prace wykorzystujące badania jakościowe, ale także możliwe jest prowadzenie badań ilościowych (w zależności od postawionego problemu badawczego). Przykładowe tytuły prac zrealizowanych w ramach seminarium:  Migracja zarobkowa Ukraińców do Polski, Pies i jego znaczenie w zyciu człowieka;Sąsiedzi w wielkim mieście. Analiza socjologiczna; Stereotypy i uprzedzenia mieszkańców województwa lubelskiego wobec cudzoziemców; Swiat społeczny polskich graczy League of Legends; Trajektoria życia osób bezdomnych. 


  


 Adres korespondencyjny: 


INSTYTUT SOCJOLOGII UMCS


pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin,
pokój 141

Adres

Pl. Marii Curie Skłodowskiej 4, pokój 141
20-031 Lublin

O sobie

 

 CV

2001-2004: studia doktoranckie w zakresie socjologii (KUL)

2006: doktor nauk humanistycznych w zakresie  socjologii. Tytuł rozprawy: Transmisja kultury w instytucjach socjalizujących według Basila Bernsteina. Promotor: prof. dr hab.  Elżbieta Hałas

2007-2011 pracownik dydaktyczny w WSPA (Lublin)

od 2011: adiunkt w Instytucie Socjologii UMCS

Zainteresowania badawcze: ksenologia, wykluczenie społeczne, metodologia badań jakościowych, socjologia kultury, socjologia komunikacji, analiza dyskursu, procesy migracyjne 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7748-9156


Działalność naukowa

Publikacje: 

Książki

 1. Transmisja kultury w rodzinie i szkole. Teoria Basila Bernsteina. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2010.
 2. Miasta Polski 1989-2009. 20 lat transformacji. Współredaktor tomu (z Piotrem Kryczką). Wyd. WSPA. Lublin 2010.
 3. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny (współautor z Pawłem Rydzewskim, Renata Maciejewską i Anną Szkołą)Wyd. WSPA. Lublin 2011.
 4. Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie (współautor z Pawłem Rydzewskim i Renatą Maciejewską). Wyd. WSPA. Lublin  2011. Wersja angielska:Social and institutional aspects of homelessness in the Lublin Province (współred. z Pawłem Rydzewskim i Renatą Maciejewską). Wyd. WSPA. Lublin  2011.
 5. Kultura (w) dialogu (współautorzy: P.Celiński, C. Hunkiewicz, M.Kawa), Lublin 2012,  http://www.platformakultury.pl/artykuly/122213-kultura-w-dialogu-instytucjonalne-ramy-kultury-w-lublinie.html  ISBN 978-83-931859-0-0
 6. Rodzina w edukacji domowej (redakcja), Wydawnictwo Gotów, Warszawa 2018, ISBN 978-83-87207-60-1. ss. 290. 

