The adressbook

dr hab. Ewa Białek

Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
+48 (81) 537 26 70
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

UWAGA! Zajęcia oraz konsultacje odbywają się zdalnie na platformie Microsoft Teams.


Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021


kontakt e-mail oraz Microsoft Teams (zespół: Konsultacje dla studentów)


Godziny konsultacji (Teams): poniedziałek 16.30-17.30, wtorek 16.00-17.00


Proszę o wcześniejszy kontakt e-mail w sprawie ustalenia terminu konsultacji.


 


Pracownik mieszczący się w pierwszej piętnastce wydziałowego rankingu (ok. 300 osób) wg liczby punktów uzyskanych za publikacje naukowe w latach 2014-2017; 1 miejsce w rankingu instytutowym


NAGRODY I ODZNACZENIA


2018 - Nagroda indywidualna Rektora za osiągnięcia naukowe


2016 - Nagroda indywidualna Rektora za wyróżniającą się działalność organizacyjną


2013 - Nagroda indywidualna Rektora za osiągnięcia naukowe


2009 - Nagroda indywidualna Rektora za osiągnięcia naukowe


2019 - medal Mickiewicz-Puszkin Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód


2018 - medal TPZW za działalność promocyjną


2014 - medal KEN za działalność dydaktyczną

O sobie

Opis podstawowy:

Doktor habilitowany - 2020 r.: stopień uzyskany na podstawie monotematycznego cyklu 13 metaleksykograficznych artykułów naukowych wraz ze specjalistycznym tematycznym słownikiem przekładowym. Nazwa cyklu: Leksykograficzna rejestracja składników dyskursu dyplomatycznego: "Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polska sonda słownikowa" (484 s.); tytuł słownika: Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polski slownik przekładowy, A-Д, Lublin 2019, 285 s.

Specjalność naukowa: językoznawstwo rusycystyczne

Dziedziny badań: leksykografia przekładowa, lingwistyka przekładu, współczesny język rosyjski 

Prowadzone zajęcia:

 • gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego
 • analiza przekładu/krytyka przekładu
 • przekład audiowizualny
 • teoria tłumaczenia
 • tendencje rozwojowe współczesnego języka rosyjskiego
 • terminologia i terminografia rosyjska
 • obsługa ruchu granicznego
 • rosyjski język potoczny i młodzieżowy
 • język prasy rosyjskiej
 • frazeologia rosyjska
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • rosyjski język biznesu
 • terminologia specjalistyczna w przekładzie tekstów użytkowych
 • tłumaczenie konsekutywne
 • seminarium licencjackie
 • seminarium magisterskie

 


Działalność naukowa

Autorka monografii (2009), dwóch słowników (2011, 2019) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą;

Tłumacz tekstów naukowych, ogólnych, ekonomicznych i in. (w obu kierunkach);

Promotor 68 prac dyplomowych (52 licencjackie i 16 magisterskich);

Autorka kilkudziesięciu tekstów opublikowanych na łamach "Wiadomości Uniwersyteckich" i innych czasopism lokalnych (relacje z wydarzeń, sprawozdania);      

Pracownik z uprawnieniami do nauczania języka polskiego jako obcego   (doświadczenie zawodowe zdobywane w kraju i za granicą od 2004 r.).

 

Funkcje pełnione w Instytucie Neofilologii (od 2019/2020 r.):

I. Współpraca międzynarodowa

Koordynator wymiany studenckiej UMCS - Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa (wyjazdy, przyjazdy)

Członek Zespołu ds. wymiany międzynarodowej dla kierunku rusycystyka (IN)arodowej

II. Aktywizacja ruchu studenckiego

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów UMCS

III. Współorganizacja akcji '21 kierunków w 21 dni' (27 maja 2021)

koordynacja prac nad programem SKNR 

 

Funkcje pełnione w Instytucie Filologii Słowiańskiej:

I. Promocja

1. Sekretarz Komisji ds. promocji i rozwoju IFS, następnie wiceprzewodnicząca Zespołu          ds.promocji Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, 2009 – 2013.

2. Koordynator ds. promocji Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, 2013 – 2017.

3. Koordynator Zespołu ds. promocji Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, 2017                         – 2019.

4. Korespondent „Wiadomości Uniwersyteckich”, 2009 – 2019.

5. Współpraca z redakcją stron Instytutu Filologii Słowiańskiej, Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Centrum i Biurem Promocji UMCS, rzecznikiem UMCS, regionalnymi mediami, w tym przygotowywanie i przesyłanie informacji, 2009 – 2019.

6. Opieka nad gablotami promocyjnymi IFS, w tym przygotowywanie i zbieranie informacji, 2008 - 2019.

II. Nauka, dydaktyka

1. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na kierunkach: filologia rosyjska, rosjoznawstwo, slawistyka, filologia ukraińska (studia I i II stopnia), 2007 – 2008.

2. Przedstawiciel młodszych pracowników w Radzie Naukowej Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, 2009 2013.

3. Koordynator ds. specjalizacji turystyka (slawistyka), 2010 – 2013.

4. Członek zespołu ds. planu zajęć, rok akademicki 2015/2016.

5. Członek Rady Programowej IFS, rok akademicki 2015/2016.

6. Przedstawiciel młodszych pracowników w Komisji ds. badań naukowych IFS, 2017 – 2019.

7. Opiekun roku: 2008/2009 (III rok filologii rosyjskiej), 2009/2010 (IV rok filologii rosyjskiej), 2010/2011 (II rok rosjoznawstwa).

III. Współpraca z zagranicą, wymiana studencka

1. Koordynator wymiany studenckiej między Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS i Moskiewskim Uniwersytetem Państwowym im. M. Łomonosowa, 2010 – 2019 (organizacja wyjazdów 40 studentów, 1 doktoranta na studia semestralne i staż naukowy)     

2. Członek Komisji ds. współpracy z zagranicą Rady Naukowej IFS, 2009 – 2013.

3. Członek Zespołu ds. wyjazdów zagranicznych studentów IFS, 2017 – 2019.

IV. Aktywizacja społeczności studenckiej

1. Inicjator amatorskiego kółka filmowego КИНОМАНЬЯК, 2009 – 2011.

2. Opiekun naukowy Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS, 2013 – 2018.

3. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów UMCS, 2015 – 2019: pomysłodawca i koordynator projektów SKNR (ponad 20 projektów); autor i kierownik 5 udanych aplikacji grantowych (2015 -1, 2016 -1, 2017 - 3), wkład w rozwój zdolności organizacyjnych studentów IFS oraz promocję Instytutu jako miejsca kreatywnego studiowania, wypromowanie Koła Rusycystów jako jednego z najprężniej działających kół na Wydziale Humanistycznym)

4. Członek Zespołu zadaniowego ds. usprawniania działalności organizacji studenckich/kół naukowych na Wydziale Humanistycznym (kadencja 20162020).

V. Inne:

1. Koordynator Drzwi Otwartych IFS (od 2010 r.), w tym autor ogólnej koncepcji DO w latach 2013 - 2018 (wykorzystanej także w 2019 r.), autor i współautor programów, prezentacji, ulotek, plakatów, innych materiałów promocyjnych, uczestnik DO i in.; koordynator pracy zespołów pracowników, doktorantów i studentów:  Drzwi Otwarte IFS, 15 marca 2013 r., Drzwi Otwarte IFS, 21 marca 2014 r., Drzwi Otwarte IFS, 13 marca 2015 r., Drzwi Otwarte IFS, 11 marca 2016 r., Drzwi Otwarte IFS, 24 marca 2017 r., Drzwi Otwarte IFS, 9 marca 2018 r.

2. Inicjator i koordynator Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej (od 2010 r.: 2010, 2013, 2014, 2016): autor formuły konkursu (konkurs stał się inspiracją dla organizatorów innych lokalnych konkursów piosenki rosyjskiej, którzy korzystają także z wypracowanej w IFS formuły konkursu oraz materiałów opracowanych przez koordynatora); inicjatywa nagrodzona dyplomem uznania Marszałka Województwa Lubelskiego (2016).  

3. Przewodnicząca Komitetu Okręgowego OJR (2017, 2018), juror (2015-2018).

4. Koordynator wyjazdów studentów na praktyki językowo-kulturowe, opiekun podczas wyjazdów (Mińsk, Briańsk); organizator i koordynator pobytu gości zagranicznych.                                                       

5. Juror konkursów szkolnych, krajowych i międzynarodowych.                                  

6. Organizator, współorganizator i uczestnik warsztatów oraz konkursów tłumaczeniowych w kraju i za granicą.

 

 

Monografie, słowniki

1. Kolokacja w przekładzie. Słownik rosyjsko-polski.Lublin 2011, s. 420.
2. Kolokacja w przekładzie. Studium rosyjsko-polskie. Lublin 2009, s. 151.                                                                                                           3. Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polski słownik przekładowy,A-Д,Lublin 2019, s. 285.

 

 

 

 
Follow UMCS: