The adressbook

dr Tomasz Bichta

Telefon
(081) 5327 60 43
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2023


środa 9,40-11,00  A513


wtorek - dyżur zdalnie.


 


Zapraszam


 

O sobie

Doktor nauk humanistycznych, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Systemów Politycznych. Zainteresowania naukowe: problematyka partii politycznych, transformacje polityczne i kulturowe w Afryce, systemy polityczne państw Afryki i Azji, tematyka przywództwa w państwach afrykańskich. W 2006 roku obronił doktorat na podstawie pracy pt. Struktura organizacyjna polskich partii parlamentarnych w okresie transformacji systemowej.

Prowadzi zajęcia z przedmiotów: partie i systemy partyjne, nauka o państwie i prawie, wstęp do nauki o państwie i polityce, współczesne systemy polityczne i partyjne, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo imprez publicznych, suystemy polityczne państw regionu Pacyfiku

 

PhD, Associate Professor in Department of Political Systems in Faculty of Political Science.
Research interests: political parties studies, political and cultural transformations in Africa, political systems , political leadership in African countries.

 

Adres do korespondencji:
Wydział Politologii UMCS
Katedra Systemów Politycznych i Praw Człowieka
Pl. Głęboka 45   pokój A513
20-612 Lublin

Kontakt: tbichta@o2.pl

tel. (081) 5327 60 43, pokój A513


Działalność naukowa

Wybrane publikacje / Selected publications:

Monografia:
Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku, Wyd. UMCS, Lublin 2010.

Prace pod redakcją:

Political systems of the Former Yugoslavia. Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia and Slovenia, T. Bichta, (red.), Berlin 2017, s. 294.

Systemy polityczne państw bałkańskich (red.) T. Bichta, M .Podolak, Lublin 2012, s. 447.

W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce(red.) B. Dziemidok Olszewska, W. Sokół, T. Bichta, Innovatio Press. Wydawnictwo Naukowe, Lublin 2012.

Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP (red.), T. Bichta, B. Dziemidok – Olszewska, Lublin 2011, s. 270.

 

Artykuły naukowe

T. Bichta, M. Wichmanowski,  – Wizja ustroju państwa w myśli politycznej PSL Piast (1913/14 – 1931). Wybrane problemy, Toruń 2015.

T. Bichta, M. Wichmanowski, Partie polityczne współczesnej Nigerii, Żory 2015.

T. Bichta, Działalność Centralnego Biura Śledczego Policji w zwalczaniu przestępsczości zorganizowanej w Polsce (w:) Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar polityczno – prawny i społeczny, M. Gąska, M. Paździor (red.), Lublin 2015, 238-253.

T. Bichta, M. Wichmanowski, Political System of Montenegro (w:) Political systems of the Former Yugoslavia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia and Slovenia, T. Bichta, (red.), Berlin 2017, s. 201-231

T. Bichta, Partycypacja polityczna kobiet w Afryce Subsaharyjskiej (w:) Ex Africa Semper Aliquid Novi, T III, Kobiety w Afryce, A. Żukowski (red.), Żory 2014, s. 73-83.

T. Bichta, Macedonia (w:) Political systems of the Former Yugoslavia, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia and Slovenia, T. Bichta, (red.), Berlin 2017, s. 181-201.

T. Bichta, M. Wichmanowski, Od przekształceń komunistycznych w regionie do uczestnictwa we współpracy europejskiej, (w:) Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, T. 1 Bałkany: Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość (red.) M. Podolak, Lublin 2013, ss.387-437.

T. Bichta,  Transformacje polityczne-ekonomiczne w Afryce: Od kolonializmu do demokracji i rozwoju – przypadek Botswany (w:) Stare i nowe mocarstwa w Afryce, A. Żukowski (red.), Forum Politologiczne, Tom 13, Olsztyn 2012, ss.677-699.

T. Bichta, M. Wichmanowski, System polityczny Czarnogóry, (w:) Systemy polityczne państw bałkańskich, T. Bichta, M .Podolak (red.), Lublin 2012, ss.195-225.

T. Bichta, System polityczny Macedonii,(w:) Systemy polityczne państw bałkańskich, T. Bichta, M . Podolak (red.), Lublin 2012, ss. 303-321.

T. Bichta, B. Dziemidok-Olszewska, System polityczny Rumunii, (w:) Systemy polityczne państw bałkańskich, T. Bichta, M . Podolak (red.), Lublin 2012, s. 321-351.

T. Bichta, M. Michalczuk- Wlizło, Jednoizbowość jako cecha parlamentów państw bałtyckich (w:) Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2012/NR 1 (9), ss.47-69.

T. Bichta, K. Fil, Analiza rywalizacji w wyborach na urząd Prezydenta Lublina w 2010 roku, (w:) Prezydenci Miast. Analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, Ł. Tomczak (red.), Wydawnictwo Marina Wrocław 2012, ss. 80-101.

