The adressbook

dr hab. Ewa Nowak-Teter

dr hab. Ewa Nowak-Teter
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MEDIATYZACJI
Funkcje
Kierownik Studiów Doktoranckich
Telefon
81-537-60-12
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
ORCID: 0000-0003-3811-6335
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym 2022 r.


Konsulatcje stacjonarne:


poniedziałki godz. 10.20-11.20


środy godz. 10.20-11.20


pok. A5.59


 


Seminaria odbywają się w pok. A.5.59


 


Konsultacje online, po uprzednim zgłoszeniu na adres mailowy: ewa.nowak-teter@mail.umcs.pl


 


MS Teams:


Link do zespołu Studenci (konsultacje):


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aee7f27383cc64a469940ec3d87e7c81f%40thread.tacv2/conversations?groupId=36d3600d-9b3a-4add-a682-79668f518c68&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


Kod zespołu Studenci:abxlcgi


 


Komunikowanie medialne w środowisku międzynarodowym_Translatorium


link do zespołu:


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3akEaRCEKI1kJ_GsG4a0Pdvs9k-UEqpigZLtQoMXxVkoQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2db1d62f-5450-436b-929f-1a773fc28a26&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


Mediatyzacja sfery publicznej


link do zespołu:


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afqeOSqCb2zct1n1ghfhKyNsBGO39opGCkPN-ocQwd4I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=826dceae-e91a-4d0a-bfaa-904a9e5628dc&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


E-marketing


link do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-OmL-_A96pZjE54vHHn0Tn80g_SiPgNW-FiMzFfrslg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f85b1ad3-3e2c-47c2-960a-a7c8ed1f7f07&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


 

O sobie

Zainteresowania naukowe/Research profile
Mediatyzacja sfery publicznej i prywatnej/mediatization of public and private spheres/ komunikowanie polityczne/political communication, mediatyzacja/mediatization, marketing polityczny/political marketing, opinia publiczna/public opinion, efekty mediów/media effects (agenda- setting, framing, priming), zachowania polityczne/political behaviour; news journalism;

 


Działalność naukowa

Pełnione funkcje/Career

Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie nauk o mediach/Manager of Postgraduate Media Studies

Redaktor Naczelny "Mediatization Studies"/Editor-in-chief "Mediatization Studies"

 

Kierownik Zespołu Badawczego Mediatyzacji i Komunikacji Publicznej/Research Team Mananger Mediatization and Public Communication

 

Ważniejsze doświadczenia badawcze i dydaktyczne/Research and teaching experience

Grants

Mediatization of public and private spheres. International comparative perspectives - conference grant funded by Polish Ministry of Science and Higher Education; DNK/SP/467199/2020.

Platform Europe - European Electiion Monitoring Center - research grant funded by European Parliament (COMM/SUB/2018/E id. n. 0147) - local coordinator.

DAAD Scholarship– Institut für Kommunikationswissentscaft Technische Universität Dresden (Germany) – XI 2013.

 

Grant BRING – Internetowe Obserwatorium Obywatelskie (Internet Civic Observatory, Europejski Fundusz Społeczny/European Social Fund, Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera w Krakowie – VIII-XI 2013.

Kierownik grantu/Grant manager - Stacja Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu/Scientific Centre of Polish Academy of Science Vienna – Integracja polityczna Polaków w Austrii (Integration of Poles in Austria), 2009-2012.

Teaching staying

Visiting Professorship - Science Po Bordeaux, March 2022 (Propaganda studies)

Visiting Professorship - Science Po Grenoble - October 2015 (Political marketing)

LLP Erasmus - Universidad de Granada, Facultad de Ciencias Politicas y Sociologia, V 2013.

LLP Erasmus - Presovska Univerzita, Filozoficka Fakulta, IV 2008.

Research staying

Pobyt badawczy/Research staying - Sochool of Journalism & Media Studies, San Diego State University, projekt/project: "The CNN effect".

Pobyt badawczy/Research staying - Wiener Stadt- und Landes Archiv, Scientific Centre of Polish Academy of Science Vienna, projekt/project: "Polska młodzież w Austrii"/"Polish Youth in Austria", IV 2004.

Realizowane przedmioty/Teaching courses

(2021/2022): Ilościowe metody badań mediów/Quantitative research methods in media studies; Mediatyzacja sfery publicznej/Mediatization of public sphere; Projektowanie kampanii informacyjnych i promocyjnych/Information and promotion campaigns; Medialna opinia publiczna/Media public opinion, Komunikacja marketingowa/Marketing communication, E-Marketing; Komunikowanie medialne w środowisku międzynardowym/Media communication in an international environment, Seminarium dyplomowe (licencjackie,  magisterskie, doktoranckie)/Bachelor, MA and Ph. D. seminars.

 Ważniejsze publikacje/Selected publications

Monografie/Monographs

E. Nowak, Ustanawianie agendy politycznej przez media. Efekt newsa w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ss. 356.
E. Nowak, Polska młodzież w Austrii w XIX i XX wieku. Migracje – Edukacja – Stowarzyszenia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, ss. 372.

E. Nowak, R. E. Bernacka, R. Riedel, Integracja polityczna Polaków w Austrii, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk, Wiedeń 2012, ss. 132.

Artykuły naukowe//Research articles (over 60)

Wybrane tytuły/Selected titles

 

E. Nowak-Teter, Krytyczne studia nad dyskursem mediów publicznych na przykładzie „Wiadomości“ TVP1, „Res Retorica“, Vol. 8(1), 2021, 41-46.

E. Nowak-Teter, Priming Europe. Two perspectives on the European
Issues in Poland. "Mediální studia", 14(3), 2020, 295-321.

 

E. Nowak-Teter, Agenda-setting i reverse-agenda-setting w środowisku nowych mediów. Podstawy teoretyczne i wyniki badań empirycznych (2013-2017), „Zeszyty Prasoznawcze”,  Tom  62(4), 2019, ss. 95-112.

E. Nowak-Teter, Mediatization: Conceptual developments and Research Domains, „Sociology Compass“, 2019;e12672, DOI: 10.1111/soc4.12672.

E. Nowak-Teter, Temporalny wymiar mediatyzacji, czyli co media robią z naszym czasem “Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3/2018, s. 513-528.

E. Nowak-Teter, Women’s Role Models in Radio Broadcasts. A Comparative analysis Using Polish and British Examples, [in:] G. Stachyra, T. Bonini,  M. Oliveira (eds.), Radio Relations: Policies and Aesthetics of the Medium, Newcastle: Cambridge Scholar Publishing, pp. 73-92.

V. Marinescu, E. Nowak-Teter et. al., In Search Common Paterns: Political Adverising in Central and Eastern Europe, [in:] C. Holz-Bacha, E. Novelli, K. Rafter (eds.), Political Advertising in the 2015 European Parliament Elections, Palgrave Macmillan, London 2017, pp. 135-151.

E. Nowak-Teter, Agenda mediów informacyjnych a agenda świata rzeczywistego, „Zeszyty Prasoznawcze“, Tom 59, Nr 4(228), 2016, ss. 629-653.

E. Nowak-Teter, Rodzaje i przejawy tendencyjności w telewizyjnych programach informacyjnych (Media bias in TV news), "e-Politikon", Vol. XXI, 2017, ss. 102-135.

E. Nowak, The news effect: shifting salience between media and policy agenda, [in:] B. Dobek- Ostrowska, J. Garlicki (eds.), Political Communication in the Era of New Technologies, Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, pp. 215-234.

E. Nowak, Ustanawianie agendy politycznej (policy agenda-setting) jako nurt badań politologicznych, "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne", Vol. 43/2014, ss. 77-94.

 
Follow UMCS: