The adressbook

dr hab. Tomasz Białowąs

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Telefon
81 537 52 65
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-8898-9989
https://scholar.google.pl/citations?user=EmIIG1IAAAAJ&hl=pl&oi=ao
https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Bialowas
Konsultacje
Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023

Konsultacje odbywają się w:


środy 13.00-14.30 (stacjonarnie w p. 709)
czwartki 11.30-13.00 (online: Nazwa zespołu w MS Teams: KONSULTACJE dr hab. Tomasz Białowąs, KOD ZESPOŁU: 57llyxy)


 


 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:


Semestr zimowy 2022/2023


Seminarium magisterskie - Logistyka II stopień, II rok, studia stacjonarne - kod MS Teams: p8xmuxx
Seminarium magisterskie - Logistyka II stopień, II rok, studia niestacjonarne - kod MS Teams: tz62rjsAdres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; Wydział Ekonomiczny; P. 709
20-031 Lublin

O sobie

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wydział Ekonomiczny UMCS - uzyskanie tytułu zawodowego magistra w roku 2004
 • Wydział Ekonomiczny UMCS - uzyskanie stopnia naukowego doktora w roku 2011
 • Wydział Ekonomiczny UMCS - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w roku 2019

PRACA ZAWODOWA:

 • Zakład Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczny UMCS, od 2005 roku
 • Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny UMCS, od 2009 roku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2006-2010

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • handel międzynarodowy ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych tendencji w rozwoju wymiany (fragmentaryzacja produkcji, heterogeniczność firm eksportujących)
 • wzrost gospodarczy i rozwój ekonomiczny krajów rozwijających się i przechodzących transformację gospodarczą
 • działalność inwestycyjna korporacji międzynarodowych oraz znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w procesach rozwojowych krajów przyjmujących kapitał
 • rozwój transportu międzynarodowego i logistyki międzynarodowej

PROWADZONE ZAJĘCIA:

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Ekonomia integracji europejskiej
 • Gospodarka światowa
 • Gospodarka globalna
 • Gospodarka globalna i rynki finansowe
 • Analiza sytuacji w gospodarce światowej
 • Handel międzynarodowy
 • Korporacje międzynarodowe
 • Korporacje transnarodowe
 • Korporacje międzynarodowe w Polsce
 • Transport międzynarodowy
 • Logistyka miedzynarodowa i centra logistyczne
 • Logistyka miedzynarodowa
 • Międzynarodowe centra logistyczne
 • Geografia systemów logistycznych
 • Chiny w gospodarce światowej
 • Federacja Rosyjska i Region Kaukaski w gospodarce światowej
 • Europa Środkowo-Wschodnia w gospodarce światowej
 • Konkurencyjność międzynarodowa

Działalność naukowa

   SPIS PUBLIKACJI:

 1. Wzrost znaczenia Chin w gospodarce światowej, "Annales UMCS, Sectio H", vol. XXXIX, Lublin 2005, s. 113-126

 2. Rozwój powiązań handlowych i inwestycyjnych Japonii i Stanów Zjednoczonych [w:] B. Mucha-Leszko(red.), Współczesna gospodarka światowa - główne centra gospodarcze, UMCS, Lublin 2005, s. 233-264. (współautor B. Mucha-Leszko).

 3. Dynamika i wzrost znaczenia Chin w gospodarce światowej [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Współczesna gospodarka światowa - główne centra gospodarcze, UMCS, Lublin 2005, s. 301-319.

 4. Rozwój handlu międzynarodowego po II wojnie światowej, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2006, ss. 182.

 5. Poland's economic position in the European Union in the years 2000-2005 [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Biuletyn Europejski 2004/2005, Poland in the European Union - experience of the first years of membership, UMCS, Lublin 2006, s. 59-82 (współautor O. Honchar).

 6. The share of the European Union market in Poland's merchandise trade in the years 2000-2005 [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Biuletyn Europejski 2004/2005, Poland in the European Union - experience of the first years of membership, UMCS, Lublin 2006, s. 83-107.