Artykuły

 1. Czy reforma zda egzamin – analiza dyskursu społeczno-politycznego wokół Nowej Matury (współautor- M. Paradowska-Stajszczak), "Kwartalnik Pedagogiczny", 2003 nr 4(190).
 2.  Nowe zadania szkolnictwa zawodowego w społeczeństwie ponowoczesnym, w: S. Partycki (red.), Człowiek a rynek, TN KUL, Lublin 2004, s.188-193. 
 3. Definiowanie sytuacji w procesie komunikowania według Basila Bernsteina a interakcjonizm symboliczny, w: E. Hałas, K.T. Konecki (red.), Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 59-77.
 4. Basila Bernsteina typologia dyskursów organizacyjnych w instytucjach edukacyjnych: kod kolekcji i integracji w : K. T. Konecki, P. Chomczyński (red.) Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces (red.), Wyd. UŁ , Łódź 2007, s. 252-265.
 5. Dyskurs instrukcyjny i regulacyjny w Basila Bernsteina teorii transmisji kultury, w: Edukacja, praca, zdrowie, M. Florek (red.), Wyd. WSPA,  Lublin 2007, , s. 27-46.
 6. Recontextualisations of a public intellectual: the case of Gunnar Myrdal and the Polish  Public (współautor: Aleksandra Walentynowicz) w: Academics as Public Intellectuals. The Role of Sociologists in Modern Societies, Ragnvald Kalleberg, Sven Eliaeson (red.), Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2008, s.196-225.
 7. Kulturowa reprodukcja nierówności społecznych w instytucjach edukacyjnych, „Roczniki WSPA” 2008 (1), s.116-137.
 8. Floriana Znanieckiego model edukacji w społeczeństwie obywatelskim, w: M. Szyszka (red.) Społeczeństwo- przestrzeń- rodzina. Wyd. KUL, Lublin 2009.
 9. Społeczne role socjologów w PRL. „Przegląd Socjologiczny”, nr 2, 2009, s.71-104.
 10. Koncepcja tożsamości społecznej w analizie dyskursu. Przegląd wybranych kierunków badawczych. W: K.T. Konecki, A. Kasperczyk (red.) Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 11. Analiza władzy w przekazie wizualnym. Wybrane problemy z metodologii badań, W: Wiedza między słowem a obrazem,  M. Zemło, A. Jabłoński, J.Szymczyk (red.), Wyd. KUL, Lublin 2010.
 12. Metodologiczne implikacje założeń antropologii interpretacyjnej. W: Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretatywnej,  A. Szafrański (red.). Wyd. KUL. Lublin 2011.
 13. Tożsamość społeczna pracujących osób niepełnosprawnych, w: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny, P. Rydzewski, R. Maciejewska, J. Bielecka-Prus i A. Szkoła (red.). Wyd. WSPA. Lublin 2011, s. 147-183.
 14. Ekonomiczne i społeczne problemy w funkcjonowaniu instytucji działających na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnych, w: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny, P. Rydzewski, R. Maciejewska, J. Bielecka-Prus i A. Szkoła (red.). Wyd. WSPA. Lublin 2011, s.307-334.
 15. Wsparcie społeczne w opinii pracujących osób niepełnosprawnych (razem z M. Maciejewską), w: P. Rydzewski, R. Maciejewska, J. Bielecka-Prus i A. Szkoła (red.). Wyd. WSPA. Lublin 2011, s.225-248.
 16. Społeczne aspekty bezdomności, w: Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie, J. Bielecka-Prus, P. Rydzewski i R. Maciejewska (red.),  Wyd. WSPA. Lublin  2011, s. 11-29.
 17. Instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie w świetle danych urzędowych (razem z R. Maciejewską), w: Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie , J. Bielecka-Prus, P. Rydzewski i R. Maciejewska (red.), Wyd. WSPA. Lublin  2011, s. 181-199.
 18. Tożsamość społeczna osób bezdomnych, w: Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie, J. Bielecka-Prus, P. Rydzewski i R. Maciejewska (red.),  Wyd. WSPA. Lublin  2011, s. 163-179. 
 19. Problemy w funkcjonowaniu instytucji działających na rzecz pomocy osobom bezdomnym, w:  Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie , J. Bielecka-Prus, P. Rydzewski i R. Maciejewska (red.), Wyd. WSPA. Lublin  2011, s. 201-226.
 20. Social Roles of Sociologists after 1945, Comparative Sociology, 2011, 10, s.735-765.
 21. Problem kontekstu w teoriach komunikowania społecznego, Studia Socjologiczne, 2012, 1, s. 19-37.
 22. Normana K. Denzina projekt etnografii interpretacyjnej, w: Geertz. Dziedzictwo-interpretacje-dylematy, red. A. Szafrański, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 193-213.
