The adressbook

dr Andrzej Białkowski

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI INSTRUMENTALNEJ I TEORII MUZYKI
Telefon
81 537-69-01
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016


 


Środa godz. 9.00-10.00.


Czwartek godz.15.00 - 16.30

O sobie

Studia odbyłem na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, doktoryzowałem się na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 1985 jestem zatrudniony w Instytucie Muzyki UMCS (aktualnie w Zakładzie Dydaktyki Muzycznej i Muzykoterapii). Moje zainteresowania naukowe obejmują problematykę psychospołecznych uwarunkowań praktyk kształcenia muzycznego, edukacji nieformalnej (głównie w dziedzinie jazzu) oraz metodologii badań muzyczno-edukacyjnych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat byłem też zaangażowany w działalność ekspercką stowarzyszeń i organizacji twórczych, a w tym głównie Polskiej Rady Muzycznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej, którego jestem prezesem od momentu powołania. 


Działalność naukowa

 Monografie

            A. Białkowski, M. Migut, Z. Socha, K. Wyrzykowska, Muzykowanie w Polsce. Badanie podstawowych form aktywności muzycznej Polaków, Warszawa 2014, Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, ISBN: 978-83-931158-3-9.

            A. Białkowski, M. Grusiewicz, M. Michalak, Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje , Warszawa 2010, Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, ISBN: 978-83-931158-1-5

         A. Białkowski, M. Przychodzińska, Kształcenie nauczycieli muzyki w wyższych szkołach pedagogicznych i uniwersytetach, Lublin 2002, Wydawnictwo UMCS, ISBN: 83-227-1892-6.

 

Prace redagowane

 

         A. Białkowski (red.), Edukacja w dziedzinie jazzu i muzyki estradowej w Polsce, Warszawa 2013, Instytut Muzyki i Tańca, ISBN: 978-83-932955-4-8.

            A. Białkowski, (red.), Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, Warszawa 2012, Instytut Muzyki i Tańca, ISBN: 978-83-932955-2-4.

         A. Białkowski (red.), Edukacja muzyczna. Tożsamość i praktyka, Lublin 2006, Wydawnictwo UMCS,  ISBSN: 83-227-26-19-8.

         A. Białkowski (red.), Nowe trendy w edukacji muzycznej, Lublin 2005, Wydawnictwo UMCS, ISBN: 83-227-2453-5.

         A. Białkowski. B. Smoleńska-Zielińska (red.), Bliżej muzyki bliżej człowieka, Lublin 2002, Wydawnictwo UMCS, ISBN: 83-227-1895-0.

         A. Białkowski (red.), Powszechna edukacja muzyczna a wyzwania współczesności, Lublin 2000, Wydawnictwo UMCS, ISBN: 83-227-1654-0

         A. Białkowski (red,), Edukacja estetyczna w perspektywie przemian szkoły współczesnej, Lublin 1997, Wydawnictwo UMCS, ISBN: 83-227-0895-5.

         A. Białkowski, M. Manturzewska, K. Miklaszewski (ed.), Psychology of Music Today, Warszawa 1995, Fryderyk Chopin Academy of Music, ISBN: 83-904155-0-X.

         A. Białkowski (red.) Wychowanie muzyczne: stan badań a praktyka edukacyjna, Lublin 1995, Wydawnictwo UMCS, ISBN: 83-227-0764.    

 

Artykuły w pracach zbiorowych

 

            A. Białkowski,Edukacja w dziedzinie jazzu i muzyki estradowej. Potrzeba, zakres i projekt diagnozy, [w:] A. Białkowski (red.), Edukacja w dziedzinie jazzu i muzyki estradowej w Polsce, Warszawa 2013, Instytut Muzyki i Tańca.

         A. Białkowski, Edukacja muzyczna – poszukiwanie nowej perspektywy, [w:] J. Grotkowska, Wyzyka Polska 2011, Warszawa 2013,  Instytut Muzyki i Tańca.

         A. Białkowski, Edukacja muzyczna. Problemy, wyzwania, kierunki rozwoju, [w:] J. Grotkowska,  A. Chłopecki (red.) Raport o stanie muzyki polskiej, Warszawa 2011, Instytut Muzyki i Tańca.

         A. Białkowski, M. Grusiewicz, Kompetencje muzyczne uczniów szkół podstawowych, [w:] M. Zalewska-Pawlak (red.), Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego, Łódź, 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.     

         A. Białkowski, M. Grusiewicz, Kompetencje muzyczne uczniów gimnazjów, [w:] M. Zalewska-Pawlak (red.), Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego, Łódź, 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.   

         A. Białkowski, Media, nowe media i nauczanie muzyki, [w:] R. Ławrowska, B. Mochacka (red.), Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna, Kraków 2009, Wydawnictwo WNUP.

         A. Białkowski, Edukacja muzyczna jako dyskurs, [w:], W. Sacher (red.), Sacrum, sztuka, wychowanie, Kraków 2006, Wydawnictwo Impuls.

         A. Białkowski, Powszechna edukacja muzyczna. Współczesne zagrożenia i dylematy, [w:] A. Białkowski (red.), Edukacja muzyczna. Tożsamość i praktyka, Lublin 2006, Wydawnictwo UMCS.

         A. Białkowski, Muzyka, edukacja i dialektyki, [w:] A. Białkowski (red.) Nowe trendy w edukacji muzycznej, Lublin 2005, Wydawnictwo UMCS.

         A. Białkowski, Polska koncepcja powszechnego wychowania muzycznego a współczesne spory o edukację muzyczną, [w:] A. Białkowski. B. Smoleńska-Zielińska (red.), Bliżej muzyki bliżej człowieka, Lublin 2002, Wydawnictwo UMCS.

         A. Białkowski, Dylematy współczesnej edukacji muzycznej, [w:] L. Kataryńczuk-Mania (red.), Edukacja muzyczna wobec przemian społeczno-oświatowych, Zielona Góra 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.

         A. Białkowski, Wyzwania współczesności a nowe myślenie o edukacji muzycznej, [w:] V. Przerembska (red.) Problemy współczesnej edukacji muzycznej, Łódź 2002. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

         A. Białkowski, Test Inteligencji Muzycznej H. D. Winga jako rzetelne i trafne narzędzie pomiaru zdolności muzycznych młodzieży, [w:] A. Białkowski (red.), Powszechna edukacja muzyczna a wyzwania współczesności, Lublin 2000, Wydawnictwo UMCS.

         A. Białkowski, M. Przychodzińska, Analiza celów i form kształcenia nauczycieli muzyki w systemie wyższych szkół pedagogicznych i uniwersytetów, [w:], J. Kurcz (red.) Kształcenie nauczycieli muzyki. Stan obecny i perspektywy, Kraków 1999, Wydawnictwo Akademii Muzycznej.

         A. Białkowski, Z badań nad percepcją i estetycznymi przeżyciami muzycznymi  uczniów klas starszych ogólnokształcących szkół podstawowych. Program nauki słuchania muzyki i jego empiryczna weryfikacja, [w:] L. Marzewski (red.),  Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży z uwzględnieniem specyfiki regionalnej, Olsztyn 1998, Wydawnictwo WSP.

         A. Białkowski, Test PMMA E. E. Gordona w świetle badań empirycznych, [w:] Sposoby kierowania rozwojem muzycznym dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Bydgoszcz 1998, Wydawnictwo WSP.

         A. Białkowski, Kandydaci na studia pedagogiczno-muzyczne w świetle rezultatów badań testem ATAMS D. Bridges, [w:] A. Białkowski (red.) Wychowanie muzyczne: stan badań a praktyka edukacyjna, Lublin 1995, Wydawnictwo UMCS.