The adressbook

dr hab. Arkadiusz Bereza

dr hab. Arkadiusz Bereza
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
PION PROREKTORA DS. OGÓLNYCH, KATEDRA PRAWA INFORMATYCZNEGO I ZAWODÓW PRAWNICZYCH
Funkcje
Kierownik Katedry, Prorektor
Telefon
81 537 54 33
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorek 10.45-12.45, pokój 416


Konsultacje online w programie MS TEAMS


Kod zespołu MS Teams: kspcvbj


 

Adres

Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Prorektor ds. ogólnych

Rektorat, XV piętro, p. 1504
tel. + 48 (81) 537 51 09 
email: prorektor.ogolny@umcs.pl 


Ur. w 1968 r. w Nisku (województwo podkarpackie). Ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz na kierunku historia na Wydziale Humanistycznym UMCS. Od 1992 r. pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W 2000 r. otrzymał stopień doktora, zaś w 2012 r. - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Przez 20 lat pracował w katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego. Od 2013 r. Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Kierownictwa w Instytucie Administracji i Prawa Publicznego, zaś od 2015 r. Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych w Instytucie Nauk Prawnych. Od 2014 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego (obecnie profesora UMCS).

Od 2014 r. Prorektor UMCS ds. ogólnych (w 2016 r. wybrany na kolejną kadencję 2016-2020, a następnie w 2020 r. powołany na kadencję 2020-2024).

Prowadził wykłady i ćwiczenia dla studentów z przedmiotów historyczno-prawnych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, historia administracji, dzieje wymiaru sprawiedliwości, ewolucja ustroju państw nowożytnych, etc.) i ścieżek kariery prawniczej, obecnie zaś – wykłady ze współczesnych kultur prawnych, profesji prawniczych oraz organizacji i zarządzania w administracji publicznej.

Jest autorem 9 monografii z historii wymiaru sprawiedliwości i dziejów sądownictwa (dotyczących także Lublina i regionu lubelskiego) i ponad 90 artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą o różnorodnej tematyce badawczej (m.in. z zakresu historii ustroju i administracji, obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców, zasad świadczenia pomocy prawnej w Polsce i krajach Unii Europejskiej, funkcjonowania samorządów prawniczych) oraz współautorem i redaktorem kilku zbiorów i wydawnictw dydaktycznych dla studentów prawa i aplikantów radcowskich. Za ostatnia monografię pt. "Sąd Najwyższy 1917-2017. Prezesi, sędziowie i prokuratorzy Sądu Najwyższego" (Toruń-Warszawa 2017) otrzymał Nagrodę Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (tzw. "Lubelskiego Nobla")

W 1996 r. został wpisany na listę radców prawnych. Doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej oraz pracy legislacyjnej zdobył pracując na stanowisku radcy prawnego w organach centralnych w latach 2000-2005. Od 2007 r. jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jednocześnie zaangażowany w działalność samorządu radcowskiego. Od 2003 r. jako wicedziekan, zaś w latach 2007-2013 i 2016-2020 jako Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. W latach 2007-2016 stał na czele Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, które stanowiło zaplecze eksperckie samorządu radcowskiego. Jest autorem kilkudziesięciu opinii prawnych i projektów aktów normatywnych. Koordynował przy pomocy Ośrodka działania samorządu radcowskiego w ramach procesu legislacyjnego, poprzez przygotowanie ekspertyz (razem z grupą blisko 100 ekspertów z różnych dziedzin prawa) i udział w pracach komisji resortowych, sejmowych i senackich. W latach 2013-2016 wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Do jego zadań należała reprezentacja samorządu w Sejmie, w ministerstwach oraz współpraca z innymi organami władzy publicznej i samorządami prawniczymi na szczeblu krajowym. Członek wielu komisji powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym zespołów pracujących nad reformą określonych dziedzin prawa lub monitorujących wprowadzenie tych reform w życie. Jest uczestnikiem wielu debat publicznych nad kierunkiem zmian prawa w naszym kraju. We wrześniu 2020 r. ponownie wybrany na funkcję Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.


Działalność naukowa

Wykaz publikacji dostępny na stronie: https://orcid.org/0000-0002-3964-9179


Ogłoszenia