 23.  Problemy w funkcjonowaniu instytucji wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy w województwie lubelskim, w: Problemy aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na obszarach wiejskich, red. J. Żbikowski, D. Dąbrowski, M. Kuźmicki, Wyd. PSW w Białej Podlaskiej 2012, s.155-176.
 24. Iluzoryczny świat życia codziennego w podręcznikach do nauki języka angielskiego, w: Tworzenie iluzji społecznych. Wiedza w sferze publicznej, red. J. Szymczyk, M. Zemło, A. Jabłoński, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.  
 25. Hasło Wywiad  skoncentrowany na problemie w: Słownik socjologii jakościowej, red. K.K. Konecki i P. Chomczyński, Difin, Warszawa 2012, s.332-334.
 26. Hasło Teoria konstruktu osobistego, w: Słownik socjologii jakościowej, red. K.K. Konecki i P. Chomczyński, Difin, Warszawa 2012, s. 291-295.
 27. Hasło Kod ograniczony i kod rozwinięty, w: Słownik socjologii jakościowej, red. K.K. Konecki i P. Chomczyński, Difin, Warszawa 2012, s. 131-134.
 28. Hasło Fenomenografia w: Słownik socjologii jakościowej, red. K.K. Konecki i P. Chomczyński, Difin, Warszawa 2012, s. 91-94.
 29. Hasło Etnografia mówienia w: Słownik socjologii jakościowej, red. K.K. Konecki i P. Chomczyński, Difin, Warszawa 2012, s. 69-72.
 30. Hasło Emic i etic w: Słownik socjologii jakościowej, red. K.K. Konecki i P. Chomczyński, Difin, Warszawa 2012, s.67-69.
 31. Hasło  Gęsty opis w:  Słownik socjologii jakościowej, red. K.K. Konecki i P. Chomczyński, Difin, Warszawa 2012, s.201-206.
 32.  Krytyczne, teoretyczne i publiczne – praktyki analizy dyskursu w Polsce (współautor Anna Horolets), Przegląd Socjologii Jakościowej, 2013,Tom IX Numer 1, s. 6-11.
 33. Rekonstrukcja praktyk analizy dyskursu na podstawie wybranych anglojęzycznych czasopism dyskursywnych (współautor Anna Horolets), Przegląd Socjologii Jakościowej, 2013, Tom IX Numer 1, s. 152-185.
 34. Poczucie winy jako emocja społeczna. Analiza wybranych nurtów badawczych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 2013, Tom IX, nr 2, s. 104-127.
 35. Paradygmat partycypacyjny w naukach społecznych. Wykorzystywanie danych wytworzonych przez badanych w analizie jakościowej, Rocznik Lubuski, 39, 2013. s. 29-51.
 36. Po co nam autoetnografia? Krytyczna analiza autoetnografii jako metody badawczej, Przegląd Socjologii  Jakościowej, 2014, Tom X Numer 3, s. 76-95.
 37. Discursive Analysis of Auto/biographical Narratives: On the Basis of Prison Camp Literature, in: Autobiography-Biography- Narration , M. Kafar, M. Modrzejewska-Świgulska (red.), Łódź 2014, s.43-60.
 38. Wycieczka po pokoju nastolatki: praktyki prezentacji przestrzenie prywatnej w wideoblogach, w: Socjologia zamieszkiwania, M. Łukasiuk i M. Jewdokimow (red.), Warszawa 2014, s. 121-152.
 39. Face-Saving Startegies of the Homeless in an Interview Situation, w: Sociology from Lublin (R. Radzik, B. Szajkowski, A. Wysocki (red.), Lublin 2014, s.129-154.
 40. Strategie umiędzynarodawiania uniwersytetów w Polsce, w: Migracje edukacyjne, Z. Kawczyńska-Butrym (red.), Lublin 2014, s.35-54.
 41. Konstruowanie roli społecznej matki w pierwszych latach życia dziecka. Analiza narracji kobiet (współautor M. Kruk), w: Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania. Red. A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka, Lublin 2014.
 42. Wykład jako performens. Performens jako wykład. Performatywne wymiary praktyki badawczej, Zeszyty Naukowe KUL, 2014, 4.
 43. Problem kontekstu społecznego w analizie dyskursu, w: Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne, red. Aleksander Kiklewicz i Irina Uchwanowa-Szmygowa, Olsztyn 2015. 
 44. Pedagogical discourse: macro- and micro-social analysis, w: Contempotary Educational Challenges, red. Ryszard Radzik i Anna Kisla, Lublin 2015.
 45. Social and Cultural aspect of Ukrainians’ migration to Poland, w: Contemporary Problems and Social Change: Polish and Ukrainian Experience, red. Vlodymir Yevtukh, Ryszard Radzik, Ganna Kisla, Kyiv 2015.
 46. Transkrypcja jako działanie interpretacyjne, Rocznik Lubuski, 2015,T.41, cz.1, s. 41-54.
 47. From East to West. Polish Public discourse on migration in press. SGEM 2015, Book. 3, s. 59-66. 
 48. Dziecko w rodzinie transnarodowej, [w:] Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet,red. Z. Kawczyńska-Butrym, E. Czapka, Lublin 2016, s. 111-126. 
 49. Szlachecko-inteligencki punkt widzenia na polską emigrację. Przypadek „Kultury” paryskiej (współautor: Anna Horolets), „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny”, 4, 2016, s. 97-122.
 50. Językowe konstruowanie obcego w polskiej debacie parlamentarnej na temat uchodźców, [w]: Obcy w labiryncie kultur, red. T.M. Korczyński, A Orla-Bukowska, Warszawa 2016, s. 115-132.
 51. Dynowskie doświadczenia badań tradycji weselnej z zastosowaniem etnografii performatywnej (współautor: Aneta Pepaś-Skowron) , „Sztuka i Dokumentacja”, 14, 2016, s. 63-73.
 52. Zaangażowanie antropologa w proces badawczy, [w] "Nowe otwarcie" antropologii, red. Adam Szafrański, Lublin 2016, s. 61-90.
 53. Problems of child socialization and care in polish families of migrant mothers (współautor M. Kruk), w: Female Migration, Forms, Trends, Consequences, red. Sergey V. Ryazantsev, Moskwa 2017, РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК [Russian Academy of Science], ISBN: ISBN 978-5-9909885-5-2, s.  103-112.
 54. Strategie wykluczania w reprezentacjach polskiej emigracji na łamach paryskiej "Kultury" (1947-2000) (współautor: Anna Horolets), w: Polskie sprawy 1945-2015, red. M. Czyżewski i inn. Warszawa 2017, s. 21-61.
 55. Bielecka-Prus, J.  ,Etyka troski w transnarodowych rodzinach kobiet migrujących zarobkowo (współautor M. Kruk) ,w: Kobieta w przestrzeni publicznej. Dialog-praktyka-nauka. (red.), Marta Luty -Michalak, Olga Kotowska-Wójcik,  Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa 2017. s. 173-186.
 56. Między obcością a swojskością. Negocjowanie roli etnografa w terenie badawczym. W:  Człowiek w kulturze. Kultura w człowieku, seria: Kultura i komunikacja, t. I, red. nauk. Urszula Kusio, Karolina Szcześniak, Wyd. UMCS, Lublin 2018, s. 25-45. 
 57. Retoryka lęku przed obcym,  Colloquium WNHiS nr 1,  2018, s. 5-34,  http://colloquium.elsite.eu/images/numery/1_2018/J.Bielecka-Prus.pdf.
 58. Ruch  edukacji domowej w Polsce i na świecie  (współautor A. Heleniak) w: Rodzina w edukacji domowej, red. J. Bielecka-Prus,  Wydawnictwo Gotów, Warszawa 2018, s. 38-78. ISBN 978-83-87207-60-1
 59. Dlaczego rodzice edukują dzieci w domy? Typologia motywacji w świetle badań empirycznych, w: Rodzina w edukacji domowej, red. J. Bielecka-Prus,  Wydawnictwo Gotów, Warszawa 2018, s. 116-138.
 60. Motywy podjęcia edukacji domowej w opinii rodziców, (współautor Anna Heleniak), w: Rodzina w edukacji domowej, red. J. Bielecka-Prus,  Wydawnictwo Gotów, Warszawa 2018, s.139-166.
 61. Jaka jest edukacja domowa? Charakterystyka rodzinnych praktyk edukacyjnych (współautor Anna Heleniak), w: Rodzina w edukacji domowej, red. J. Bielecka-Prus,  Wydawnictwo Gotów, Warszawa 2018, s. 167-201.
 62. Sposób organizacji edukacji domowej (współautor Anna Heleniak), w: Rodzina w edukacji domowej, red. J. Bielecka-Prus,  Wydawnictwo Gotów, Warszawa 2018, s. 202-223.
 63. Problemy rodziców edukujących domowo (współautor Anna Heleniak), w: Rodzina w edukacji domowej, red. J. Bielecka-Prus,  Wydawnictwo Gotów, Warszawa 2018, s. 224-252.
 64. The dilemmas of transnational care. The case of Polish immigrants in Norway (Współautor Z. Kawczyńska Butrym, E. Czapka) w: Transnational Polish Families in Norway. Social Capital, Integration, Institutions and Care, red. Krystyna Slany, Magdalena Ślusarczyk, Paula Pustułka and Eugene Guribye, Peter Lang, Berlin 2018, s. 199-222.
 65. Obcy wśród obcych.  Etnografowie w polu badawczym , w: Swój-Obcy-Wróg. Wędrówki w labiryntatch kultur,  red. T.M. Korczyński,  Swój – Obcy – Wróg. Wędrówki w labiryntach kultur, red. T. M. Korczyński, Wydawnictwo Katedra, Gdańśk 2019, s. 81-99. 
 66. Badacz jako artysta, artysta jako badacz. Założenia metodologiczne działań artystycznych w procesie badawczym ABR, Przegląd Socjologii Jakościowej, 2020, nr 50, s. 16-34.
 67. Obraz imigrantek z Ukrainy w polskim dyskursie prasowym, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2020 (XLVI), Nr 2 (176), s. 177-200. 
 68. Persona anthropologica w terenie badawczym. Analiza wybranych narracji etnograficznych, Dialogi Polityczne/Political Dialogues, nr 29, 2020, s. 45-61. doi: 10.12775/DP.2020.018