 7. Długookresowe zmiany gospodarcze w Chinach jako czynnik ekspansji na rynki światowe, "Annales UMCS, Sectio H", vol. LX,  Lublin 2006, s. 205-217.

 8. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Chin, "Annales UMCS, Sectio H", vol. XLI, Lublin 2007, s. 33-46.

 9. Źródła długookresowego wzrostu gospodarczego Chin - rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich [w:] J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 287-300.

 10. Analiza handlu towarami Unii Europejskiej w latach 2000-2008 – ocena konkurencyjności [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 19-50 (współautor B. Mucha-Leszko, M. Kąkol).

 11. Analiza handlu usługami Unii Europejskiej w latach 1995-2008 – ocena konkurencyjności [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 51-92 (współautor B. Mucha-Leszko, M. Kąkol).

 12. Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami w latach 1995-2007 [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 125-157 (współautor M. Kąkol).  

 13. Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Japonią w latach 1995-2007 [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009,  s. 181-218 (współautor B. Mucha-Leszko, M. Kąkol).  

 14. Pozycja Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu towarami wysokich technologii w latach 2000-2005 - analiza na poziomie sektorów i produktów [w:] A. Pawłowska (red.), Rola Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych. Handel, polityka, prawa człowieka, Wydawnictwo WSPiA, Lublin 2009, s. 45-62.

 15. Rola korporacji transnarodowych Stanów Zjednoczonych w handlu międzynarodowym w latach 1966-2007, "Annales UMCS. Sectio H", Vol. XLIII, Lublin 2009, s. 83-97.

 16. Rola nakładów na badania i rozwój oraz innowacyjności przedsiębiorstw w rozwoju sektora high-tech w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej [w:] P. Antonowicz (red.), Innowacyjne strategie kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw,Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, s. 209-220.

 17. Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich we wzroście konkurencyjności eksportu Polski, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", Nr 28/2, 2010, s. 814-827.

 18. Wymiana handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami w latach 1978-2008 [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 295-319 (współautor M. Kąkol).

 19. Przedsiębiorstwa międzynarodowe w nowej teorii handlu międzynarodowego [w:] J. Misala (red.), Teoria i polityka wzrostu gospodarczego - osiągnięcia i doświadczenia, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2010, s. 197-211.

 20. Wpływ kryzysu na wzrost gospodarczy [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010, Wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 15-43.

 21. Wzrost wydajności pracy a kształtowanie się przewagi konkurencyjnej Polski w światowym handlu produktami przemysłu przetwórczego w latach 1995-2010, [w:] A. Gierczak, J. Wiażewicz, A. Zielińska (red.), Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw - specyfika i zmiany, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 77-86.

 22. Handel zagraniczny jako czynnik wzrostu gospodarczego krajów najsłabiej rozwiniętych, [w:] U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak (red.),Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu, "Studia  Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 102, 2012, s. 22-30.

 23. Zmiany wydajności pracy a pozycja eksportowa Stanów Zjednoczonych i Niemiec w latach 1995-2010, "Annales UMCS. Sectio H", Vol. XLVI, Nr 2, Lublin 2012, s. 7-18.

 24. Postęp technologiczny jako czynnik wzrostu znaczenia Chin w gospodarce światowej, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", Nr 31, 2012, s. 167-183.

 25. Zróżnicowanie konkurencyjności a pozycja eksportowa krajów członkowskich Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym w latach 1995-2010  [w:] P. Misztal, W. Rakowski (red.) Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2012, s. 125-146.

 26. Stabilność fiskalna a zewnętrzna konkurencyjność strefy euro, [w:] D. Miłaszewicz (red.) Stabilizacja fiskalna. Teorie i doświadczenia wybranych gospodarek, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 91-110.

 27. Rola nakładów na B+R w tworzeniu przewagi konkurencyjnej krajów Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu towarami wysokich technologii, "Zarządzanie i Finanse", Vol. 11, Nr 1, Część 1, Marzec 2013, s. 5-19.

