The adressbook

dr hab. Ewa Nowak-Teter

dr hab. Ewa Nowak-Teter
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA DZIENNIKARSTWA
Funkcje
Kierownik Studiów Doktoranckich
Telefon
81-537-60-12
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
ORCID: 0000-0003-3811-6335
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/21


Poniedziałek: 


14.30-15.30 Konsultacje zdalne


Środa


15.20-16.20 Konsultacje zdalne


 


MS Teams:


Link do zespołu Studenci (konsultacje):


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aee7f27383cc64a469940ec3d87e7c81f%40thread.tacv2/conversations?groupId=36d3600d-9b3a-4add-a682-79668f518c68&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


Kod zespołu Studenci:abxlcgi


 


SEMESTR LETNI 2020/21 - Linki do Zepołów:


 


Komunikacja marketingowa III rok PM


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0934ebc00883496892b373bfd53124e0%40thread.tacv2/conversations?groupId=d04853a5-5e23-434f-8f32-43fdb92f1233&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


Projektowanie kampanii informacyjnych i promocyjnych


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a590dac5f468d41c98a3c5d46455a01db%40thread.tacv2/conversations?groupId=f86455c8-bfe4-4e57-b043-12198a35c0ae&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


Medialna opinia publiczna


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a760b5d8e18184e498d916b79288c2187%40thread.tacv2/conversations?groupId=179b03b3-b04a-4d73-a128-082bf4dcd942&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


SEMINARIUM DZIKS MGR I ROK


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9974a792c6674f229763ef5a1b2b0b64%40thread.tacv2/conversations?groupId=7be9db4d-be49-43fa-b2c1-9c31efec078e&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


SEMINARIUM DZIKS LICENCJAT II ROK


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aec2084d5b2064200882773c40a35321b%40thread.tacv2/conversations?groupId=a234afa1-254d-412f-b1a0-16eef0906453&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


 


Seminarium dyplomowe, III rok Produkcja medialna


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5fe6ef86d3b44d9bb685003e95075077%40thread.tacv2/conversations?groupId=3cd603d4-47f8-466c-9050-61734e7ec867&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


Seminarium mgr II rok DziKS


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a38efb3c8855e4d40ad8d916f5470c69a%40thread.tacv2/conversations?groupId=d061a827-90d7-48bd-98ad-1d06299205e5&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


Seminarium dyplomowe III rok DziKS


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae3fde07471d14a6bb61a8bae607bd457%40thread.tacv2/conversations?groupId=710717db-63ed-488f-9193-6ad087829f16&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


 


 


 


 

O sobie

Zainteresowania naukowe/Research profile
Komunikowanie polityczne/political communication, mediatyzacja/mediatization, marketing polityczny/political marketing, opinia publiczna/public opinion, efekty mediów/media effects (agenda- setting, framing, priming), zachowania polityczne/political behaviour, kultura polityczna/political culture, europejska sfera publiczna/European public sphere, polska grupa etniczna w Austrii/Polish Ethnic group in Austria.

 


Działalność naukowa

Pełnione funkcje/Career

Kierownik Zespołu Badawczego Mediatyzacji i Komunikacji Publicznej/Research Team Mananger Mediatization and Public Communication

Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie nauk o mediach/Manager of Postgraduate Media Studies

Redaktor Naczelny "Mediatization Studies"/Editor-in-chief "Mediatization Studies"

Kierownik Studiów Podyplomowych Marketing internetowy i brokering informacji/

Ważniejsze doświadczenia badawcze i dydaktyczne/Research and teaching experience

Mediatization of public and private spheres. International comparative perspectives - conference grant funded by Polish Ministry of Science and Higher Education; DNK/SP/467199/2020.

Platform Europe - European Electiion Monitoring Center - research grant funded by European Parliament (COMM/SUB/2018/E id. n. 0147) - local coordinator.

Visiting Professorship - Science Po Grenoble - X 2015.

DAAD Scholarship– Institut für Kommunikationswissentscaft Technische Universität Dresden (Germany) – XI 2013.

Grant BRING – Internetowe Obserwatorium Obywatelskie (Internet Civic Observatory, Europejski Fundusz Społeczny/European Social Fund, Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera w Krakowie – VIII-XI 2013.

Kierownik grantu/Grant manager - Stacja Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu/Scientific Centre of Polish Academy of Science Vienna – Integracja polityczna Polaków w Austrii (Integration of Poles in Austria), 2009-2012.

LLP Erasmus - Universidad de Granada, Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia, V 2013.

LLP Erasmus - Presovska Univerzita, Filozoficka Fakulta, IV 2008.

