The adressbook

dr hab. Ewa Białek

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Telefon
+48 (81) 537 26 70
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-3868-5001
Konsultacje

Konsultacje w sesji poprawkowej 2022 / 2023:


najbliższy termin -wtorek, 20.09, 16.00-17.00, MS Teams


środa, 13.09, godz. 11.45-12.45, online, MS Teams


Proszę o wcześniejszy kontakt e-mail w celu zgłoszenia obecności      na konsultacjach online.


 


Pracownik mieszczący się w pierwszej piętnastce rankingu Wydziału Humanistycznego (ok. 300 osób) wg liczby punktów uzyskanych za publikacje naukowe w latach 2014-2017; parokrotne zajęcia 1 miejsca w rankingu instytutowym (IFS); 1 miejsce wśród slawistów UMCS wg punktacji sumarycznej MNiSW za publikacje naukowe w latach 2017-2021


 2018 - Nagroda indywidualna Rektora za osiągnięcia naukowe; 2016 - Nagroda indywidualna Rektora za wyróżniającą się działalność organizacyjną; 2013 - Nagroda indywidualna Rektora za osiągnięcia naukowe; 2009 - Nagroda indywidualna Rektora za osiągnięcia naukowe; 2019 - Medal Mickiewicz-Puszkin Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód; 2018 - medal TPZW za działalność promocyjną; 2014 - medal KEN za działalność zasługi dla oświaty i wychowania


 

O sobie

Opis podstawowy:

Doktor habilitowany (2020 r.): stopień uzyskany na podstawie monotematycznego cyklu 13 metaleksykograficznych artykułów naukowych wraz ze specjalistycznym tematycznym słownikiem przekładowym. Nazwa cyklu: Leksykograficzna rejestracja składników dyskursu dyplomatycznego: "Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polska sonda słownikowa" (484 s.); tytuł słownika: Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polski slownik przekładowy, A-Д, Lublin 2019, 285 s.

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo rusycystyczne   

Dziedziny badań: leksykografia przekładowa, lingwistyka przekładu, leksykologia, etnolingwistyka, terminologia, dyskurs dyplomatyczny, współczesny język rosyjski

Prowadzone zajęcia:

 • tendencje rozwojowe współczesnego języka rosyjskiego
 • gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego
 • analiza przekładu / krytyka przekładu
 • teoria tłumaczenia
 • przekład audiowizualny
 • obsługa ruchu granicznego
 • właściwości języka biznesu
 • terminologia i terminografia 
 • terminologia specjalistyczna
 • terminologia ekonomiczna i prawnicza
 • rosyjski język potoczny i młodzieżowy
 • język prasy rosyjskiej
 • frazeologia rosyjska
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego
 • tłumaczenie konsekutywne
 • seminarium licencjackie
 • seminarium magisterskie   

Działalność naukowa

AUTORKA monografii (2009), dwóch słowników (2011, 2019) oraz ok. 80 artykułów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą;

TŁUMACZ tekstów naukowych, ogólnych i specjalistycznych  (w obu kierunkach: rosyjski / polski), w tym przekłady publikowane;

PROMOR 82 prac dyplomowych (63 licencjackich i 19 magisterskich);

AUTORKA kilkudziesięciu tekstów opublikowanych na łamach "Wiadomości Uniwersyteckich" i innych czasopism lokalnych (relacje z wydarzeń, sprawozdania);    

LEKTOR - pracownik z uprawnieniami do nauczania języka polskiego jako obcego (doświadczenie zawodowe zdobywane w kraju i za granicą od 2004 r.).

Monografie, słowniki

 1Białek Ewa, 2019Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polski słownik przekładowy, А-Д, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 285 s.                

2. Białek Ewa, 2011Kolokacja w przekładzie. Słownik rosyjsko-polski, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 420 s.                    

3. Białek Ewa, 2009Kolokacja w przekładzie. Studium rosyjsko-polskie, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 151 s.   

4. Białek EwaStanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura (red.), 2022, I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny. Obraz świata i człowieka w kulturze ludowej i narodowej. Tom 2, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 303 s. 

                                                                                 

 Funkcje pełnione w Instytucie oraz na Wydziale w zakresie promocji, współpracy międzynarodowej oraz aktywizacji ruchu studenckiego:

koordynator ds. promocji Wydziału Filologicznego na kierunku rusycystyka

członek Wydziałowego Zespołu Koordynatorów  ds. Współpracy z Zagranicą

członek Wydziałowego Zespołu ds. Terminologii 

opiekun Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów                                 

 

 

Funkcje pełnione w Instytucie Filologii Słowiańskiej (2006 - 2019):

I. Promocja

1. Sekretarz Komisji ds. promocji i rozwoju IFS, następnie wiceprzewodnicząca Zespołu ds.promocji Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, 2009 – 2013.

2. Koordynator ds. promocji Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, 2013 – 2017.

3. Koordynator Zespołu ds. promocji Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, 2017                        – 2019.

4. Korespondent „Wiadomości Uniwersyteckich”, 2009 – 2019.

5. Współpraca z redakcją stron Instytutu Filologii Słowiańskiej, Wydziału Humanistycznego UMCS, Centrum i Biurem Promocji UMCS, rzecznikiem UMCS, regionalnymi mediami, w tym przygotowywanie i przesyłanie informacji, 2009 – 2019.

6. Opieka nad gablotami promocyjnymi IFS, w tym przygotowywanie i zbieranie informacji, przygotowywanie materiałów informacyjnych i reklamowych, 2008 - 2019.

II. Nauka, dydaktyka

1. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na kierunkach: filologia rosyjska, rosjoznawstwo, slawistyka, filologia ukraińska (studia I i II stopnia), 2007 – 2008.

2. Przedstawiciel młodszych pracowników w Radzie Naukowej Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, 2009 2013.

3. Koordynator ds. specjalizacji turystyka (slawistyka), 2010 – 2013.

4. Członek zespołu ds. planu zajęć, rok akademicki 2015/2016.

5. Członek Rady Programowej IFS, rok akademicki 2015/2016.

6. Przedstawiciel młodszych pracowników w Komisji ds. badań naukowych IFS, 2017 – 2019.

7. Opiekun roku: 2008/2009 (III rok filologii rosyjskiej), 2009/2010 (IV rok filologii rosyjskiej), 2010/2011 (II rok rosjoznawstwa).

III. Współpraca z zagranicą, wymiana studencka

1. Koordynator wymiany studenckiej między Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS i Moskiewskim Uniwersytetem Państwowym im. M. Łomonosowa, 2010 – 2019 (organizacja wyjazdów 40 studentów, 1 doktoranta na studia semestralne i staż naukowy)     

2. Członek Komisji ds. współpracy z zagranicą Rady Naukowej IFS, 2009 – 2013.

3. Członek Zespołu ds. wyjazdów zagranicznych studentów IFS, 2017 – 2019.

IV. Aktywizacja społeczności studenckiej

1. Inicjator amatorskiego kółka filmowego КИНОМАНЬЯК, 2009 – 2011.

2. Opiekun naukowy Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS, 2013 – 2018.

3. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów UMCS, 2015 – 2019: pomysłodawca i koordynator projektów SKNR (ponad 30 projektów); autor i kierownik 5 udanych aplikacji grantowych (2015 -1, 2016 -1, 2017 - 3), wkład w rozwój zdolności organizacyjnych studentów IFS oraz promocję Instytutu jako miejsca kreatywnego studiowania, wypromowanie Koła Rusycystów jako jednego z najprężniej działających kół na Wydziale Humanistycznym)

4. Członek Zespołu zadaniowego ds. usprawniania działalności organizacji studenckich/kół naukowych na Wydziale Humanistycznym (kadencja 20162020).

V. Inne:

1. Koordynator Drzwi Otwartych IFS (od 2010 r.), w tym autor ogólnej koncepcji DO w latach 2013 - 2018 (wykorzystanej także w 2019 r.), autor i współautor programów, prezentacji, ulotek, plakatów, innych materiałów promocyjnych, uczestnik DO i in.; koordynator pracy zespołów pracowników, doktorantów i studentów:  Drzwi Otwarte IFS, 15 marca 2013 r.; Drzwi Otwarte IFS, 21 marca 2014 r.; Drzwi Otwarte IFS, 13 marca 2015 r.; Drzwi Otwarte IFS, 11 marca 2016 r.; Drzwi Otwarte IFS, 24 marca 2017 r.; Drzwi Otwarte IFS, 9 marca 2018 r.

2. Inicjator i koordynator Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Rosyjskiej (od 2010 r.: 2010, 2013, 2014, 2016): autor formuły konkursu (konkurs stał się inspiracją dla organizatorów innych lokalnych konkursów piosenki rosyjskiej, którzy korzystali także z wypracowanej w IFS formuły konkursu oraz materiałów opracowanych przez koordynatora); inicjatywa nagrodzona dyplomem uznania Marszałka Województwa Lubelskiego (2016).  

3. Przewodnicząca Komitetu Okręgowego OJR (2017, 2018), juror (2015-2018).

4. Koordynator wyjazdów studentów na praktyki językowo-kulturowe, opiekun podczas wyjazdów (Mińsk, Briańsk); organizator i koordynator pobytu gości zagranicznych.            

5. Juror konkursów szkolnych, krajowych i międzynarodowych.   

6. Organizator, współorganizator i uczestnik warsztatów oraz konkursów tłumaczeniowych w kraju i za granicą.