 28. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako czynnik wzrostu znaczenia Indii w gospodarce światowej, "Studia  Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Nr 139, 2013, s. 209-221.  

 29. Zmiany pozacenowej konkurencyjności gospodarki Polski w latach 1995-2012, "Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 57, 2013, s. 21-34.  

 30. Otwartość handlowa i dywersyfikacja eksportu a wzrost gospodarczy w latach 1995-2011, Annales UMCS. Sectio H, Vol. XLVII, Nr 2, Lublin 2013,  s. 17-26  (5 pkt. 125)

 31. Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na pozycję konkurencyjną Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym [w:] K. Opolski, J. Górski (red.), Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, WNE Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 43-54.  (4 pkt)

 32. Pozycja krajów najsłabiej rozwiniętych w światowym handlu rolnym w latach 2000-2011, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego", t. 13 (28) zeszyt 3, 2013, s. 16-25 (7 pkt. 1783)

 33. Główne czynniki rozwoju handlu międzynarodowego w latach 1720-1870, "Gentes et Nationes. Studia z zakresu spraw międzynarodowych", nr 7, 2013, s. 71-83 (4 pkt. 524)

 34. Fragmentaryzacja procesów produkcji a kształtowanie się przewagi konkurencyjnej krajów rozwijających się w handlu międzynarodowym,  "International Business and Global Economy", nr 32, 2013, s. 9-24. (5 pkt. 1087)

 35. Międzynarodowa fragmentaryzacja produkcji a pozycja krajów OECD w światowym handlu towarowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka", nr 787, 2013, s. 9-18.

 36. Problem kosztów transportu a rozwój handlu i produkcji międzynarodowej, Annales UMCS. Sectio H, Vol. XLVIII, Nr 1, Lublin 2014,  s. 25-34

 37. Outsourcing a rzeczywista przewaga komparatywna Chin w światowym handlu, [w:] J. Marszałek–Kawa, R. Gawłowski (red.), W kierunku nowego ładu gospodarczego – rola Azji w XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 214-237

 38. Umiędzynarodowienie produkcji a rzeczywista przewaga komparatywna krajów Unii Europejskiej w światowym handlu towarowym, "Studia Prawno-Ekonomiczne", nr 92, 2014, s. 201-219.

 39. Inwestycje a wzrost gospodarczy Chin w latach 1980-2012, "Annales UMCS. Sectio H", vol. 48/2, 2014, s. 19-29

 40. The role of foreign value added in creating Poland’s comparative advantage in world’s merchandise exports, "Annales UMCS. Sectio H", vol. 48/2, 2014, s. 31-40 (współautor M. Wojtas).

 41. Infrastruktura transportowa jako czynnik rozwoju wymiany handlowej na rynku wewnętrznym Unii Europejskie, [w:] E. Gołembska, Z. Bentyn (red.), Gospodarcze konsekwencje rozwoju logistyki międzynarodowej, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2014, s. 126-147.

 42. Rozwój i znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 79-122.

 43. Zmiany strukturalne w gospodarce [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 45-78.

 44. Wpływ międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji na zmiany strukturalne w handlu krajów Europy Środkowej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 41, tom 1, 2015, s. 247-261.

 45. Perspektywy wzrostu handlu międzynarodowego, " Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia", Tom XLIX, nr 2, 2015, s. 51-60

 46. Perspektywy i potencjalne bariery wzrostu gospodarczego Chin  [w:] J. Marszałek-Kawa (red.), Perspektywy i bariery rozwoju chińskiej gospodarki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 146-171.

 47. Koncepcja pionowej specjalizacji i globalnych łańcuchów wartości w handlu międzynarodowym, "Studia Ekonomiczne. Zeszysty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 259, 2016, s. 130-140.

 48. Rola euro w fakturowaniu eksportu towarów w latach 1999-2014, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3(81), 2016, s. 5-14.

 49. Znaczenie globalnych łańcuchów wartości dodanej w rozwoju eksportu krajów strefy euro, "Studia Ekonomiczne. Zeszysty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 266, 2016, s. 84-95.

 50. Zmiany strukturalne a wzrost gospodarczy krajów Europy Środkowej,"Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", nr 5(14), 2016, s. 121-140.

 51. Wpływ cen eksportowych na wartość i dynamikę handlu międzynarodowego w latach 2008-2015, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 49, tom 2, 2017, s. 23-34.

 52. Poland and Turkey as the Successful Catching-up Countries and their Bilateral Trade (2000-2015) [w:] A. Santagostino (red.), The Single European Market and Trade Policy, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2017, s. 154-185 (współautor B. Mucha-Leszko).
 53. The European Union's Trade Relations with Brazil in 2004-2015, "Problemy Zarządzania" Polish-Brazilian experiences in economy and management: recent trends, vol. 15, nr 3(70), cz. 2, 2017, s. 148-166 (współautor M. Wojtas).
 54. Główne czynniki spadku dynamiki handlu międzynarodowego w latach 2008-2015,"International Business and Global Economy", vol. 36, 2017, s. 114-127.
 55. Impact of Emigration on Poland's Economy after 2004,"Eurolimes. Journal of the Institute for Euroregional Studies", Vol. 23-24, 2017, s. 93-114 (współautor M. Wojtas).
 56. Osłabienie powiązań produkcyjnych w gospodarce światowej jako czynnik spowolnienia handlu międzynarodowego w latach 2008-2015,"International Business and Global Economy", vol. 37, 2018, s. 231-243. [ISSN 2300-6102]
 57. Access to trade finance as a factor of world trade collapse in 2008-2009, Springer Proceedings in Business and Economics, 2019. (współautor M. Wojtas).
 58. The United States' trade policy towards the European Union and development of bilateral trade flows, Conference Proceedings New Challenges of Economic and Business Development 2019,16-18 May 2019, Riga, Latvia (współautor M. Wojtas).
 59. Prospective consequences of the trade war between the United States and China, Conference Proceedings New Challenges of Economic and Business Development 2019,16-18 May 2019, Riga, Latvia (publikacja w trakcie procedury indeksowania w bazie Web of Science) (współautor M. Wojtas).
 60. Structural Changes and Technological Progress as Factors of Labour Market Developmentsin the V4 Countries in 2004–2018, "Problemy Zarządzania", vol. 17, no. 6(86), 2019, s. 11–30 (współautor. M. Wojtas, P. Pasierbiak).
 61. Powiązania Polski z międzynarodowymi sieciami produkcyjnymi w kontekście zjawiska fragmentaryzacji produkcji [w:] A. Żabiński (red.), Polityka społeczno-ekonomiczna w warunkach stabilnego wzrostu gospodarczego, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2019, s. 21-37.
 62. Znaczenie korporacji międzynarodowych w eksporcie towarowym Polski na tle państw Europy Środkowej w latach 2004–2018, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", Vol. 17, nr 1, 2019, s. 265-280.
 63. EU-Russia Trade Relations: Interdependence and Geopolitics[in:] A. Santagostino, B.M. Vural (eds.), The Growth-oriented Economic Policy of the EU, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2020, s. 264-291 (współautor. B. Mucha-Leszko)
 64. The Importance of Global Value Chains in Developing Countries’ Agricultural Trade Development, "Sustainability", Vol. 14, No 3, 2022, (współautor, A. Budzyńska)

 65. Food export restrictions during the COVID-19 pandemic: Real and potential effects on food security, "International Journal of Management and Economics", Vol. 58, No 4, 2022, s. 409-424 (współator A. Kowalska, A. Budzyńska). 
 66. Pozycja Chin w globalnych łańcuchach wartości [w:] Z. Pastuszak, A. Miszczuk (red.) Transformacja gospodarcza. Od gospodarki planowej do gospodarki opartej na wiedzy. Monografia inspirowana aktywnością naukową Profesora Macieja Bałtowskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2023, s. 117-130.

Ogłoszenia