Pobyt badawczy/Research stay - Sochool of Journalism & Media Studies, San Diego State University, projekt/project: "The CNN effect".

Pobyt badawczy/Research stay - Wiener Stadt- und Landes Archiv, Scientific Centre of Polish Academy of Science Vienna, projekt/project: "Polska młodzież w Austrii"/"Polish Youth in Austria", IV 2004.

LLP Erasmus - Universidad de Granada, Facultad de Ciencas Politicas y Sociologia, V 2013. 

Realizowane przedmioty/Teaching courses (2017/2018): Metodologia badań ilościowych/Quantitative research methods; Projektowanie kampanii informacyjnych i promocyjnych/Information and promotion campaigns; Techniki badań opinii publicznej/Public opinion research techniques, Podstawy marketingu/Basic marketing, Komunikacja marketingowa/Marketing communication; Komunikowanie medialne w środowisku międzynardowym/Media communication in an international environment, Seminarium dyplomowe (licencjackie,  magisterskie, doktoranckie)/Bachelor, MA and Ph. D. seminars.

 Ważniejsze publikacje/Selected publications

Monografie/Monographs

E. Nowak, Ustanawianie agendy politycznej przez media. Efekt newsa w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ss. 356.
E. Nowak, Polska młodzież w Austrii w XIX i XX wieku. Migracje – Edukacja – Stowarzyszenia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, ss. 372.

E. Nowak, R. E. Bernacka, R. Riedel, Integracja polityczna Polaków w Austrii, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk, Wiedeń 2012, ss. 132.

Artykuły naukowe//Research articles (over 60)

Wybrane tytuły/Selected titles

E. Nowak-Teter, Agenda-setting i reverse-agenda-setting w środowisku nowych mediów. Podstawy teoretyczne i wyniki badań empirycznych (2013-2017), „Zeszyty Prasoznawcze”,  Tom  62(4), 2019, ss. 95-112.

E. Nowak-Teter, Mediatization: Conceptual developments and Research Domains, „Sociology Compass“, 2019;e12672, DOI: 10.1111/soc4.12672.

E. Nowak-Teter, Temporalny wymiar mediatyzacji, czyli co media robią z naszym czasem “Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3/2018, s. 513-528.

E. Nowak-Teter, Women’s Role Models in Radio Broadcasts. A Comparative analysis Using Polish and British Examples, [in:] G. Stachyra, T. Bonini,  M. Oliveira (eds.), Radio Relations: Policies and Aesthetics of the Medium, Newcastle: Cambridge Scholar Publishing, pp. 73-92.

V. Marinescu, E. Nowak-Teter et. al., In Search Common Paterns: Political Adverising in Central and Eastern Europe, [in:] C. Holz-Bacha, E. Novelli, K. Rafter (eds.), Political Advertising in the 2015 European Parliament Elections, Palgrave Macmillan, London 2017, pp. 135-151.

E. Nowak-Teter, Agenda mediów informacyjnych a agenda świata rzeczywistego, „Zeszyty Prasoznawcze“, Tom 59, Nr 4(228), 2016, ss. 629-653.

E. Nowak-Teter, Rodzaje i przejawy tendencyjności w telewizyjnych programach informacyjnych (Media bias in TV news), "e-Politikon", Vol. XXI, 2017, ss. 102-135.

E. Nowak, The news effect: shifting salience between media and policy agenda, [in:] B. Dobek- Ostrowska, J. Garlicki (eds.), Political Communication in the Era of New Technologies, Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, pp. 215-234.

E. Nowak, Ustanawianie agendy politycznej (policy agenda-setting) jako nurt badań politologicznych, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne", Vol. 43/2014, ss. 77-94.

E. Nowak, Rola mediów informacyjnych w ustanawiniu ważności kwestii w agendzie publicznej w Polsce w latach 2009-2012,  [w:] M. Adamik-Szysiak (red.), Media i polityka. Relacje i współzależności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ss. 105-126.

E. Nowak, Agendotwórcza rola frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim, [w:] A. Pacześniak, R. Wiszniowski, Europejska scena partyjna i jej aktorzy, Wydawnicwto Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 153-174.

E. Nowak, Metodologiczne problemy badania zależności pomiędzy agendą medialną, publiczną i polityczną, "Annales UMCS. Sectio K. Politologia", Vol. XX, 2, 2013, ss. 187-206.

E. Nowak, Rola mediów masowych w ustanawianiu agendy politycznej, [w:] E. Nowak (red.) Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 39-74.