T. Bichta, Nowoczesne środki komunikowania społeczno-politycznego w partiach politycznych w Polsce, (w:) Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, A.J. Kukuła (red.), Difin, Warszawa 2012, ss.132,151.

T. Bichta, Wyzwania współczesnej Afryki – w drodze do politycznego centrum, (w:) Afryka o godność życia, K. A. Kłosiński (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 59-73.

T. Bichta, Demokratyzacja i rozwój gospodarczy Afryki Subsaharyjskiej – zarys zagadnienia, (w:) W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce, B. Dziemidok Olszewska, W. Sokół, T. Bichta (red.), Innovatio Press. Wydawnictwo Naukowe, Lublin 2012 , ss.605-619.

T. Bichta. M.Kowalska, Political System of Poland, (w:)Political Systems of Visegrad Group Countries, W. Gizicki (red.), Trnava 2012, ss. 71-107.

T. Bichta, The Challenges of Contemporary Africa - On The Way to The Democracy,International Academic Conference, Conference proceedings, Lisbon, Portugal,  September, 9-12 2012, ISBN: 978‐80‐905241‐2‐5, ss. 122-135.

T. Bichta, Hasła encyklopedyczne : Forma państwa, Typ państwa, Państwo, System polityczny RPA, System polityczny Łotwy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Państwowa Komisja Wyborcza, Incompatibilitas, Geografia wyborcza, (w:) Encyklopedia Politologii, M. Żmigrodzki (red.), T. II Instytucje i systemy polityczne, B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

T. Bichta, Kształtowanie się systemu partyjnego RP w latach 1989 - 2007 (w:) Dwadzieścia lat demokratyzacji systemu politycznego RP, T. Bichta, B. Dziemidok – Olszewska (red.) , Lublin 2011, ss. 147-177.

T. Bichta, Istota przywództwa partyjnego i procedury legitymizacji liderów – analiza na przykładzie polskich ugrupowań parlamentarnych po roku 1989, (w:) kryzys przywództwa we współczesnej polityce, W. Konarski, A. Durska, S. Bachrynowski (red.), Warszawa 2011, ss.261-277.
T. Bichta, Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku, Wyd. UMCS, Lublin 2010.
T. Bichta, Model struktury organizacyjnej PSL w okresie transformacji systemowej w Polsce, (w:) Partie chłopskie i ludowe w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej (1989-2009), J. Gmitruk, A. Indraszczyk, S. Stępka (red.) Warszawa 2010, ss. 137-151
T
. Bichta, Granice, terytorium i przestrzeń w Afryce według Achillesa Mbembe, (w:) Przestrzeń i granice we współczesnej Afryce, A. Żukowski (red.), Forum Politologiczne, T.10, Olsztyn 2010, ss. 113-125.
T. Bichta, Współczesna Afryka w polityce państw Wschodu i Zachodu (w: ) Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej, E. Kużelewska, K. Stefanowicz (red.), Toruń 2009, ss. 269-279. T. Bichta, Struktura młodzieżowych organizacji afiliowanych w polskich ugrupowaniach politycznych i perspektywy ich rozwoju po wstąpieniu do Unii Europejskiej (w:) Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów, M. Barański (red), Katowice 2009.
T. Bichta, Centralne Biuro Śledcze jako organ walki z przestępczością zorganizowaną (w:) Organy ochrony prawnej w okresie transformacji systemowej w Polsce, W. Kucharski, M. Żmigrodzki (red.), Lublin 2008, ss. 57-63.
 T. Bichta, M. Podolak,  Zasady konstytucyjne, (w:) Współczesne systemy politycznych, B. Dziemidok, M. Żmigrodzki (red.). PWN Warszawa 2007, ss.25-34.
T. Bichta, M. Kowalska, System polityczny Rosji, (w:) Systemy polityczne państw Europy Środkowo – Wschodniej, W. Sokół (red.) , Lublin 2005, ss. 358-433.
 T. Bichta, K. Hetman, System polityczny Łotwy, (w:) Systemy polityczne państw Europy Środkowo – Wschodniej, W. Sokół (red.), Lublin 2005, 353-385.
 T. Bichta, R. Bednarzewski, Przedsiębiorczość w tempie Allegro – instrukcja obsługi, (w:) Przedsiębiorczość internetowa, M. Łoboda, R.Mącik (red.), UMCS 2005, s.. 77-88.
T. Bichta,  Rzecznik Praw Obywatelskich, (w:) Ustrój organów ochrony prawnej, B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Lublin 2001, ss. 357-371.
T. Bichta, Referendum w procesie transformacji ustrojowej w Polsce, (w:) Polityczno - prawne aspekty transformacji systemowej w Polsce, M. Żmigrodzki (red.), Lublin 2000, ss. 9-23.