Recenzje książek:

 1.  F.Znaniecki, Education and Social Change,(ed. E.Hałas), Roczniki Nauk Społecznych, 2001/2, (30).
 2. M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, , Studia Socjologiczne,  2011.
 3. Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, red. Maciej Frąckowiak i Krzysztof Olechnicki, Kultura Enter, nr 45/46, 2012.
 4. Artykuł recenzyjny: Relational Subjects and Relational Goods in the New Civil Society: Pierpaolo Donati, Margaret S. Archer, The Relational Subject, Stan Rzeczy, 2017, nr 1 (12), s. 403-419. 

  Tłumaczenia:

 •   S. Eliaeson , Max Weber: kryzys historyzmu i kontrowersje wokół metody, Zagadnienia Naukoznawstwa, T.XXIX, Zeszyt 1-2 ( 155-156), 2002, s. 3-23.
 • Yuri Kazepow, Reskalowanie polityki społecznej: nowa rola lokalnej polityki społecznej w miastach europejskich. W: Miasta Polski 1989-2009. 20 lat transformacji. red. Piotr Kryczka, Joanna Bielecka-Prus. Wyd. WSPA. Lublin 2010.
 • Maria Stubbe, Chris Lane, Jo Hilder, Elaine Vine, Bernadette Vine, Meredith Marra, Janet Holmes, Ann Weatherall, Interakcja w miejscu pracy z perspektywy kilku podejść dyskursywnych,  Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom IX Numer 1, s. 112-151. (razem z A. Horolets)                           

 Udział w projektach badawczych:

 1. Kwerenda w Archiwum KUL (w ramach badań nad instytucjonalizacją socjologii w Polsce prowadzonych pod kierunkiem prof. Niny Kraśko), KBN 2002.
 2. Grant promotorski nr 1H02E 07427 przyznany przez Komitet Badań Naukowych  zrealizowany w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; kierownik grantu: prof. dr hab. Elżbieta Hałas, 2004-2006.
 3. Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym (ANOVASOFIE - Analysing and Overcoming the Social Fragmentation in Europe) w ramach 6.  Programu Ramowego Komisji Europejskiej; kierownik projektu: prof. Christian Fleck (University of Graz, Austria) 2004-2006. Nr grantu: CIT2-CT-2004-506035
 4. Ekspert ds. badań projekcie „Społeczne i  instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim”. EFS7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 2009.
 5. Ekspert ds. badań w projekcie „Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania w nim osób niepełnosprawnych: EFS  6.6.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 2009.
 6. Ekspert w zespole projektowym: przygotowanie aplikacji ESK 2016 dla Lublina (część dotycząca monitoringu i ewaluacji). 2010
 7. Ekspert ds. badań Perspektywa kulturalna Lublina - badania nt. stanu sektora kultury w Lublinie i partycypacji. Projekt nr 05065/12 finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miejski w Lublinie. 2010
 8. Badania na temat recepcji sztuki  zaangażowanej w wykluczonych dzielnicach Lublina: Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie "REWIRY". Organizator: Centrum Kultury w Lublinie i Towarzystwo Edukacji Kulturalnej w Lublinie, projekt nr 19326/11/A4 finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2012-2014
 9. Seminarium naukowo-badawcze współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) w ramach projektu Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne. Umowa Nr 0114/NPRH2/H11/81/2013.Uczestnictwo w grupie roboczej jako członek zespołu badawczego 2013-2015.
 10. Wykonawca w: Mobile Identities: Migration and Integration in Transnational Communities, HOME/2012-13/EIFX/CA/CFP, Leader: PSYCHOANALYTIC INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH Rome. European Fund for the Integration of third-country nationals (EIF). Kierownik projektu: prof. Raffaele Bracalenti.
 11. Wykonawca w: Polish female migrants and their families - a study of care deficit, nr 203550. Wniosek Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej – Core 2012-2013.
 12. Ekspert ds. badań: „Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”. Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego, Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z Funduszy Europejskich Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki | Dotyczy: Kapitał Ludzki.  Ekspertyzy w ramach projektu:   Edukacja w systemie wartości mieszkańców Lubelszczyzny. Bielecka-Prus J., Studenci uczelni wyższych w regionie lubelskim.
 13. Ekspert ds. badań  w projekcie Europejski Uniwersytet Wschodni, Erasmus+, 2014-1-PL01-KA203-003571,  2014-2016 realizowany przez Gminę Lublin w partnerstwie z UMCS, KUL Politechniką Lubelską.
 14. Ekspert ds. badań w projekcie Tam, gdzie jeszcze pieją koguty: etnoperformans weselny,  06393/15 realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie. Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2015 - Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa i tradycyjna. Czas trwania: 2015.
 15. Ekspert w projekcie Standardised Procedures for Recruiting, Promotion and Integration of Qualified Immigrants from Third-Countries in the Baltic Sea Region, 2015-2018, CJD, Germany.
 16. Edukacja domowa w Polsce. Badania na zlecenie Szkoły Salomon w Drohiczynie. 2016.
 17. Kierownik projektu badawczego Badania jakościowe mieszkańców Lublina i LOF realizowanych w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” . Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020 współfinasowany przez UE. Raport z badań: https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/aktualnosci/2020/2021/diagnoza_lublin_2030._raport_z_badan_jakosciowych_i_dzialan_partycypacyjnych.pdf

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych i naukowych:

 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (2019-2022)
 • Członek Zarządu Oddziału Lubelskiego  Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 
 • Członek International Sociological Association (ISA)
 • Członek SEkscji Badań nad Imigracją do POlski KBnM PAN

Udział w programach wymiany międzynarodowej 

 • Udział w programie „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Wyjazdy zagraniczne: University Center for the Euro-Mediterranean Studies (EMUNI Center) w Portorož (Słowenia), Universidad de Alicante (Alicante, Hiszpania), Université Pierre-Mendès (Grenoble, Francja), 2010-2011

Ceryfikaty

 • Cambridge English: Advanced (CAE)
 • Warsztaty Biographic Narrative Interpretive Method (BNIM) (prowadzący: prof. Tom Wagner), Uniwesytet Wrocławski, 2010
 • Warsztaty z metody dokumentarnej, (prowadzący dr S. Krzychała), DSW. Wrocław, 2009.
 • Kurs Analiza treści (jakościowa i ilościowa). Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2018. 

Ogłoszenia