E. Nowak, R. E. Bernacka, R. Riedel, Die politische Integration der Polen im Ausland am Beispiel der Integration von Polen in Osterreich, “Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien", Band 3: 2010-2012, ss. 59-92.

E. Nowak, Koncepcja primingu w studiach nad komunikowaniem politycznym,“Studia Medioznawcze“, Nr 2(49) 2012, ss. 117-132.

E. Nowak, Marketing polityczny jako dyscyplina naukowa, „Studia Politologiczne“, Vol. 24, Marketing polityczny i komunikowanie polityczne. Nowe zjawiska, nowe wyzwania, red. J. Garlicki, Elipsa, Warszawa 2012,ss. 37-57.

E. Nowak, Ustanawianie agendy  medialnej i politycznej. Interakcje i zależności „Zeszyty Prasoznawcze“ Nr 3-4 2011, ss. 54-70.

E. Nowak, E. Bernacka, R. Riedel, Integracja polityczna Polaków na emigracji. Polonia w Austrii – studium przypadku, „Przegląd Politologiczny“, Nr 3, 2011, ss. 195-211.

E. Nowak, Media Coverage as Foreign Policy Intervention Factor: The CNN-effect Concept, [w:] Communication in the Millenium. 9th International Symposium, red. E. Yüksel, Anadolu University, Anadolu 2011, ss. 237-252.

E. Nowak, Relacje mediów jako czynnik interweniujący w stosunkach międzynarodowych, „Politeja“ Nr 1(15) 2011, ss. 269-284.

E. Nowak, R. Riedel, Agenda setting, priming, framing – TV news in Poland during election campaigns 2005 and 2007. Comparative analysis, „Central European Journal of Communication“, Vol. 3, No 2(5), Fall 2010 (red.. B. Łódzki, W. Wanta), ss. 237-254.

E. Nowak, The Interrelationship between Media and Political Agenda, [w:] Communication in the Millenium. 8th International Symposium, red. E. Yüksel, Anadolu University, Anadolu 2010, ss. 19-30.

E. Nowak, Komercjalizacja komunikacji politycznej – infotainment i politainment w programach informacyjnych, „Annales UMCS. Sectio K Politologia“, Vol. XVI, 2/2009, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, ss. 201-212.

E. Nowak, Modernizacja vs neotradycjonalizm? Kształtowanie się nowych podziałów polskiego elektoratu, [w:] Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Doświadczenia państw postsocjalistycznych i Trzeciego Świata, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2009, ss. 361-374.

E. Nowak, Europejska przestrzeń publiczna a polityka medialna i audiowizualna -  problemy i zadania w  perspektywie  polskiej prezydencji w Unii Europejskiej [w:] Polska prezydencja w Unii Europejskiej, red. R. Riedel, P. Klimontowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss. 251-266.

E. Nowak, Europeizacja politycznej sfery publicznej w państwach Unii Europejskiej, [w:] Europeizacja. Mechanizmy, wymiary, efekty, red. A. Pacześniak, R. Riedel, Wydawnictwo Adam Marszałek, Oslo-Toruń-Wrocław 2010, ss. 179-194.

E. Nowak, E. Godlewska, Civil Society in Central Europe – Polish-Austrian Comparative Study, [w:] Central Europe. Two Decades After, red. R. Riedel, Center for Europe University of Warsaw, Institue of Political Science  Opole University, Warszawa 2010, ss. 179-196.

E. Nowak, R. Riedel, Radiomaryjna subktultura polityczna - media katolickie jako podmiot systemu politycznego w Polsce, „Studia Medioznawcze” Nr 2(37)/2009, ss.11-30. 

E. Nowak, Od przyjaźni rynkowej do wspólnoty politycznej - europejski demos w ujęciu teorii komunikacyjnej Karla Deutscha (współaut. R. Riedel), [w:] Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku, red. L. Zyblikiewicz, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, ss. 119-136.

E. Nowak, Podziały strukturalne i aksjologiczne polskiego elektoratu. Wybory parlamentarne w 2007 r., „Athenaeum“, Nr 19 2008, ss. 95-110.

E. Nowak, Marketing polityczny a populizm. Doświadczenia kampanii politycznej 2005 roku, [w:] Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji, red. P. Pawełczyk, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007, ss. 229-240.

 

Redakcja monografii/Edited books
E. Nowak, D. Litwin-Lewandowska (red.), Władza i przywództwo w demokracji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss. 183.
E. Nowak, R. Riedel (red.), Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja. Konsolidacja. Europeizacja, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss. 436.
E. Nowak (red.), Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, ss. 187.
Follow UMCS: